Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 342/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2013-09-24

Sygn. akt III RC 342/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 września 2013 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska

Protokolant : Dagmara Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 24 września 2013 r. w Bolesławcu

sprawy z powództwa małoletnich N. J. reprezentowanej przez matkę A. W.

przeciwko Ł. J.

o podwyższenie alimentów

I-  zasądza od pozwanego Ł. J. na rzecz małoletniej N. J. podwyższone alimenty w kwocie po 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) miesięcznie, płatne z góry do rąk matki dziecka A. W., do dnia 10 – go każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 26 sierpnia 2013 r. w miejsce dotychczasowych alimentów w kwocie po 350 zł miesięcznie, ustalonych ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Bolesławcu w dniu 2 grudnia 2009 r., w sprawie III RC 368/09;

II-  dalej idące powództwo oddala;

III-  zwalnia pozwanego od ponoszenia kosztów sądowych;

IV-  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 342/13

UZASADNIENIE

Małoletnia powódka N. J. reprezentowana przez matkę A. W. w pozwie z dnia 26.08.2013r. skierowanym przeciwko Ł. J. wniosła o podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 2.12.2009r., z kwoty po 350 zł miesięcznie do kwoty po 500 zł miesięcznie. W uzasadnieniu roszczenia matka powódki podała, że nie pracuje, dorabia jedynie wykonując prace dorywcze. Pozwany nie utrzymuje z córką żadnych kontaktów.

Pozwany Ł. J. na rozprawie w dniu 24 września 2013r. wniósł o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ugodą z dnia 02 grudnia 2009r. zawartą przed Sądem Rejonowym w Bolesławcu pozwany Ł. J. zobowiązał się łożyć na rzecz małoletniej N. J. alimenty w kwocie po 350 zł miesięcznie. Wówczas małoletnia N. J. skończyła 1 rok życia, mieszkała ze swoją matką, która nie pracowała, u jej matki. Pozwany Ł. zarabia ł średnio miesięcznie kwotę 1489 zł netto.

(dowód: akta Sądu Rejonowego w Bolesławcu (...) 386/09 – w załączeniu).

Obecnie małoletnia powódka N. J. ma 5 lat, mieszka ze swoją matką. Mieszkają w domu matki A. W. w O., gdzie mieszka jeszcze dwójka jej rodzeństwa. A. W. z córką zajmują jeden pokój. Korzysta ze wspólnej kuchni, ale prowadzi osobne gospodarstwo z córką. Matka powódki nie pracuje, jest zarejestrowana jako bezrobotna bez praw do zasiłku. Oprócz alimentów otrzymuje na córkę zasiłek rodzinny w kwocie 106 zł miesięcznie. Wykonuje prace dorywcze np. przy zbiorze truskawek, przy wykopkach. Małoletnia powódka w godzinach od 7.45 do 12.30 uczęszcza do bezpłatnego przedszkola. Konieczne był zakup różnych przyborów, ubrań. Matka musiała opłacić ubezpieczenie - 40 zł i komitet rodzicielski - 10 zł. Matka powódki dokłada swojej matce do rachunków następujące kwoty: energia elektryczna – 40 zł, gaz – 18 zł, woda - 20 zł. Na utrzymanie dziecka potrzebuje miesięcznie kwotę ok. 700 zł miesięcznie.

(dowód: zeznania matki powódki W. A. k.9, zaświadczenie z PUP w B. k. 7).

Pozwany Ł. J. pracuje w Spółce (...) Jego średnie miesięczne wynagrodzenie za okres ostatnich 6 miesięcy wyniosło netto 1790 zł . Pozwany mieszka ze swoją konkubiną, która nie pracuje i jej dzieckiem w wieku 3 lat, na które otrzymuje alimenty w kwocie po 450 zł miesięcznie. Mieszka w domu jednorodzinnym, którego jest współwłaścicielem razem ze swoją matką. Rachunki za domu opłaca na zmianę z matką. Ogólnie opłaty za dom wynoszą: woda - 300 zł miesięcznie, energia elektryczna 150-200 zł miesięcznie, gaz - 90 zł miesięcznie. Opał na zimę (drzewo) - koszt ok. 1000 zł miesięcznie.

(dowód: zeznania pozwanego k. 9, zaświadczenie o zarobkach pozwanego k. 8).

Pozwany nie utrzymuje kontaktu z córką. Nie otrzymuje ona od niego żadnych prezentów.

(dowód: zeznania powódki k. 9 , zeznania pozwanego k. 9).

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 138 kro w razie zmiany stosunków może ulec zmianie wysokość zasądzonych alimentów. Dotyczy to zarówno wzrostu potrzeb uprawionego, jak i wzrostu możliwości zobowiązanego do płacenia alimentów. Dla stwierdzenia czy nastąpiła zamiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro należy brać pod uwagę czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały i dotyczą okoliczności zasadniczych i ilościowo znacznych. Przy czym należy porównać stosunki obecne z okolicznościami uprzednio istniejącymi.

W przedmiotowej sprawie od dnia ostatniego orzeczenia tj. od dnia 02.12.2009r. kiedy to Sąd Rejonowy w Bolesławcu ustalił alimenty na kwotę po 350 zł miesięcznie minęło prawie cztery lata. W tym czasie nastąpił istotny wzrost potrzeb uprawnionej, wynikający przede wszystkim z faktu upływu czasu oraz pójścia do przedszkola, co wiąże się z dodatkowymi opłatami związanymi z wyposażeniem do przedszkola, uzupełnieniem garderoby, dodatkowymi opłatami z tytułu ubezpieczenia, komitetu rodzicielskiego. Pozostałe koszty utrzymania małoletniej to wyżywienie, ubranie, środki higieniczne, udział w kosztach utrzymania domu. Matka określiła potrzeby uprawnionej na kwotę ok. 700 zł miesięcznie. Sytuacja matki małoletniej powódki nie uległa poprawie. Nadal jest osobą bezrobotną, podejmując tylko sezonowe prace dorywcze np. przy wykopkach. Jej możliwości podjęcia pracy są ograniczone. Mieszka ona na wsi, a małoletnia powódka uczęszcza do bezpłatnego przedszkola jedynie w godzinach od 7.45 do 12.30. Poza tymi godzinami matka musi zapewnić jej opiekę, co ogranicza jej możliwości podjęcia pracy.

Od czasu kiedy alimenty zostały ustalone na kwotę po 350 zł miesięcznie nastąpił wzrost możliwości zarobkowych pozwanego. Pozwany w 2009r. zarabiał miesięcznie kwotę 1489 zł netto, a obecnie 1790 zł netto . Pozwany obecnie mieszka z konkubiną, która nie pracuje i jej 3 letnim dzieckiem, na które otrzymuje alimenty w kwocie po 450 zł miesięcznie. W tym samym domu mieszka również matka pozwanego.

W zaspokojeniu potrzeby małoletniego dziecka powinni, zgodnie z art. 133§1 krio, uczestniczyć oboje rodzice. Biorąc pod uwagę, że miesięczne koszty utrzymania małoletniej wynosi ok. 700 zł, przy czym od poprzedniej sprawy koszt ten wzrósł głównie z uwagi na upływ czasu i rozpoczęcie uczęszczania przez nią do przedszkola, co wiąże się z dodatkowymi wydatkami, Sąd uznał, że pozwany powinien pokrywać większą część kosztów utrzymania małoletniej, w związku z czym podwyższył alimenty z kwoty po 350 zł miesięcznie do kwoty po 450 zł miesięcznie poczynając od dnia wniesienia pozwu tj. od dnia 26.08.2013r. Matka spełnia również swój obowiązek alimentacyjny ponosząc osobiste starania w wychowaniu małoletniej. Kwota zasądzonych alimentów jest współmierna do możliwości zarobkowych pozwanego. Jego średni miesięczny dochód za ostatnie 6 miesięcy to 1790 zł netto. Pozwany nie ma na utrzymaniu innych dzieci. Poza alimentami w żaden sposób nie bierze udziału w wychowaniu małoletniej. Nie utrzymuje z nią kontaktów, nie daje żadnych prezentów. Mieszka z konkubiną i jej 3 letnim dzieckiem, na które ma ona alimenty w kwocie po 450 zł miesięcznie. Dziecko pozwanego jest starsze, a jego zarobki pozwalają na łożenie takich samych alimentów na jego dziecko. Pozwany nie ma obowiązku utrzymywania dziecka swojej konkubiny.

Biorąc pod uwagę te same okoliczności Sąd oddalił powództwo o podwyższenie alimentów ponad kwotę 450 zł miesięcznie uznając, że byłaby to kwota niewspółmierna do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionej i możliwości zarobkowych pozwanego.

Na podstawie art. 102 kpc Sąd zwolnił pozwanego od ponoszenia kosztów sądowych.

Na podstawie art. 333§1 pkt 1 kpc Sąd nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Łukawska
Data wytworzenia informacji: