Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 93/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2013-08-20

Sygn. akt III RC 93/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 sierpnia 2013 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział rodzinny i Nieletnich w składzie :

Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska

Protokolant : Marcin Pawłowicz

po rozpoznaniu w dniu 20.08.2013. w B.

sprawy z powództwa W. F.

przeciwko H. F. (1)

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

I-  powództwo oddala;

II-  zasądza od powoda W. F. na rzecz powódki H. F. (1) kwotę 2400 zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt IIIRC 93/13

UZASADNIENIE

Powód W. F. w pozwie skierowanym przeciwko H. F. (1) wniósł o pozbawienie wykonalności ugody sądowej zawartej przed Sądem Rejonowym w Bolesławcu w dniu 20 czerwca 2002r. w sprawie IIIRC 359/02 w zakresie alimentów w wysokości 17940,00 zł oraz odsetek ustawowych w wysokości 13.011,56 zł z uwagi na fakt przedawnienia roszczeń z tytułu zaległości alimentacyjnych. Powód podniósł, że zgodnie z powołana ugodą został zobowiązany do łożenia alimentów w kwocie po 260 zł miesięcznie. W stosunku do powoda pierwotne postępowanie egzekucyjne prowadzone było przez Komornika D. L. i zostało umorzone w 2006r. Natomiast w bieżącym roku pozwana złożyła wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie ugody z 2002r. i postępowanie to jest prowadzone przez Komornika A. D. przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu w sprawie Kmp 5/12. Jak wynika z pisma o zajęciu wierzytelności zalęgłości powoda na dzień 22 lutego 2012r. w zakresie alimentów wynoszą 27.300,00 zł. Natomiast odsetki od tej kwoty to suma 14.913,05 zł. Zdaniem powoda żądana wierzytelność z tytułu alimentów uległa przedawnieniu w znacznej mierze. Z uwagi na nieprzerwanie biegu przedawnienia na przestrzeni lat 2006-2012 poprzez egzekucję komorniczą, roszczenia z tytułu alimentów w wysokości 17.940,00 zł na dzień 18.12.2012r. uległy przedawnieniu jako świadczenia okresowe na podstawie art. 1254 kc (odsetki ustawowe przed 18 grudnia 2009r.). Mając to na uwadze powód na podstawie art. 117 kc podniósł zarzut przedawnienia w zakresie zalęgłych alimentów na kwotę 17.940,00 zł oraz w zakresie odsetek liczonych na dzień 18 grudnia 2012r. na kwotę 13.011,56 zł. Zdaniem powoda pozwana może skutecznie dochodzić renty alimentacyjnej za ostanie 3 lata w wysokości 9.360 zł oraz odsetek ustawowych za ostanie 3 lata na dzień 18 grudnia 2012r. w kwocie 1.901,49 zł.

Odnosząc sie do treści pozwu pozwana zgodnie z art. 121§3 kc bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu przez czas trwania małżeństwa . Alimenty od powoda na rzecz pozwanej zostały ustalone ugodą zawartą w dniu 20.06.2006r. w oparciu o treść art. 27 kro. Strony pozostają nadal w ważnym związku małżeńskim (sprawa rozwodowa jest w toku). Podniosła również, że powód przez okres 10 lat na potrzeby rodziny zapłacił jedynie raz 30 zł. Potem się skutecznie od tego uchylał nie podejmując żadnej pracy, co pozwalałoby na egzekucję alimentów. Pozowana po raz drugi wystąpiła z wnioskiem egzekucyjnym w dniu 01.02.2012r.

Powód pismem z dnia 29 maja 2013r. sprecyzował swoje powództwo wskazując, że ma ono oparcie w art. 840§1 pkt 2 kpc w zw. z art. 137§1 kro w zw. z art. 125§1 pkt 2 kc. Podniósł on, że rozstrzygnięcie w przedmiocie roszczeń okresowych przedawnia się z upływem 3 lat, a takimi świadczeniami okresowymi są z swojej natury świadczenia alimentacyjne. Zaległość jaka powstała wynika jedynie z opieszałości pozwanej, która przez znaczny okres czasu nie egzekwowała alimentów mimo, że powód nie zmieniał miejsca zamieszkania, nie unikał egzekucji i miał stały dochód. Nie można więc uznać, że bieg przedawnienia się nie rozpoczął. Poza tym strony od wielu lat pozostają w separacji i nie mieszkają ze sobą.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Bolesławcu w dniu 20 czerwca 2002r. w sprawie IIIRC 359/02 powód W. F. zobowiązany został do płacenia alimentów na rzecz swojej żony H. F. (1) w kwocie po 260 zł miesięcznie. W dniu 01.07.2003r. na wniosek wierzycielki H. F. (1) zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko W. F.. Na dzień 15 września 2003r. powód uregulował wszystkie zaległości w kwocie 1300 i postępowanie zostało umorzone. Powód był przekonany, że nie musi płacić. Od 2003 r. był osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. W dniu 22.02.2012r. na wniosek H. F. (2) ponownie zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko W. F. w oparciu o ugodę zawartą przed Sądem Rejonowym w Bolesławcu w dniu 20 czerwca 2002r. w sprawie IIIRC 359/02 w celu wyegzekwowania: alimentów bieżących w wysokości 260zł od dnia 01.03.2012r., alimentów zalęgłych 27.300,00 zł i odsetek 14.913,05 zł.

(dowód: zeznania powoda W. F. k. 44, zawiadomienia o wszczęciu egzekucji k. 9 i 11).

Pozwana H. F. (1) po założeniu sprawy egzekucyjnej w 2003r. nie otrzymała żadnej kwoty z tytułu zasądzonych alimentów. Egzekucja była bezskuteczna, ponieważ powód unikał pracy. Kiedy w styczniu 2012r. powód miał otrzymać emeryturę powódka zdecydowała się na ponowne założenie sprawy egzekucyjnej.

(dowód: zeznania pozwanej H. F. (1) k. 44).

W. F. i H. F. (1) na dzień 20 sierpnia 2013r. pozostawali w związku małżeńskim. Przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze pomiędzy stronami jest w toku sprawa rozwodowa (sygn. akt IC 265/12). Kolejny termin został wyznaczony na dzień 25 listopada 2013r.

(oświadczenie pełnomocników stron k. 61).

Sąd zważył co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Dłużnikowi na podstawie art. 840 kpc przysługuje obrona przed egzekucją. Powód jako podstawę swego powództwa wskazał w art. 840§1 pkt 2 kpc w zw. z art. 137§1 kro w zw. z art. 125§1 pkt 2 kc.

Przepis art. 840§1 pkt 2 kpc stwarza podstawę do zwalczania tytułu wykonawczego w przypadku, gdy juz po powstaniu tytułu wykonawczego zaszły zdarzenia prowadzące do wygaśnięcia zobowiązania lub zdarzenia , wskutek których zobowiązanie nie może być egzekwowane. Mogą to być zdarzenia zależne od woli stron np. spełnienie świadczenia czy potrącenie lub niezależne od woli stron np. przedawnienie roszczenia czy niemożność świadczenia wskutek okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

Powód nie podniósł, że spełnił świadczenie tzn. że spłacił alimenty wynikające z ugody sądowej z dnia 20 czerwca 2002r. Z jego zeznań wynika, że jedynie w 2003r. zapłacił komornikowi kwotę 1500zł. Natomiast potem był przekonany, że skoro postępowanie zostało umorzone to nie musi on płacić alimentów. Informacji czy powód zapłacił kwotę 1500 zł komornikowi i z jakiego tytuły nie można zweryfikować , ponieważ jak wynika z informacji Komornika D. L. akta KPM 135/03, zostały zniszczone (k.47).

Brak jest również podstaw do przyjęcia, że zaszły okoliczności niezależne od woli stron powodujące wygaśnięcie zobowiązania tj. przedawnienie roszczenia. Zgodnie z treścią art. 121 pkt 3 kc bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu - przez czas trwania małżeństwa. Fakt, że strony żyją w faktycznej separacji nie wyłącza skutków określonych w art. 121§3 kc, a skutki te obejmują wszystkie roszczenia majątkowe jednego z małżonków przeciwko drugiemu małżonkowi. Sprawa o rozwiązanie małżeństwa jest obecnie w toku, strony pozostają więc w dalszym ciągu w związku małżeńskim.

Tak więc bieg przedawnienia w stosunku do roszczenia o zapłatę zalęgłych alimentów nie rozpoczął się z uwagi na brak orzeczenia o rozwodzie. W związku z tym Sąd powództwo oddalił.

Na podstawie art. 98 kpc oraz §6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie ... (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz. 461) Sąd zasadził od powoda na rzecz pozwanej kwotę 2400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Łukawska
Data wytworzenia informacji: