Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 215/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2012-11-22

Sygn. akt III RC 215/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 listopada 2012 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska

Protokolant : Dagmara Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2012 r. w Bolesławcu

sprawy z powództwa T. S.

przeciwko J. S. oraz małoletnim O. S. i P. S. reprezentowanym przez matkę J. S.

o obniżenie alimentów

I-  obniża alimenty należne od powoda T. S., na rzecz małoletnich pozwanych P. S. i O. S. z ustalonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia (...)., sygn. akt I C 917/11, z kwot po 700 zł miesięcznie na rzecz każdej z nich, do kwot po 500 zł (pięćset złotych) miesięcznie, łącznie po 1000 zł (jeden tysiąc złotych) miesięcznie płatnych z góry do rąk matki pozwanych J. S., do dnia 15-go każdego miesiąca, z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 31 maja 2012 roku;

II-  dalej idące powództwo oddala;

III-  koszty postępowania wzajemnie znosi.

Sygn. akt IIIRC 215/12

UZASADNIENIE

Powód T. S. w pozwie skierowanym przeciwko małoletnim P. S. i O. S. reprezentowanym przez matkę J. S. wniósł o obniżenie alimentów zasądzonych od powoda na rzecz pozwanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia (...). z kwoty 1850 zł miesięcznie do kwoty 1000 zł miesięcznie. Powód wezwany do usunięcia braków formalnych pozwu poprzez wskazanie do jakich kwot domaga się obniżenia alimentów na rzecz każdego uprawnionego wskazał, że wnosi o obniżenie alimentów dla J. S. o kwotę 450 zł, dla P. S. o 200 zł i dla O. S. o 200 zł (k. 52). W uzasadnieniu swego roszczenia powód podniósł, że wyrokiem z dnia (...). zasądzono od niego alimenty na rzecz małoletnich pozwanych w kwocie 1400 zł miesięcznie i na rzecz byłej żony w kwocie 450 zł miesięcznie. Od tego czasu jego sytuacja całkowicie się zmieniła. Od stycznia 2012r. nie ma praktycznie pracy. Od kwietnia 2012r. jest na bezrobociu i pobiera zasiłek w kwocie 1324,44 euro. Do czasu jego otrzymania żył z pożyczek od znajomych oraz z wypłaty z pracy na jednej budowie. Obecnie ma na utrzymaniu syna K. ur. (...) oraz swoja partnerkę, która przed ciążą i w czasie jej trwania pracowała i opłacała część rachunków. Obecnie nie pracuje , gdyż wychowuje dziecko. Powód zalega z opłatą za 2 miesiące za mieszkanie, za które miesięczna opłata wynosi 680 euro. Oplata za prąd to 72 euro, a ubezpieczenie niepracującej partnerki to 155,38 euro. Według powoda jego była żona zarabia 2.000 zł i za ta kwotę i 1000 zł alimentów na dzieci będzie w stanie wyżyć. Mieszka u swoich rodziców i nie musi opłacać mieszkania. Powód podniósł, że w chwili obecnej alimenty stanowią połowę jego dochodów i nie jest w stanie ich płacić. Popada w coraz większe długi. Kiedy córki były u powoda w (...) i był w lepszej sytuacji finansowej, kupował im ubrania, buty i inne rzeczy, a kiedy jest w Polsce, chodzi z dziećmi do okulisty czy dentysty prywatnie.

Pozwana J. S. w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego. podnosząc, że sytuacja materialna powoda zarówno w chwili orzekania o alimentach jak i obecnie jest bardzo dobra. Jego sytuacja zmieniła się o tyle, że jego konkubina urodziła dziecko, a powód zaprzestał wykonywania pracy , ale tyko w sposób formalny. Powód wykonuje pracę w (...) w sposób nieformalny. W podobny sposób manipulował swoim zatrudnieniem, kiedy strony były jeszcze małżeństwem, aby płacić niższe podatki lub nie płacić ich wcale. Małoletnie pozwane, kiedy były u ojca na wakacjach potwierdziły, że powód codziennie chodził do pracy. Możliwości zarobkowe powoda są znaczne, czego dowodzą dochody jakie uzyskiwała i zapewnię uzyskuje w dalszym ciągu. Powód przyznaje, że pobiera zasiłek w kwocie 1324,44 euro. Ponadto nie ujawnił, że nowonarodzone dziecko otrzymuje zasiłek w kwocie 300 euro miesięcznie i zasiłek jednorazowy w kwocie 2000 euro. Powód nie ujawnił sytuacji swojej konkubiny, która przed urodzeniem dziecka pracowała i z tego tytułu zapewnię otrzymuje świadczenie. Powód od marca 2012r. przygotowywał się do wystąpienia z tym pozwem o czym świadczy zaprzestanie wykonywania pracy i starania o zasiłek dla bezrobotnych, powodowanie zaległości w opłatach czynszu. Powód mieszka w komfortowych warunkach, w mieszkaniu o powierzchni 85 2 , ma samochód, a zaległy czynsz na pewno uregulował bo inaczej musiałby opuścić mieszkanie. Pozwana z córkami mieszka w domu swojego brata, a jej sytuacja po rozwiązaniu małżeństwa uległa znacznemu pogorszeniu. Musiała z córkami opuścić mieszkanie rodziców powoda. Mieszkając kilka lat u teściów, strony dokonały remontu tej części domu, którą zajmowały. Wyprowadzając się z tego domu nie dokonano rozliczeń. Pozwana zarabia miesięcznie netto kwotę 1400 zł. Poza kilkunastoletnim samochodem nie posiada żądnego majątku. Mieszkając z córkami w mieszkaniu w domu brata partycypuje w kosztach jego utrzymania proporcjonalnie do ilości osób tam zamieszkałych. Wychowywaniem dzieci na co dzień zajmuje się pozwana. Jedynie podczas wakacji dzieci przebywały u ojca przez 3 tygodnie.

W piśmie procesowym z dnia 21 listopada 2012r. powód sprecyzował, że wnosi o obniżenie alimentów na małoletnie pozwane P. S. i O. S. do kwot po 450 zł miesięcznie na rzecz każdej z nich i na rzecz J. S. do kwoty po 200 zł miesięcznie. Wskazał, że w momencie kiedy alimenty zostały ustalone na łączną kwotę 1850 zł miesięcznie prowadził działalność gospodarczą przynoszącą dochód średnio 2500 euro miesięcznie, otrzymywał świadczenia rodzinne na małoletnie P. i O. S. w wysokości 368 euro miesięcznie, jego partnerka pracowała i zarabiała ponad 1000 euro miesięcznie, a powód miał na utrzymaniu jedynie małoletnie P. i O.. Obecnie powód po okresie pozostawania bezrobotnym z zasiłkiem wynoszącym 1324 euro miesięcznie korzysta z urlopu wychowawczego uzyskując z tego tytułu świadczenie w kwocie 1080 euro. Dodatkowo może pracować do 30 godzin tygodniowo, co w okresie wrzesień – października 2012r. dało dodatkowy dochód, w kwocie ok. 500 euro miesięcznie. Powód obecnie nie otrzymuje świadczenia rodzinnego na córki P. i O., a dodatkowo zobowiązany jest do zwrotu kwoty 1840 euro na rzecz (...) Partnerka powoda nie pracuje, nie osiąga dochodów, poza świadczeniem rodzinnym na dziecko w kwocie 184 euro. Powód ma na utrzymaniu syna K. S. i swoją partnerkę.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia (...) w sprawie IC 917/11 orzeczono rozwód z winy powoda i zasądzono od powoda T. S. alimenty na rzecz małoletnich P. S. i O. S. w kwocie po 700 zł miesięcznie na rzecz każdej z nich oraz na rzecz byłej żony J. S. w kwocie po 450 zł miesięcznie. Wówczas powód T. S. pracował na terenie (...), gdzie miał zarejestrowaną jednoosobowa działalność gospodarczą. Osiągał dochód miesięczny w kwocie brutto 1500 - 2000 euro. Pobierał zasiłek rodzinny na małoletnie P. i O. S. w kwocie łącznej 368 euro miesięcznie. Związany był z inna kobietą, z którą mieszkał na terenie (...)i która wykonywała tam pracę. Małoletnie pozwane P. i O. S. mieszkały ze swoją matką J. S., która wraz z córkami w dniu 11 sierpnia 2011r. wyprowadziła się od rodziców powoda i zamieszkała u swoich rodziców, którzy mieszkali po sąsiedzku. J. S. zarabiała kwotę netto 1277 zł miesięcznie.

(dowód: akta Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze IC 917/11 - w załączeniu).

Obecnie powód T. S. mieszka i pracuje na terenie (...)Mieszka wraz z konkubiną i ich dzieckiem synem K. S. ur. (...) Konkubina powoda pracowała do 4 miesiąca ciąży , potem nie miała żadnych świadczeń. Opłaca ubezpieczenie w kwocie po 155 euro miesięcznie. Kiedy pracowała zarabiała ok. 1000 euro miesięcznie. Obecnie nie pracuje, nie posiada dochodów. Nie otrzymała zasiłku z tytułu urodzenia dziecka, ponieważ była zatrudniona krócej niż dwa lata. Powód ma zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą w (...), którą prowadzi. Dochody w tej branży spadają w okresie od listopada do lutego. Za pierwszy kwartał 2012r. powód osiągnął dochód w kwocie 2356,78 euro. W okresie od stycznia 2012r. do lipca 2012r. dochód powoda z tytułu prowadzonej działalności wyniósł 2913,06 euro. W okresie od marca 2012r. do września 2012r. otrzymywał zasiłek dla bezrobotnych w kwocie netto 1324 euro miesięcznie. Taki zasiłek mógł otrzymywać w momencie kiedy jego koszty utrzymania były wyższe niż dochody z działalności. Od wrześnią 2012r. powód korzysta z urlopu wychowawczego i otrzymuje z tego tytułu kwotę netto 1080 euro miesięcznie. Z tego urlopu będzie mógł korzystać do czasu ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. W czasie urlopu wychowawczego powód może prowadzić działalność gospodarczą w wymiarze do 30 godzin tygodniowo. Ostatnio z tytułu tak prowadzonej działalności uzyskiwał w kwocie 500 euro miesięcznie. Powód otrzymuje na syna K. zasiłek rodzinny w kwocie 184 euro miesięcznie. Gdyby powód nie korzystał z urlopu wychowawczego to z takiego urlopu mogłaby korzystać jego konkubina i otrzymywałaby zasiłek w kwocie 300 euro oraz zasiłek rodzinny w kwocie 184 euro. Powód wynajmuje mieszkanie o powierzchni 80 m2, czynsz za mieszkanie wynosi 680 euro. Powód ma zaległości czynszowe w kwocie ok. 1000 euro, który zobowiązał się spłacać w ratach. Poza tym powód opłaca: prąd w granicach od 77 do 98 euro miesięcznie. Po orzeczeniu rozwodu powód otrzymywał zasiłek rodzinny na córki w kwocie po 368 euro miesięcznie. Obecnie takiego zasiłku nie otrzymuje. W dniu 24.01.2012r. zasiłek ten został mu zatrzymany. Obecnie z powodu bezpodstawnie pobieranego zasiłku rodzinnego powód musi zwrócić kwotę 1840 euro. W mieszkaniu powoda zameldowany jest jego ojciec, który z nim nie mieszka. Pracuje w (...)i mieszka u osoby, która go zatrudnia.

(dowód: zeznania powoda T. S. k. 97 i 126-127, dochody powoda za I kwartał 2012r. i za okres styczeń 2012r. – lipiec 2012r. k. 8-12, 66-72, zaległości powoda w czynszu k. 13-14, 105-106zaległości powoda w płatnościach ubezpieczenia, energii, wody, telefonu k. 15 - 24, 77-78, akt uznania przez powoda dziecka A. S. k. 25-27, zaległości konkubiny powoda z tytułu ubezpieczenia k. 34-36, zaświadczenie o dochodach powoda w okresie zasiłku dla bezrobotnych k. 37- 40, pisma w sprawie zwroty zasiłku rodzinnego na córki k. 108-116).

Pozwana J. S. wraz z małoletnimi córkami P. S. i O. S. mieszka u swojego brata w wynajętym mieszkaniu. Za wynajem płaci kwotę 300 zł miesięcznie i ponosi dodatkowe opłaty miesięczna: prąd – 100 zł, woda - 40 zł, gaz - 63 zł. Dokłada się do ogrzewania centralnego, zakupując na zimę : 2 tony węgla ( 1 tona 730 zł) i 10 m 3 drzewa (1 m - 63 zł) . Umowę na wynajem mieszkaniu u brata pozwana ma zawartą do sierpnia 2013r. Potem będzie musiała wyprowadzić, bo u brata ma zamieszkać jego chrześnica. Małoletnia pozwana P. ma 13 lat a O. 8 lat. J. S. pracuje i zarabia netto kwotę 1500 zł miesięcznie. Pracuje w odległości 12 km od zakładu pracy , do której dojeżdża samochodem. Na dojazdy wydaje miesięcznie ok. 150 zł. Do marca 2012r. zakład pracy dopłacał jej do dojazdów kwotę 50 zł miesięcznie. W zakładzie pracy pozwanej mają miejsce redukcje zatrudnienia. Obecnie zamiast 3 zmian pracuje już tylko dwie zmiany , a od stycznia 2013r. będzie tylko jedna zmiana. Po rozwodzie pozwana poinformowała odpowiednia kasę w (...)o fakcie rozwodu, ponieważ otrzymała informację, że będzie mogła otrzymywać zasiłek rodzinny na dzieci. Takiego zasiłku nie otrzymała, ponieważ okazało się, że warunkiem jego otrzymywania jest aby powód nie miał zawieszonej działalności gospodarczej, co wtedy miało miejsce.

(dowód: zeznania pozwanej J. S. k. 127, zaświadczenie o zarobkach J. S. k. 38, umowa najmu mieszkania k. 125).

Obecnie powód zlecił adwokatowi w (...) podjecie starań aby J. S. mogła otrzymywać na dzieci (...)zasiłek rodzinny. Adwokat skontaktowała się z nią pocztą elektroniczną. Ma rozpocząć starania o ten zasiłek.

(dowód: zeznania powoda k. 126-127 i pozwanej k. 127).

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 138 kro w razie zmiany stosunków może ulec zmianie wysokość zasądzonych alimentów. Dotyczy to zarówno zmiany potrzeb uprawionego, jak i zmiany możliwości zobowiązanego do płacenia alimentów. Dla stwierdzenia czy nastąpiła zamiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro należy brać pod uwagę czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały i dotyczą okoliczności zasadniczych i ilościowo znacznych. Przy czym należy porównać stosunki obecne z okolicznościami uprzednio istniejącymi.

Oceniając czy nastąpiła zmiana tych stosunków Sąd bierze za punkt wyjścia stan istniejący w momencie ostatniego wyrokowania w sprawie o alimenty.

Kiedy wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia (...). w sprawie IC 917/11 orzeczono rozwód z winy powoda i zasądzono od powoda T. S. alimenty na rzecz małoletnich P. S. i O. S. w kwocie po 700 zł miesięcznie na rzecz każdej z nich oraz na rzecz byłej żony J. S. w kwocie po 450 zł miesięcznie, powód T. S. pracował na terenie Niemiec, gdzie miał zarejestrowaną jednoosobowa działalność gospodarczą. Osiągał dochód miesięczny w kwocie brutto 1500 - 2000 euro. Pobierał zasiłek rodzinny na małoletnie P. i O. S. w kwocie łącznej 368 euro miesięcznie. Związany był z inna kobietą, z którą mieszkał na terenie Niemiec i która wykonywała tam pracę. Małoletnie pozwane P. i O. S. mieszkały ze swoją matką J. S., która wraz z córkami w dniu 11 sierpnia 2011r. wyprowadziła się od rodziców powoda i zamieszkała u swoich rodziców, którzy mieszkali po sąsiedzku. J. S. zarabiała kwotę netto 1277 zł miesięcznie.

Obecnie powód T. S. mieszka i pracuje na terenie (...) Mieszka wraz z konkubiną i ich dzieckiem synem K. S. ur. (...) Konkubina powoda pracowała do 4 miesiąca ciąży , potem nie miała żadnych świadczeń. Opłaca ubezpieczenie w kwocie po 155 euro miesięcznie. Powód ma zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą w(...), którą prowadzi. Za pierwszy kwartał 2012r. powód osiągnął dochód w kwocie 2356,78 euro. W okresie od marca 2012r. do września 2012r. otrzymywał zasiłek dla bezrobotnych w kwocie netto 1324 euro miesięcznie. Od wrześnią 2012r. powód korzysta z urlopu wychowawczego i otrzymuje z tego tytułu kwotę netto 1080 euro miesięcznie. Z tego urlopu będzie mógł korzystać do czasu ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. W czasie urlopu wychowawczego powód może prowadzić działalność gospodarczą w wymiarze do 30 godzin tygodniowo. Ostatnio z tytułu tak prowadzonej działalności uzyskiwał w kwocie 500 euro miesięcznie. Powód otrzymuje na dziecko zasiłek rodzinny w kwocie 184 euro miesięcznie. Po orzeczeniu rozwodu powód otrzymywał zasiłek rodzinny na córki w kwocie po 368 euro miesięcznie. Obecnie takiego zasiłku nie otrzymuje. W dniu 24.01.2012r. zasiłek ten został mu zatrzymany. Obecnie z powodu bezpodstawnie pobieranego zasiłku rodzinnego powód musi zwrócić kwotę 1840 euro.

Pozwana J. S. wraz z małoletnimi córkami P. S. i O. S. mieszka u swojego brata w wynajętym mieszkaniu. Za wynajem płaci kwotę 300 zł miesięcznie i ponosi dodatkowe opłaty miesięczna: prąd – 100 zł, woda - 40 zł, gaz - 63 zł. Dokłada się do ogrzewania centralnego, zakupując na zimę : 2 tony węgla ( 1 tona 730 zł) i 10 m 3 drzewa (1 m - 63 zł) . Umowę na wynajem mieszkaniu u brata pozwana ma zawartą do sierpnia 2013r. Potem będzie musiała wyprowadzić, bo u brata ma zamieszkać jego chrześnica. Małoletnia pozwana P. ma 13 lat a O. 8 lat. J. S. pracuje i zarabia netto kwotę 1500 zł miesięcznie. Pracuje w odległości 12 km od zakładu pracy , do której dojeżdża samochodem. Na dojazdy wydaje miesięcznie ok. 150 zł.

Jak wynika z poczynionych ustaleń od czasu ustalenia alimentów na małoletnie pozwane P. i O. S. w kwocie po 700 zł miesięcznie na każdą z nich nie nastąpiła żadna zasadnicza zmiana zarówno po stronie możliwości majątkowych zobowiązanego do alimentacji, jak też po stronie uprawionego do alimentów, dająca podstawę do obniżenia alimentów. Na rozprawie rozwodowej powód deklarował, że uzyskuje dochód w kwocie brutto w granicach od 1500 do 2000 euro miesięcznie. Obecnie przebywa na urlopie wychowawczym i otrzymuje z tego tytułu zasiłek w kwocie netto 1080 zł miesięcznie. Może również prowadzić działalność gospodarczą w wymiarze do 30 godzin tygodniowo i jak sam oświadczył w miesiącu wrzesień i październik 2012r. osiągnął z tego tytułu dochód w kwocie po 500 euro miesięcznie. Tak więc jego dochody z momentu rozwodu i obecnie są porównywalne. Na nowonarodzone dziecko otrzymuje zasiłek w kwocie 184 euro miesięcznie. Wprawdzie jego konkubina nie pracuje, ale skoro to powodowi przyznano urlop wychowawczy to oznacza, ze może ona podejmować zatrudnienie, przynajmniej w ograniczonym wymiarze czasu i uzyskiwać dodatkowe dochody. Z kolei gdyby powód nie starał się o przyznanie mu urlopu wychowawczego, to jego konkubina otrzymywałby wówczas zasiłek w kwocie 300 euro miesięcznie, natomiast powód mógłby wykonywać niczym nieograniczoną działalność gospodarczą i uzyskiwać wyższe dochody.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Sąd uznał że tylko z uwagi na urodzenie się kolejnego dziecka powoda, które ma obowiązek utrzymywać, istnieje podstawa do obniżenia alimentów na rzecz małoletnich pozwanych do kwoty po 500 zł miesięcznie na rzecz każdej z nich. Dotychczas na dwoje dzieci powód łożył miesięcznie 1400 zł. Ponieważ obecnie ma na utrzymaniu troje dzieci, Sąd obniżył alimenty na rzecz małoletnich pozwanych z kwot po 700 zł na rzecz każdej z nich do kwoty po 500 zł miesięcznie. W ten sposób zaoszczędzone pieniądze powód będzie mógł przeznaczyć na utrzymanie syna K.. Z tych samych względów Sąd oddalił powództwo o obniżenie alimentów na rzecz małoletnich pozwanych poniżej tej kwoty uznając, że K. jest młodszym dzieckiem, a więc jego potrzeby są mniejsze. Ponadto na jego utrzymanie powód otrzymuje zasiłek w kwocie 184 euro miesięcznie.

Fakt, że powodowi został odebrany zasiłek rodzinny na małoletnie pozwane nie może stanowić podstawy do dalszego obniżenia alimentów na rzecz córek. Zasiłek rodzinny jest to kwota, która przysługuje małoletniemu. W sytuacji kiedy dziecko otrzymuje taki zasiłek, Sąd uwzględnia jego wysokości jako dochód dziecka i orzeka w jakim zakresie każde z rodziców powinno dokładać się do utrzymania dziecka. Dopiero w sytuacji kiedy matka małoletnich pozwanych będzie otrzymywała na nie zasiłek rodzinny z (...), będzie to mogło zostać uwzględnione i będzie mogło stanowić podstawę do ewentualnego obniżenia alimentów na rzecz małoletnich córek powoda.

Odnośnie roszczenia powoda o obniżenie jego alimentów na rzecz byłej żony J. S. z kwoty po 450 zł miesięcznie do kwoty po 100 zł miesięcznie Sąd uznał, że brak jest podstawy do jakiegokolwiek ich obniżenia.

Przy wyroku rozwodowym podstawą zasądzenia tych alimentów był art. 60§2 kro. Powód został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

Skoro od czasu orzeczenie rozwodu nie zaszła istotna zmiana zarówna po stronie możliwości zarobkowych powoda, co wskazano wyżej, jak i w dochodach niewinnej rozkładowi pożycie pozwanej J. S., Sąd oddalił w całości powództwo o obniżenie alimentów na rzecz pozwanej J. S..

Na podstawie art. 100 kpc Sąd wzajemnie zniósł koszty procesu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Łukawska
Data wytworzenia informacji: