Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 273/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2014-12-04

Sygn. akt III RC 273/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 grudnia 2014 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska

Protokolant : Dagmara Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia2014 r. w B.

sprawy z powództwa małoletnich P. K. i S. K. reprezentowanych przez matkę P. O.

przeciwko T. K.

o alimenty

I-  zasądza od pozwanego T. K. na rzecz małoletnich powodów P. K. i S. K. alimenty w kwocie po 300 zł (trzysta złotych) miesięcznie na rzecz każdego z nich, łącznie 600 zł (sześćset złotych) miesięcznie, płatne z góry do rąk matki dzieci P. O., do dnia 15-ego każdego miesiąca, z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 7 sierpnia 2014 roku;

II-  dalej idące powództwo oddala;

III-  zasądza pozwanego T. K. na rzecz powódki P. O. kwotę 1200 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

IV-  zwalnia pozwanego od ponoszenia kosztów sądowych;

V-  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 273/14

UZASADNIENIE

Małoletni powodowie P. K. i S. K. reprezentowani przez matkę P. O. w pozwie skierowanym przeciwko T. K. wnieśli o zasądzenie na ich rzecz alimentów w kwocie po 600 zł miesięcznie na rzecz każdego z nich. W uzasadnieniu roszczenia matka małoletnich powodów podała, że żyła w konkubinacie z T. K.. Konkubinat się rozpadł i wyprowadziła się z dziećmi ze wspólnie zajmowanego mieszkania i zamieszkała ze swoja matką. Pozwany T. K. odbywa karę pozbawienia wolności. Matka małoletnich powodów nie pracuje. Pozwany zobowiązany jest do płacenia alimentów, ponieważ fakty odbywania przez niego kary pozbawienia wolności jest okolicznością przez niego zawinioną.

Pozwany T. K. w odpowiedzi na pozew uznał powództwo do kwoty po 200 zł na każdego z małoletnich powodów wskazując, że jego możliwości zarobkowe, dochodowe i majątkowe nie pozwalają na zasadzenie alimentów w większej kwocie. Pozwany wskazał, że matka małoletnich powodów wraz z pozwanym mieszkali razem do grudnia 2013r. w nieruchomości w Ż. wraz z innymi członkami rodziny pozwanego. Kiedy w grudniu 2013r. pozwany został tymczasowo aresztowany jako sprawca wypadku drogowego małoletni powodowie wraz z matką, która od lat nie pracowała, w dalszym ciągu mieszkali w Ż., korzystając z pomocy rodziny pozwanego. Po wyroku skazującym pozwanego matka małoletnich powodów wraz z dziećmi wyprowadziła się i wraz z nowym partnerem wynajęła mieszkanie w B.. Zdaniem pozwanego spowodowało to powstanie nowych kosztów, i to matka dzieci wraz z nowym partnerem powinna ponosić te koszty. W ocenie pozwanego w sytuacji kiedy on będzie łożył kwotę alimentów po 200 zł na dziecko, przy założeniu, że udział matki będzie taki sam, pozwoli na zaspokojenie uzasadnionych potrzeb powodów. W sytuacji kiedy pozwany zostanie zatrudniony w zakładzie karnym lub go opuści jego możliwości zarobkowe będą większe i będzie on mógł łożyć większe alimenty.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni powód P. K. urodził się w dniu (...) a S. K. w dniu (...). Ojcem małoletnich powodów jest pozwany T. K., a matką P. O..

(kserokopie aktów urodzenia powodów k. 6).

Do grudnia 2013r. małoletni powodowie wraz z matką P. O. i ojcem T. K. mieszkali w Ż. w domu należącym do rodziców

pozwanego. P. O. nie pracowała. Pozwany T. K. pracował w firmie ogólnobudowlanej. Jego wynagrodzenie wynosiło 1600 zł miesięcznie. Pozwany ma wykształcenie zawodowe i jest (...) . Nie posiada żadnego majątku. W grudniu 2013r. T. K. spowodował wypadek drogowy i został tymczasowo aresztowany. P. O. jeszcze przez pół roku wraz z dziećmi mieszkała w Ż. i pozostawała na utrzymaniu rodziców pozwanego W czerwcu 2014r. T. K. został skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności za czyn z art. 177§2 kk, art. §178§1 kk i art. 178a§1 i 4 kk . Koniec kary przypada na dzień 21.12.2017r. Obecnie pozwany przebywa w Areszcie śledczym w J. i nie jest zatrudniony.

(dowód: zeznania matki małoletnich powodów P. O. k. 49 /00.05.35/, zeznania pozwanego T. K. k. 42, pismo Aresztu Śledczego w J. k. 13).

W czerwcu 2014r. P. O. z dziećmi wyprowadziła się i zamieszkała u swoich rodziców w B.. P. O. zarejestrowana jest jako bezrobotna, bez prawa do zasiłku. Nie otrzymuje zasiłku rodzinnego na dzieci, którego wypłata zawieszona jest do czasu zakończenia sprawy o alimenty. Rachunki za mieszkanie w kwocie ok. 730 zł miesięcznie ( 630 zł czynsz, 100 zł energia elektryczna) opłacają rodzice P. O.. Na utrzymanie każdego z powodów potrzeba ok. 500 zł miesięcznie na wyżywienie i ubranie. P. K. uczęszcza do przedszkola w godzinach od 10.45 do 15.45. Przedszkole jest bezpłatne. S. K. pozostaje z matką w domu.

(dowód: zeznania matki małoletnich powodów P. O. k. 49 -00.05.35 i 00.09.31).

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 133 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Z kolei zgodnie z treścią art. 135 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego, w taki

wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub części kosztów utrzymania i wychowania.

W przedmiotowej sprawie bezsporne jest, że małoletni powodowie w wieku 5 lat i 2,5 roku, nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Bezsporne w sprawie jest, że do grudnia 2013r. rodzice małoletnich powodów P. O. i T. K. wraz z dziećmi mieszkali razem w Ż. w domu rodziny pozwanego. Matka dzieci nie pracowała. Pracował T. K. i zarabiał 1600 zł miesięcznie. Bezsporne również jest, że w grudniu 2013r. pozwany został tymczasowo aresztowany jako sprawca wypadku drogowego, a w czerwcu 2014r. skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności za czyn z art. 177§2 kk, art. §178§1 kk i art. 178a§1 i 4 kk . Koniec kary przypada na dzień 21.12.2017r. Obecnie pozwany przebywa w Areszcie Śledczym w J. i nie jest zatrudniony.

Matka małoletnich powodów określiła miesięczny koszt utrzymania dzieci na kwotę po 500 zł miesięcznie w zakresie wyżywienia i ubrania i należy uznać ta kwotę za uzasadnioną. Małoletni powinni również partycypować w kosztach utrzymania mieszkania.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Sąd uznał, że miesięczny koszt utrzymania każdego z powodów w zakresie zaspokojenia ich podstawowych potrzeb należy określić na kwotę ok. 600 -700 zł miesięcznie.

Ponieważ oboje rodzice są obowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania małoletniego dziecka, Sąd zasądził od pozwanego na rzecz każdego z małoletnich powodów alimenty w kwocie po 300 zł poczynając od dnia 7 sierpnia 2014r. tj. od dnia wniesienie pozwu. Podobną kwotę na utrzymanie dziecka powinna wyłożyć matka dzieci, która po zakończeniu sprawy o alimenty będzie mogła wystąpić o przyznanie zasiłku rodzinnego na dzieci, co pozwali na uzyskanie dodatkowej kwoty na ich utrzymanie. Sąd uznał, że nie ma podstaw do zasądzenia od pozwanego alimentów jedynie w kwocie uznanej przez pozwanego tj. po 200 zł miesięcznie na dziecko, ponieważ pozwany powodując wypadek samochodowy, znajdując się pod wypływem alkoholu, spowodował pogorszenie swojej sytuacji zarobkowej, wiedząc, że ma na utrzymaniu dzieci (uchwala składu 7 sędziów SN z dnia 26 maja 1995r. IIICZP 178/94, OSNCP 1995r., nr 10, poz. 136).

Biorąc pod uwagę wskazane wyżej okoliczności, a przede wszystkim fakt, że pozwany odbywa karę pozbawienia wolności i obecnie przebywa w areszcie śledczym, gdzie nie jest zatrudniony, Sąd oddalił powództwo ponad kwotę 300 zł na

rzecz każdego z powodów uznając, że przewyższałaby one obecne możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego.

Na podstawie art. 102 kpc Sąd zwolnił pozwanego od ponoszenia kosztów sądowych.

Na podstawie art. 333§1 pkt 1 kpc Sąd nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Łukawska
Data wytworzenia informacji: