Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 518/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2012-12-17

Sygn. akt V GC 518/12

WYROK

W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J

Dnia 17 grudnia 2012 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze V Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Ewa Byik

Protokolant:

sekr. sądowy Joanna Linde

po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2012 r. w Jeleniej Górze

na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) Sp. J. w J.

przeciwko: (...) spółka z o.o. w K.

o zapłatę 18.772,40 zł

na skutek sprzeciwu pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 13.09.2012 r. sygn. akt V GNc 1458/12, który utracił moc w całości

I.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 17.541,33 zł (siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych trzydzieści trzy grosze) wraz z ustawowymi odsetkami:

- od kwoty 2.932,09 złotych od dnia 12 maja 2012 roku do dnia zapłaty

- od kwoty 629,82 złotych od dnia 25 maja 2012 roku do dnia zapłaty

- od kwoty 3.928,64 złotych od dnia 29 maja 2012 roku do dnia zapłaty

- od kwoty 789,92 złotych od dnia 30 maja 2012 roku do dnia zapłaty

- od kwoty 537,02 złotych od dnia 07 czerwca 2012 roku do dnia zapłaty

- od kwoty 299,38 złotych od dnia 08 czerwca 2012 roku do dnia zapłaty

- od kwoty 212,22 złotych od dnia 08 czerwca 2012 roku do dnia zapłaty

- od kwoty 106,11 złotych od dnia 08 czerwca 2012 roku do dnia zapłaty

- od kwoty 7.954,29 złotych od dnia 05 czerwca 2012 roku do dnia zapłaty

- od kwoty 151,84 złotych od dnia 16 czerwca 2012 roku do dnia zapłaty

II.  dalej idące powództwo oddala,

III.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.121,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Powód (...) spółka jawna z siedzibą w J. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwoty 18.772,40 złotych wraz z ustawowymi odsetkami:

-od kwoty 2.932,09 złotych od dnia 12 maja 2012 roku do dnia zapłaty

-od kwoty 629,82 złotych od dnia 25 maja 2012 roku do dnia zapłaty

-od kwoty 3.928,64 złotych od dnia 29 maja 2012 roku do dnia zapłaty

-od kwoty 789,92 złotych od dnia 30 maja 2012 roku do dnia zapłaty

-od kwoty 537,02 złotych od dnia 07 czerwca 2012 roku do dnia zapłaty

-od kwoty 299,38 złotych od dnia 08 czerwca 2012 roku do dnia zapłaty

-od kwoty 212,22 złotych od dnia 08 czerwca 2012 roku do dnia zapłaty

-od kwoty 106,11 złotych od dnia 08 czerwca 2012 roku do dnia zapłaty

-od kwoty 7.954,29 złotych od dnia 05 czerwca 2012 roku do dnia zapłaty

-od kwoty 1.056,00 złotych od dnia 15 czerwca 2012 roku do dnia zapłaty

-od kwoty 151,84 złotych od dnia 16 czerwca 2012 roku do dnia zapłaty

-od kwoty 175,07 złotych od dnia 23 czerwca 2102 roku do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania według norm.

W uzasadnieniu swojego żądania powód wskazał, iż pozwana spółka dokonywała zakupów towaru z wydłużonym terminem płatności na podstawie faktur wyszczególnionych w pozwie. Pomimo wezwania do zapłaty nie uregulowała zobowiązań wobec powoda.

W dniu 13 września 2012 roku Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym uwzględniający roszczenie powoda.

Nakaz zapłaty utracił w całości moc wobec wniesienia sprzeciwu przez pozwanego.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasadzenie na swoją rzecz kosztów podstępowania.

Uzasadniając swoje stanowisko pozwany wskazał, iż powód nie wykazał zasadności wystawienia faktur a tym samym wysokości dochodzonego roszczenia, albowiem nie przedstawił umowy sprzedaży, zlecenia lub zamówienia towaru wymienionego w fakturach. Podniósł także, iż na fakturach brak jest podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania pozwanej spółki, czyli prezesa zarządu. Podkreślił, iż do faktur powód nie dołączył dokumentów WZ celem wykazania, że powódka wydała zakupione materiały budowlane a ich odbiór potwierdzili upoważnieni pracownicy pozwanej spółki.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Obie strony są przedsiębiorcami.

(odpis z KRS pozwanego k: 31-34)

Strony pozostawały w stałych kontaktach handlowych. Pozwana spółka część towaru kupowała w hurtowni powoda płacąc gotówką. Powód przygotowywał pozwanemu ofertę cenową na oferowane materiały. W firmie powoda podstawę wydania towaru stanowią faktury. Dowody WZ „nie są w obiegu”.

( zeznania J. K. k:81, oferta cenowa k: 54, 59)

Dwukrotnie wystawione zostały dowody WZ wówczas, gdy zamówiony towar był dowożony na budowę do pozwanego poprzez zewnętrzną firmę (...) spółka z o.o. we W..

(dowody WZ k: 60,61, zeznania świadka M. H. k: 80)

Odbiór towaru zawsze kwitował kierownik robót reprezentujący na budowie pozwaną spółkę (...).

( zeznania świadka M. H. k: 80, zeznania świadka Z. K. k: 81)

Materiał na budowę marketu Biedronka był zamawiany faxem przez pozwaną spółkę u powoda. Osobą do kontaktu, zamawiania, odbioru towaru i podpisywania dowodów WZ ze strony pozwanej był E. A., zaś osobą do kontaktu w biurze pozwanego G. G.. Pozwana spółka nigdy nie domagała się od powoda zabrania towaru jako nie zamówionego.

( zamówienie z dnia 12 kwietnia 2012 roku k:48, zamówienie z dnia 27 kwietnia 2012 roku k: 49, zamówienie z dnia 10 maja 2012 roku k: 50, zamówienie z dnia 14 maja 2012 roku k: 51, zamówienie z dnia 16 maja 2012 roku k: 52, zamówienie z dnia 24 maja 2012 roku k: 53. k: 80, zeznania J. K. k: 81)

Towar na budowę był dowożony przez pracowników powoda. Materiały odbierał kierownik budowy, sprawdzał towar, zarządzał jego rozładunek i podpisywał fakturę.

(zeznania świadka M. H. k:80)

W dniu 27 kwietnia 2012 roku pozwany zakupił u powoda towar na podstawie faktury numer (...) na kwotę 2.932,09 złotych. Odbiór towaru pokwitował kierownik robót pozwanego E. A..

( faktura VAT k: 8)

W dniu 10 maja 2012 roku pozwany ponownie dokonał w firmie powoda zakupu towaru o wartości 629,82 złotych. Odbiór towaru na fakturze numer (...) potwierdził swoim podpisem kierownik budowy E. A..

(faktura VAT k: 9-10 )

Pozwany zakupił u powoda również w dniu 14 maja 2012 roku na podstawie faktury numer (...) towar o wartości 3.928,64 złotych. Towar odebrał kierownik budowy E. A..

( faktura VAT k:11 )

W dniu 51/001575 roku powód ponownie dokonał zakupu towaru w firmie powoda o wartości 789,92 złotych na podstawie faktury VAT numer (...). Odbiór towaru potwierdził kierownik robót E. A..

(faktura VAT k: 12 )

Pozwany zakupił u powoda w dniu 16 maja 2012 roku na podstawie faktury numer (...) towar za kwotę 537,02 złotych. Odbiór towaru potwierdził kierownik robót E. A..

( faktura VAT k:13 )

W dniu 17 maja 2012 roku pozwany trzykrotnie zakupił u powoda towar o wartości 299,38 złotych na podstawie faktury numer (...), o wartości 212,22 złotych na podstawie faktury numer (...) i o wartości 106,11 złotych na podstawie faktury numer (...). Odbiór towaru ze wszystkich trzech faktur potwierdził kierownik robót pozwanego E. A..

( faktury VAT k: 14,15,16)

W dniu 21 maja 2012 roku powód sprzedał pozwanemu towar o wartości 7.954,29 złotych na podstawie faktury numer (...), zaś w dniu 25 maja 2012 roku towar o wartości 151,84 złotych na podstawie faktury numer (...). W obu przypadkach odbiór towaru potwierdził kierownik robót E. A..

( faktury VAT k: 17, 19)

Towar z faktury numer (...) został odebrany przez J. Ł., zaś towar z faktury numer (...) przez bliżej nieokreśloną osobę.

( faktury VAT k: 18, 20)

W dniu 13 lipca 2012 roku powód wezwał pozwanego zapłaty kwoty 18.772,40 złotych

( wezwanie k:7)

W dniu 26 lipca 2012 roku powód ponownie wezwał pozwanego do zapłaty kwoty objętej sporem.

( wezwanie k:6)

Pracownik pozwanego G. G. w rozmowie z powodem wyraziła zdziwienie faktem niezapłacenia faktur przez pozwaną spółkę.

(zeznania J. K. k: 81)

Sąd zważył

Przeprowadzone przez Sąd postępowanie dowodowe wykazało, iż pozwana spółka składała zamówienia na towar w firmie powoda. Potwierdzeniem tej okoliczności są złożone do akt liczne zamówienia towaru pochodzące od pozwanej spółki. W zamówieniach tych pozwany osobą odpowiedzialną za zamawianie towaru i jego odbiór oraz podpisywane dowodów WZ uczynił E. A.. Zeznania przesłuchanych w sprawie świadków – pracowników powoda – w osobach M. H. i Z. K. potwierdziły fakt dowożenia towaru przez powoda na budowę do pozwanego i fakt odbioru tego towaru przez kierownika robót E. A.. Świadkowie zgodnie przyznali, iż odbiór towaru po jego sprawdzeniu i rozładowaniu był kwitowany na fakturach zawsze przez tego samego kierownika robót pozwanego. Z zeznań J. K. wynika, iż w firmie powoda nie funkcjonują dokumenty WZ, zaś towar zawsze był dostarczany pozwanemu na podstawie faktur. Świadkowie i powód zgodnie zeznali, iż zdarzyły się przypadki, iż towar na budowę do pozwanego został dowieziony na podstawie dowodu WZ, lecz tylko dlatego, iż był dowieziony na polecenie powoda bezpośrednio przez firmę zewnętrzną(...)aby uniknąć jego przeładowywania.

Pozwany w sprzeciwie do nakazu zapłaty zarzucił, iż powód nie wykazał iż pomiędzy stronami zawarta została umowa sprzedaży albowiem nie przedstawił pisemnej umowy sprzedaży, zlecenia lub zamówienia. Sąd nie podzielił tego poglądu. Powód wykazał zawarcie umów sprzedaży na towary objęte fakturami numer (...) dołączając złożone przez pozwaną spółkę zamówienia oraz dowody dostarczenia towaru w postaci faktur potwierdzone przez reprezentującego pozwanego na budowie pracownika w osobie kierownika robót E. A.. Fakt dowozu towaru na budowę i jego odbioru przez reprezentanta pozwanego został potwierdzony również poprzez zeznania świadków dostarczających towar, zaś fakt zawarcia umów poprzez nadesłane faxem zamówienia materiałowe i zeznania J. K..

Pozwany podniósł w sprzeciwie, iż na fakturach brak jest podpisu prezesa pozwanej spółki akceptującego ich odbiór. W ocenie Sądu podpis taki nie był wymagany, skoro pozwany w złożonych powodowi zamówieniach umocował do tej czynności E. A.. Ponieważ firma powoda nie wystawiała dowodów WZ a wyłącznie faktury i na ich podstawie wydawała towar pozwanej spółce, a faktury te zostały opatrzone podpisem upoważnionej przez pozwanego osoby E. A., zarzut pozwanego wyrażony w sprzeciwie o braku wykazania faktu wydania towaru nie mógł zostać uznany za zasadny. Podkreślenia wymaga, iż pozwany nie zaprzeczył, iż towar objęty fakturami podpisanymi przez E. A. trafił na budowę, nie twierdził i nie dowodził również, iż domagał się zabrania tego towaru przez powoda jako nie zamówionego. Należy wskazać także, iż pozwany nie zareagował na żadne z dwóch pisemnych wezwań do zapłaty. Nie poinformował pozwanego, iż jego żądanie uznaje za bezzasadne. W ocenie Sądu nie uczynił tego gdyż brak było ku temu podstaw. W rozmowie z powodem G. G. - jako pracownik pozwanego- podpisana na zamówieniach wyraziła zdziwienie faktem niezapłacenia faktur przez pozwaną spółkę.

Sąd pominął dowód z przesłuchania pozwanego – zawnioskowany do przeprowadzenia przez powoda – albowiem pozwany nie stawił się na rozprawie pomimo prawidłowego wezwania, zaś enigmatyczne pismo z dnia 17 grudnia 2012 roku nie mogło stanowić podstawy usprawiedliwienia nieobecności pozwanego.

Mając na uwadze poczynione rozważania i ustalenia Sąd orzekł jak w punkcie I wyroku na podstawie art. 535 k.c.

Dalej idące powództwo podlegało oddaleniu albowiem powód nie udowodnił, iż towar objęty fakturą numer (...) na kwotę 1.056,00 złotych i fakturą numer (...) na kwotę 175,07 złotych został wydany pozwanemu. W obu przypadkach odbiór towaru potwierdziły osoby nieupoważnione przez pozwanego. W odniesieniu do faktury numer (...) był to bliżej Sądowi nieznany J. Ł., zaś na fakturze numer (...) podpisała się bliżej nieokreślona osoba posługując się jedynie nazwiskiem (...), zaś podpis tej osoby nie potwierdza, iż istotnie był to E. A..

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c.

Powód wygrał proces w 93 % ponosząc koszty postępowania w kwocie 3.356,00 złotych ( 2.400,00 – koszty zastępstwa procesowego, 17,00 złotych –opłata skarbowa od pełnomocnictwa, 939,00 złotych – opłata sądowa od pozwu. Po dokonaniu matematycznego rachunku pozwany winien zwrócić powodowi kwotę 3.121,00 złotych tytułem stosunkowego rozdzielenia kosztów postępowania.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Lenda
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Byik
Data wytworzenia informacji: