Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 458/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2014-02-26

Sygn. akt III RC 458/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 lutego 2014 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie :

Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska

Protokolant : Marcin Pawłowicz

po rozpoznaniu w dniu 26.02.2014 r. w Bolesławcu

sprawy z powództwa małoletniej J. K. reprezentowanej przez matkę A. D.

przeciwko T. K.

o alimenty

I-  zasądza od pozwanego T. K., na rzecz małoletniej córki J. K. alimenty, w kwocie po 400 zł (czterysta złotych) miesięcznie, płatne z góry do rąk, A. D., jako ustawowej przedstawicielki małoletniej powódki, do dnia 10-ego każdego miesiąca, z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 14 listopada 2013 roku;

II-  dalej idące powództwo oddala

III-  nie obciąża pozwanego T. K. obowiązkiem uiszczenia opłaty od pozwu od której małoletnia powódka była zwolniona oraz od opłaty za nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;

IV-  zasądza od pozwanego T. k. na rzecz powódki A. D. kwotę 600 zł (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego

V-  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 458/13

UZASADNIENIE

Małoletnia powódka J. K. reprezentowana przez matkę A. D. w pozwie skierowanym przeciwko T. K. wniosła o zasądzenie na jej rzecz alimentów w kwocie po 700 zł miesięcznie. W uzasadnieniu roszczenia matka małoletniej powódki podała, że pozwany jest ojcem małoletniej powódki ur. (...) Pozwany zgodził się dobrowolnie łożyć na rzecz małoletniej kwotę 400 zł, ale nie wywiązuje się z tego. Czasami kupuje dziecku kilka drobnych rzeczy. Małoletnia powódka mieszka z matką wspólnie z jej babcią. Matka małoletniej powódki podjęła pracę zarobkową na umowę zlecenia, a w tym czasie dzieckiem zajmuje się jej babcia. pozwany z wykształcenia jest technikiem mechanikiem, mieszka ze swoimi rodzicami. Pozwany zarabia 1700 zł miesięcznie.

Pozwany T. K. w odpowiedzi na pozew uznał powództwo do kwoty po 300 zł miesięcznie (k. 14-16). Podniósł on że nie jest w stanie ponieść tak wysokich alimentów jakich żąda powódka w pozwie. Dotychczas kupował córce wszystkie niezbędne do życia środki. Zaprzeczył aby zobowiązał się do łożenia alimentów w kwocie po 400 zł miesięcznie. Podniósł on, że utrzymuje się z wynagrodzenia za pracę, dokłada rodzicom do kosztów utrzymania kwotę 600 zł miesięcznie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia powódka J. K. urodziła się (...) Kiedy A. D. była w ciąży mieszkała wraz z pozwanym u jego rodziców (...). Po urodzeniu się dziecka strony zamieszkały w miejscowości R. z babcią A. D.. Po pewnym czasie pozwany wyprowadził się i zamieszkał u swoich rodziców w miejscowości K..

(dowód: opis skrócony aktu urodzenia małoletniej J. K. k. 5, zeznania powódki k. 23 i zeznania pozwanego k. 23).

Małoletnia powódką J. K. mieszka wraz z matką A. D. wraz z jej babcią w miejscowości R.. Matka małoletniej z wykształcenia jest t. o. m.. Do dnia 31.12.2013r. przez 3-4 miesiące pracowała na podstawie umowy zlecenia jako (...) . Obecnie zarejestrowana jest jako bezrobotna bez prawa do zasiłku. Z (...) w B. otrzymuje świadczenie w kwocie 490 zł miesięcznie z tytułu kontynuacji nauki. Uczęszcza do I klasy p. s. k. Nauka odbywa się w każdą sobotę i niedzielę w godzinach 8.00 – 15.00. Kiedy powódka pracowała oraz w czasie kiedy jest w szkole małoletnią powódką zajmuje się jej babcia, która otrzymuje emeryturę w kwocie 750 zł. Koszty utrzymania domu to: 317 zł podatek roczny, energia elektryczna 50 zł miesięcznie, woda – 40 zł miesięcznie, śmieci - 20 zł miesięcznie , opał ok. 2400 zł rocznie. A. D. opłaca połowę rachunków. Koszt utrzymania dziecka to według matki: 300 zł - jedzenie, 100 zł –ubrania, 50 zł obuwie, 300 zł leczenie, pampersy ( 60 zł) i kremy. Powódka nie otrzymuje zasiłku rodzinnego na dziecko. Matka wraz z małoletnią powódką mieszka na wsi. Do najbliższego żłobka jest ok. 12 km.

(dowód: zeznania A. D. k. 23).

Pozwany T. K. mieszka ze swoimi rodzicami w miejscowości K. położonej ok. 11 km od B., gdzie jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy za wynagrodzeniem wynoszącym ok. 1700 zł netto miesięcznie. Ze swojego wynagrodzenia przekazuje rodzicom kwotę 500-600 zł miesięcznie na pokrycie swojej części w rachunkach za dom oraz na swoje wyżywienie. Pozwany pracuje na dwie zmiany. Koszt dojazdów do pracy to ok. 400 zł miesięcznie. Do października 2013r. pozwany kupował rzeczy potrzebne dziecku tj. pampersy, mleko, niektóre ubranka, herbatki, środki kosmetyczne. Wydawał na to miesięcznie ok. 300 zł. Obecnie nie kupuje tych rzeczy tylko przekazuje matce dziecka kwotę 300 zł miesięcznie.

(dowód: zeznania pozwanego k. 23, zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia pozwanego k. 12).

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 133 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Z kolei zgodnie z treścią art. 135 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego, w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub części kosztów utrzymania i wychowania.

W przedmiotowej sprawie bezsporne jest, że małoletnia powódka, która ukończyła pierwszy rok życia, wymaga ciągłej pieczy i nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Matka powódki posiada wykształcenie t. o. m., jednak w tym zawodzie nie pracowała, a od stycznia 2014r. jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Ponadto dodatkowo w weekendy uczy się zaocznie w s. k. i dzięki temu otrzymuje z (...) kwotę 490 zł na kontynuowanie nauki. Ponieważ matka małoletniej mieszka na wsi oddalonej od najbliższego miasta o 12 km jej możliwości zarobkowe są znacznie ograniczone, z uwagi na konieczność zapewnienia małoletniej stałej pieczy. Pozwany nie ma innych dzieci, mieszka z rodzicami, którzy za kwotę 500-600 zł miesięcznie, którą przekazuje im ze swojego wynagrodzenia zapewniają mu mieszkanie i wyżywienie. Pozwany musi również przeznaczyć pewną kwotę na dojazdy do pracy (11 km w jedną stronę). Na pewno przy tej odległości podana przez niego kwota 400 zł miesięcznie jest zawyżona. Pozwany otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie w kwocie ok. 1700 zł netto. Po potrąceniu kwot przekazywanych przez niego na swoje utrzymanie rodzicom oraz kosztów dojazdu do pracy pozostaje mu jeszcze do dyspozycji kwota ok. 800 zł do swojej dyspozycji.

Biorąc pod uwagę, że usprawiedliwione potrzeby małoletniej wynoszą kwotę ok. 700 zł miesięcznie (uwzględniając w tym również przypadającą na nią część opłat za dom) oraz uwzględniając, że możliwości zarobkowe matki dziecka z uwagi na miejsce zamieszkania i konieczność opieki nad dzieckiem, są mniejsze niż pozwanego Sąd zasądził od pozwanego na rzecz małoletniej powódki alimenty w kwocie po 400 zł miesięcznie poczynając od dnia 14 listopada 2013r. tj. od dnia wniesienia pozwu. Sąd uznał, że zarobkowe i majątkowe możliwości pozwanego uzasadniają zasądzenie takiej kwoty.

Z tych samych względów Sąd oddalił powództwo ponad kwotę 400 zł miesięcznie uznając, że przewyższałaby ona możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego oraz usprawiedliwione potrzeby małoletniej, przy uwzględnieniu, że również matka małoletniej obowiązana jest do ponoszenia jej kosztów utrzymania.

Na podstawie art. 102 kpc Sąd zwolnił pozwanego od ponoszenia kosztów sądowych.

Na podstawie art. 98 kpc oraz §6 pkt 3 i §7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie... (tekst jedn. Dz.U. 2013 poz. 461) Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 600 zl tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Na podstawie art. 333§1 pkt 1 kpc Sąd nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Łukawska
Data wytworzenia informacji: