Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 35/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2013-05-08

Sygn. akt III RC 35/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 08 maja 2013 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie :

Przewodniczący : SSR Aleksander Kościelski

Protokolant : Marcin Pawłowicz

po rozpoznaniu w dniu 08.05.2013 r. w Bolesławcu

sprawy z powództwa P. W.

przeciwko A. i M. W.

o alimenty

I-  zasądza od pozwanej A. W., na rzecz syna, P. W., alimenty w kwocie po 300 zł (trzysta złotych) miesięcznie, płatne z góry do rąk P. W., do dnia 10-ego każdego miesiąca, z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 01 grudnia 2012 roku;

II-  zasądza od pozwanego M. W., na rzecz syna, P. W., alimenty w kwocie po 300 zł (trzysta złotych) miesięcznie, płatne z góry do rąk P. W., do dnia 10-ego każdego miesiąca, z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 01 grudnia 2012 roku;

III-  dalej idące powództwo oddala;

IV-  zasądza od pozwanej A. W. na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy w Bolesławcu kwotę 186 zł (sto osiemdziesiąt sześć złotych) tytułem opłaty od pozwu od której powód był zwolniony oraz od opłaty za nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;

V-  zasądza od pozwanego M. W. na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy w Bolesławcu kwotę 186 zł (sto osiemdziesiąt sześć złotych) tytułem opłaty od pozwu od której powód był zwolniony oraz od opłaty za nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;

VI-  koszty zastępstwa procesowego wzajemnie znosi;

VII-  wyrokowi w pkt I i II nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 35/13

UZASADNIENIE

Powód P. W., skierował w dniu 14.01.2013 roku, w imieniu własnym, pozew o zasądzenie od pozwanych matki A. W. i ojca M. W. alimentów w kwocie po 800 złotych miesięcznie, poczynając od dnia 01 grudnia 2012 roku ( k.2). Pismem z dnia 17.01.2013 roku sprecyzował żądanie pozwu wnosząc o zasądzenie od matki alimentów w kwocie po 300 złotych, a od ojca w kwocie po 500 złotych (k.6).

Pozwani wnieśli o oddalenie powództwa w całości (k.9-10).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód jest dzieckiem pozwanych. W dniu (...)roku uzyskał pełnoletność.

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia k. 3.

Powód od 25 listopada 2012 roku nie mieszka z rodzicami. Zamieszkał u swoich dziadków – rodziców pozwanego M. W.. Od tego też dnia, pozostaje na utrzymaniu dziadków. Od stycznia 2013 roku pozwani przekazują na rzecz syna, do rąk J. W. po 300 złotych miesięcznie. Faktyczne koszty utrzymania P. W. kształtują się w kwocie 600 złotych miesięcznie. Na koszty te składają się: koszty wyżywienia, ubrania, leczenia stomatologicznego, a w zasadzie dojazdy na leczenie do G., koszty dojazdów powoda na korepetycje, kieszonkowe dla powoda, koszty udziału powoda w kosztach utrzymania mieszkania dziadków. Powód jest uczniem 3 klasy t. i.w Zespole Szkół (...) w B.. Nauka w szkole trwać będzie jeszcze przez jeden rok.

Dowód: zeznanie powoda P. W. k. 27, 45v-46, zaświadczenie ze

szkoły k. 21, opinia k. 37, zeznania świadka J. W. k. 45v.

Pozwani A. W. i M. W. mieszkają razem. Prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i posiadają wspólność majątkową małżeńską. Poza powodem mają jeszcze na utrzymaniu córkę E.. Oboje posiadają stale zatrudnienie. Pozwana zarabia 1552 złote netto, pozwany zarabia 2538 złotych netto. Na swoje utrzymanie przeznaczają ok. 3915 złotych. Posiadają dwa mieszkania, z których jedno użyczają bezpłatnie, a w zasadzie ponosząc w części koszty jego utrzymania. M. W. ponadto pracuje dorywczo (...) uzyskując różne wynagrodzenia, nadto uzyskuje dochód z tytułu delegacji z zakładu pracy, których wysokości nie ujęto w zaświadczeniu o dochodach.

Dowód: zeznania A. W. k. 27v-28, 46, 47 zeznania M.

W. k. 46, 47, zaświadczenie o dochodach k. 25, 26,

zestawienie dochodów i wydatków k. 43-44.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo P. W. zostało oparte na przepisie art. 133 krio, który stanowi, że rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres świadczeń alimentacyjnych reguluje art. 135 krio, który stanowi, że wyznaczają go z jednej strony potrzeby uprawnionego, a z drugiej strony możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanych. Współzależność między tymi dwoma czynnikami wyraża się w tym, ze usprawiedliwione potrzeby powinny być zaspokojone w takim zakresie w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanych.

Należy podkreślić, że możliwości zarobkowe to nie faktycznie uzyskiwane dochody, ale takie, jakie przy dołożeniu należytej staranności możliwe są do uzyskania przez zobowiązanych.

Zdaniem sądu usprawiedliwione potrzeby 18-letniego P. W., ucznia szkoły średniej, kształtują się na poziomie 600 złotych miesięcznie. Zdaniem Sądu w zakresie tym wiarygodne są zeznania powoda i współbrzmiące z nimi zeznania świadka J. W.. Zeznania te są jasne, logiczne, przedstawiają faktyczny zakres kosztów utrzymania powoda.

Zdaniem sądu, dochody pozwanych, a także ich możliwości zarobkowe, kształtują się na takim poziomie, że bez żadnego problemu są w stanie łożyć na rzecz powoda alimenty w kwocie orzeczonej niniejszym wyrokiem. Oprócz faktycznie uzyskiwanych dochodów pozwany M. W. uzyskuje z tytułu diety dodatkowe środki. Ma także możliwość podjęcia zatrudnienia (...). Pozwani mogą także rozważyć odpłatne wynajęcie mieszkania.

Uwzględniając zatem usprawiedliwione potrzeby P. W., z drugiej strony możliwości zarobkowe pozwanych A. i M. W., sąd uznał, że kwotą stosowną, jaką winni pozwani łożyć na utrzymanie syna jest kwota po 300 złotych od każdego z nich. Sąd zasądził alimenty od pozwanych w kwotach równych bowiem pozwani prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

Dalej idące powództwo jako niezasadne, sąd oddalił.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych sąd obciążył pozwanych A. i M. W. kosztami w kwocie po 186 złotych.

W oparciu o przepis art. 100 k.p.c. sąd wzajemnie zniósł koszty zastępstwa procesowego.

W oparciu o przepis art. 333 § 1 k.p.c. sąd orzekł o rygorze natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksander Kościelski
Data wytworzenia informacji: