Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 403/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2013-11-12

Sygn. akt III RC 403/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 listopada 2013 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska

Protokolant : Dagmara Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2013 r. w Bolesławcu

sprawy z powództwa małoletniej K. F. (1) reprezentowanej przez matkę M. N.

przeciwko A. F.

o alimenty

I-  zasądza od pozwanego A. F. na rzecz małoletniej powódki K. F. (1), alimenty w kwocie po 600 zł (sześćset złotych) miesięcznie, płatne z góry, do rąk matki dziecka M. N., do dnia 10-ego każdego miesiąca, z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 30 września 2013 roku;

II-  dalej idące powództwwo oddala;

III-  zasądza od pozwanego A. F. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Bolesławcu kwotę 366 zł tytułem opłaty od pozwu, od której zwolniona była małoletnia powódka oraz od opłaty za nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;

IV-  nie obciąża powódki kosztami zastępstwa procesowego na rzecz pozwanego;

V-  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 403/13

UZASADNIENIE

Małoletnia powódka K. F. (2) reprezentowana przez matkę M. N. w pozwie skierowanym przeciwko A. F. wniosła o zasądzenie na jej rzecz alimentów w kwocie po 950 zł miesięcznie. W uzasadnieniu roszczenia matka małoletniej powódki podała, że rodzice małoletniej rozstali się w lutym 2013r. i pozwany zobowiązał się, że będzie płacił alimenty na dziecko po 450 zł miesięcznie oraz na rzecz matki powódki kwotę 200 zł miesięcznie tytułem spłaty za samochód, który zabrał, a który został kupiony za pieniądze M. N.. Pozwany zobowiązał sie również do przekazania jej ulgi podatkowej za 2012r. w kwocie 1112,04 zł. Pozwany przekazywał ustalone kwoty do miesiąca lipca 2013r., ale z kwoty podatku przekazał tylko 400 zł. W sierpniu 2013r. pozwany oświadczył, że nie będzie płacił pieniędzy na dziecko. Koszty utrzymania dziecka wynoszą miesięcznie 2611 zł. Małoletnia cierpi na atopowe zapalenie skóry o ciężkim przebiegu. Konieczne jest stale wieloletnie leczenie. Matka powódki prowadzi działalność gospodarczą, średni miesięczny dochód to 582 zł. W związku z tym zadłużała się u swoich rodziców. Matka dziecka spłaca kredyt za mieszkanie w kwocie 500 zł miesięcznie i kredyt za meble w kwocie 197 zł miesięcznie. Od września 2013r. dziecko uczęszcza do przedszkola, co powoduje wzrost jej kosztów utrzymania. Pozwany mieszka w trzyosobowym gospodarstwie domowym, gdzie wszyscy mają dochód. Jego średni miesięczny dochód netto to ponad 2000 zł. Pozwany ma samochód, który może zbyć.

Pozwany A. F. w odpowiedzi na pozew uznał powództwo do kwoty po 450 zł miesięcznie i wniósł o oddalenie dalej idącego powództwa oraz podniósł, że koszty utrzymania 2-letniego dziecka nie przekraczają kwoty 450 zł miesięcznie. Pozwany podał, że partycypuje w kosztach utrzymania gospodarstwa domowego i spłaca kredyt bankowy w ratach po 311 zł miesięcznie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia powódka K. F. (1) urodziła się (...). Mieszka z matką M. N. w mieszkaniu o powierzchni 39,9 m ( 2), które matka powódki zakupiła ze środków z pożyczki mieszkaniowej zaciągniętej na 15 lat w kwocie po 500 zł miesięcznie. Czynsz za mieszkanie wynosi 300 zł miesięcznie. Matka powódki opłaca: rachunki za gaz - 60 zł miesięcznie, za energię elektryczną w kwocie po 170 zł miesięcznie latem i po ok. 300 zł miesięcznie zimą z uwagi na rodzaj ogrzewania. Małoletnia powódka od września 2013r. uczęszcza do przedszkola w godzinach od 7.00 do 16.00. Oplata za przedszkole wynosi 260 zł miesięcznie. Małoletnia K. F. (1) choruje na atopowe zapalenie skore, którego leczenie, zgodnie z zaleceniem lekarza, mogło się rozpocząć z chwilą ukończenia przez dziecko 2 lat. Matka dziecka rozpoczęła takie leczenie. W związku z tym dwa razy w miesiącu jeździ z dzieckiem do lekarza alergologa z B. do W.. Koszt wizytyu to 40 zł (zgodnie z rachunkiem k. 137). Po każdej wizycie lekarz przepisuje dziecku leki na alergię i odporność. Matka musi podawać córce kilka syropów na raz. W jednym miesiącu za okres od 09.01.2013r. do 06.11.2013r. na leki dla dziecka zapłaciła łącznie 360 zł. Matka małoletniej powódki prowadzi jednoosobowo prywatny (...) Wynagrodzenie M. N. w miesiącu wrześniu 2013r. wyniosło 2270 zł netto, a w miesiącu październiku 2013r. – 930 zł netto

(dowód: odpis zupełny aktu urodzenia powódki k. 11, zaświadczenie o opłatach za przedszkole k. 28, PIT-36 za 2012r. M. N. k. 29-36, rachunki za mieszkanie oraz dowody spłaty pożyczek, k. 38 -89 zeznania matki powódki M. N. k. 143, rachunek za wizytę lekarską k. 137, faktury za leki zakupione w okresie od 09.10.2013r. do 06.11.2013tr. k. 138-143, , recepty k. 144-145, zaświadczenie o wynagrodzeniu M. N. za wrzesień i październik 2013r. k. 136).

Pozwany A. F. zatrudniony jest w firmie (...) w B. za wynagrodzeniem netto za okres 6 miesięcy 12.013,18 zł . Pozwany mieszka z rodzicami. Wszystkie rachunki dzielone są na trzy części, z czego pozwany opłaca 1/3 i miesięcznie płaci z tego tytułu kwotę ok. 200 zł. Matce przekazuje kwotę 600 zł miesięcznie. W ramach tej kwoty ma zapewnione wyżywienie. W styczniu 2013r. pozwany zaciągnął kredyt na spłatę wcześniejszych kredytów w kwocie 6.000 zł, rata pożyczki wynosi 311 zł. Pozwany pracuje w systemie 4 –zmianowym , również w soboty i niedziele. Kiedy ma wolne w weekend zabiera córkę na kilka godzin.

(dowód: zeznania pozwanego A. F. 143 46-51 umowa pożyczki k.131-135, zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia pozwanego k. 129a).

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 133 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Z kolei zgodnie z treścią art. 135 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego, w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub części kosztów utrzymania i wychowania.

W przedmiotowej sprawie bezsporne jest, że powódka mająca ukończone 2 lata, nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Rodzice powódki nie mieszkają razem i nie posiadają innych dzieci. Małoletnia powódka mieszka z matką w jej mieszkaniu, na zakup , którego zaciągnęła kredyt mieszkaniowy, który spłaca w ratach po 500 zł miesięcznie. Pozostałe miesięczne opłaty za mieszkanie to czynsz - 300 zł, gaz - 60 i energia elektryczna od 170 zł latem do 300 zł zimą. Małoletnia powódka nie może ponosić kosztów spłaty kredytu mieszkaniowego, albowiem stanowi ono własność jej matki, a tym samym może ona swobodnie nim dysponować. Małoletnia powinna natomiast ponosić połowę pozostałych opłat za mieszkanie, które wynoszą średnio miesięcznie ok. 600 zł, a więc udział małoletniej powódki to ok. 300 zł. Pozostałe koszty to stała oplata to opłata za przedszkole - 260 zł miesięcznie. Bezsporne w sprawie jest, że powódka choruje na atopowe zapalenia skory, której leczenia matka rozpoczęła , zgodnie z zaleceniem lekarza, dopiero po ukończeniu przez dziecko 2 lat. Obecnie miesięczny koszt lekarstw to ok. 360 zł, a 2 wizyty lekarskie w miesiącu to 80 zł. Jak wynika z zasad doświadczenia życiowego, ponieważ jest to początek leczenia alergicznego, na początku leczenie to jest droższe, ponieważ lekarz musi dostosować leki do konkretnego pacjenta, co wymaga wypróbowania różnych lekarstw. Potem to leczenie ustabilizuje sie i w ocenie Sądu jego koszt nie będzie przekraczał miesięcznie kwoty ok. 250 zł.

Sumując wskazane wyżej wydatki kwota ta wynosi łącznie 810 zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę wiek dziecka i doliczając do tych kosztów niezbędne wydatki na wyżywienie czy ubranie dziecka, miesięczny koszt utrzymania małoletniej wynosi kwotę ok 1200 zł.

Ponieważ oboje rodzice są obowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania małoletniego dziecka Sąd zasądził od pozwanego na rzecz małoletniej powódki alimenty w kwocie po 600 zł poczynając od dnia 30 września 2013r. tj. od dnia wniesienia pozwu, stanowiące nie mniej niż połowę jej miesięcznych kosztów utrzymania. Sąd uznał, że zarobkowe i majątkowe możliwości pozwanego uzasadniają zasądzenie takiej kwoty. Pozwany nie ma na utrzymaniu innych dzieci. Utrzymuje się z wynagrodzenia w kwocie 2000 zł miesięcznie. Po odliczeniu alimentów pozostanie mu na swoje utrzymanie kwota 1400 zł, z której musi pokryć wszystkie koszty swego utrzymania, które nie są niskie z uwagi chociażby na to, że pozwany jako osoba pracująca fizycznie w systemie 4-zmianowym, musi również mieć zapewnione odpowiednie środki, chociażby na własne wyżywienie.

Z tych samych względów Sąd oddalił powództwo ponad kwotę 600 zł miesięcznie uznając, że przewyższałaby ona możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego i byłaby niewspółmierna do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionej. Matka dziecka pracuje i jej dochód z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej waha się i wynosi miesięcznie od 930 zł do nawet 2270 zł. Gdyby rodzice dziecka żyli wspólnie to przy swoich dochodach nie przeznaczaliby na utrzymanie dziecka więcej niż 1200 zł miesięcznie.

Sąd oddalił powództwo o zasadzenie alimentów od sierpnia 2013r. Pozew został złożony dopiero w dniu 30 września 2013r., a nic stało na przeszkodzie aby powódka z takim powództwem wystąpiła wcześniej, skoro z treści pozwu wynika, że już w sierpniu 2013r. pozwany miał oświadczyć, że nie będzie łożył na dziecko.

Na podstawie art. 98 kpc i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( tekst. jedn. DZ.U. z 2010r. , Nr 90, poz. 594). Sąd zasadził od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 366 zł.

Na podstawie art. 102 kpc Sąd nie obciążył małoletniej powódki kosztami zastępstwa procesowego na rzecz pozwanego.

Na podstawie art. 333§1 pkt 1 kpc Sąd nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Łukawska
Data wytworzenia informacji: