Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2601/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2013-10-14

Sygnatura akt I C 2601/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Jelenia Góra, dnia 14.10.2013 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Jaromir Antoszewski

Protokolant: Mariola Olechno

po rozpoznaniu w dniu 14.10.2013 r. w Jeleniej Górze sprawy

z powództwa (...) w L.

przeciwko J. K.

- o zapłatę

oddala powództwo w całości.

Sygn. akt I C 2601/12

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 17.07.2012 r. powód (...). w L. domagał się zasądzenia od pozwanego J. K. kwoty 729,30 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od kwot 18,30 zł od dnia 01.03.2000 r. do dnia zapłaty , 30,50 zł od dnia 30.03.2000 r. do dnia zapłaty , od kwoty 30,50 zł od dnia 30.04.2000 r. do dnia zapłaty i od kwoty 650,00 zł od dnia 30.06.2000 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu.

W uzasadnieniu pozwu wskazał, że na podstawie umowy cesji wierzytelności przejął od (...) Sp. z o.o. prawa do wierzytelności wobec pozwanego z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Jednocześnie nadmienił , iż wierzytelność wobec pozwanego była przedmiotem cesji na rzecz (...) Sp. z o.o. od firmy (...) S.A., dochodzi zapłaty za wykonywane usługi we wskazanej kwocie wraz z odsetkami zgodnie z częściowym wykazem wierzytelności do umowy o przelew wierzytelności z dnia 18.01.2001r. oraz z dnia 30.12.2006r.

Nakazem zapłaty z dnia 20.08.2012 roku Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie w postępowaniu elektronicznym orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Sprzeciwem z dnia 26.09.2012 r. uzupełnionym w dniu 29.05.2013r. pozwany J. K. zaskarżył wyżej wymieniony nakaz zapłaty w całości i wniósł o oddalenie powództwa.

W uzasadnieniu zaprzeczył aby był winien powodowi pieniądze, by zawierał umowy z firmą (...), miał do czynienia z firmą (...) . Podniósł , iż dług jest przedawniony .

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Umową cesji wierzytelności z dnia 18.01.2001 r. (...) S.A. w W. przelała na rzecz K. P. i W. A. wspólników (...) w P. przysługujące jej wierzytelności pieniężne z tytułu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Dowód: - umowa sprzedaży wierzytelności z dnia 18.01.2001 r. k. 26v.,

Umową cesji z dnia 30.12.2006 r. (...) Sp. z o.o. w W. przelała posiadane wierzytelności wraz wszelkimi związanymi z nimi prawami na rzecz P. I..ar.l. w L.. (...).ar.l. w L. sporządził zawiadomienie o przelewie wierzytelności.

Dowód: - umowa sprzedaży wierzytelności z dnia 30.06.2006 r. k. 27,

- częściowy wykaz wierzytelności k. 33,

- zawiadomienie k.32.

Sąd zważył, co następuje:

W przedmiotowej sprawie spór pomiędzy stronami sprowadzał się do istnienia umów uzasadniających roszczenie , istnienia wierzytelności oraz zasadności dochodzenia należności od pozwanego na gruncie zarzutu przedawnienia.

Zgodnie z art. 118 kc. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Wg. art. 120 § 1 kc. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

Niewątpliwie należności z tytułu świadczenia usług komunikacyjnych objęte cyklicznie wystawianymi co miesiąc fakturami vat są należnościami okresowymi i związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jako takie podlegają trzyletniemu okresowi przedawnienia. Zważywszy na terminy wymagalności poszczególnych faktur należności ze wszystkich z nich są obecnie przedawnione.

W świetle powyższych okoliczności , abstrahując już od skuteczności pozostałych zarzutów pozwanego , powództwo podlegało oddaleniu.

Na marginesie tylko zauważyć można, iż powód nie wykazał ani istnienia ani nabycia wierzytelności wobec pozwanego , a częściowe wykazy wierzytelności oraz zawiadomienie o cesji określone są na dłużnika oznaczonego jako (...).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marcin Szczypiński
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Jaromir Antoszewski
Data wytworzenia informacji: