Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 302/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2013-10-31

Sygn. akt III RC 302/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 października 2013 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska

Protokolant : Dagmara Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 31 października 2013 r. w Bolesławcu

sprawy z powództwa K. G.

przeciwko małoletnim D. G. i W. G. reprezentowanym przez matkę I. S.

o obniżenie alimentów

I-  zasądza od pozwanego K. G. na rzecz małoletnich powódek D. G. i W. G. obniżone alimenty w kwocie po 300 zł (trzysta złotych) miesięcznie na rzecz każdej z nich, łącznie po 600 zł (sześćset złotych) miesięcznie, płatne z góry do rąk matki dzieci I. S., do dnia 10 – go każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 19 lipca 2013 r., w miejsce dotychczasowych alimentów w łącznej kwocie po 1200 zł miesięcznie, ustalonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 13 lutego 2013 r., w sprawie I C 1663/12;

II-  dalej idące powództwo oddala;

III-  zwalnia pozwane od ponoszenia kosztów sądowych;

Sygn. akt IIIRC 302/13

UZASADNIENIE

Powód K. G. w pozwie skierowanym przeciwko małoletnim D. G. i W. G. wniósł o obniżenie alimentów zasądzonych od powoda na rzecz pozwanych w kwocie po 600 zł miesięcznie na rzecz każdej z nich do kwoty po 200 zł miesięcznie na rzecz każdej z nich. W uzasadnieniu roszczenia powód wskazał, że obecnie jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku i bez możliwości podjęcia pracy z uwagi na chorobę i leki, które przyjmuje. Podniósł on, że nie mógł się stawić na sprawie, w której zasadzone zostały alimenty, ponieważ lekarz nie pozwolił mu na udział w sprawie.

Reprezentująca małoletnie pozwane matka I. S. a wniosła o oddalenie powództwa w całości. Podniosła ona, że w dniu 13 lutego 2013r. zapadł wyrok rozwodowy i alimenty zostały utrzymane w wysokości ustalonej przez Sąd Rejonowy. Wskazała ponadto, że juz nie pracuje, ale otrzymuje jeszcze zasiłek chorobowy. Z dziećmi mieszka u swoich rodziców i nie ma podstaw do obniżenia alimentów.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Prawomocnym wyrokiem zaocznym z dnia 08.11.2012r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu zasadził od K. G. na rzecz D. G. i W. G. alimenty w kwocie po 600 zł miesięcznie na rzecz każdej z nich. Z kolei prawomocnym wyrokiem z dnia 13 lutego 2013r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze orzekając rozwód I. G. i K. G. udział stron w kosztach utrzymania małoletnich dzieci, po uznaniu takiej kwoty alimentów przez K. G., ustalił jak w wyroku zaocznym Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 08.11.2012r. sygn. akt IIIRC 342/12. Wówczas K. G. od stycznia 2013r. zarejestrowany był jako bezrobotny bez prawa do zasiłku. Po pobycie w szpitalu psychiatrycznym zażywał leki na depresję. Powód poszukiwał wówczas pracy w Niemczech. Pozostawał na utrzymaniu rodziców. Małoletnia D. G. miała wówczas 13 lat, a W. G. 8 lat. Matka małoletnich D. w i W. G. pracowała za wynagrodzeniem netto 1183 zł miesięcznie. Wraz z dziećmi mieszkała u swoich rodziców i przekazywała im na utrzymanie kwotę 600 zł miesięcznie. Na leczenie starszej córki na depresje wydawała ok. 15 zł miesięcznie.

(dowód: akta Sądu Rejonowego w Bolesławcu (...) 342/12 i akta Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze IC 1663/12- w załączeniu).

Powód obecnie jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Z dniem 28.08.2013r. został wyłączony z ewidencji osób bezrobotnych na 120 dni, ponieważ nie stawił się w wyznaczonym terminie. Urząd Pracy dysponuje miejscami pracy dla osób bez wykształcenia: dla pracownika produkcji oraz kasjera walutowego. Powód ma ukończone liceum ogólnokształcące i kurs projektowania wnętrz. W listopadzie i grudniu 2012r. powód przebywał w szpitalu psychiatrycznym i od tego czasu leczy się z powodu depresji. Powód leczy się również u neurologa, który stwierdził, że z uwagi na występujące u powoda drętwienie rąk konieczna jest operacja kręgosłupa. Powód oraz matka małoletnich powódek są współwłaścicielami domu jednorodzinnego we wsi P., którego piętro nie jest wykończone. Parter domu powód wynajmuje najemcom, za kwotę 400 zł miesięcznie. Obecnie wypowiedzieli umowę najmu i wyprowadzą sie w grudniu 2013r. Na budowę domu powód i jego była żona w czasie trwania małżeństwa zaciągnęli kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich na równowartość kwoty ok. 100.000 zł. Obecnie wartość tego kredytu to kwota ok. 190.000 zł. Kwotę uzyskiwaną za wynajem części domu powód przeznacza na spłatę raty kredytu hipotecznego w kwocie 400 zł miesięcznie. W ocenie powoda dom można by obecnie sprzedać za kwotę 280.000- 300.000 zł. Orzeczeniem z dnia 27.09.2013r. powód został uznany za osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym na okres do dnia 30.09.2015r. Orzeczenie to pozwala mu na podjęcie pracy w ochronie. W ten sposób mógłby osiągnąć wynagrodzenie w kwocie netto ok. 1200 zł miesięcznie. Powód ma stwierdzoną neuropatię nerwu pośrodkowego, przeciążeniowe zmiany stawów.

(dowód: zeznania powoda k. 88 i 109, umowa najmu domu k. 102-104, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności k. 100, zaświadczenia lekarskie k. 76 i 77, zaświadczenie z PUP w B. k. 104 oraz pisma z PUP w B. k. 99).

Małoletnie pozwane w dalszym ciągu mieszkają ze swoja matką u jej rodziców. I. S. płaci 3/5 rachunków za dom. Na zimę zakupiła węgiel za 1200 zł, co dwa miesiące kupuje butlę gazową za 56 zł, z rachunku za energię w kwocie 116 zł miesięcznie płaci 3/5, podobnie za wodę, za którą rachunek miesięczny wynosi 64 zł. I. S. spłaca swój kredyt studencki w kwocie po 250 zł miesięcznie. Od 1 września 2013r. matka małoletnich I. S. jest osobą bezrobotną, obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim i pobiera zasiłek chorobowy w kwocie netto 906 zł miesięcznie. Małoletnia D. G. od 5 lat choruje na depresją, od kwietnia do czerwca 2013r. przebywała w szpitalu psychiatrycznym. Młodsza W. leczy sie kardiologiczne. Miesięczny koszt utrzymania każdej z córek w zakresie wyżywienia, ubrania, wyposażenia do szkoły matka pozwanych określa na kwotę po 600 zł miesięcznie na rzecz każdej z nich. I. S. wniosła sprawę o podział majątku dorobkowego, wartość domu wchodzącego w skład tego majątku ocenia na kwotę ok. 350.000 zł.

(dowód: zeznania matki małoletnich pozwanych I. S. k. 88 i 109, zaświadczenie o zasiłku chorobowym I. S. k. 105).

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 138 kro w razie zmiany stosunków może ulec zmianie wysokość zasądzonych alimentów. Dotyczy to zarówno wzrostu potrzeb uprawionego, jak i wzrostu możliwości zobowiązanego do płacenia alimentów, jak również zmniejszenia możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji. Dla stwierdzenia czy nastąpiła zamiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro należy brać pod uwagę czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały i dotyczą okoliczności zasadniczych i ilościowo znacznych. Przy czym należy porównać stosunki obecne z okolicznościami uprzednio istniejącymi.

Jak wynika z zebranego materiału dowodowego w momencie kiedy w wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 13 lutego 2013r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze orzekając rozwód I. G. i K. G. udział stron w kosztach utrzymania małoletnich dzieci, po uznaniu takiej kwoty alimentów przez K. G., ustalił alimenty jak w wyroku zaocznym Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 08.11.2012r. sygn. akt IIIRC 342/12 na kwotę po 600 zł miesięcznie na rzecz każdej z córek pozwany był wprawdzie zarejestrowany jako bezrobotny bez prawa do zasiłku, jednak po pobycie w szpitalu psychiatrycznym poszukiwał wówczas pracy w Niemczech.

Obecnie powód nie pracuje, w dalszym ciągu zarejestrowany jest jako bezrobotny bez prawa do zasiłku. Orzeczeniem z dnia 27.09.2013r. powód został uznany za osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym na okres do dnia 30.09.2015r. Orzeczenie to pozwala mu na podjęcie pracy w ochronie. W ten sposób mógłby osiągnąć wynagrodzenie w kwocie netto ok. 1200 zł miesięcznie. To orzeczenie jest potwierdzeniem tego, że możliwości podjęcia pracy przez powoda ze względów na stan zdrowia są ograniczone. O ile powód w sprawie rozwodowej , w której wyrok zapadł 13.02.2013r., zgodził się na alimenty w kwocie po 600 zł miesięcznie na rzecz każdej z powódek, miał nadzieję na znalezienie pracy w Niemczech i poprawę swojego stanu zdrowia, a tyle obecnie te nadzieję zarówno z uwagi na stan zdrowia, jak i sezon zimowy, który ogranicza możliwości pracy w budownictwie, stracił. Powód nie ma możliwości łożenia zasadzonych alimentów, a jego zaległości alimentacyjne rosną.

W ocenie Sądu stan zdrowia pozwanego oraz sytuacja na rynku pracy pozwalają mu podjąć pracę w ochronie, z uwagi na orzeczony stopień niepełnosprawności, gdzie może osiągnąć wynagrodzenie netto w kwocie ok. 1200 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Sąd uznał, że porównując sytuację z dnia 13.02.2013r. możliwości majątkowe powoda uległy zmniejszeniu i dlatego obniżył alimenty z dotychczasowej kwoty po 600 zł na rzecz każdej z pozwanych do kwoty po 300 zł miesięcznie i oddalił dalej idące powództwo.

Kwota alimentów po 300zł miesięcznie jest kwotą adekwatną do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych i do możliwości zarobkowych powoda. Matka małoletnich pozwanych określiła koszty utrzymania każdej z córek na kwotę po 600 zł miesięcznie w zakresie kosztów wyżywienia, ubrania , wyposażenia do szkoły. Do łożenia na utrzymanie dzieci obowiązani są oboje rodzice. Przy założeniu, że powód może aktualnie osiągnąć dochodów w wysokości 1200 zł miesięcznie, po zapłaceniu łącznej kwoty alimentów - 600 zł, powodowi pozostaje na swoje utrzymanie również kwota 600 zł. Taką samą kwotę na swoje utrzymanie będzie miała na swoje utrzymanie każda z pozwanych , po uwzględnieniu, że matka dzieci obowiązana jest również do łożenia na utrzymanie dzieci, a jej możliwości zarobkowe są podobne jak powoda.

Na podstawie art. 102 kpc Sąd zwolnił małoletnie pozwane od ponoszenia kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Łukawska
Data wytworzenia informacji: