Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 30/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2020-02-25

Sygn. akt II K 30/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lutego 2020 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący Sędzia Beata Chojnacka Kucharska

Protokolant Grzegorz Kosowski

po rozpoznaniu w dniach: 05.06.2019 r., 17.09.2019r., 15.10.2019r., 26.11.2019r., 21.01.2020r. i 25.02.2020 r.

s p r a w y M. O.

syna Z. i H. z domu Ł.

urodzonego w dniu (...) w K.

oskarżonego o to, że:

w dniu 18 grudnia 2018 r. w K. po uprzednim chwyceniu za ramiona popchnął pokrzywdzonego E. W. (1), w wyniku czego E. W. (1) przewrócił się na plecy i uderzył głową o podłoże, czym naruszył jego nietykalność cielesną,

tj. o czyn z art. 217 § 1 k.k.

I.  oskarżonego M. O. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 217 § 1 k.k. i za to na mocy art. 217 § 1 k.k. wymierza mu karę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej grzywny na 10 (dziesięć) złotych;

II.  na mocy art. 628 pkt 1 i 2 k.p.k. zasądza od oskarżonego M. O. na rzecz oskarżyciela prywatnego E. W. (1) poniesione przez niego koszty procesu, na które składa się kwota 300 zł. uiszczona tytułem zryczałtowanych kosztów postępowania prywatnoskargowego oraz zasądza na rzecz Skarbu Państwa na mocy art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych opłatę w wysokości 50 złotych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 30/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3 – 8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

1

M. O.

w dniu 18 grudnia 2018 r. w K. po uprzednim chwyceniu za ramiona popchnął pokrzywdzonego E. W. (1), w wyniku czego E. W. (1) przewrócił się na plecy i uderzył głową o podłoże, czym naruszył jego nietykalność cielesną

Istnienie od wielu lat konfliktu sąsiedzkiego pomiędzy oskarżonym M. O. a oskarżycielem prywatnym E. W. (1)

wyjaśnienia oskarżonego M. O. k. 22-22v.,

zeznania świadka E. W. (1) k. 4-5, k. 22v-23v.,

zeznania świadka M. W. k. 54v.-5, k. 91-91v.

zeznania świadka E. O. k. 80v.-81,

zeznania świadka E. W. (2) k. 58-58v.,

zeznania świadka P. W. k. 58v.-59,

zeznania świadka M. M. (1) k. 79v.-80,

zeznania świadka M. M. (2) k. 80-80v.,

notatka urzędowa k. 2, k. 68, k.69,

2.

Popchnięcie E. W. (1) przez oskarżonego M. O. po uprzednim pochwyceniu za ramiona, w wyniku czego pokrzywdzony przewrócił się na plecy i uderzył głową o podłoże. Doszło do naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonego E. W. (1).

wyjaśnienia oskarżonego M. O. k. 22-22v.,

zeznania świadka E. W. (1) k. 4-5, k. 22v-23v.,

zeznania świadka E. W. (2) k. 58-58v.,

zeznania świadka E. O. k. 80v.-81,

zeznanie świadka M. W. k. 54v.-5, k. 91-91v.,

zaświadczenie lekarskie k. 3

raport historii działania k. 27-29

opinia sądowo- lekarska k. 34-35

nagranie zgłoszenia – płyta CD

notatka urzędowa k. 2, k. 68

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

1

M. O.

w dniu 18 grudnia 2018 r. w K. po uprzednim chwyceniu za ramiona popchnął pokrzywdzonego E. W. (1), w wyniku czego E. W. (1) przewrócił się na plecy i uderzył głową o podłoże, czym naruszył jego nietykalność cielesną

rzucanie kamieniami w psa przez pokrzywdzonego E. W. (1)

wyjaśnienia oskarżonego M. O. k. 22-22v.,

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Wskazać L.p. odnoszącą się
do faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu.

wyjaśnienia oskarżonego M. O. k. 22-22v.,

zeznania świadka E. W. (1) k. 4-5, k. 22v-23v.,

zeznania świadka M. W. k. 54v.-5, k. 91-91v.

zeznania świadka E. O. k. 80v.-81,

zeznania świadka E. W. (2) k. 58-58v.,

zeznania świadka P. W. k. 58v.-59,

zeznania świadka M. M. (1) k. 79v.-80,

zeznania świadka M. M. (2) k. 80-80v.,

notatka urzędowa k. 2, k. 68, k.69,

Strony, małżonkowie stron oraz sąsiedzi, funkcjonariusze Policji, którzy przyjmowali zgłoszenia o interwencję, złożone przez nich zeznania, notatki urzędowe z dokonanych zgłoszeń – wszystkie te dowody wskazują, że pomiędzy oskarżonym M. O. a oskarżycielem prywatnym E. W. (1) jest wieloletni konflikt sąsiedzki. Wskazane dowody są spójne i wzajemnie się uzupełniają.

wyjaśnienia oskarżonego M. O. k. 22-22v.,

zeznania świadka E. W. (1) k. 4-5, k. 22v-23v.,

zeznania świadka E. W. (2) k. 58-58v.,

zeznania świadka E. O. k. 80v.-81,

zeznanie świadka M. W. k. 54v.-5, k. 91-91v.,

zaświadczenie lekarskie k. 3

raport historii działania k. 27-29

opinia sądowo- lekarska k. 34-35

nagranie zgłoszenia – płyta CD

notatka urzędowa k. 2, k. 68

Nie było naocznych świadków zdarzenia zaistniałego pomiędzy stronami. Oskarżony i oskarżyciel prywatny zgodnie podali, że E. W. (1) został popchnięty przez oskarżanego i w wyniku popchnięcia pokrzywdzony przewrócił się na plecy. Brak dowodów przeciwnych na to, by zakwestionować zeznania pokrzywdzonego odnośnie pochwycenia go wcześniej za ramiona i uderzenie przy upadku głową o podłoże. Pokrzywdzony opisał przebieg zdarzenia żonie, która w swej relacji potwierdziła zaistnienie takiego zdarzenia oraz zgłosił ten fakt na Policję, co zostało odnotowane w notatce urzędowej, telefonicznym zgłoszeniu – nagraniu tego zgłoszenia oraz zostało zrelacjonowane przez świadka E. W. (2). O wiarygodności naruszenia nietykalności przez oskarżonego świadczy fakt udania się pokrzywdzonego po pomoc medyczną, co potwierdza dokument medyczny. Charakter naruszenia z punktu widzenia medycyny sądowej został oceniony przez biegłego sądowego, który w swej opinii wskazał kategorycznie, że czyn taki stanowi wyłącznie naruszenie nietykalności cielesnej i nie stanowi o powstaniu u pokrzywdzonego obrażeń ciała, a w tym i surowszej kwalifikacji prawnej tego zachowania.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz
niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Wskazać L.p. odnoszącą się do faktu z pkt 1

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu.

     1.

wyjaśnienia oskarżonego M. O. k. 22-22v.,

Jako niewiarygodne Sąd ocenił wyjaśnienia oskarżonego M. O. w których wskazał, że pokrzywdzony rzucał kamieniami w jego psa i dlatego zareagował agresją fizyczną wobec sąsiada. Oskarżony opisał zdarzenie swojej żonie i w tej relacji nie wskazał na przytoczoną powyżej okoliczność. Świadek E. O. dokładnie zrelacjonowała w zeznaniach to, co o przebiegu zdarzenia powiedział jej mąż. Wskazała także na to, że oskarżony był zdenerwowany. Świadek widziała się z oskarżonym krótko po przedmiotowym zdarzeniu. Zdaniem Sądu zasady doświadczenia życiowego i logiki wskazują, że gdyby rzeczywiście powodem popchnięcia sąsiada było to, że rzucał w psa kamieniami, z pewnością poinformowałby o tym od razu swoją żonę. Tymczasem tak nie uczynił, co daje podstawę by wnioskować, że była to tylko przyjęta przez oskarżonego linia obrony mająca na celu umniejszenie jego winy i usprawiedliwienie się z ataku fizycznego na sąsiada. Oskarżony miał przy tym świadomość, że pokrzywdzony zgłosi ten fakt od razu telefonicznie na Policję. Gdyby więc rzeczywiście sąsiad rzucał kamieniami w psa oskarżonego zasady doświadczenia wskazują, że od razu chciałby to naganne zachowanie zgłosić policjantom tłumacząc się ze swego zachowania. Także i to nie miało miejsca, a oskarżony nie czekając na przyjazd Policji odjechał samochodem spod domu, nie próbował również później w tej sprawie kontaktować się z Policją.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Wskazać punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu.

Przy każdym czynie wskazać oskarżonego.

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej.

Pochwycenie za ramiona i popchnięcie skutkujące upadkiem stanowi naruszenie nietykalności cielesnej człowieka. Działanie takie jest powodowane umyślnie, w zamiarze bezpośrednim. Zachowanie opisane powyżej wyczerpuje znamiona występku z art. 217 § 1 k.k.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej.

     

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania.

     

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania.

     

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia.

     

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia
z wyroku.

Wskazać punkt
z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu.

Przytoczyć okoliczności.

M. O.

Pkt 1

-

Wymierzając karę Sąd miał na uwadze wysoki stopień społecznej szkodliwości i winy oskarżonego. Oskarżony zaatakował pokrzywdzonego bez żadnego konkretnego powodu, istnienie sąsiedzkiego wieloletniego konfliktu nie może być żadnym usprawiedliwieniem dla uciekania się do przemocy. Oskarżony musiał użyć dość dużej siły, skoro popychając pokrzywdzonego ten aż przewrócił się na plecy i uderzył głową o podłoże. Gdyby użyta siła nie była duża, to doszłoby jedynie do przesunięcia się pokrzywdzonego, a nie upadku na plecy i uderzenia głową. Zdarzenie to mogło doprowadzić do ogromnej tragedii, spowodować poważne skutki dla zdrowia, a nawet życia człowieka. Uderzenie się w głowę o twarde podłoże jest niezwykle niebezpieczne i może rodzić poważne skutki. Oskarżony ma przy tym dużą przewagę fizyczną nad pokrzywdzonym, jest młodszy od pokrzywdzonego; pokrzywdzony jest w podeszłym wieku, w chwili zdarzenia miał 63 lata, cierpi na schorzenia kręgosłupa, jest po operacji kręgosłupa. Oskarżony dysponował ogólną wiedzą o złym stanie zdrowia pokrzywdzonego, a mimo to popchnął go na tyle mocno, że pokrzywdzony przewrócił się. Takie zachowanie, taki sposób rozwiązywania konfliktowych sytuacji musi spotkać się z odpowiednio surową reakcją karną i oceny tej nie zmienia fakt uprzedniej niekaralności oskarżonego. Oskarżony nie zmienił swego zachowania wobec sąsiada, jak pokazał pokrzywdzony jest wobec niego niegrzeczny, sarkastyczny, a to oznacza, że toczące się postępowanie karne nie stanowi dla niego żadnej nauczki na przyszłość, dolegliwości. W tych okolicznościach orzeczona kara spełni wszystkie cele jej stawiane

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia
z wyroku.

Wskazać punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu.

Przytoczyć okoliczności.

     

6. Omówienie innych zagadnień

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę.

     

7.  KOszty procesu

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia z wyroku.

Przytoczyć okoliczności.

     M. O.

Pkt II

Oskarżony uzyskuje stałe miesięczne dochody na poziomie 2500 zł. - 3000 zł., nie ma nikogo na utrzymaniu. Jego sytuacja majątkowa pozwala na poniesienie w całości kosztów procesu, na które składa się ryczałt 300 zł. uiszczony przez oskarżyciela prywatnego przy wniesieniu prywatnego aktu oskarżenia, który oskarżony winien mu zwrócić oraz opłata od kary grzywny – 10 procent, czyli 50 zł.

6.  Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Lendzion
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Beata Chojnacka Kucharska
Data wytworzenia informacji: