Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 217/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2012-11-21

Sygn. akt III RC 217/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 listopada 2012 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinnych i Nieletnich w składzie :

Przewodniczący : SSR Aleksander Kościelski,

Protokolant : Marta Czarniecka,

po rozpoznaniu w dniu 21.11.2012 r. w Bolesławcu,

sprawy z powództwa M. G.,

przeciwko S. G.,

o ustanowienie rozdzielności majątkowej,

I-  ustanawia z dniem 4 czerwca 2012 r. rozdzielność majątkową: powódki M. G. i pozwanego S. G., posiadających do tej pory wspólność ustawową, wynikającą z zawarcia przez nich małżeństwa w dniu 3 lipca 2010r. i wpisanego do księgi małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego w B. za nr (...);

II-  dalej idące powództwo oddala;

III-  zasądza od pozwanego, S. G., na rzecz powódki: M. G., zwrot kosztów procesu w łącznej kwocie 577 zł (pięćset siedemdziesiąt siedem złotych), w tym 377 zł kosztów zastępstwa procesowego i 200 zł kosztów sądowych.

Sygn. akt III RC 217/12

UZASADNIENIE

Powódka M. G., skierowała do Sądu Rejonowego w Bolesławcu, pozew przeciwko mężowi S. G. o ustanowienie rozdzielności majątkowej stron, z dniem 05 maja 2012 roku oraz o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kosztów procesu. Powódka w uzasadnieniu wskazała, iż strony nie mają małoletnich dzieci, a pozwany w dniu 05 maja 2012 roku wyprowadził się od powódki oświadczając, że nie chce kontynuować związku małżeńskiego stron (k.2-3)

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa. Potwierdził, iż wyprowadził się od pozwanej w dniu 05 maja 2012 roku. (k. 34-36, 51-53, 76).

Stanowiska swoje strony podtrzymały na rozprawie w dniu 21.11.2012 roku (k. 131).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Strony zawarły związek małżeński w dniu 03.07.2010 roku.

Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa k. 4.

Strony nie zawierały odrębnych umów małżeńskich.

Dowód: zeznanie powódki M. G. k. 131-132, zeznanie

pozwanego S. G. k. 131v-132.

Strony nie mają małoletnich dzieci. Do 05 maja 2012 roku strony mieszkały wspólnie, prowadząc wspólne gospodarstwo domowe. Od dnia 05 maja 2012 roku, strony pozostają w separacji faktycznej, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Strony nie mają żadnych kredytów. Nie jest prowadzone przeciwko nim postępowanie o zapłatę, ani postępowanie egzekucyjne. Między stronami toczy się postępowanie o rozwód. Sprawa zawisła z powództwa S. G. w dniu 28.05.2012 roku. Kolejny termin sąd wyznaczył na dzień 19.01.2013 roku.

Po dniu 05 maja 2012 roku strony kontaktowały się ze sobą za pośrednictwem e-maili, jeden raz telefonicznie. Spotykają się głównie w toku spraw sądowych.

Dowód: zeznanie powódki M. G. k. 131-132, zeznanie

pozwanego S. G. k. 131v-132.

Powódka wystąpiła o wymeldowanie pozwanego z dotychczasowego miejsca wspólnego zamieszkiwania.

Dowód: kserokopia decyzji k. 90-91

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 52 § 1 k.r.o. z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

Pojęcie ważnych powodów nie jest wprawdzie zdefiniowane ustawowo, jednak jego rozumienie kształtują doktryna i judykatura. Przez ważne powody, dające podstawę do ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej należą między innymi okoliczności stwarzające sytuację, w której wykonywanie zarządu przez każde z małżonków ich wspólnym majątkiem jest nie możliwe lub znacznie utrudnione. Do okoliczności takich należy również separacja faktyczna małżonków, jeżeli nie ma charakteru przejściowego, lecz stanowi skutek trwałego rozkładu pożycia - vide wyrok SN z 13.05.1997 r. (OSNC 1997, nr 12, poz. 194).

Zdaniem sądu w przedmiotowej sprawie zaistniały ważne powody do ustanowienia rozdzielności majątkowej stron. Okolicznością bezsporną jest, iż strony pozostają w separacji faktycznej od 05 maja 2012 roku. Wydaję się, iż okolicznością bezsporną także jest fakt, iż między stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, co wynika z faktu, iż strony zamieszkują oddzielnie, że prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe i że między stronami toczy się postępowanie o rozwód. Zdaniem sądu aktualne relacje stron ze sobą, uniemożliwiają im sprawny zarząd majątkiem wspólnym. Powyższe ustalenie, że w małżeństwie stron nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego eliminuje możliwość oddalenia żądania ustanowienia rozdzielności majątkowej ( wyrok SN z dnia 08.11.1967 r., (...) 252/67, niepubl.)

Zdaniem sądu w uwzględnieniu powództwa, co do zasady, nie sprzeciwiają się zasady współżycia społecznego jak też interes stron.

Zgodnie z treścią § 2 art. 52 k.r.o. rozdzielność majątkowa ustaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach, sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenie powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. Zdaniem Sądu nie ma powodu, by dniem oznaczonym była data inna niż dzień złożenia pozwu tj. 04.06.2012 roku w szczególności data o jaką wnosi powódka tj. 05.05.2012 roku. Zdaniem sądu nie zaistniały żadne wyjątkowe wypadki, które by uzasadniły żądanie pozwu w tym zakresie. Z uwagi na powyższe, sąd wyrokiem ustanowił rozdzielność majątkową między stronami z dniem 04.06.2012 roku.

W oparciu o przepis art. 98 k.p.c. sąd zasądził od pozwanego S. G. na rzecz powódki M. G. koszty procesu w łącznej kwocie 577 złotych, na którą składają się: opłata od pozwu w kwocie 200 złotych i koszty zastępstwa procesowego w kwocie 377 złotych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksander Kościelski
Data wytworzenia informacji: