Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 731/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2013-06-27

Sygnatura akt I C 731/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Jelenia Góra, dnia 27.06.2013 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Jaromir Antoszewski

Protokolant: Mariola Olechno

po rozpoznaniu w dniu 13.06.2013 r. w Jeleniej Górze sprawy

z powództwa K. K., R. K., A. N. i R. N.

przeciwko Skarbowi Państwa - reprezentowanemu przez Starostę (...)

- o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

I.  ustala, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego przez powódkę K. K.udziału w 1/4 nieruchomości położonej w P., stanowiącej działkę nr (...), obręb (...), dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr (...), o powierzchni 0,8997 ha jest uzasadniona w kwocie 233,34 zł (dwieście trzydzieści trzy złote, trzydzieści cztery grosze) za 2012 r., w kwocie 752,29 zł (siedemset pięćdziesiąt dwa złote, dwadzieścia dziewięć groszy)za 2013 r. i w kwocie 1271,25 zł (jeden tysiąc, dwieście siedemdziesiąt jeden złotych, dwadzieścia pięć groszy)za 2014 r.;

II.  dalej idące powództwo powódki K. K. oddala;

III.  zasądza od powódki K. K. na rzecz pozwanego kwotę 626,53 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV.  zasądza od powódki K. K. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze kwotę 43,74 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

V.  ustala, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego przez powoda R. K.udziału w 1/4 nieruchomości położonej w P., stanowiącej działkę nr (...), obręb (...) dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr (...), o powierzchni 0,8997 ha jest uzasadniona w kwocie 233,34 zł (dwieście trzydzieści trzy złote, trzydzieści cztery grosze) za 2012 r., w kwocie 752,29 zł (siedemset pięćdziesiąt dwa złote, dwadzieścia dziewięć groszy)za 2013 r. i w kwocie 1271,25 zł (jeden tysiąc, dwieście siedemdziesiąt jeden złotych, dwadzieścia pięć groszy)za 2014 r.;

VI.  dalej idące powództwo powoda R. K. oddala;

VII.  zasądza od powoda R. K. na rzecz pozwanego kwotę 626,53 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

VIII.  zasądza od powoda R. K. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze kwotę 43,74 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

IX.  ustala, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego przez powódkę A. N.udziału w 1/4 nieruchomości położonej w P., stanowiącej działkę nr (...), obręb (...), dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr (...), o powierzchni 0,8997 ha jest uzasadniona w kwocie 233,34 zł (dwieście trzydzieści trzy złote, trzydzieści cztery grosze) za 2012 r., w kwocie 752,29 zł (siedemset pięćdziesiąt dwa złote, dwadzieścia dziewięć groszy)za 2013 r. i w kwocie 1271,25 zł (jeden tysiąc, dwieście siedemdziesiąt jeden złotych, dwadzieścia pięć groszy)za 2014 r.;

X.  dalej idące powództwo powódki A. N. oddala;

XI.  zasądza od powódki A. N. na rzecz pozwanego kwotę 626,53 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

XII.  zasądza od powódki A. N. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze kwotę 43,74 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

XIII.  ustala, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego przez powoda R. N.udziału w 1/4 nieruchomości położonej w P., stanowiącej działkę nr (...), (...), dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr (...), o powierzchni 0,8997 ha jest uzasadniona w kwocie 233,34 zł (dwieście trzydzieści trzy złote, trzydzieści cztery grosze) za 2012 r., w kwocie 752,29 zł (siedemset pięćdziesiąt dwa złote, dwadzieścia dziewięć groszy)za 2013 r. i w kwocie 1271,25 zł (jeden tysiąc, dwieście siedemdziesiąt jeden złotych, dwadzieścia pięć groszy)za 2014 r.;

XIV.  dalej idące powództwo powoda R. N. oddala;

XV.  zasądza od powoda R. N. na rzecz pozwanego kwotę 626,53 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

XVI.  zasądza od powoda R. N. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze kwotę 43,74 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

K. K. , R. N. , A. N. i R. K. – reprezentowani przez zawodowego pełnomocnika , działający jako powodowie wg. art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 46 poz. 543 ze zm.) osobnymi pismami z dnia 11.01.2011r. ( k. 97-98 ) – stanowiącymi odrębne pozwy , wnieśli przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Prezydenta Miasta J. o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ¼ udziału każdego z nich w nieruchomości gruntowej położonej w P., oznaczonej jako działka nr (...), obręb (...), AM-2 ustalona wobec każdego z nich osobnym wypowiedzeniem Prezydenta Miasta J. z dnia 05.09.2011 r. w wysokości 1917,75 zł jest nieuzasadniona. Każde z nich zakwestionowało operat szacunkowy rzeczoznawcy jako nie uwzględniający istniejącego stanu faktycznego, relacji wynikających za obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego , odnoszący się do nieruchomości niezabudowanej , gdy istnieje tam budowla nieczynnego basenu , przyjęcie do porównania działek o odmiennej od przedmiotowej nieruchomości powierzchni, z których największa ma powierzchnię 0,5252 ha , a działka powodów ma powierzchnię 0,8997 ha, pominięcie relacji między ceną a przeznaczeniem działki. Każde z powodów nadmieniło, że przy funkcji terenu z usług z zielenią towarzyszącą , gdzie 60% powierzchni przeznacza się pod zieleń , ceny działek nie osiągają nawet 5 zł za m 2.

Orzeczeniami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia 17.01.2012 r. oddalono odpowiednio wniosek K. K. , R. N. , A. N. i R. K. oraz wobec każdego z nich ustalono opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego udziału każdego z nich w wysokości 233,34 zł , w roku 2013 w wysokości 1075,54 zł , ad od roku 2014 w wysokości 1917,75 zł. Kolegium oparło się na operacie szacunkowym rzeczoznawcy , uznając ustaloną wartość nieruchomości za właściwą ale wobec treści art. 77 ust.2 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami rozłożyło podwyżkę opłaty na trzy lata.

K. K. , R. N. , A. N. i R. K. złożyli sprzeciwy od ww. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia 09.02.2012 r. wnosząc o przekazanie sprawy do sądu.

Pismem z dnia 31.07.2012 r. pozwany Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta J. i działający przez zawodowego pełnomocnika wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu wskazując na przesłanki aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , którą w dniu 25.08.2010r. nabyli powodowie w udziałach po ¼ części i dotychczasową opłatę w wysokości po 116, 67 zł, powołał się na sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego M. M. operat szacunkowy jako określający prawidłowo wartość całej nieruchomości i wyliczoną stąd zaktualizowaną opłatę od udziału każdego z powodów na kwotę 1917,75 zł.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 05.09.2011 roku Prezydent Miasta J., reprezentując Skarb Państwa będący właścicielem nieruchomości gruntowej położonej w P., oznaczonej jako działka nr (...), obręb (...), AM-2 , dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr (...), dokonał wypowiedzenia użytkownikom wieczystym K. K. , R. N. , A. N. i R. K. opłat z tytułu użytkowania wieczystego udziału w ¼ każdego z nich w dotychczasowej wysokości 116,67 zł , zmieniając ją na kwotę 1917,75 zł z dniem 01.01.2012r. jako wynikającą z iloczynu wartości nieruchomości 255 700 zł i 3 % stawki .

Wartość nieruchomości gruntowej położonej w P., oznaczonej jako działka nr (...), obręb (...), AM-2o powierzchni 8997 m 2 wynosi 169 500 zł.

( Dowód: pisma pozwanego k.20, 45, 62, 86,

operat szacunkowy rzeczoznawcy k. 90-116,

odpis z księgi wieczystej k.117-124,

akt notarialny k. 127-131,

opinia biegłego z zakresu wyceny nieruchomości k.180-212,222, okoliczności bezsporne ).

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (u.g.n.) : ust. 1. wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

Ust. 2. Jeżeli wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej byłaby niższa niż ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości w dniu oddania jej w użytkowanie wieczyste, aktualizacji nie dokonuje się. W przypadku nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe przepis stosuje się w okresie 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Ust 2a. W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.

Ust. 3. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Ust. 4. Przy aktualizacji opłaty, o której mowa w ust. 1, na poczet różnicy między opłatą dotychczasową a opłatą zaktualizowaną zalicza się wartość nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej po dniu dokonania ostatniej aktualizacji.

Ust. 5. Zaliczenie wartości nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej następuje również w przypadku, gdy nie zostały one uwzględnione w poprzednio dokonywanych aktualizacjach.

Ust. 6. Zasady, o których mowa w ust. 4 i 5, stosuje się odpowiednio do nakładów koniecznych wpływających na cechy techniczno-użytkowe gruntu, poniesionych przez użytkownika wieczystego, o ile w ich następstwie wzrosła wartość nieruchomości gruntowej.

Art. 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (u.g.n.) stanowi: ust. 1. Właściwy organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości. W wypowiedzeniu należy wskazać sposób obliczenia nowej wysokości opłaty i pouczyć użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia. Do wypowiedzenia dołącza się informację o wartości nieruchomości, o której mowa w art. 77 ust. 3, oraz o miejscu, w którym można zapoznać się z operatem szacunkowym. Do doręczenia wypowiedzenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ust. 2. Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, zwanego dalej "kolegium", wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości.

Ust. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się przeciwko właściwemu organowi. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki do aktualizacji opłaty, spoczywa na właściwym organie.

Ust. 4. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłat w dotychczasowej wysokości. W przypadku niezłożenia wniosku właściwy organ oraz użytkownika wieczystego obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu. Przepis art. 79 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Wg. art. 79. ww. ustawy : Ust. 1. Wniosek do kolegium składa się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Podlega on opłacie skarbowej.

Ust. 2. Kolegium wyznacza niezwłocznie termin pierwszej rozprawy, doręczając jednocześnie właściwemu organowi odpis wniosku.

Ust. 3. Kolegium powinno dążyć do polubownego załatwienia sprawy w drodze ugody. Jeżeli do ugody nie doszło, kolegium wydaje orzeczenie o oddaleniu wniosku lub o ustaleniu nowej wysokości opłaty. Od orzeczenia kolegium odwołanie nie przysługuje.

Ust. 4. W przypadku oddalenia wniosku obowiązuje wysokość opłaty zaoferowana zgodnie z art. 78 ust. 1. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Ust. 5. Ustalona na skutek prawomocnego orzeczenia kolegium lub w wyniku zawarcia przed kolegium ugody nowa wysokość opłaty rocznej obowiązuje począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym wypowiedziano wysokość dotychczasowej opłaty.

Ust. 6. Na wniosek właściwego organu kolegium przyznaje w orzeczeniu zwrot kosztów postępowania i opłat skarbowych od użytkownika wieczystego, jeżeli oddaliło w orzeczeniu wniosek, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli kolegium w orzeczeniu uznało wniosek za zasadny, przyznaje na wniosek użytkownika wieczystego zwrot kosztów i opłat od właściwego organu.

7. Do postępowania przed kolegium stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o wyłączeniu pracownika oraz organu, o załatwianiu spraw, doręczeniach, wezwaniach, terminach i postępowaniu, z wyjątkiem przepisów dotyczących odwołań i zażaleń. Do postępowania, o którym mowa wyżej, stosuje się również przepisy o opłatach i kosztach.

8. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio, jeżeli sprawę rozstrzygnięto prawomocnym wyrokiem sądu lub zawarto ugodę sądową, w następstwie wniesienia sprzeciwu.

9. Orzeczenie lub ugoda, której kolegium nadało klauzulę wykonalności, podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej.

W myśl art. art. 80. ww. ustawy : ust. 1. Od orzeczenia kolegium właściwy organ lub użytkownik wieczysty mogą wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Ust. 2. Kolegium przekazuje właściwemu sądowi akta sprawy wraz ze sprzeciwem. Wniosek, o którym mowa w art. 78 ust. 2, zastępuje pozew.

Ust. 3. W razie wniesienia sprzeciwu w terminie, orzeczenie traci moc, nawet gdy sprzeciw odnosi się tylko do części orzeczenia.

Ust. 4. Jeżeli sprzeciw dotyczy wyłącznie kosztów postępowania, przepisu ust. 3 nie stosuje się, a właściwy sąd rozstrzyga o kosztach postępowania postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego (art. 71 ust. 1, 2, 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana, i wynosi: 1)za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,3% ceny, 2) za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych - 0,3% ceny, 3) za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową - 0,3% ceny, 3a) za nieruchomości gruntowe oddane na cele rolne - 1 % ceny; 4) za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową - 1 % ceny; 4a) za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną - 2 % ceny; 5) za pozostałe nieruchomości gruntowe - 3 % ceny ( art. 72 u.g.n.) .

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego (art. 77 ust.1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

W niniejszej sprawie spór dotyczył zasadności zmiany dotychczasowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego udziału każdego z powodów w ¼ części w nieruchomości dokonanej wypowiedzeniem z dnia 05.09.2011 r. i jej wysokości w kontekście wartości nieruchomości. Bezsporny był fakt dokonania wypowiedzenia, stawki procentowej wartości nieruchomości i uznania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w J. aktualizacji opłaty za uzasadnioną co do zasady z rozłożeniem jej na kolejne lata jak w orzeczeniach kolegium w odniesieniu do każdego ze współużytkowników działki.

W toku postępowania strony zgłosiły , a sąd przeprowadził dowody z dokumentów, w tym dowód z opinii biegłego na okoliczność wartości nieruchomości. Sąd uznał opinię biegłego za wiarygodną jako sporządzoną przez bezstronny, powołany przez sąd , profesjonalny podmiot w oparciu o wymagane dane. Zgłoszone przez pozwanego zarzuty zostały wyjaśnione przez biegłego i nie podważają one treści opinii. W ocenie sądu biegły prawidłowo, nie naruszając art. 77 ust.1 ugn. podał na jakich przesłankach opierał się dokonując wyceny, uwzględnił w opinii przeznaczenie nieruchomości mieszane : usługi i jako uzupełnienie mieszkalnictwo, rozróżnił cechy położenia i sąsiedztwa . Sąd za biegłym brał pod uwagę wartość nieruchomości na datę dokonywanej w niniejszej sprawie aktualizacji opłaty. Sąd oddalił zarazem wniosek pozwanego zgłoszony na ostatniej rozprawie w dniu 13.06.2013r. o wystąpienie do organizacji rzeczoznawców majątkowych celem poddania ocenie opinii biegłego w trybie art. 157 ust.3 i 4 ugn. , co wg. pełnomocnika pozwanego uzasadnione było znaczną rozbieżnością między wartością ustaloną przez rzeczoznawcę w postępowaniu aktualizacyjnym, a wartością ustaloną przez biegłego. Wniosek ten był spóźniony wobec zarządzenia z dnia 02.04.2013r. , doręczonego pełnomocnikowi pozwanego w dniu 09.04.2013r. o wyznaczonym terminie 14-u dni do składania zarzutów do opinii biegłego a nadto był nieuzasadniony wobec jasnej i niepodważonej opinii biegłego. Trzeba też zauważyć , że w postępowaniu sądowym do wnioskowania oceny uprawniony był wyłącznie sąd , który nie widział tu takiej potrzeby , a nie strony.

W konsekwencji Sąd przyjmując wyliczoną przez biegłego wartość nieruchomości w kwocie 169 500 zł ustalił , że prawidłowa wysokość opłaty rocznej od udziału każdego z powodów stanowiącej iloczyn niekwestionowanej stawki 3 % i ceny nieruchomości ( art. 72 u.g.n.) oraz udziału 0,25 wynosiła 1271,25 zł ( 169 500 x 3% x 0,25 ) . W odniesieniu do tej kwoty uzasadniona była aktualizacja opłaty z dotychczasowej wysokości 116,67 zł . Jednocześnie na podstawie art. 77 ust.2 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z uwagi na aktualizację przewyższającą dwukrotnie dotychczasową opłatę pierwszą opłatę roczną ustalono w wymiarze dwukrotności dotychczasowej tj. 233,34 zł , a nadwyżkę rozłożono na kolejne dwa lata. Skutkowało to orzeczeniem w odniesieniu do poszczególnych roszczeń jak w pkt. I , V, IX i XIII wyroku. Dalej idące powództwa każdego z pozwanych podlegały oddaleniu jako nieuzasadnione.

O kosztach postępowania w odniesieniu do roszczenia każdego z powodów rozstrzygnięto w oparciu o art. 100 kpc. stosunkowo je rozdzielając. Wartość przedmiotu sporu każdego powoda z pozwanym wynosiła 1801,08 zł ( 1917,75 – 116,67 ). Każdy z powodów przegrał co do kwoty 1154,58 zł ( 1271,25 – 116,67 ) tj. w 64,10 % , poniósł koszty w wysokości : 22,75 zł ( uiszczona w części opłata w łącznej wysokości 90 zł : 4 ) + 600 zł + 17 zł = 639,75 zł . Pozwany przegrał w 35,90 % , poniósł wobec każdego z powodów z osobna koszty w kwocie 1335,73 zł ( 600 + 735,73 ( 2942,94 : 4 ) , a powinien w kwocie 709,19 zł (639,75 + 1335,73 = 1975,48 x 35,90 %) . W konsekwencji w odniesieniu do każdego z powodów sąd zasądził od danego powoda na rzecz pozwanego kwotę 626,53 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Ponadto sąd zasądził od każdego z powodów na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze kwoty po 43,74 zł tytułem brakującej części opłat od pozwu ( po 91 zł – uiszczone 22,75 zł = 68,25 x 64,10 % ) .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marcin Szczypiński
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Jaromir Antoszewski
Data wytworzenia informacji: