Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2408/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2013-05-14

Sygnatura akt I C 2408/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Jelenia Góra, dnia 14-05-2013 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Paweł Siwek

Protokolant:Marcin Szczypiński

po rozpoznaniu w dniu 14-05-2013 r. w Jeleniej Górze

sprawy z powództwa B. P. (1)

przeciwko Bankowi (...) S.A. w K.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

I.  pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) wystawionego w dniu 11 maja 2011 roku przez wierzyciela Bank (...) S.A. w K., przeciwko dłużnikowi K. P., zaopatrzony przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika B. P. (1) w dniu 3 września 2012 roku, w sprawie o sygnaturze akt I Co 6279/11,

II.  zasądza od strony pozwanej Banku (...) S.A. w K. na rzecz powódki B. P. (1) kwotę 892 złote tytułem zwrotu kosztów procesu,

III.  zasądza od strony pozwanej Banku (...) S.A. w K. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze kwotę 600 zł (sześćset złotych) tytułem zwrotu części opłaty sądowej od pozwu od której uiszczenia powódka była zwolniona.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 22 listopada 2012 r. B. P. (2) domagała się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego Banku (...) S.A. z dnia 11maja 2011 r., sygn. akt 1309/MR opatrzonego klauzulą wykonalności wydaną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze postanowieniem z dnia 03 września 2012 r., w sprawie o sygnaturze akt I Co 6279/11, w stosunku do powódki.

W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, iż na wniosek wierzyciela Komornik Sądowy dokonał wszczęcia postępowania egzekucyjnego oraz poinformował pismem z dnia 05 października 2012 r., że wszczyna postępowanie egzekucyjne z nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny położony w (...).

Powódka nigdy nie wyraziła zgody na zaciągnięcie kredytu przez jej męża K. P., nie podpisywała wniosku kredytowego z dnia 12 czerwca 2009 r., tak jak jest to ujęte w postanowieniu Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 03 września 2009 r., sygn. akt I C 6279/11.

W odpowiedzi na pozew Bank (...) S.A. w K. wniósł o oddalenie powództwa.

W uzasadnieniu swojego stanowiska strona pozwana wskazała, iż kwestionuje twierdzenia powódki, że nie wiedziała o zaciągnięciu kredytu przez męża. Powódka własnoręcznym podpisem w dniu 12 czerwca 2009 r. wyraziła na wniosku kredytowym zgodę na zawarcie przez męża w/w umowy.

W związku z powyższym za przedmiotowe zobowiązanie małżonkowie odpowiadają solidarnie.

Ponadto strona pozwana nie widzi podstaw do pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności – przesłanek z art. 840 k.p.c.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Umową kredytu gotówkowego nr (...) z dnia 12 czerwca 2009 r. K. P. zaciągnął u (...) Bank S.A. w G. (poprzednika prawnego Banku (...) S.A. w K.) kredyt w kwocie 62.986,60 zł.

(Dowód: - okoliczność bezsporna

- umowa z dnia 12.06.2009 r. k. 10 – 11)

Pod umową z dnia 12 czerwca 2012 r. nie widnieje w żadnym miejscu podpis B. P. (2).

Również pod wnioskiem o udzielenie kredytu nie widnieje podpis B. P. (2).

(Dowód: - umowa z dnia 12.06.2009 r. k. 10 – 11

- wniosek o udzielenie kredytu k. 58 - 59)

Postanowieniem z dnia 03 września 2012 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Co 6279/11, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu numer (...) wystawionemu w dniu 11 maja 2011 r. przez wierzyciela Bank (...) S.A. w K. przeciwko małżonkowi dłużnika B. P. (1), z ograniczeniem jej odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową.

(Dowód: - postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 03.09.2012 r., sygn. akt I Co 6279/11 k. 13 – 13v)

Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

Jak stanowi art. 41 § 1 k.r.o. jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

Na mocy art. 787 k.p.c. tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

Zgodnie zaś z art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c. dłużnik może w drodze powództwa domagać się pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście.

W niniejszej sprawie strona pozwana wywodziła swoje prawo do żądania nadania klauzuli wykonalności przeciwko powódce, z ograniczeniem odpowiedzialności do majątku wspólnego, z faktu że B. P. (2) wyraziła zgodę na zwarcie przez K. P. umowy kredytu gotówkowego z dnia 12 czerwca 2009 r., co miało znaleźć potwierdzenie w postanowieniu Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 03 września 2012 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Co 6279/11.

Powyższej zgodzie zaprzeczała powódka.

W związku z tym że B. P. (2) przysługiwało prawo do zaskarżenia w drodze zażalenia postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 03 września 2012 r., w oparciu o zarzut że nie wyrażała zgody na zwarcie przedmiotowej umowy, na wstępie istotnym było czy mogła powódka w sytuacji nie zaskarżenia w/w postanowienia w drodze zażalenia, obecnie domagać się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego opartego na postanowieniu z dnia 03 września 2012 r.

W tym zakresie należało stwierdzić, iż tutejszy Sąd podziela stanowisko wyrażone w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 08 lipca 2005 r. (sygn. akt II CK 206/05, Lex nr 603855), że możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, nie wyklucza samo przez się możliwości skorzystania z powództwa przewidzianego w art. 840 k.p.c., jeżeli tylko spełnione zostały przesłanki dla wytoczenia takiego powództwa.

W przedmiotowej sprawie zostały spełnione warunki dla wytoczenia powództwa, albowiem powódka kwestionowała, że wyraziła zgodę na zwarcie przez męża umowy z dnia 12 czerwca 2009 r.

Czyli przeczyła okoliczności, na której oparto wydanie klauzuli wykonalności.

Stąd w konsekwencji, uznając dopuszczalność powództwa w niniejszej sprawie, do rozważenia pozostała jedynie kwestia samej zasadności powództwa.

Strona pozwana argumentowała, że powódka własnoręcznym podpisem w dniu 12 czerwca 2009 r. wyraziła zgodę na wniosku kredytowym zgodę na zawarcie przez męża umowy kredytowej.

Biorąc to pod uwagę trzeba było wskazać, iż tutejszy Sąd Rejonowy ani na umowie kredytu z dnia 12 czerwca 2009 r. (przedłożonej tak przez powódkę jak i stronę pozwaną), ani na przedłożonym przez stronę pozwaną wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego, nie mógł się dopatrzeć wskazywanego przez pełnomocnika Banku (...) S.A. podpisu powódki.

Nieobecność zaś na rozprawie w dniu 14 maja 2013 r. pełnomocnika strony pozwanej uniemożliwiła tutejszemu Sądowi zwrócenie się do niego o wskazanie, o którym podpisie mowa jest w odpowiedzi na pozew.

Na wszystkich dokumentach widnieje bowiem nazwisko (...). I to w miejscach przeznaczonych na podpis kredytobiorcy (wnioskodawcy).

Stąd wobec powyższego należało stwierdzić, że strona pozwana nie wykazała, ażeby zobowiązanie w postaci umowy kredytu z dnia12 czerwca 2009 r. zostało zaciągnięte przez K. P. za zgodą jego małżonki B. P. (2). A tym samym brak było podstaw do prowadzenia egzekucji z ich majątku wspólnego.

I dlatego też orzeczono jak w pkt I wyroku.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 2 k.p.c. zgodnie z którym strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie

W przypadku powódki na te koszty złożyło się 892 zł uiszczonej opłaty sądowej od pozwu.

Co do zasądzonej od Banku (...) S.A. w K. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze kwoty 600 zł tytułem zwrotu części opłaty od pozwu od której uiszczenia powódka została zwolniona, to orzeczono o tym w oparciu o art. 113 ust. 1 u.k.s.c. który stanowi, iż kosztami sądowymi, których strona nie miała obowiązku uiścić lub których nie miał obowiązku uiścić kurator albo prokurator, sąd w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji obciąży przeciwnika, jeżeli istnieją do tego podstawy, przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących przy zwrocie kosztów procesu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marcin Szczypiński
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Siwek
Data wytworzenia informacji: