Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 513/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2012-12-28

Sygn. akt III RC 513/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 grudnia 2012 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska

Protokolant : Dagmara Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2012 r. w Bolesławcu

sprawy z powództwa Ł. W.

przeciwko B. W. (1) i J. K. (1)

o alimenty

powództwo oddala

Sygn. akt IIIRC 513/12

UZASADNIENIE

Powód Ł. W. wniósł o zasadzenie na swoją rzecz alimentów od swojej matki B. W. (1) w kwocie po 150 zł miesięcznie oraz od swojej siostry J. W. w kwocie po 150 zł miesięcznie. W uzasadnieniu powód wskazał, że powodem wystąpienia z takim żądaniem jest brak porozumienia zwłaszcza z matką, w celu zapewnienia sobie wystarczających środków na życie do czasu kiedy nie znajdzie zatrudnienia. Powód wskazał, że w ostatnim okresie czasu wykonywał pracę na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia, ale nie uzyskiwał dużych dochodów. W tej chwili ma problem z uzyskaniem pieniędzy na bilet do miasta. Matka ma odłożone pieniądze na remont piwnicy i zamiast zlecić to powodowi, dzięki czemu mógłby uzyskać dochód, postanowiła kogoś wynająć. Mama leczy się u psychiatry. Powód ma depresję i zażywa leki. Nie zawsze może liczyć na wystarczające zaspokojenie potrzeb, w szczególności na zakup leków i środków czystości. Sposób prowadzenia domu przez mamę nie do końca spełnia wymogi higieny. Zachowanie matki utrudnia mu wykonywanie pracy zarobkowej.

W odpowiedzi na pozew pozwana B. W. (1) wniosła o oddalenie powództwa. Podniosła, że powód ma 32 lat, ukończył studia i do chwili obecnej jest na jej utrzymaniu. Sama opłaca energię, czynsz, ogrzewanie. Spłaciła pożyczkę studencką powoda w kwocie 4680 zł. Powód wyjechał do (...) i nie interesował sie tym, że musi spłacać jego długi. W 2011r. otrzymała od powoda rozpaczliwy list aby pomóc. Wrócił z (...) na jej koszt. Trochę pracował. Pieniądze przeznaczał na papierosy. Żywność, środki czystości, odzież, bieliznę ma od swojej siostry J. K. (1) oraz od niej. Z (...) wrócił do czystego, wyremontowanego mieszkania. Kiedy pozwana wyjeżdżała do pracy, powód otrzymywał od niej pieniądze. Kiedy pozwana wróciła z pracy 22 listopada 2012r. w domu było brudno. Ubrania były nie poprane, a niedopałki po papierosach były wszędzie. Powód nie chciał jej wpuścić do domu, mówiąc żeby sobie gdzieś poszła. Kiedy odkurza powód potrafi podbiec kopnąć w odkurzacz i obrzucić ją wyzwiskami. Pozwana próbowała leczyć powoda psychiatrycznie, ale wyjechał do (...)Pozwana wyjeżdża do pracy do (...), a wtedy jedzenie powodowi wozi jej córka J. K. (1).

Na rozprawie w dniu 28 grudnia 2012r. pozwana J. W. oświadczyła, że od 2002r. nosi nazwisko K.. W związku z tym powód zmodyfikował pozew w ten sposób, że wniósł o zasądzenie alimentów od swojej siostry J. K. (1).

Pozwana J. K. (1) wniosła o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód Ł. W. ma 32 lata. W 2004r. uzyskał tytuł magistra ekonomi. Studia ukończył z wynikiem 4,5. Od ukończenia studiów do kwietnia 2007r. pracował u 4 pracodawców po kilka miesięcy. W kwietniu 2007r. powód wyjechał do (...) Najpierw pracował przez 6 miesięcy w hipermarkecie T. przy wykładaniu towarów. Następnie w serwisie przy autostradzie. Jego praca polegała na sprzedawaniu napojów, kanapek, robieniu kawy. Zarabiał 700 funtów miesięcznie. Pracował do października 2008r. Potem przebywał na zasiłku dla bezrobotnych otrzymując 560 funtów miesięcznie. Podczas pobytu w (...) powód występował do Sądu domagając się roszczeń z tytułu naruszenia praw pracowniczych. Nie wygrał żadnej sprawy. Tam zachorował na depresję.

(dowód: zeznania powoda Ł. W. k. 42, wykaz miejsc gdzie zatrudniony był powód k. 37-38).

W 2006r. matka powoda zaniepokojona jego zachowaniem złożyła w wniosek o jego leczenie psychiatryczne . Powód przebywał 2 tygodnie w szpitalu psychiatrycznym, z podejrzeniem, że występuje u niego zespół paranoidalny i zaleceniem dalszej obserwacji. Wtedy powód wyjechał do (...). Po wyjeździe do (...) powód na początku spłacał zaciągnięty w Polsce kredyt studencki. Po jakimś czasie zaprzestał jego spłacania i nie odzywał sie do 2009r. Wtedy pozwana B. W. (2) - matka powoda zgłosiła jego zaginięcie i zaczęła spłacać kredyt studencki powoda. W sumie na poczet spłaty tego kredytu B. W. (1) uiściła kwotę 1606 zł i 3074 zł. Po jakimś czasie powód skontaktował się z matką i siostrą i oświadczył, że nie życzy sobie aby się z nim kontaktowały. W grudniu 2011r. powód wysłał do siostry rozpaczliwego maila, że mieszka w nieogrzewanym mieszkaniu i że potrzebuje na paszport 500 zł. Po ustaleniu ile pieniędzy potrzeba żeby powód mógł wrócić do kraju jego matka wysłała mu 1200 zł i powód wrócił do Polski w lutym 2012r.

(dowód: zeznania pozwanej J. K. (1) k. 42-43, decyzja emerytalna B. W. (1), artykuł w gazecie dotyczący zaginięcia powoda k. 14, dowód spłaty kredytu studenckiego powoda k. 15 i 16, harmonogram spłat kredytu studenckiego powoda k. 21, wezwanie do zapłaty k. 22, list powoda z (...) wysłany do matki do matki k. 18, wniosek do Sądu Rejonowego w Bolesławcu o leczenie psychiatryczne powoda k. 23-24, zaświadczenia lekarskie powoda k. 25, 26).

Po powrocie z (...) powód zamieszkał u swojej matki - pozwanej B. W. (1) w jej 3 pokojowym mieszkaniu w miejscowości D. koło B.. Powód zajmuje jeden pokój. Korzysta z kuchni i łazienki . Wszystkie opłaty za mieszkanie ponosi B. W. (1). Ona również kupuje wszelką żywność, z której sporządza posiłki dla siebie i powoda. Pozwana B.

W. pobiera emeryturę w kwocie netto 1476 zł. Aby wystarczyło na utrzymanie siebie i powoda oraz na opłaty związane z utrzymaniem domu pozwana B. W. (1) średnio 3 razy w roku wyjeżdża do pracy do (...)do opieki nad osobami starszymi . Powód kiedy ma pieniądze przeznacza je na zakup papierosów. Kiedy pozwana wyjeżdża do (...) to robi większe zapasy żywności, żeby powód miał co jeść . Poza tym zostawia pieniądze córce J. K. (2) dla powoda w kwocie ok. 600 na miesiąc. Ta dzieli te pieniądze na mniejsze kwoty , ponieważ gdyby powód je dostał w całości to by je stracił. Wyjeżdżając przed ostatnimi świętami Bożego Narodzenia B. W. (1) zrobiła zapasy żywności. Nie zostawiła J. K. (1) żadnych pieniędzy dla powoda. Został on poinformowany, że jak czegoś potrzebuje to ma się zgłosić do siostry.

(dowód: zeznania powoda k. 42 i zeznania pozwanej J. K. (1) k. 42-43

Pozwana B. W. (1) rozwiodła się z ojcem powoda w 2003r. Zmarł on w kwietniu 2012r. W 2003r. razem z pozwaną - córką J. K. (1) zaciągnęła kredyt na wykup swojego mieszkania. Przez jakiś czas spłacały go po połowie. Obecnie pozwana B. W. (3) spłaca go sama . Opłata za gaz (ogrzewanie gazowe) mieszkania, w którym powód mieszka z matką za okres od 21.10.2011r. do 26.10.2012r. wyniosła 2197 zł . Pozwana J. K. (1) mieszka z mężem i dwoma córkami w wieku 12 lat i 3,5 roku. Mieszkają w nowo wybudowanym domu , na który wraz z mężem zaciągnęła kredyt na kwotę ponad 400 tys. zł. Raty miesięczne tego kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich wnoszą w zależności od kursu franka od 1600 do 2000 zł miesięcznie. Pozwana J. K. (1) pracuje jako (...) za wynagrodzeniem miesięcznym wynoszącym ok. 2300 zł netto. Zaświadczenie o zarobkach pozwanej za miesiąc grudzień 2012r. wskazuje na dochód w kwocie netto 3051 zł, ale w tym miesiącu pozwana otrzymała z funduszu socjalnego kwotę ok. 1000 zł. Jej mąż zarabia ok. 2500 zł netto. Po powrocie z (...) powód zamieszkał u matki, jednak często przebywał w domu swojej siostry pozwanej J. K. (1). Korzystał u niej z Internetu. Siostra kupowała mu odzież, obuwie. Mąż pozwanej zatrudniony jest w firmie (...) jako koordynator. Chcąc pomoc powodowi, po jego powrocie z (...)zatrudnił go na podstawie umowy o współpracę w tej Firmie. Miał on udzielać kredytów tzw. chwilówek. W tym celu otrzymał służbowe pieniądze. Ponieważ mąż pozwanej nie mógł się skontaktować z powodem pozwana poprosiła go, żeby sprawdził czy powód posiada jeszcze pieniądze służbowe. Okazało się, że brakuje 1500 zł. W związku z tym w listopadzie 2012r. umowa o współpracy z powodem została rozwiązana.

(dowód: zeznania pozwanej J. K. (1) k. 42-43, rachunek za gaz k. 20, zaświadczenie o dochodach J. K. (1). k. 40 ).

W okresie od 11.02.2012r. do 12.11.2012r. powód w Firmie (...) uzyskał dochód w kwocie netto 1243,47 zł. Powód nie jest zarejestrowany jako bezrobotny. Nigdy nie podejmował starań o uznanie go za osobę niezdolną do pracy.

(dowód: zeznania powoda k. 42-43 , historia rachunku bankowego powoda k. 31).

Sąd zważył co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 133 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym przypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten kto znajduje się w niedostatku . Ponadto rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernych dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskana możliwości samodzielnego utrzymania się.

W przedmiotowej sprawie bezsporne jest, że powód jest osobą pełnoletnią i posiadająca wyższe wykształcenie ekonomiczne, co daje mu szansę znalezienia pracy. Powód nie wykazał się podjęciem dostatecznych starań pozwalających mu na uzyskanie pracy. Powód nie wykazał również , że jest osobą chorą, a jego stan zdrowia uniemożliwia mu starania o pracę.

Te wszystkie okoliczności przemawiają za tym, że brak jest podstaw do przyjęcia, że pozwany jest uprawniony do wystąpienia z żądaniem alimentów od matki czy od siostry.

Mimo, że taki obowiązek nie istnieje matka powoda go wykonuje i to w dużym zakresie. Pokrywa wszystkie koszty utrzymania domu , w którym powód mieszka. Zapewnia mu również wyżywienie. Spłaciła za niego kredyt studencki w kwocie 4680 zł. Aby sprostać tym obciążeniom pozwana B. W. (1) mimo, że otrzymuje już emeryturę, w celu uzyskania dodatkowych dochodów, pozwalających jej na utrzymanie siebie i powoda, podejmuje dodatkowe prace z granicą.

Nawet gdyby przyjąć, że powód uprawniony jest do alimentów to zgodnie z treścią art. 129 kro obowiązek alimentacyjnych obciąża wstępnych przed rodzeństwem. Krewnych w tym samym stopniu obciążą obowiązek alimentacyjny w

częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Skoro więc potrzeby powoda zaspakajane są przez matkę, to siostry nie obciąża już obowiązek alimentacyjny wobec powoda. Mimo to siostra łoży na utrzymanie powoda dostarczając mu żywność, kiedy matka powoda wyjeżdża oraz zakupując mu ubrania i obuwie. Zgodnie z treścią art. 134 kro w stosunku do rodzeństwa zobowiązany może uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, jeśli są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub jego najbliższej rodziny. Nawet wiec gdyby istniał obowiązek alimentacyjny pozwanej siostry wobec powoda, to istniała by podstawa do uchylenia tego obowiązku z uwagi na dochody pozwanej i jej wydatki związane z utrzymaniem jej rodziny tj. dwójki niepełnoletnich dzieci.

Biorąc pod uwagę wszystkie wskazane wyżej okoliczności Sąd w całości powództwo oddalił.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Łukawska
Data wytworzenia informacji: