Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 1940/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2015-04-16

Sygnatura akt I Ns 1940/14

POSTANOWIENIE

Jelenia Góra, dnia 16.04.2015 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący SSR Jaromir Antoszewski

Protokolant Mariola Olechno

po rozpoznaniu w dniu 14.04.2015 r. w Jeleniej Górze na rozprawie sprawy

z wniosku Bank (...) S.A w W.

przy udziale S. S. (1) i P. S.

- o stwierdzenie nabycia spadku po B. S. i I. S.

I.  stwierdza, iż spadek po B. S., zmarłym dnia (...) roku w J., ostatnio stale zamieszkałym w J. na podstawie ustawy nabyli: żona I. S. oraz synowie S. S. (1) i P. S. po 1/3 części spadku każde z nich;

II.  stwierdza, iż spadek po I. S., zmarłej dnia (...) w J., ostatnio stale zamieszkałej w J. na podstawie ustawy nabyli synowie S. S. (1) i P. S. po 1/2 części spadku każde z nich;

III.  kosztami postępowania obciąża wnioskodawcę i uczestników zgodnie z ich udziałem w sprawie.

Sygn. akt I Ns 1940/14

UZASADNIENIE

Wnioskodawca Bank (...) S.A. w W. wystąpił wnioskiem z dnia 26.11.2014 r. w sprawie z udziałem S. S. (1) o stwierdzenie , że spadek po zmarłym w dniu (...) B. S. , ostatnio zamieszkałym w J. przy ul. (...) , nabyli w drodze ustawy żona I. S. i syn S. S. (1) . Dodatkowo wnosił o stwierdzenie, że spadek po zmarłej dniu (...) I. S. nabył syn S. S. (1) na podstawie ustawy w całości wprost. Wnioskodawca żądał nadto zasądzenia na jego rzecz kosztów postępowania .

W uzasadnieniu wniosku wskazał , iż zmarli spadkodawcy w Banku (...) S.A. Oddział w J. zaciągnęli zobowiązanie w postaci pożyczki w rachunku E.. Dłużnicy nie spłacili zobowiązania zgodnie z umową, postępowanie egzekucyjne wobec nich umorzone zostało z powodu ich śmierci w (...). Wnioskodawca podniósł , iż syn dłużników jako spadkobierca ustawowy nie przystąpił do spłaty zobowiązania, wobec czego uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłych B. i I. S. jest niezbędne do dalszego postępowania wobec spadkobiercy w celu odzyskania należności banku.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.02.2015r. uczestnik S. S. (1) zaprzeczył wszelkim twierdzeniom i wnioskom wnioskodawcy , kwestionując wniosek w całości.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 16.03.2015r. do udziału w sprawie w charakterze uczestnika wezwano P. S..

Na rozprawie w dniu 14.04.2015r. zawodowy pełnomocnik uczestnika S. S. (1) popierając wniosek co do zasady wniósł o stwierdzenie nabycia spadku przez uczestnika z dobrodziejstwem inwentarza.

Na rozprawie w dniu 14.04.2015r. zawodowy pełnomocnik uczestnika P. S. popierając wniosek co do zasady wniósł o stwierdzenie nabycia spadku przez uczestnika z dobrodziejstwem inwentarza.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

B. S., ostatnio zamieszkała w J., zmarł w dniu (...) w J. . W dacie zgonu był on żonaty z I. S.. Z tego związku zmarły miał dwoje dzieci tj. S. S. (1) i P. S..

B. S. nie pozostawił testamentu .

I. S. ostatnio zamieszkała w J., zmarła w dniu (...) w J. jako wdowa . Pozostawiła dwoje dzieci tj. ww. S. S. (1) i P. S..

Nie sporządziła ona testamentu.

W skład spadku po zmarłych nie wchodziło gospodarstwo domowe.

Dowód :odpisy aktów zgonu k. 19, 20,

odpisy aktów urodzenia k. 39, 40,

wyjaśnienia i zapewnienia spadkowe uczestnika S.

S. k. 51 v.,

wyjaśnienia i zapewnienia spadkowe uczestnika P.

S. k. 51 v.

B. S. i I. S. posiadali zadłużenie w Banku (...) S.A. w W. z tytułu umowy o Pożyczkę w E. z dnia (...)

Dowód : bankowy tytuł egzekucyjny k. 22,

postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 23.08.2011r. ( sygn. akt I Co 4062/11 ) k. 22v.

postanowienie komornika przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze J. W. z dnia 07.02.2013r. ( sygn. akt Km 3848/12 ) k. 21.

Sąd zważył co następuje :

Bank (...) S.A. w W. jako wierzyciel spadkodawców był zainteresowany w wystąpieniu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po spadkobiercach w rozumieniu art. 510 §1 kpc. Swój interes prawny wnioskodawca wykazał dołączonymi do wniosku i niepodważonymi : bankowym tytułem egzekucyjny , postanowieniem Sądu Rejonowego w J. z dnia 23.08.2011r. ( sygn. akt I Co 4062/11 ) o nadaniu przeciwko obojgu spadkodawcom ww. tytułowi klauzuli wykonalności na podstawie umowy o pożyczkę, co do roszczenia o zapłatę w kwocie 3051,99 zł i postanowieniem komornika przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze J. W. z dnia 07.02.2013r. o umorzeniu egzekucji na podstawie art. 824 §1 pkt. 2 kpc. z uwagi na śmierć dłużników.

W myśl art. 669 kpc. Sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

Art. 671 § 1kpc. stanowi : Za dowód, że nie ma innych spadkobierców, może być przyjęte zapewnienie złożone przez zgłaszającego się spadkobiercę.

Zgodnie z art. 931 § 1 kc. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Po zmarłej osobie fizycznej status spadkobiercy uzyskują zatem wyłącznie osoby, które uzyskały tytuł powołania do spadku po spadkodawcy. Prawo polskie zna dwa tytuły powołania do dziedziczenia: ustawę i testament (art. 927 § 1 k.c.). Tytuł powołania do spadku jest podstawowym i koniecznym wymogiem dziedziczenia, jednakże tytuł nie przesądza jeszcze o tym, czy dana osoba rzeczywiście będzie spadkobiercą. Drugim, koniecznym wymogiem jest bowiem posiadanie zdolności do dziedziczenia po danym spadkodawcy. Brak tej zdolności lub jej pozbawienie po otwarciu spadku pozbawia także tytułu powołania do dziedziczenia. Powołanie do dziedziczenia z ustawy regulują art. 931-937 k.c. Stąd też ustawa ściśle określa nie tylko krąg spadkobierców ustawowych, ale także kolejność powoływania do spadku osób z tego kręgu. Spadkobiercami ustawowymi mogą być osoby fizyczne, które łączyła ze spadkodawcą wskazana w ustawie więź rodzinna lub prawna oraz, w ostatniej kolejności, spadkobiercą będzie - w razie braku osób fizycznych uprawnionych do dziedziczenia ustawowego - gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Państwa (art. 935 § 3 kc ) .

Wg. art. 1015 § 1 kc. oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

B. S. ani I. S. nie pozostawili testamentów. Domniemanie uczestnika P. S. , że spadkodawcy mogli sporządzić testamenty z uwagi na spór między braćmi w kwestii zniesienia współwłasności nieruchomości , nie znajduje oparcia w jakichkolwiek uzasadnionych okolicznościach faktycznych , co skutkowało oddaleniem wniosku jego pełnomocnika o wystąpienie o informację na tę okoliczność do kancelarii notarialnych w J. . Na marginesie zauważyć można , iż na takiej samej zasadzie możnaby domniemywać sporządzenie testamentów własnoręcznych , zaś w przypadku ujawnienia testamentu , istnieje możliwość zmiany postanowienia spadkowego .

Spadkobiercy nie składali oświadczeń o przyjęciu ani odrzuceniu spadku , a terminy do tych oświadczeń upłynęły odpowiednio w (...) i (...). Jakkolwiek obaj uczestnicy obecni w postępowaniu i reprezentowani przez zawodowych pełnomocników oświadczyli, że chcą dziedziczyć z dobrodziejstwem inwentarza , brak było podstawy do uwzględnienia tych stanowisk. Na rozprawie w dniu 14.04.2015r. ani uczestnicy ani ich pełnomocnicy na pytanie przewodniczącego nie zgłosili żadnych oświadczeń. Z uwagi na fakt , iż spadkodawca B. S. zmarł będąc żonaty z I. S., spadek po nim na podstawie art. 931 § 1 kc. dziedziczyli jego żona oraz dzieci S. S. (1) i P. S. po 1/3 części spadku każde z nich.

I. S. – w dacie śmierci wdowa , pozostawiła dwoje dzieci tj. S. S. (1) i P. S., którzy dziedziczyli w równych częściach.

Skutkowało to orzeczeniem jak w pkt. I i II postanowienia.

O kosztach postępowania orzeczono na zasadzie art. 520 § 1 kpc . obciążając nimi wnioskodawcę i uczestników zgodnie z ich udziałem w sprawie albowiem sąd nie dopatrzył się podstaw do innego rozstrzygnięcia o tych kosztach.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marcin Szczypiński
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Jaromir Antoszewski
Data wytworzenia informacji: