Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1050/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2012-11-23

Sygn. akt I C 1050/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 listopada 2012 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny

w składzie :

Przewodniczący SSR Marek Gajdecki

Protokolant Paulina Gordziejonok

po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2012 r. w Jeleniej Górze

na rozprawie

sprawy z powództwa (...)w L.

przeciwko D. G.

o zapłatę

I.  oddala powództwo w całości.

Sygn. akt I C 1050/12

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...)w L. w pozwie wniesionym w dniu 06 grudnia 2011 r. w elektronicznym postępowaniu upominawczym domagała się zasądzenia od pozwanej D. G.kwoty 301,20 zł wraz z ustawowymi odsetkami do dnia zapłaty oraz zasądzenia zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, iż na podstawie umowy cesji przejął od firmy (...) spółka z o.o. prawa do wierzytelności wobec pozwanej z tytułu świadczenia usług z umowy abonenckiej.

Nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie sygn. akt XVI Nc-e 1758855/11 Sąd Rejonowy w Lublinie uwzględnił roszczenie strony powodowej w całości (k. 4).

Od powyższego nakazu sprzeciw złożyła pozwana (k. 7-8) i wnosząc o oddalenie powództwa w całości podniosła, iż faktycznie łączyła ją umowa o świadczenie usług z firmą (...)Spółka z o.o., jednakże umowa została wypowiedziana przez nią z zachowaniem okresu wypowiedzenia z dniem 01 marca 2010 r. i tego dnia wysłała listem poleconym kartę elektroniczną.

Pismem procesowym z dnia 02 lipca 2012 r. strona powodowa podtrzymała swoje stanowisko (k. 28-29).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Pozwana D. G.zawarła z (...) z o.o. w W.umowę o świadczenie usług.

okoliczność bezsporna

W dniu 30 marca 2011 r. (...)z o.o. z/s w W.dokonała cesji wierzytelności wobec byłych klientów na rzecz (...)w L.. W skład kwoty objętej cesją wchodziła kwota 301,20 zł wskazana jako wierzytelność (...)z o.o. z/s w W.wobec pozwanej.

(...)w L.zawiadomiła pozwaną o przelewie wierzytelności, jak również wskazała, ze podmiotem upoważnionym do działania jest (...)spółka z o.o. w W..

dowód : umowa o przelew wierzytelności k. 30.o, częściowy wykaz wierzytelności k. 33, zawiadomienie o cesji k. 32.o

Sąd zważył co następuje :

Powództwo należało uznać za bezzasadne w całości.

Pozwana poza przyznaniem faktu zawarcia z (...) Spółka z o.o. w W.umowy o świadczenie usług oraz wskazania, że umowa ta została rozwiązania, nie przyznała okoliczności istnienia wierzytelności wobec niej, a w istocie takiemu faktowi zaprzeczyła. Strona powodowa, wbrew twierdzeniom zawartym w piśmie procesowym z dnia 22 czerwca 2012 r., nie wykazała natomiast (do czego była zobowiązana zgodnie z art. 6 k.c.), że posiada wymagalna wierzytelność wobec pozwanej.

W ocenie Sądu – wobec stanowiska pozwanej zaprzeczającej istnieniu wierzytelności – sama umowa cesji wierzytelności (łącznie z wykazem wierzytelności) oraz zawiadomienie o przelewie wierzytelności nie mogą stanowić w tej sytuacji podstawy do uwzględnienia powództwa.

Reasumując zatem powództwo należało oddalić.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marcin Szczypiński
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Gajdecki
Data wytworzenia informacji: