Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 176/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2013-01-25

Sygn. akt III RC 176/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 stycznia 2013 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie :

Przewodniczący : SSR Aleksander Kościelski,

Protokolant : Marcin Pawłowicz,

po rozpoznaniu w dniu 25.01.2013 r. w Bolesławcu,

sprawy z powództwa P. K.,

przeciwko O. K.,

o ustanowienie rozdzielności majątkowej,

I-  ustanawia z dniem 30 kwietnia 2012 r. rozdzielność majątkową: powoda P. K. i pozwanej O. K., posiadających do tego dnia wspólność ustawową, wynikającą z zawarcia przez nich małżeństwa w dniu (...) i wpisanego do księgi małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego w B. za numerem (...);

II-  zasądza od pozwanej O. K. na rzecz powoda P. K., kwotę 100 złotych (sto złotych), tytułem zwrotu połowy kosztów sądowych;

III-  koszty zastępstwa procesowego wzajemnie znosi.

Sygn. akt III RC 176/12

UZASADNIENIE

Powód P. K., skierował w dniu 30.04.2012 roku, pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej, między nim a jego żoną, O. K. - z dniem 01.10.2001 roku. Pozew uzasadnił faktem, iż strony od dawna żyją w rozłączeniu – separacji faktycznej, że w 2007 roku strony na chwilę zamieszkały wspólnie próbując ratować małżeństwo (k.2-3).

Pozwana O. K., uznała powództwo co do zasady i wniosła o ustanowienie rozdzielności majątkowej z dniem 01.01.2007 roku ( k. 19-20), po czym zmodyfikowała swoje oświadczenie wnosząc o ustanowienie rozdzielności majątkowej z dniem 01.09.2007 r. ( k.58v)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Strony zawarły związek małżeński w dniu (...). Z małżeństwa posiadają córkę R. urodzoną (...)

Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa k.6,odpis skrócony aktu urodzenia k. 7.

Strony nie zawierały oddzielnych umów małżeńskich.

Dowód: zeznanie stron k. 24, 58.

Strony po zawarciu małżeństwa zamieszkały wspólnie. W dniu(...)urodziła się ich córka R.. Między stronami zaczęło dochodzić do nieporozumień. W 2001 roku pozwana wyprowadziła się ze wspólnego miejsca zamieszkania stron. Strony zaczęły żyć oddzielnie. Powód i pozwana pozostawali ze sobą w dobrych relacjach. Porozumiewali się w zakresie opieki nad córką, jej wychowaniem oraz utrzymaniem. Nie było między nimi w tym zakresie żadnych niedomówień. W 2006 roku strony ponownie zamieszkały przez pewien czas, po czym ponownie zamieszkały oddzielnie. W 2006 roku strony spędziły wspólnie wakacje wraz ze znajomymi.

Dowód: zeznania świadka M. M. k. 45v, częściowo zeznania

świadka T. M. k. 57v-58, zeznania pozwanej O.

K. k. 24, 58.

Od 2007 roku strony nie mieszkały razem z tym, że w dalszym ciągu pozostawały w dobrych relacjach szczególnie w zakresie opieki nad córką i kosztami jej utrzymania. W dniu(...)roku małżeństwo stron zostało rozwiązane przez rozwód.

Dowód: wyrok SO w Jeleniej Górze z dnia (...) roku w sprawie

(...) w aktach SO w Jeleniej Górze, sygn. akt (...).

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 52 § 1 k.r.o. z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

Pojęcie ważnych powodów nie jest wprawdzie zdefiniowane ustawowo, jednak jego rozumienie kształtują doktryna i judykatura. Przez ważne powody, dające podstawę do ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej należą między innymi okoliczności stwarzające sytuację, w której wykonywanie zarządu przez każde z małżonków ich wspólnym majątkiem jest nie możliwe lub znacznie utrudnione. Do okoliczności takich należy również separacja faktyczna małżonków, jeżeli nie ma charakteru przejściowego, lecz stanowi skutek trwałego rozkładu pożycia. Z żądaniem może wystąpić również małżonek, który jest wyłącznie winny separacji. Wina jego, jak też wzgląd na dobro rodzinne lub drugiego z małżonków powinny być brane pod uwagę jedynie przy ocenie żądania ustanowienia rozdzielności majątkowej z punktu widzenia zasad współżycia społecznego - vide wyrok SN z 13.05.1997 r. (OSNC 1997, nr 12, poz. 194).

Zdaniem sądu w przedmiotowej sprawie zaistniały ważne powody do ustanowienia rozdzielności majątkowej stron. Okolicznością bezsporną jest, iż strony pozostawały w separacji faktycznej od około 2007 roku. Nie są w tym zakresie wiarygodne zeznania powoda twierdzącego, iż separacja nastąpiła wcześniej. Przeczą temu zeznania świadków M. M. i T. M., które zdaniem sądu są wiarygodne. Nie są wiarygodne w tym zakresie zeznania świadka B. K.. P. im bowiem zeznania wcześniej wymienionych świadków i korespondujące z nimi zeznania O. K.. Zeznania pozostałych świadków są zdaniem sądu wiarygodne, lecz nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia w sprawie.

Okolicznością bezsporną także jest fakt, iż między stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, co wynika z faktu, iż małżeństwo stron zostało rozwiązane przez sąd.

Powyższe ustalenie, że w małżeństwie stron nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego eliminuje możliwość oddalenia żądania ustanowienia rozdzielności majątkowej ( wyrok SN z dnia 08.11.1967 r., IIICRN (...), niepubl.)

Zdaniem sądu w uwzględnieniu powództwa, co do zasady, nie sprzeciwiają się zasady współżycia społecznego jak też interes pozwanej, czy też małoletniej córki stron.

Zgodnie z treścią § 2 art. 52 k.r.o. rozdzielność majątkowa ustaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach, sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenie powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. Zdaniem Sądu nie ma powodu, by dniem oznaczonym była data inna niż dzień złożenia pozwu tj. 30.04.2012 roku. Sąd nie traci z pola widzenia faktu, iż pozwana uznała powództwo co do zasady, wskazując inną datę niż powód, z którą sąd winien orzec rozdzielność majątkową. Zdaniem sądu, nie zaistniały żadne wyjątkowe wypadki, które by uzasadniły żądanie pozwu w tym zakresie – tj. orzeczenia rozdzielności majątkowej stron z datą inną niż data złożenia pozwu. Zdaniem sądu mimo, iż strony od 2007 roku żyły w faktycznym rozłączeniu, to jednak z uwagi na ich wzajemnie relacje, były w stanie wzajemnie współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, tak jak wspólnie zarządzały kosztami utrzymania małoletniej córki. Z uwagi na powyższe, sąd wyrokiem ustanowił rozdzielność majątkową między stronami z dniem 30.04.2012 roku. Z uwagi na to, iż powództwo zostało uwzględnione tylko częściowo, sąd zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 100 złotych tytułem zwrotu połowy opłaty od pozwu (art. 100 k.p.c.) oraz wzajemnie zniósł koszty zastępstwa procesowego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksander Kościelski
Data wytworzenia informacji: