Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 202/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2013-09-10

Sygn. akt III RC 202/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 września 2013 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie :

Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska

Protokolant : Marcin Pawłowicz

po rozpoznaniu w dniu 10.09.2013 r. w Bolesławcu

sprawy z powództwa małoletniej A. G. reprezentowanej przez matkę M. G.

przeciwko T. F.

o podwyższenie alimentów

I-  zasądza od pozwanego T. F., na rzecz małoletniej A. G. podwyższone alimenty, od ustalonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu , z dnia 30 października 2003 roku, w sprawie IIIRC 41/03 z kwoty po 350 złotych miesięcznie, do kwoty po 500 zł (pięćset złotych) miesięcznie, płatne z góry do rąk matki małoletniej, M. G., do dnia 10-ego każdego miesiąca, z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 17.04.2013 roku;

II-  dalej idące powództwo oddala

III-  nie obciąża pozwanego T. F., obowiązkiem uiszczenia opłaty od pozwu od której małoletnia powódka była zwolniona oraz od opłaty za nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;

IV-  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 202/12

UZASADNIENIE

Małoletnia powódka A. G. reprezentowana przez matkę M. G. w pozwie skierowanym przeciwko T. F. wniosła o podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 30 listopada 2000r. z kwoty po 350 zł miesięcznie do kwoty po 1500 zł miesięcznie. W uzasadnieniu roszczenia wskazano, że małoletnia od urodzenia ma niedowidzenie oka prawego, rzadka chorobę metaboliczna genetyczną - hipobetalipoproteinemię. Na przełomie października i listopada 2012r. przebywała w szpitalu we W. z powodu zapalenia mięśni, nerek i wątroby . Ma nauczanie indywidualne. Nosi soczewki kontaktowe i okulary. Ma zalecone zażywanie drogich dietetycznych środków spożywczych. Jest na diecie niskotłuszczowej.

Pozwany T. F. w odpowiedzi na pozew (k. 42) nie zgodził się na podwyższenie alimentów Podniósł on, że „wg wyroku jest tylko domniemanym ojcem”. Ponadto wskazał on, że hipobetalipoproteinemia nie jest chorobą tylko zaburzeniem i nie wymaga leczenia. Może być spowodowana brakiem witamin dostarczanych z warzyw i owoców. Pozwany zarzucił, że matka powódki alimenty i zasiłki przeznaczała na potrzeby swoje i konkubenta. Pozwany wskazał, że opiekuje się matką, która ma I grupę inwalidzką w związku z czym musi często wychodzić z pracy aby się nią opiekować. To powoduje, że nie może pracować na pełnym etacie. Ponadto leczy się z powodu nadciśnienia i choroby skory.

Na rozprawie w dniu 05 sierpnia 2013r. matka powódki ograniczyła roszczenie do kwoty po 1000 zł miesięcznie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem z dnia 30 października 2003r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu zasądził od pozwanego T. F. na rzecz małoletniej A. G. podwyższone alimenty w kwocie po 350 zł miesięcznie. Wówczas małoletnia powódka A. G. miała 6 lat i mieszkała wraz z matką i starszą przyrodnia siostrą w mieszkaniu swojej matki M. G.. Matka małoletniej powódki zarejestrowana była jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku i utrzymywała sie z zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych na dwoje dzieci. Zarówno małoletnia powódka , jak i jej siostra chorowały. Pozwany zatrudniony był w zakładach (...) w B. za wynagrodzeniem brutto 1600 – 1800 zł miesięcznie. , Mieszkał z matką inwalidką II grupy.

(dowód: akta Sądu Rejonowego w Bolesławcu IIIRC 41/03 – w załączeniu).

Obecnie małoletnia powódka A. G. ma 16 lat. Jest uczennicą III klasy gimnazjum. Powtarzała II klasę, ponieważ z powodu chorób była często nieobecna. W II klasie w drugim półroczu miała nauczenie indywidualne z uwagi na stan zdrowia. Powódka posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i ma przyznany zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł miesięcznie i zasiłek rodzinny w kwocie 106 zł oraz zasiłek rehabilitacyjny w kwocie 80 zł miesięcznie. Powódka pozostaje pod opieką Centrum (...) w W. - Kliniki (...). Na preparaty witaminowe matka powódki wydaje kwotę 120 zł miesięcznie. Koszt soczewek dla powódki - 40 zł miesięcznie. Koszt okularów - 430 zł ostatnio w październiku 2012r. Razem z powódką mieszka jej przyrodni brat lat 7, który ma takie samo schorzenie jak powódką. Matka wraz z dwójką dzieci jeździ 2 razy w roku do Kliniki w W. . Koszt wyjazdu do W. dla powódki i jej matki to kwota 80 zł. Powódką mieszka z matka i bratem w mieszkaniu o powierzchni 39m 2 . Oplata za mieszkanie wynosi 697 zł miesięcznie, z tym , że matka powódki otrzymuje dodatek mieszkaniowy w kwocie 449 zł. Oplata za energie elektryczna - 64 z ł miesięcznie, gaz ok. 70 zł co 2 miesiące, telefon - 100 zł miesięcznie. Matka powódki opłaca składkę ubezpieczeniowa na siebie w kwocie po 69 zł miesięcznie. Matka powódki nie pracuje i nie ma dochodów.

(dowód: zeznania matki powódki M. G. k. 51 i 61, decyzja o dodatku mieszkaniowym k. 4-5, 55-56 , decyzje o świadczeniach z MOPS k. 6-15, , decyzja o potrzebie indywidualnego nauczania k. 16, i 18-19, , zaświadczenia lekarskie k. 21,22, , rachunek na soczewki k. 20, opłaty za mieszkanie k. 28, orzeczenie o niepełnosprawności powódki k. 59).

Pozwany T. F. pracuje jako (...). Zatrudniony jest na 1/8 etatu i zarabia miesięcznie netto 160 zł. Powód nie ma innych dzieci. Nie ma orzeczonej renty. Mieszka wraz z matką , która otrzymuje rentę w kwocie 1060 zł miesięcznie i jest osobą całkowicie niezdolną do pracy. Ma zaćmię. Pozwany opiekuje się matką. W opiece nad matką pomaga pozwanemu siostra. Opłata za mieszkanie wynosi 295 zł miesięcznie. Energia elektryczna - 95 zł miesięcznie, gaz 160 zł co 2 miesiące. Pozwany ma wykształcenie średnie techniczne.

(dowód: zeznania pozwanego T. F. k. 51 i 61, zaświadczenia lekarskie k. 43 i 44, , zaświadczenie pracodawcy pozwanego k. 45, zaświadczenie o zarobkach pozwanego k. 49, orzeczenie ZUS matki pozwanego k. 50, odcinek emerytury matki pozwanego k. 60).

Urząd Pracy w B. dysponuje ofertami pracy dla osób z wykształceniem średnim technicznym i bez wykształcenia z wynagrodzeniem od 1600 zł do 2000 zł brutto oraz 1600 zł netto.

(dowód: informacja Urzędu Pracy w B. k. 54).

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 138 kro w razie zmiany stosunków może ulec zmianie wysokość zasądzonych alimentów. Dotyczy to zarówno wzrostu potrzeb uprawionego, jak i wzrostu możliwości zobowiązanego do płacenia alimentów. Dla stwierdzenia czy nastąpiła zamiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro należy brać pod uwagę czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały i dotyczą okoliczności zasadniczych i ilościowo znacznych. Przy czym należy porównać stosunki obecne z okolicznościami uprzednio istniejącymi.

W przedmiotowej sprawie od dnia ostatniego orzeczenia tj. od dnia 30.10.2003r. kiedy to Sąd ustalił alimenty na kwotę po 350 zł miesięcznie minęło prawie dziesięć lat. W tym czasie nastąpił istotny wzrost potrzeb uprawnionej, wynikający przede wszystkim z faktu pójścia do szkoły jak również jej stanu zdrowia. Bezsporne jest, że powódka jest osobą chorą, o czym świadczy chociażby orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Biorąc pod uwagę wszystkie potrzeby uprawnionej w zakresie wyżywienia ubrania, wydatków szkolnych, kosztów leczenia, jak również jej udziału w kosztach utrzymania mieszkania, Sąd uznał, że miesięczny koszt jej utrzymania to co najmniej kwota 1000 zł miesięcznie.

W zaspokojeniu tych potrzeby powinni, zgodnie z art. 133§1 krio, uczestniczyć oboje rodzice. Biorąc pod uwagę, że miesięczne koszty utrzymania małoletniego wynoszą ok. 1000 zł, Sąd uznał, że pozwany powinien pokrywać połowę kosztów utrzymania małoletniego w związku z czym podwyższył alimenty z kwoty po 350 zł miesięcznie do kwoty po 500 zł miesięcznie poczynając od dnia wniesienia pozwu tj. od dnia 17.04.2013r. Kwota zasądzonych alimentów jest współmierna do możliwości zarobkowych pozwanego. Wprawdzie pozwany pracuje jedynie na 1/8 etatu i zarabia 160 zł miesięcznie. Jednakże jak wynika z informacji PUP w B. mógłby pracować za wynagrodzeniem netto 1600 zł. Nie negując, że pozwany opiekuje sie matką wskazać należy, że nie jest to okoliczność, która uniemożliwia mu podjęcie pracy na pełny etat. Pozwany w razie potrzeby mógłby uzyskać pomoc z opieki społecznej w sprawowaniu tej opieki, z czego nie próbował nawet skorzystać. To, że pozwany opiekuje się matką nie zwalnia go z obowiązku alimentacyjnego wobec małoletniej powódki.

Biorąc pod uwagę wskazane wyżej okoliczności Sąd oddalił powództwo ponad kwotę 500 zł miesięcznie uznając, że przekraczałoby to możliwości zarobkowe pozwanego.

Na podstawie art. 102 kpc Sąd zwolnił pozwanego od ponoszenia kosztów sądowych.

Na podstawie art. 333§1 pkt 1 kpc Sąd nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Łukawska
Data wytworzenia informacji: