Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 183/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2014-09-30

Sygn. akt III RC 183/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 września 2014 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska

Protokolant : Dagmara Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 23 września 2014 r. w Bolesławcu

sprawy z powództwa małoletniej O. S. reprezentowanej przez matkę E. O.

przeciwko S. S.

o podwyższenie alimentów

I-  zasądza od pozwanego S. S. na rzecz małoletniej powódki O. S. podwyższone alimenty w kwocie po 600 zł (sześćset złotych) miesięcznie, płatne z góry, do rąk matki dziecka E. O., do dnia 10-ego każdego miesiąca, z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 14 maja 2014 roku, w miejsce dotychczasowych alimentów w kwocie po 450 zł miesięcznie, zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia (...)r., w sprawie III RC (...)

II-  dalej idące powództwo oddala;

III-  nie obciąża pozwanego obowiązkiem uiszczenia opłaty od pozwu, od której małoletnia powódka była zwolniona oraz od opłaty za nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;

IV-  koszty postępowania miedzy stronami wzajemnie znosi;

V-  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 183/14

UZASADNIENIE

Małoletnia powódka O. S. reprezentowana przez matkę E. O. w pozwie z dnia 14.05.2014r. skierowanym przeciwko S. S. wniosła o podwyższenie z dniem 01 maja 2014r. alimentów z kwoty po 450 zł miesięcznie do kwoty po 900 zł miesięcznie. W uzasadnieniu roszczenia matka małoletniej powódki podała, że ostanie alimenty zostały orzeczone wyrokiem z dnia 21 września 2012r. Obecnie małoletnia O. uczęszcza do przedszkola, gdzie korzysta z 2 posiłków dziennie. Od 01.09.2014r. podejmie naukę w I klasie szkoły podstawowej, co będzie się wiązało z wysokimi kosztami (odzież, obuwie, książki, pomoce naukowe, wycieczki, kolonie, dodatkowe zajęcia). W szkole będzie korzystała z wyżywienia w stawce, 7,30 zł dziennie. Ponadto matka wskazała, że jako ofiary przemocy domowej ponosi duże wydatki na leki i pampersy dla córki oraz na dojazdy do lekarzy specjalistów i psychologa Ponieważ matka pracuje, w czasie gdy jest w pracy, dzieckiem opiekuje się odpłatnie niania. Pozwany ma własne gospodarstwo, pracuje za granicą i nie ma nikogo innego na utrzymaniu.

Pozwany S. S. na rozprawie w dniu 26 czerwca 2014r. wniósł o oddalenie powództwa podnoszą, że sytuacja mieszkaniowa powódki się nie zmieniła, a z chwilą kiedy dziecko pójdzie do szkoły odpadnie opłata za przedszkole. Dziecko otrzyma nieodpłatnie podręczniki, a więc nie wiadomo jakie będą uzasadnione potrzeby dziecka z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego. Sytuacja pozwanego się nie zmieniła, obecnie pracuje on na umowę od dnia 24 lutego 2014r. do 31 lipca 2014r.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 21 września 2012r. zasądzone zostały od S. S. na rzecz małoletniej O. S. alimenty w kwocie po 400 zł miesięcznie za okres od 01 lipca 2011r. do 31 maja 2012r. i po 450 zł miesięcznie poczynając od dnia 01 czerwca 2012r. Wówczas małoletnia powódka O. S. mieszkała z matką i przyrodnim bratem A. O. w wynajętym mieszkaniu w N., za które czynsz wynosił 600 zł miesięcznie, z tym , że matka ponosiła opłatę w kwocie 376 zł miesięcznie ( resztę pokrywała dodatek mieszkaniowy). Ponadto opłacała: energię elektryczną w kwocie ok. 200 zł i gaz 72 zł, co dwa miesiące oraz 50 zł miesięcznie za Internet. Małoletnia O. S. uczęszczała do przedszkola za które matka ponosiła opłatę 90-100 zł miesięcznie do czerwca 2012r., w pozostałym zakresie koszty przedszkola ponosiła pomoc społeczna. Dziecko w związku z zaburzeniami lękowymi przyjmowało środki uspakajające ( 10 zł

miesięcznie), a od czerwca 2012r. korzystała z prywatnej terapii psychologicznej, każda z 20 wizyt kosztowała 50 zł plus koszty dojazdu -20 zł. Matka małoletniej E. O. zatrudniona była jako k. z wynagrodzeniem 1.200 zł netto miesięcznie. Nie otrzymywała zasiłku rodzinnego na córkę w związku z tym , że nie były ustalone alimenty. Pozwany S. S. zatrudniony był jako k. do 22.07.2010r. Od tego czasu nie miał stałej pracy okresowo wyjeżdżając do pracy w gospodarstwie rolnym na terenie (...). W 2012r. pracował tam w okresie od lutego do sierpnia i zarabiał miesięcznie 640 euro. S. S. był właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 4,5 ha. Wcześniej posiadał gospodarstwo o powierzchni 9 ha, którego połowę w lutym 2012r. darował braciom, zgodnie z wolą nieżyjącego ojca, od którego gospodarstwo otrzymał. Około 2 ha z ziemi, która mu pozostała jest obsadzona lasem. Pozwany otrzymywal ok. 2.400 zł rocznie z tytułu dopłat do upraw. Przed zmniejszeniem gospodarstwa otrzymywał dodatkowo ok. 1.500 zł z tytułu innych upraw. Pozwany był ubezpieczony w KRUS i z tego tytułu opłacał składki kwartalne w kwocie po 321 zł oraz obowiązkowe ubezpieczenie rocznie w kwocie 465 zł. Podatek roczny za jego cześć gospodarstwa wynosił 227 zł. Pozwany mieszkał z matką, która poniosła bieżące opłaty związane z utrzymaniem domu. Pozwany posiadał prawo jazdy kategorii A, B, C, T i E uprawniające go do kierowania samochodami osobowymi, ciężarowymi z przyczepą i ciągnikami rolniczymi. Pozwany regularnie co drugi weekend w soboty i niedziele ( do 10.00 do 16.00) spotykał się z córką. Na te spotkania przyjeżdżał swoim samochodem pokonując odległośc ok. 500 km. Ponosił wydatki na paliwo w kwocie ok. 900-1000 zł miesięcznie oraz koszt 1 noclegu w trakcie kontaktu - 50 zł.

(dowód: akta Sądu Rejonowego w Bolesławcu (...) 280/11 – w załączeniu).

Obecnie małoletnia powódka O. ma skończone 7 lat. Matka otrzymuje na dziecko zasiłek rodzinny w kwocie 100 zł miesięcznie. W roku szkolnym 2013/2014 małoletnia uczęszczała do przedszkola w N.. Od 1 września 2014r. jest uczennicą I klasy szkoły podstawowej. Korzysta z wyżywienia w postaci obiadów, za które opłata wynosi 7,30 zł dziennie. Obecnie do jej kosztów utrzymania doszło: lekcję tańca - koszt 30 zł miesięcznie, 30 zł miesięcznie - koszt wycieczek szkolnych i koncertów, 20 zł miesięcznie - koszt symfonii. Oraz koszt zakupu przyborów i wyposażenia do szkoły. Małoletnia mieszka wraz z matką w wynajętym mieszkaniu. Koszt najmu to kwota 580 zł miesięcznie. Opłatę ta należy pomniejszyć o kwotę 207 zł miesięcznie z tytułu otrzymywanego dodatku mieszkaniowego. Z tytułu korzystania z mieszkania E. O. ponosi opłaty w kwocie : wywóz śmieci - 33 zł miesięcznie, ogrzewanie - 252 zł miesięcznie, energia elektryczna ok. 120 zł miesięcznie , internet 60 zł miesięcznie. Matka małoletniej E. O. od dnia 01.04.2014r. pracuje na podstawie umowy zlecenia i zarabia miesięcznie netto

590,87 zł. Pracuje p. p. c., kiedy jest takie zapotrzebowanie. Wtedy pracuje od 6.090 do 14.00. Kiedy matka pracuje od 6.00 rano to w jej mieszkaniu nocuje niania, która odprowadza dziecko do szkoły. Koszt opiekunki wynosi od 150 do 200 zł miesięcznie. Syn E. O. mieszka obecnie u swoich dziadków. Na zakup mebli do pokoju córki matka wydala kwotę 900 zł. Ojciec zakupił dziecku na urodziny tablet, jednak nie dał go córce do domu. Ojciec w listopadzie 2013. zakupił dziecku telefon na kartę.

(dowód: zeznania matki małoletniej powódki E. O. k. 46-47, , zaświadczenie o zatrudnieniu i o wynagrodzeniu E. O. k. 6 i 29 , zaświadczenie ze szkoły k. 11, zaświadczenie o wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych k. 13, , umowa najmu mieszkania k. 14-15, , faktura za energię k. 16., umowa o świadczenie usług przedszkola k. 17, rachunek za Internet k. 18 ).

Pozwany S. S. pracuje okresowo w (...) w 2014r. na podstawie umowy o pracę w okresie od marca do sierpnia . Miesięcznie otrzymuje wynagrodzenie w kwocie netto 699,64 euro. Z tej kwoty potrącana jest zaliczka na noclegi - 38,64 euro i na wyżywienie 63,00 euro. Do gospodarstwa w Polsce otrzymuje dopłaty unijne w kwocie ok. 2000 zł rocznie. Posiada samochód osobowy marki WW(...) rok produkcji 2000 . Na spotkaniu klasowym w dniu 09 września 2014r. zapłacił za ubezpieczenie małoletniej córki kwoty 24 zł i 57 zł za ubezpieczenie i komitet rodzicielski.

(dowód: zeznania pozwanego k. 47, zaświadczenie o zarobkach k. 26).

Mimo orzeczonych przez Sąd kontaktów ojca z małoletnią córką w 2014r. żaden kontakt nie doszedł do skutku. Ojciec przyjeżdża do dziecka co drugi weekend pokonując 550 km w jedną stronę. Żeby zrealizować kontakty ojciec wynajmuje pokój w N. za kwotę 50 zł. Córka podchodzi do drzwi i mówi, że nie chce iść z ojcem. Obecnie jest w toku sprawa o zmianę władzy rodzicielskiej. Według matki dziecko zniechęciło się do kontaktów z ojcem . Według ojca dziecko boi się matki i dlatego nie chce z nim wychodzić.

(dowód: zeznania powódki k. 46-47 i zeznania pozwanego k. 47).

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 138 kro w razie zmiany stosunków może ulec zmianie wysokość zasądzonych alimentów. Dotyczy to zarówno wzrostu potrzeb uprawionego, jak i wzrostu możliwości zobowiązanego do płacenia alimentów. Dla stwierdzenia czy nastąpiła zamiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro należy brać

pod uwagę czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały i dotyczą okoliczności zasadniczych i ilościowo znacznych. Przy czym należy porównać stosunki obecne z okolicznościami uprzednio istniejącymi.

W przedmiotowej sprawie od dnia ostatniego orzeczenia tj. od dnia 21.09.2012r. kiedy Sąd Rejonowy w Bolesławcu od dnia 01.06.2012r. ustalił alimenty na kwotę po 450 zł miesięcznie upłynęło 2 lata. Wówczas małoletnia powódka uczęszczała do przedszkola, za które matka ponosiła opłatę w kwocie 90-100 zł miesięcznie. Dziecko mieszkało z matką w wynajętym mieszkaniu, za które opłata , po potrąceniu dodatku mieszkaniowego wynosiła 376 zł. Razem z nimi mieszkał jeszcze niepełnoletni syn E. A. O.. Matka nie otrzymywała zasiłku rodzinnego na O., a sama była zatrudniona za wynagrodzeniem w kwocie netto 1200 zł miesięcznie. Obecnie E. O. pracuje od 01.04.2014r. na umowie zlecenia za wynagrodzeniem netto 590 zł miesięcznie. Mieszka sama z córką w wynajętym mieszkaniu, za które , po potrąceniu dodatku mieszkaniowego opłata wynosi również ok. 370 zł. Dziecko obecnie od 01.09.2014r. wprawdzie uczęszcza do bezpłatnej szkoły, jednak matka ponosi koszty obiadów w kwocie 7,30 zł dziennie, Również w związku z tym, że w dniach kiedy pracuje i rozpoczyna pracę o 6.00 korzysta z pomocy niani, która jest z dzieckiem kiedy ona idzie do pracy i odprowadza ją do przedszkola. Za to ponosi opłatę w kwocie 150-200 zł miesięcznie.

W tym samym okresie nie zmieniła się sytuacja pozwanego. Tak jak poprzednio utrzymuje się on z legalnej sezonowej pracy w (...), trwającej od lutego - marca każdego roku do lipca – sierpnia. Z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie netto w kwocie ok. 600 euro miesięcznie ( już po potraceniu kosztów wyżywienia i noclegu.)

Tak więc uznając, że od czasu orzeczenia o alimentach w dniu 21.09.2012r. nastąpił istotny wzrost potrzeb uprawnionej wynikający z upływu czasu i wzrostu w tym czasie jej potrzeb, co wiąże się przede wszystkim z rozpoczęciem nauki w szkole ( koniecznością ponoszenia opłat na wycieczki, składki, zakup przyborów szkolnych) , jak również dodatkowym kosztem opłacenia opiekunki dla dziecka, kiedy matka musi o godz. 6.00 rano iść do pracy oraz z faktu znacznego obniżenia się dochodów matki dziecka, sąd uznał, że zaistniała podstawa do podwyższenia alimentów z kwoty 450 zł miesięcznie do kwoty po 600 zł miesięcznie. Przy znacznym spadku dochodów matki, która sprawuje bieżącą pieczę nad dzieckiem, jej potrzeby materialne musi w większym stopniu sfinansować ojciec, którego zarówno dochody, jak i możliwości zarobkowe, wynikające chociażby z posiadania prawa jazdy na samochody ciężarowe z przyczepami, są znacznie większe niż matki dziecka.

Koszty dojazdu na spotkania z córką, które nie dochodzą do skutku, co jest przedmiotem oceny sądu w odrębnym postępowaniu, są niewątpliwie kosztami

uzasadnionymi, które są powinien uwzględniać przy ocenie możliwości płatniczych pozwanego, nie są to jednak środki służące bezpośrednio zaspakajaniu potrzeb dziecka, dlatego fakt ich ponoszenia nie zwalnia pozwanego z obowiązku realnego udziału w kosztach utrzymania córki , stosownie do swoich możliwości zarobkowych i potrzeb dziecka.

Jednocześnie z tych samych względów Sąd oddalił powództwo o podwyższenie alimentów ponad kwotę 600 zł miesięcznie uznając, że przekraczałoby to usprawiedliwione potrzeby małoletniej powódki i możliwości zarobkowe pozwanego. W ocenie Sądu od 21.09.2012r. nie zwiększyły się potrzeby małoletniej powódki uzasadniające wyższe podwyższenie ponad kwotę po 600 zł miesięcznie.

Na podstawie art. 100 kpc Sąd wzajemnie zniósł koszty postępowania.

Na podstawie art. 102 kpc zwolnił pozwanego od ponoszenia opłaty od pozwu , od której zwolniona była małoletnia powódka, uznając, że uzasadniają to jego dochody oraz fakt obciążenia go obowiązkiem alimentacyjnym.

Na podstawie art. 333§1 pkt 1 kpc Sąd nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Łukawska
Data wytworzenia informacji: