Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 394/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2013-12-12

Sygn. akt III RC 394/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 grudnia 2013 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie :

Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska

Protokolant : Dagmara Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2013 r. w Bolesławcu

sprawy z powództwa Z. L.

przeciwko M. L. (1)

o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

I.  ustala, ze obowiązek alimentacyjny powoda Z. L. wobec pozwanej M. L. (1) ustalony wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, z dnia 3 listopada 2008 roku, w sprawie I C 1000/07 w kwocie po 600 złotych miesięcznie, ustał z dniem 25 września 2013 roku;

II.  nie obciąża pozwanej kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego.

Sygn. akt IIIRC 394/12

UZASADNIENIE

Powód Z. L. w pozwie wniesionym w dniu 25.09.2013r. skierowanym przeciwko M. L. (1) wniósł o uchylenie obowiązku alimentacyjnego nałożonego na powoda wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 03 listopada 2008r. w sprawie IC 1000/07 oraz o wzajemne zniesienie kosztowa procesu. W uzasadnieniu roszczenia powód wskazał, że pozwana jest juz osobą pełnoletnią oraz kształci się w (...) Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w B. w trybie zaocznym (weekendowo). W związku z tym pozwana ma możliwość podjęcia pracy, aby samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby bytowe. Pozwana przy dołożeniu należytej staranności ma możliwości fizyczne i umysłowe do samodzielnego uzyskania odpowiednich do jej potrzeb dochodów. Pozwana nie wykazuje najmniejszego zaangażowania swoją edukacją. Pozwana ma ukończone 19 lat i powinna rozpoczynać pierwszy rok studiów, a jest na etapie ucznia mającego 17 lat. Nagminnie nie przechodzi z klasy do klasy, zdarza jej się zmienić placówkę szkolną. W roku szkolnym 2012/2013 uczęszczała do Zespołu (...) w B. do klasy 2, jednak nie otrzymała promocji do klasy 3, ponieważ ma poprawki z kilku przedmiotów oraz notorycznie nie uczęszczała na zajęcia.

Pozwana M. L. (1) w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenia powództwa wskazując, że nie może podjąć pracy, gdyż pomimo, że jej zajęcia odbywają się w weekendy, to musi przygotowywać zadania zlecone, jak również prace zaliczeniowe. To pochłania znaczną ilość czasu. Ponadto pozwana nie posiada wyuczonego zawodu ani też ukończonych kursów. Jej słabe zdrowie nie pozwala na podjęcie pracy fizycznej. Przynajmniej od 2003r. pozwana miała problemy z pisaniem i poprawnym czytaniem. Z uwagi na poważne schorzenie kręgosłupa, pozwana jest całkowicie zwolniona z zajęć wf. Z tego powodu nadal się leczy. W jej przypadku wymagana jest dalsza nauka celem zdobycia zawodu adekwatnego do stanu zdrowia. Pozwana była zmuszona do zmiany szkoły z uwagi na doznaną przemoc ze strony uczniów szkoły. Doszło do tego 15 lutego 2012r. Zdaniem pozwanej właśnie ze względu na swoją ułomność związaną z chorym kręgosłupem oraz zwolnieniem z zajęć wf nie była akceptowana przez uczniów. W obecnej szkole pozwana czyni postępy Nie posiada absencji. Szkoła do której obecnie uczęszcza pozwoli jej na zdobycie wykształcenia i zawodu, a w przyszłości na podjęcie pracy umysłowej, ponieważ nie może pracować fizycznie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 listopada 2008r. małżeństwo Z. L. z M. L. (2) zostało rozwiązane przez rozwód, a Z. L. został zobowiązany do płacenia na rzecz małoletniej córki M. L. (1) alimentów w kwocie po

600 zł miesięcznie oraz na rzecz M. L. (2) alimentów w kwocie po 500 zł miesięcznie. Wówczas M. L. (1) miała 14 lat i uczęszczała do II gimnazjum. Mieszkała z matką, która pracowała jaki (...) za wynagrodzeniem netto 845 zł. Mieszkały w domu jednorodzinnym, którego miesięczny koszt utrzymania wynosił 700 zł. Z. L. zamieszkiwał w mieszkaniu znajdującym się (...), którego działalnością kierował, mimo, że formalnie tą działalność prowadziła jego córka K. T.. Obok (...)na gruncie powoda o powierzchni 32 arów syn Z. L. prowadził (...) u którego Z. L. dorabiał. Z. L. otrzymywała emeryturę w kwocie 1540 zł. Był właścicielem samochodu osobowego marki O. (...). Był tez właścicielem F. (...), który sprzedał swojej konkubinie i nadal wspólnie z nią go używał.

(dowód: akta Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze IC 1000/ 07 – w załączeniu).

Powód Z. L. mieszka sam w domu jednorodzinnym i utrzymuje się z emerytury w kwocie 1876 zł netto miesięcznie. Opłaty za dom to: energia elektryczna - 40 zł miesięcznie, butla gazowa – 62 zł 9 na półtora miesiąca i opał na zimę - 1800 zł. Powód choruje na nadciśnienie, kręgosłup, zwyrodnienie barku , ma arytmię serca. Na leki wydaje miesięcznie ok. 100 zł. Korzysta z prywatnych wizyt lekarskich z uwagi na długie kolejki do lekarz z NFZ.

(dowód: zeznania powoda Z. L. k. 39 , zaświadczenie o wysokości emerytury powoda k. 22).

M. L. (1) w dniu (...). ukończyła 18 lat. Mieszka w domu jednorodzinnym. Ona z matką zajmują jedno piętro, a jej siostra z mężem i dziećmi zajmują drugie piętro . Dla swojego pietra pozwana i jej matka mają osobny piec gazowy i miesięczna opłata za gaz w okresie grzewczym wynosi ok. 600 zł . Matka M. M. L. zarabia średnio miesięcznie netto 2121 zł. W czerwcu 2010r. M. L. (1) ukończyła gimnazjum. Nie powtarzała żadnej klasy. Po ukończeniu gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 rozpoczęła naukę w liceum ogólnokształcącym w systemie dziennym. Ukończyła I klasę. W roku szkolnym, (...) kontynuowała naukę w II klasie. W pierwszym semestrze zaczęły się problemy. Zaczęły jej dokuczać koleżanki z klasy. M. L. (1) złożyła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu. W wyniku tego zdarzenie M. L. (1) w dniu 12.02.2012r. przez godzinę przebywała w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w B. gdzie stwierdzono bolesność okolicy lędźwiowo-krzyżowej, żuchwy i kręgosłupa L-S bez uchwytnych zmian urazowych i zalecono stosowanie fastum gel.

(dowód: zeznania pozwanej M. L. (1) k. 39, zaświadczenie o dochodach M. L. (2) k. 20, , wypis ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego k. 36).

Postanowieniem z dnia 26 marca 2012r. Prokurator Rejonowy w Bolesławcu odmówił wszczęcia dochodzenia w sprawie spowodowania naruszenia czynności narządów ciała M. L. (1) na czas nie przekraczający siedmiu dni wobec stwierdzenia braku interesu społecznego w objęciu przez Prokuratora ściganiem z urzędu czynów ściganych z oskarżenia prywatnego. Z uzasadnienia tego postanowienia wynika, że M. L. (1) złożyła zawiadomienie o popełnieniu na jej szkodę przestępstwa przez byłe koleżanki, z którymi od około miesiąca jej kontakty się popsuły. Dalej z tego uzasadnienia wynika, że koleżanka M. P. D. złapała ją za kaptur, uderzała po głowie, tułowiu i kopała po nogach. Kiedy M. L. (1) chciała jej oddać to wywiązała się szarpanina, w trakcie której P. D. uderzała M. L. (1), a koleżanki hamowały ciosy M. L. (1). Prokurator doszedł do wniosku, że okoliczności sprawy nie miały drastycznego charakteru, a pokrzywdzona zna sprawcę zdarzenia i świadków i może prowadzić postępowanie w trybie prywatnoskargowym.

(dowód: Postanowienie Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu k. 37).

W związku z tym M. L. (1) od II semestru przeniosła się do Zespołu (...) w B., z tym że musiała się cofnąć do II semestru pierwszej klasy o kierunku logistycznym, ponieważ musiała zaliczyć wszystkie przedmioty zawodowe. W ciągu tego II semestru zaliczyła dwa semestry I klasy. W roku szkolnym 2012/2013 kontynuowała naukę w II klasie tej szkoły, ale miała problemy z nauką. Opuszczała zajęcia lekcyjne. W roku szkolnym 2012/2013 opuściła bez usprawiedliwienia 150 godzin, natomiast godzin usprawiedliwionych opuściła 164. W rezultacie nie ukończyła tej II klasy. W rezultacie od września 2013r. rozpoczęła naukę w II klasie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w B.. Zajęcia odbywają się w co drugi weekend , w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 16.30.

(dowód: zeznania pozwanej M. L. (1) k. 39, zaświadczenie (...) Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w B. i plan zajęć k. 7, 21, 18 i 19, 38, zaświadczenie Zespołu (...) w B. k. 8, 23 i 23 verte).

Zgodnie z opinią psychologiczno-pedagogiczną z dnia 09.12.2003r. M. L. (1) miała stwierdzone trudności w pisaniu,, czytaniu i liczeniu wynikające z opóźnionych funkcji poznawczych, a w opinii z dnia 29.09.2006r. w sprawie określenia warunków pisania sprawdzianu końcowego w VI klasie, określono, ze M. L. (1) powinna mieć wydłużony czas jego pisania o 50%. Z kolei w opinii z 21.09.2009r. stwierdzono deficyty percepcji wzrokowej, integracji wzrokowo-ruchowej oraz dysortografię.

(dowód: opinie Poradni P.-Pedagogicznej w B. k. 28-32).

Od szkoły podstawowej M. L. (1) zwolniona była z lekcji w-f. z powodu utrwalonego schorzenia narządu ruchu. Jak wynika z zaświadczenia ortopedy J. J. z dna 14.10.2013r. pozwana M. L. (1) jest nadal leczona z powodu wrodzonej deformacji narządu osiowego na poziomie th-1, powikłań wtórnych w formie wielopoziomowych dyskoz lędźwiowych. Z tego powodu nie może podjąć pracy zawodowej związanej z wysiłkowym obciążaniem narządu osiowego. wymagana jest dalsza nauka celem zdobycia zawodu adekwatnego do stanu wydolności narządu ruchu.

(dowód: zaświadczenia lekarskie k. 33-35).

W dniu 25.11.2012r. pozwana M. L. (1) ukończyła organizowany przez szkolę, 42 godzinny kurs stylizacji paznokci. Wykonywała takie czynności koleżankom. Nie brała za to pieniędzy. Posiada lampę do utwardzania, żele. Do pracy w zakładzie kosmetycznym potrzebne jest posiadanie certyfikatu lub dyplomu, których pozwana nie posiada. Pozwana nie jest zarejestrowana jako bezrobotna. Nie poszukuje pracy. Nie starała się w ZUS-ie o uznanie jej za osobę niezdolną do pracy, ponieważ powód łożył alimenty i to wystarczała na rehabilitację np. pobyty na basenie, czy prywatne masaże. Pozwana rozważa, po zdaniu matury, podjęcie studiów kosmetologicznych.

(dowód: zeznania pozwanej M. L. (1) k. 39, zaświadczenie o ukończeniu kursu k. 50, zaświadczenie ze Studia (...) k. 49).

Powiatowy Urząd Pracy w B. dysponuje m.in. ofertą pracy dla pracownika produkcyjnego w branży czekoladowej. Wymaganie jest: zdolności, manualne, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, podzielności uwagi. Oferowane wynagrodzenie 1600-2000 zł brutto.

(dowód: pismo PUP w B. k. 43).

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 133 §1 i 3 kro rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka , które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie , chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Od obowiązku tego rodzice mogą się uchylić ale jedynie względem dziecka pełnoletniego, w sytuacji jeżeli świadczenie alimentacyjne połączone jest z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się.

Kiedy wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 listopada 2008r. Z. L. został zobowiązany do płacenia na rzecz małoletniej córki M. L. (1) alimentów w kwocie po 600 zł miesięcznie, M. L. (1) miała 14 lat i uczęszczała do II gimnazjum. Mieszkała z matką, która pracowała jaki sprzedawca za wynagrodzeniem netto 845 zł. W kolejnych latach M. L. (1) bez żadnego opóźnienia ukończyła naukę w gimnazjum oraz pierwszą klasę w liceum ogólnokształcącym w systemie dziennym. W następnym roku szkolnym, 2011/2012 kontynuowała naukę w II klasie. W pierwszym semestrze tej II klasy nagle zaczęły się problemy. Zaczęły jej dokuczać koleżanki z klasy. Faktem jest, że M. L. (1) złożyła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu. Jednakże postanowieniem z dnia 26 marca 2012r. Prokurator Rejonowy w Bolesławcu odmówił wszczęcia dochodzenia w sprawie spowodowania naruszenia czynności narządów ciała M. L. (1) na czas nie przekraczający siedmiu dni wobec stwierdzenia braku interesu społecznego w objęciu przez Prokuratora ściganiem z urzędu czynów ściganych z oskarżenia prywatnego. Z uzasadnienia tego postanowienia wynika, że M. L. (1) złożyła zawiadomienie o popełnieniu na jej szkodę przestępstwa przez byłe koleżanki, z którymi od około miesiąca jej kontakty się popsuły. Dalej z tego uzasadnienia wynika, że koleżanka M. P. D. złapała ją za kaptur, uderzała po głowie, tułowiu i kopała po nogach. Kiedy M. L. (1) chciała jej oddać to wywiązała się szarpanina, w trakcie której P. D. uderzała M. L. (1), a koleżanki hamowały ciosy M. L. (1). Prokurator doszedł do wniosku, ze okoliczności sprawy nie miały drastycznego charakteru, a pokrzywdzona zna sprawcę zdarzenia i świadków i może prowadzić postępowanie w trybie prywatnoskargowym.

Powódka ani jej matka nie wystąpiły z oskarżeniem prywatnym , ani też na drogę powództwa cywilnego.

Tak więc nie wiadomo co było podłożem tego konfliktu, który powstał nagle pomiędzy M. L. (1), a koleżankami z klasy w II roku nauki w tej samej klasie.

W rezultacie M. L. (1) od II semestru tego roku szkolnego przeniosła się do (...) w B. i rozpoczęła naukę w I klasie technikum o kierunku (...), ponieważ w szkole tej nauczane są przedmioty zawodowe, których nie było w Liceum Ogólnokształcącym. W ten sposób straciła rok nauki. Jak wynika z zeznań pozwanej mimo, że to był już drugi semestr I klasy technikum to bez problemów nadrobiła zaległości z całej pierwszej klasy i zdała do klasy II. W roku szkolnym 2012/2013r. od września kontynuowała naukę w klasie II tego Technikum i znowu nie wiadomo z jakiego powodu miała problemy z nauką. Opuszczała zajęcia lekcyjne. W roku szkolnym 2012/2013 opuściła bez usprawiedliwienia 150 godzin, natomiast godzin usprawiedliwionych opuściła 164. W rezultacie nie ukończyła tej II klasy. W ten sposób straciła kolejny rok nauki. W rezultacie od września 2013r. rozpoczęła naukę w II klasie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w B.. Zajęcia odbywają się w co drugi weekend , w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 16.30.

Te okoliczności w ocenie Sądu świadczą o tym, że pozwana wbrew temu co twierdzi, że ma kłopoty z nauką, o czym mają świadczyć opinie Poradni P.-Pedagogicznej z lat 2003-2009, takich problemów nie ma , pod warunkiem, że należycie przykłada się do nauki. Świadczy o tym chociażby to, że kiedy rozpoczęła naukę w I klasie liceum ogólnokształcącego w systemie dziennym, bez problemów zdała do drugiej klasy. Tak samo było, kiedy przeniosła się w II semestrze do I klasy Technikum i musiała nadrobić całą pierwszą klasę w ciągu jednego semestru. Wtedy zrobiła to bez problemów. W II klasie nagle nie wiadomo z jakiego powodu zaczęły się nieobecności nieusprawiedliwione, a w efekcie brak promocji do III klasy. Wtedy pozwana podjęła, jako osoba pełnoletnia decyzje, że przenosi do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, gdzie zajęcia odbywają się co drugi tydzień w soboty i niedziele od 8.00 do 16.30.

W ocenie Sądu wyczerpana została dyspozycja art. 133§3 kro pozwalająca powodowi na uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka pełnoletniego, w sytuacji jeżeli świadczenie alimentacyjne połączone jest z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się.

Powód Z. L. jest osobą w wieku 69 lat, utrzymującą się z emerytury w kwocie netto 1867 zł. Z racji wieku na pewno jego stan zdrowia wymaga nakładów na lekarstwa czy korzystanie z prywatnych wizyt lekarskich. Z tych względów Sąd uznał, że łożenie na pełnoletnią córkę, która uczęszcza do szkoły co drugi tydzień w soboty i niedziele, alimentów w kwocie po 600 zł miesięcznie, jest połączone z nadmiernym dla niego uszczerbkiem.

Powódka jest osoba pełnoletnią, która w ocenie Sądu nie dokłada starań w celu samodzielnego utrzymania się. Bez wystarczającego powodu straciła dwa lata nauki, a szczególnie bez powodu zaniedbała naukę w II klasie Technikum, gdzie mogłaby zdobyć konkretny zawód. Jako osoba pełnoletnia przenosiła się do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, gdzie system nauki pozwala jej na podjęcie pracy. PUP w B. dysponował ofertą pracy, którą w ocenie Sądu mogłaby podjąć pozwana. Poza tym ma ona ukończony kurs stylizacji paznokci i potrafi to robić, co wynika z jej zeznań, a to pozwala na uzyskiwanie dochodów. Przedstawione przez pozwaną zaświadczenia lekarskie o schorzeniu kręgosłupa, nie stanowią dostatecznej podstawy do stwierdzenia, że charakter tego schorzenia czyni pozwaną niezdolną do pracy. Pozwana nigdy nie starała się ani o stwierdzenie niepełnosprawności, ani też nie wystąpiła do ZUS o stwierdzenie, ze jest niezdolna do pracy.

Skoro jat twierdzi pozwana ma problemy z nauką oraz dolegliwości kręgosłupa, to trudno ocenić, że realne jest ukończenie przez nią liceum ogólnokształcącego i podjęcie studiów kosmetologicznych. Jeśli pozwana będzie w stanie to robić to może to robić w systemie zaocznym i jednocześnie pracować.

Biorąc pod uwagę wszystkie wszkanae wyżej okoliczności Sąd na podstawie art. 133§3 kro Sąd ustalił, że obowiązek alimentacyjny Z. L. wobec M. L. (1) wynikający z wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie IC 1000/07 w kwocie po 600 zł miesięcznie wygasł z dniem 25 września 2013r. tj. z dniem wniesienia pozwu.

Na podstawie art. 102 kpc Sąd nie obciążył pozwanej kosztami procesu w tym kosztami zastępstwa procesowego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Łukawska
Data wytworzenia informacji: