Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 501/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2013-03-26

Sygn. akt III RC 501/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 marca 2013 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska

Protokolant : Dagmara Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2013 r. w Bolesławcu

sprawy z powództwa J. L. (1)

przeciwko małoletniej K. L. (1) reprezentowanej przez matkę I. M.

o obniżenie alimentów

I-  powództwo oddala;

II-  zasądza od powoda J. L. (1) na rzecz pozwanej I. M. koszty zastępstwa procesowego w kwocie 600 zł.

Sygn. akt IIIRC 501/12

UZASADNIENIE

Powód J. L. (1) w pozwie skierowanym przeciwko małoletniej K. L. (1) reprezentowanej przez matkę I. M. wniósł o zmianę wysokości i formy wypłacania alimentów poprzez ich obniżenie z kwoty po 600 zł miesięcznie ustalonych ugodą do kwoty: 300 zł - forma pieniężna i 200 zł - forma rzeczowa w zależności od potrzeb dziecka. Powód wskazał, że zgadzając sie na alimenty w kwocie po 600 zł miesięcznie miał nadzieję na otrzymanie pracy etatowej oraz podpowiedzią swojego pełnomocnika, że jego sytuacja materialna ulegnie poprawie. Tymczasem jego zatrudnienie w (...)z uwagi na stan zdrowia uległo wygaśnięciu, a ze względu na stan zdrowia nie może podjąć każdej pracy. Do tej pory zatrudniony jest na umowę zlecenie w (...), a jego miesięczne wynagrodzenie wynosi 800 zł. Alimenty miały zabezpieczać wszystkie potrzeby małoletniej, a tymczasem dziecko oddawane jest powodowi na weekendy bez żadnych rzeczy na przebranie, bez piżamy , pampersów czy kosmetyków. Dziecko ubrane jest nieodpowiednio do pory roku. W związku tym musiał zakupić wszystkie te rzeczy. Kiedy odbiera dziecko od matki jest ono ubrane w najgorsze rzeczy. W ocenie powoda alimenty przeznaczane są przez matkę dziecka na inne potrzeby niż utrzymanie dziecka.

W odpowiedzi na pozew reprezentująca małoletnią pozwaną matka wniosła o oddalenie powództwa podnosząc, że zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego można żądać jedynie w razie zmiany stosunków. W przedmiotowej sprawie zaledwie kilka miesięcy wcześniej strony zawarły ugodę, na mocy której powód zobowiązał sie do płacenia alimentów w kwocie po 600 zł miesięcznie. Nie są wiarygodne twierdzenia powoda dotyczące jego sytuacji majątkowej i zarobkowej. Powód zatrudniony jest w zakładzie prowadzonym przez swoją matkę. Jeszcze kiedy strony żyły w konkubinacie powód otrzymywał od swojej matki wynagrodzenie w kwocie conajmniej 4000 zł. Powód nie wskazał na żadne okoliczności przemawiające za tym, że jego sytuacja uległa zmianie . Twierdzenia powoda, że zarabia 800 zł są niewiarygodne, ponieważ jeśli pozwany by tyle zarabiał, to po zapłaceniu 600 zł alimentów pozostawałoby mu 200 zł. Tymczasem powód mieszka samodzielnie w ok. 100 metrowym mieszkaniu. Porusza się samochodem i ponosi koszty utrzymania córki w czasie kontaktów. Sytuacja majątkowa pozwanej nie uległa zmianie. W dalszym ciągu jest osoba bezrobotną i poszukuje pracy. Nie uległy też zmianie uzasadnione potrzeby małoletniej.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Bolesławcu w dniu 14 sierpnia 2012r. w sprawie IIIRC 223/12 J. L. (1) zobowiązał się łożyć na rzecz małoletniej córki K. L. (1) alimenty w kwocie po 600 zł miesięcznie. Wówczas J. L. (1) zatrudniony był na podstawie umowy zlecenia w firmie swojej matki - Centrum (...), jako (...), za wynagrodzeniem, które zależało od ilości wypracowanych godzin, średnio ok. 2200 zł netto miesięcznie, według wysłuchania informacyjnego. Mieszkał on w mieszkaniu swojej matki na podstawie umowy użyczenia. Ponosił opłaty za to mieszkanie w kwocie - ok. 870 zł miesięcznie tj. czynsz i wszystkie media. Jest to mieszkanie (...) pokojowe o powierzchni ma ok. 90 m ( 2). Ponadto do czerwca 2012r. otrzymywał zasiłek chorobowy z (...) w kwocie 142 (...) co dwa tygodnie w zawiązku z wypadkiem jakiemu uległ w styczniu 2011r., po którym przeszedł operację (...)i wymagał rehabilitacji, wiążącej się z ponoszeniem wysokich kosztów. Powód przedłożył zaświadczenie (...) w B. z dnia 22.06.2012r., z którego wynikało, że wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w tym fizjoterapeutycznych po rekonstrukcji wiązadeł krzyżowych przednich i tylnych wynosi : usprawnianie kolana - 50 zł za zabieg, pole magnetyczne - 8 zł za zabieg, terapia manualna - 100 zł za zabieg, autoterapia gimnastyka indywidualna - 50 zł za zabieg, laser – 9 zł za zabieg, krioterapia - 15 zł za zabieg. Powód przedstawił umowy zlecenia, z których wynikało, że na rzecz Zleceniodawcy - Centrum (...) w B. - J. L. (1) wykonywał t. b. w domu podopiecznego, za którą w maju otrzymał wynagrodzenie brutto 500 zł ( netto 363,62 zł). Jak wynikało z odpowiedzi na pozew oraz złożonego w tej sprawie zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów na czas trwania postępowania, ta umowa zlecenia na prowadzenie terapii behawioralnej w domu podopiecznego, stanowiła jedyne źródło dochodu J. L. (1). W momencie zawarcia w dniu 14 sierpnia 2012r. ugody małoletnia K. L. (2) miała 2 lata i mieszkała ze swoją matka I. M. u jej rodziców. Matka małoletniej do dnia 31 lipca 2012r. przez 5 miesięcy była zatrudniona w (...) na podstawie umowy na zastępstwo za wynagrodzeniem 2200 zł miesięcznie. Od 01 sierpnia 2012r. I. M. była osobą bezrobotna, bez prawa do zasiłku. Do czasu kiedy pracowała dokładała rodzicom do rachunków i utrzymania swojego i dziecka kwotę 1400 zł miesięcznie. Od 01 sierpnia 2012r. nie dokładała , ponieważ nie miała dochodów. Koszt utrzymania córki określała na kwotę 1500zł miesięcznie , w tym: 220 zł – pampersy, 60 zł - mleko modyfikowane, 100 zł - kaszki, 50 zł chusteczki higieniczne, 50 zł chusteczki nawilżające. Ponadto w ciągu miesiąca matka zakupiła dla córki: rowerek – 110 zł, 3 pary butów, ubrania – 300 zł , leki 300 zł. Do kwoty 1500 zł Matka doliczyła kwotę z tytułu udziału małoletniej w kosztach utrzymania mieszkania oraz koszt przedszkola dziecka lub opiekunki.

(dowód: akta Sądu Rejonowego w Bolesławcu (...) 223/12 - w załączeniu).

Obecnie powód J. L. (2) w dalszym ciągu zatrudniony jest na podstawie umów zlecenia w firmie swojej matki - Centrum (...). Umowy te zawierane są na okresy miesięczne na: prowadzenie indywidualnej terapii oraz treningów umiejętności społecznych miesięcznie. Wszystkie te umowy dotyczą tego samego podopiecznego. Umowy te obejmowały okres od 01.08.2012r. do 31.08.2012r. na kwotę 700 zł za okres od 01.09.2012r. do 30.09.2012r. na kwotę 800 zł, za okres od 01.10.2012r. do 31.10.2012r. na kwotę 800 zł, za okres od 01.12.2012r. do 31.12.2012r. na kwotę 800 zł. Ponadto powód zawarł dodatkową umowę zlecenia na podstawie programu autorskiego podopiecznych i ich rodzin w miejscu zamieszkania za okres od 3.08.2012r. do 30.11.2012r. na kwotę 1600 zł. W grudniu 2012r. powód zawarł dodatkową umowę zlecenia na kwotę 220 zł. Druga umowa dotyczyła: wykonywania dorywczo usług opiekuńczo-gospodarczych, promocji w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy MOPS w B.. Ponadto za okres od 06.09.2012r. do 10.09.2012r. powód zawarł umowę zlecenia z Gmina Miejską w B. na sprawowanie dyrektora Turnieju R. za wynagrodzeniem 600 zł. Powód przedłożył wykaz płac - z umów zlecenia w roku 2012r. zawartych z Centrum (...) w kwotach brutto: styczeń - 2012r. - 220 zł, luty 2012r. - 500 zł, marzec 2012r. – 500 zł , kwiecień 2012r. – 500 zł, czerwiec lipiec i sierpień 2012r. - po 700 zł miesięcznie, wrzesień, październik, listopada i grudzień 2012r. - po 800 zł miesięcznie. Powód mieszka sam w mieszkaniu należącym do jego matki. Jest to mieszkanie (...) pokojowe o pow. ok. 90 m ( 2.) Czynsz za mieszkanie i opłaty za media ponosi matka powoda. Powód porusza się samochodem firmowym marki K. należącym do swojej matki. W 2012r. był na tygodniowych wczasach w (...)

(dowód: zeznania powoda J. L. (1) k. 35 i 69, umowy zlecenia powoda k. 26, 27-34, 43, 44).

Pozwana małoletnia K. L. (1) ma 2,5 roku. Mieszka wraz ze swoją matką I. M. u jej rodziców. W mieszkaniu tym mieszka również młodsza siostra I. M.. Matka pozwanej jest zarejestrowana jako bezrobotna, bez prawa do zasiłku. I. M. z otrzymywanych alimentów przekazuje swoim rodzicom kwotę 400 zł na koszty mieszkania i wyżywienia córki. Matka małoletniej pozwanej ocenia miesięczny koszt jej utrzymania na kwotę 1500 zł. W tej kwocie 500 zł - wyżywienie małoletniej, 150 zł miesięczny koszt lęków , ponieważ córka często się przeziębia. W tą kwotę wchodzi zakup witamin, tranu, syropu wzmacniającego. Kwota 150 zł to koszt pampersów, chusteczek i środków higienicznych. Ponadto matka stara się z małoletnia aktywnie spędzać czas, zabiera ja na basen czy salę zabaw.

(dowód: zeznania matki pozwanej I. M. k. 35-36 i 69-70, zaświadczenie z PUP w B. k. 22).

Powód realizuje kontakty z małoletnią pozwaną. Miedzy powodem a matką pozwanej istnieje konflikt . Powód ma pretensje, że matka nie daje dziecku ubrań na zmianę kiedy zabiera córkę do siebie. Matka pozwanej twierdzi, że nie daje ubrań na zmianę , ponieważ powód ich nie oddawał twierdząc, że płaci takie alimenty, że matka może dziecku kupić nowe ubrania. Matka pozwanej ma pretensje, że kiedy daje córce lekarstwa kiedy idzie ona do ojca, to kiedy odbiera dziecko, powód nie przekazuje lekarstw , które pozostały .

(dowód: zeznania powoda J. L. (3) k. 35 i 69 i pozwanej I. M. k. 35-36 i 69-70, protokół zniszczenia k. 53).

d zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 138 kro w razie zmiany stosunków może ulec zmianie wysokość zasądzonych alimentów. Dotyczy to zarówno zmiany potrzeb uprawionego, jak i zmiany możliwości zobowiązanego do płacenia alimentów. Dla stwierdzenia czy nastąpiła zamiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro należy brać pod uwagę czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały i dotyczą okoliczności zasadniczych i ilościowo znacznych. Przy czym należy porównać stosunki obecne z okolicznościami uprzednio istniejącymi.

Oceniając czy nastąpiła zmiana tych stosunków Sąd bierze za punkt wyjścia stan istniejący w momencie ostatniego wyrokowania w sprawie o alimenty.

Kiedy ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Bolesławcu dniu 14 sierpnia 2012r. w sprawie IIIRC (...) J. L. (1) zobowiązał się łożyć na rzecz małoletniej córki K. L. (1) alimenty w kwocie po 600 zł miesięcznie był zatrudniony na podstawie umowy zlecenia w firmie swojej matki - Centrum (...), jako (...). Jak wówczas podał słuchany informacyjnie jego wynagrodzenie zależało od ilości wypracowanych godzin, ale średnio zarabiał ok. 2200 zł netto miesięcznie. Powód nie wskazywał wówczas, że osiąga jeszcze dochody w postaci zasiłku chorobowego z (...) w kwocie 142 (...) co 2 tygodnie. Przedłożone przez powoda w tej sprawie umowy zlecenia nie potwierdzały takich dochodów. Również jak wynika z przedłożonego w niniejszej sprawie zestawienia - wykaz płac - z umów zlecenia w roku 2012r. zawartych z Centrum (...) w kwotach brutto: styczeń - 2012r. - 220 zł, luty 2012r. - 500 zł, marzec 2012r. – 500 zł , kwiecień 2012r. – 500 zł, czerwiec lipiec i sierpień 2012r. - po 700 zł miesięcznie, wrzesień, październik, listopada i grudzień 2012r. - po 800 zł miesięcznie, oficjalnie powód takich dochodów nie osiągał. Z tego wynika jednoznacznie , że skoro jak sam powód wskazywał, że jego wynagrodzenie wynosiło średnio 2200 zł miesięcznie, w zależności od ilości wypracowanych godzin, to z tego wynika, że cześć osiąganych przez niego dochodów nie była objęta umowami zlecenia. Ponieważ w sprawie tej J. L. (1) był pozwanym o alimenty to na pewno nie zawyżał swoich dochodów, a wręcz przeciwnie, nie zgadzając się na dochodzone alimenty raczej je zaniżał. Mimo tego sam wskazał, że jego dochód z umów zlecenia to ok. 2200 zł miesięcznie, mimo, że przedstawione umowy zlecenia wskazywały na niższe dochody.

Na podstawie art. 217§3 kpc sąd pominą dowód z wnioskowanych przez powoda świadków na okoliczność jak ubrana jest córka powoda, kiedy oddawana jest na widzenia z ojcem. Dowód ten jest nieprzydatny w niniejszej sprawie i należy uznać jo za powoływany jedynie dla zwłoki, ponieważ nie ma nic wspólnego z oceną możliwości majątkowych zobowiązanego do alimentów i usprawiedliwionymi potrzebami dziecka.

Biorąc pod uwagę ta okoliczność Sąd uznał, że nie można dać wiary , że od czasu zawarcia tej ugody zmniejszyły się dochody pozwanego, czego dowodem miałyby być przedłożone przez niego umowy zlecenia. Jak wynika z przedstawionych wyżej wywodów powód poza dochodami znajdującymi potwierdzenie w umowach zlecenia, osiąga również dochody poza tymi zleceniami. Potwierdza to również fakt, że powoda stać na zamieszkiwanie w dużym 3-pokojowym mieszkaniu. Stać go również na wjazd na wczasy do (...).

Od czasu zawarcia ugody nie zmieniły sie potrzeby uprawnionej do alimentów. Od czasu zawarcia ugody upłynęło ok. 7 miesięcy. Małoletnia podobnie jak w momencie zawarcia ugody mieszka wraz z bezrobotną matką u jej rodziców. Matka małoletniej pozostaje na utrzymaniu swoich rodziców.

Jak wynika z poczynionych ustaleń od czasu ustalenia alimentów na kwotę po 600 zł miesięcznie nie nastąpiła żadna zasadnicza zmiana zarówno po stronie możliwości majątkowych zobowiązanego do alimentacji, jak też po stronie uprawionej do alimentów, dająca podstawę do obniżenia alimentów. W ocenie Sądu możliwości zarobkowe powoda nie uległy zmianie. Potrzeby małoletniej nie zmieniły sie , podobnie jak nie zmieniła sie sytuacja finansowa matki pozwanej.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Sąd oddalił powództwo o obniżenie alimentów. Na podstawie art. 98 kpc i §6 pkt 3 i §7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie ... (Dz. U. Nr 163, poz. 1348) Sąd zasądził od powoda na rzecz pozwanej kwotę 600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Łukawska
Data wytworzenia informacji: