Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 294/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2012-12-31

Sygn. akt III RC 294/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 grudnia 2012 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu Sąd Rodzinny w składzie :

Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska

Protokolant : Marcin Pawłowicz

po rozpoznaniu w dniu 31.12.2012 r. w Bolesławcu

sprawy z powództwa M. K. (1)

przeciwko małoletniemu K. K. reprezentowanemu przez matkę J. K. (1)

o obniżenie alimentów

I-  zasądza od powoda M. K. (1), na rzecz małoletniego pozwanego K. K., obniżone alimenty, od ustalonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie IC 375/11 z kwoty po 700 złotych miesięcznie do kwoty po 500 zł (pięćset złotych) miesięcznie, płatne z góry do rąk matki małoletniego pozwanego, J. K. (1), do dnia 15-go każdego miesiąca, z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 22 czerwca 2012 roku;

II-  dalej idące powództwo oddala.

Sygn. akt IIIRC 294/12

UZASADNIENIE

Powód M. K. (1) w pozwie skierowanym przeciwko małoletniemu K. K. reprezentowanemu przez matkę J. K. (1) wniósł o obniżenie alimentów zasądzonych od powoda na rzecz pozwanego wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie IC375/11 z kwoty po 700 zł na kwotę po 200zł miesięcznie. W uzasadnieniu roszczenia powód wskazał, że zarabia netto 1111,86 zł i z tej kwoty płaci tylko 200 zł alimentów, ponieważ tylko na tyle go stać. Dodatkowo powód podał, że ponosi następujące miesięczne koszty utrzymania: czynsz za mieszkanie - 826 zł, energia + gaz – 330 zł, miesięczne raty zaciągniętych kredytów - 928 zł, , alimenty - 200 zł, internet + telefon - 220 zł, bilety (...) do 3 osób - 270 zł (k. 21).

W odpowiedzi na pozew reprezentująca małoletniego pozwanego J. K. (1) wniosła o oddalenie powództwa w całości. Podniosła ona, że od 17.01.2012r. jest na zasiłku dla bezrobotnych i otrzymuje z tego tytułu kwotę 651,04 zł netto oraz otrzymuje z funduszu alimentacyjnego alimenty w kwocie 500 zł i od powoda w kwocie 200 zł. J. K. (1) po przebytej chorobie nowotworowej (mastektomii piersi) posiada orzeczenie o zaliczeniu jej do III grupy niepełnosprawności i nie może ciężko pracować. Potrzeby 15-letniego pozwanego są duże. Miesięczne koszty utrzymania pozwanego i jego matki wynoszą: energia - 111.78 zł, gaz -124,92 zł, czynsz - 80 zł, woda i śmieci – 94 zł, bilet miesięczny - 36 zł, , usługi komunalne - 40 zł, internet – 60 zł, (...) - 46,20 zł, wyjazdy kontrolne do lekarza - 40 zł. Zdaniem matki pozwanego powód może znaleźć lepiej płatna pracę, a jego status majątkowy nie jest zły skoro mógł wyjechać na wczasy na K..

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Prawomocnym wyrokiem z dnia 18 maja 2011r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze zasądził od powoda M. K. (1) na rzecz małoletniego K. K. alimenty w kwocie po 700 zł miesięcznie. Wówczas K. K. miał 14 lat, mieszkał z matką J. K. (1), która zarabiała netto kwotę 1032 zł miesięcznie. Powód M. K. (1) przebywał w (...). Był związany z inną kobietą. Wówczas powód wyraził zgodę na orzeczenie rozwodu z jego winy oraz na zasądzenie alimentów na rzecz K. K. w kwocie po 700 zł miesięcznie.

(dowód: zeznania powoda k. 20, akta Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze IC 375/11- w załączeniu).

Powód ma obecnie 52 lata. Przez 8 lat pracował za granicą, m.in. w S. , gdzie pracował jako kierowca i zarabiał 150-200 funtów tygodniowo. W okresie od 20.02.2012r. zatrudniony był jako kierowca w Firmie (...) Usługi (...) za wynagrodzeniem brutto 1500 zł miesięcznie. Z dniem 07.09.2012r. został zatrudniony na okres próbny do 06.12.2012r. na stanowisku kierowcy w Firmie (...) w D. za wynagrodzeniem netto 1116 zł miesięcznie. W ramach umowy o pracę wyjeżdża (...). Powód z zawodu jest (...) z tytułem licencjata. Powód jest w związku małżeńskim z M. K. (2), która zatrudniona jest za wynagrodzeniem netto 2651,54 zł . Mieszkają w 2-pokojowym mieszkaniu służbowym żony w W.. Mieszkanie ma pow. 44m 2. Żona powoda ma na utrzymaniu swojego syna. Czynsz za mieszkanie wynosi 850 zł miesięcznie oraz tytułem opłat za energię i gaz - 315 zł co drugi miesiąc. U żony powoda rozpoznano tętniak pourazowy, w związku z tym przebywała ona w szpitalu, obecnie pracuje.

(dowód: zeznania powoda M. K. (1) k. 20, umowa o pracę powoda z dnia 20.02.2012r. k. 5 oraz z dnia 07.09.2012r. k. 64, zaświadczenie o wynagrodzeniu M. K. (2) k. 20).

Urząd Pracy m. st. W. dysponuje ofertami pracy dla (...)z wynagrodzeniem 12-17 zł /godz. brutto, (...)z wynagrodzeniem brutto 4000 zł miesięcznie i dla (...) z wynagrodzeniem brutto 3000 zł miesięcznie.

(dowód: pismo Urzędu Pracy m. st. W. z dnia 23.10.2012r. k. 53).

Pozwany K. K. ma obecnie 15 lat , jest uczniem III klasy gimnazjum. Mieszka z matką J. K. (1), która od 17 stycznia 2013r. jest osobą bezrobotną i otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych w kwocie 650 zł , który będzie jej przysługiwał do 17 stycznia 2013r. Matka pozwanego J. K. (1) w 2001r. przeszła amputację piersi i ma na stałe orzeczony lekki stopień niepełnosprawności. W mieszkaniu mieszka również drugi syn powoda, który pracuje. Opłaty za mieszkanie wynoszą ok. 500 zł co 2 miesiące. Miesięczny koszt wyżywienia i ubrania pozwanego wynosi ok. 500 zł. Rodzina mieszka w mieszkaniu własnościowym . Powód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ma zaległości w ZUS i Urzędzie Skarbowym. Tymi zaległościami obciążona jest hipoteka tego mieszkania. W 1990r. strony ustanowiły rozdzielność majątkową. Powód z zasądzonych alimentów płaci jedynie kwotę 200 zł miesięcznie.

(dowód: zeznania pozwanej J. K. (1) k. 46 i 71, zaświadczenie lekarskie J. K. (1) k. 26, orzeczenie o niepełnosprawności J. K. (1) k. 27 i decyzja z PUP k. 28, zaświadczenie o wysokości zasiłku J. K. (1) k. 29, świadectwo pracy J. K. 30-31).

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 138 kro w razie zmiany stosunków może ulec zmianie wysokość zasądzonych alimentów. Dotyczy to zarówno wzrostu potrzeb uprawionego, jak i wzrostu możliwości zobowiązanego do płacenia alimentów, jak również zmniejszenia możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji. Dla stwierdzenia czy nastąpiła zamiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro należy brać pod uwagę czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały i dotyczą okoliczności zasadniczych i ilościowo znacznych. Przy czym należy porównać stosunki obecne z okolicznościami uprzednio istniejącymi.

Jak wynika z zebranego materiału dowodowego w momencie kiedy w wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 18.05.2011r. zasądzone zostały od powoda na rzecz pozwanego alimenty w kwocie po 700 zł miesięcznie, były to alimenty w kwocie uznanej przez obecnego powoda, który wniósł sprawę rozwodową i zgodził się na orzeczenie rozwodu z jego winy. W tym okresie powód od kilku lat wyjeżdżał do pracy do za granicę, gdzie pracował jako (...)

Małoletni pozwany był wówczas o 1 rok młodszy, mieszkał z pracującym bratem i z matką, która pracowała i zarabiało ok. 1100 zł netto miesięcznie.

Obecnie powód pracuje na podstawie umowy o pracę w Polsce i jego wynagrodzenie miesięczne wynosi 1116 zł netto. Powód mieszka ze swoją żoną i jej synem w jej mieszkaniu . Żona powoda zarabia netto 2651 zł miesięcznie.

Bezspornie w czasie od orzeczenia poprzednich alimentów nie zmniejszyły się potrzeby uprawnionego do alimentacji. Wzrosły koszty utrzymania , co wynika z ogólnej inflacji.

Oceniając jak zmieniła się sytuacja materialna powoda od dnia 18.05.2011r. to wskazać należy, że uległa ona zmianie o tyle, że powoda mieszka w W. i zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę jako(...) i zarabia miesięcznie netto 1116 zł. Dokładne dochody powoda w czasie kiedy przy poprzedniej sprawie zgodził się na alimenty w kwocie po 700 zł miesięcznie, nie były znane , ponieważ powód nigdy nie przedstawił na to żadnych dowodów. Oceniając czy jest podstawa do zmiany orzeczonych alimentów są bierze pod uwagę nie tylko dochody zobowiązanego do alimentacji, ale również jego możliwości zarobkowe. Jak wynika z informacji przedstawionych przez Urząd Pracy m. st. W. powód jaki (...) ma możliwości podjęcia pracy za wynagrodzeniem wynoszącym od 3000 do 4000 zł brutto miesięcznie.

Od czasu ostatniego orzekania w sprawie pogorszyła się sytuacja matki pozwanego . Wówczas pracowała ona za wynagrodzeniem netto 1032 zł, a od 17 stycznia 2012r. otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych, który skończy się 17.01.2013r. i wynosi on netto 650 zł miesięcznie. Matka pozwanego ma na stałe orzeczony lekki stopień niepełnosprawności.

Dochód pozwanego wynosi średnio miesięcznie netto 1116 zł, ale jego możliwości zarobkowe jako (...)są większe. Matka małoletniego pozwanego otrzymuje jedynie zasiłek dla bezrobotnych w kwocie netto 650 zł miesięcznie, a jej możliwości zarobkowe z uwagi na stan zdrowia, są w znacznym stopniu ograniczone. Zgodnie z treścią art. 135§2 kro wykonanie obowiązku alimentacyjnego wobec pozwanego przez jego matkę polega w znacznej części na osobistych staraniach w utrzymanie i wychowanie pozwanego. W tej sytuacji udział powoda w świadczeniach alimentacyjnych polega na pokrywaniu w większej części kosztów utrzymania pozwanego .

Biorąc pod uwagę wszystkie wskazane wyżej okoliczności Sąd uznał, że istnieją podstawy do obniżenia alimentów zasądzonych od powoda na rzecz pozwanego z kwoty po 700 zł miesięcznie ale jedynie do kwoty po 500 zł miesięcznie i oddalenia dalej idącego powództwa.

Kwota alimentów po 500 zł miesięcznie jest kwotą adekwatną do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego i do możliwości zarobkowych powoda.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Łukawska
Data wytworzenia informacji: