Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 406/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2013-07-09

Sygn. akt I C 406/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 lipca 2013 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział I Cywilny

w składzie :

Przewodniczący : SSR Janina Jakubiec

Protokolant : Wiesława Kowalonek

po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2013 r. w Bolesławcu

sprawy z powództwa (...) S.a.r.l. w L.

przeciwko G. P.

o zapłatę

I.  powództwo oddala.

UZASADNIENIE

Strona powodowa P.(1) (...) S.a.r.l. z siedzibą w Luxembourgu w trybie elektronicznego postępowania upominawczego wniosła w dniu 10 kwietnia 2013 r. do Sądu Rejonowego w Lublinie powództwo przeciwko G. P., domagając się zasądzenia na swoją rzecz kwoty 604,82 złotych wraz z odsetkami ustawowymi:

- od kwoty 37,90 zł - za okres od dnia 12 lipca 2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 37,90 zł – za okres od dnia 12 czerwca 2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 37,90 zł – za okres od dnia 12 kwietnia 2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 37,90 zł – za okres od dnia 12 października 2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 37,90 zł – za okres od dnia 12 lutego 2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 29,90 zł – za okres od dnia 12 marca 2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 37,90 zł – za okres od dnia 12 marca 2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 29,90 zł – za okres od dnia 12 lipca 2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 29,90 zł – za okres od dnia 12 lutego 2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 29,90 zł – za okres od dnia 12 września 2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 29,90 zł – za okres od dnia 12 czerwca 2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 29,90 zł – za okres od dnia 12 października 2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 37,90 zł – za okres od dnia 12 maja 2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 24,52 zł – za okres od dnia 12 maja 2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 29,90 zł – za okres od dnia 12 sierpnia 2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 37,90 zł – za okres od dnia 12 sierpnia 2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 37,90 zł – za okres od dnia 12 września 2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 29,90 zł – za okres od dnia 12 kwietnia 2008 r. do dnia zapłaty.

Nadto powód wniósł o zasądzenie kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, że na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia 03 lipca 2012 r. przejął od firmy (...) S.A. prawa do wierzytelności wobec G. P. z tytułu świadczenia usług związanych z zawartą umową abonamentową. Wskazał, że pozwana do dnia złożenia pozwu nie uregulowała swojego zadłużenia wynikającego z dokumentów finansowych:

- faktury nr (...) z dnia 2005-08-11 na kwotę 37.90 zł płatną do dnia 2008-07-11,

- faktury nr (...) z dnia 2005-08-11 na kwotę 37.90 zł płatną do dnia 2008-06-11,

- faktury nr (...) z dnia 2005-08-11 na kwotę 37.90 zł płatną do dnia 2008-04-11,

- faktury nr (...) z dnia 2005-08-11 na kwotę 37.90 zł płatną do dnia 2008-10-11,

- faktury nr (...) z dnia 2005-08-11 na kwotę 37.90 zł płatną do dnia 2008-02-11,

- faktury nr (...) z dnia 2005-08-11 na kwotę 37.90 zł płatną do dnia 2008-03-11,

- faktury nr (...) z dnia 2005-08-11 na kwotę 37.90 zł płatną do dnia 2008-03-11,

- faktury nr (...) z dnia 2005-08-11 na kwotę 29.90 zł płatną do dnia 2008-07-11,

- faktury nr (...) z dnia 2005-08-11 na kwotę 29.90 zł płatną do dnia 2008-02-11,

- faktury nr (...) z dnia 2005-08-11 na kwotę 29.90 zł płatną do dnia 2008-09-11,

- faktury nr (...) z dnia 2005-08-11 na kwotę 29.90 zł płatną do dnia 2008-06-11,

- faktury nr (...) z dnia 2005-08-11 na kwotę 29.90 zł płatną do dnia 2008-10-11,

- faktury nr (...) z dnia 2005-08-11 na kwotę 37.90 zł płatną do dnia 2008-05-11,

- faktury nr (...) z dnia 2005-08-11 na kwotę 24.52 zł płatną do dnia 2008-05-11,

- faktury nr (...) z dnia 2005-08-11 na kwotę 29.90 zł płatną do dnia 2008-08-11,

- faktury nr (...) z dnia 2005-08-11 na kwotę 37.90 zł płatną do dnia 2008-08-11,

- faktury nr (...) z dnia 2005-08-11 na kwotę 37.90 zł płatną do dnia 2008-09-11,

- faktury nr (...) z dnia 2005-08-11 na kwotę 29.90 zł płatną do dnia 2008-04-11.

Powód podał, że dochodzone kwoty wynikają z częściowego wykazu wierzytelności dołączonego do umowy cesji (k. 2-4).

Zarządzeniem z dnia 27 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i postanowieniem z tego samego dnia przekazał rozpoznanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Bolesławcu (k. 5).

Wezwany do uzupełnienia braków formalnych pozwu, powód w załączeniu do pisma z dnia 10 czerwca 2013 r. podtrzymał powództwo i przedłożył dokumenty w postaci: umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 03 lipca 2012 r., częściowego wykazu wierzytelności, zawiadomienia o cesji wierzytelności, wyciągu z rejestru funduszy inwestycyjnych i pełnomocnictwa (k. 8-17).

Na rozprawie w dniu 09 lipca 2013 r. pozwana G. P. podniosła zarzut przedawnienia roszczeń powoda (k. 22).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

G. P. zawarła z (...) S.A. umowę abonamentową na świadczenie usług.

/ bezsporne/

W 2005 r. G. P. z powodu braku pieniędzy przestała płacić abonament. Pod koniec 2006 r. otrzymała ona od (...) S.A. wezwanie do zapłaty wymaganej wierzytelności.

/ dowód: zeznania pozwanej G. P. – k. 22/

Na podstawie umowy z dnia 03 lipca 2012 r. (...) S.A. dokonał cesji wierzytelności przysługującej mu wobec G. P. na rzecz P. (...) S.a.r.l. z siedzibą w Luxembourgu.

Kwota wierzytelności wymieniona w wykazie to 604,82 złotych wraz z odsetkami ustawowymi. Składają się na nią:

- kwota 37,90 zł - płatna do dnia 11 lipca 2008 r.,

- kwota 37,90 zł – płatna do dnia 11 czerwca 2008 r.,

- kwota 37,90 zł – płatna do dnia 11 kwietnia 2008 r.,

- kwota 37,90 zł – płatna do dnia 11 października 2008 r.,

- kwota 37,90 zł – płatna do dnia 11 lutego 2008 r.,

- kwota 29,90 zł – płatna do dnia 11 marca 2008 r.,

- kwota 37,90 zł – płatna do dnia 11 marca 2008 r.,

- kwota 29,90 zł – płatna do dnia 11 lipca 2008 r.,

- kwota 29,90 zł – płatna do dnia 11 lutego 2008 r.,

- kwota 29,90 zł – płatna do dnia 11 września 2008 r.,

- kwota 29,90 zł – płatna do dnia 11 czerwca 2008 r.,

- kwota 29,90 zł – płatna do dnia 11 października 2008 r.,

- kwota 37,90 zł – płatna do dnia 11 maja 2008 r.,

- kwota 24,52 zł – płatna do dnia 11 maja 2008 r.,

- kwota 29,90 zł – płatna do dnia 11 sierpnia 2008 r.,

- kwota 37,90 zł – płatna do dnia 11 sierpnia 2008 r.,

- kwota 37,90 zł – płatna do dnia 11 września 2008 r.,

- kwota 29,90 zł – płatna do dnia 11 kwietnia 2008 r.

/ dowód: umowa sprzedaży wierzytelności – k. 11v-12; częściowy wykaz wierzytelności k. 17v/

Pismem z dnia 29 maja 2013 r. P. (...) S.a.r.l. z siedzibą w Luxembourgu zawiadomiło G. P., że zakupiło wierzytelność w kwocie 604,82 złotych, która przysługiwała (...) S.A. wobec dłużnika.

/ dowód: zawiadomienie z dnia 29.05.2013 r. k. 17; częściowy wykaz wierzytelności k. 17v/

Sąd zważył, co następuje:

Rozważając w pierwszej kolejności legitymację strony powodowej do dochodzenia roszczenia należało mieć na uwadze przepis art. 509 k.c., zgodnie z którym wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania; wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. W niniejszej sprawie powód wykazał, że istotnie wstąpił w prawa pierwotnego wierzyciela pozwanego – (...) S.A. z siedzibą w W..

Wskazać jednak należy, że podstawę rozstrzygnięcia Sądu stanowi zawsze całokształt przedstawionego przez strony materiału dowodowego. Jest to konsekwencja przepisu art. 6 k.c., według którego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne oraz z art. 232 k.p.c., który wskazuje, że to strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Ocena przedłożonych dowodów pozostawiona jest przy tym swobodzie Sądu – Sąd dokonuje bowiem oceny według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału (art. 233 § 1 k.p.c.).

Bezspornym w niniejszej sprawie była okoliczność, iż G. P. z (...) S.A. wiązała umowa abonamentowa na świadczenie usług.

W związku z tym, iż pozwana podniosła zarzut przedawnienia, Sąd obowiązany był dokonać oceny zasadności tego zarzutu.

Stosownie do art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 120 § 1 zd. 1 k.c.).

Dla zastosowania trzyletniego terminu przedawnienia ustawodawca nie wymaga, aby stosunek prawny, z którego roszczenie wynika, był obustronnie gospodarczy. Dlatego termin upływu przedawnienia roszczenia podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą przeciwko osobie nie będącej przedsiębiorcą wynosi trzy lata.

Zarzut przedawnienia zgłoszony przez pozwaną okazał się zasadny, a w konsekwencji powództwo podlegało oddaleniu.

Należy zwrócić uwagę, że strona powodowa nie udowodniła swoich twierdzeń dotyczących daty wymagalności jej roszczenia. W pozwie złożonym do Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie wskazywała ona bowiem jako dowody w sprawie faktury nr (...) – wszystkie datowane na dzień 11 sierpnia 2005 r., natomiast uzupełniając braki formalne pozwu na wezwanie tutejszego Sądu nie przedłożyła ona wymienionych dokumentów, tak więc Sąd nie miał możliwości ich zweryfikowania. Aby wykazać datę wymagalności zobowiązania pozwanego, strona powodowa przedstawiła jedynie dokument w postaci częściowego wykazu wierzytelności do umowy o przelew wierzytelności z dnia 03 lipca 2012 r. To z tego dokumentu miały wynikać daty wymagalności poszczególnych części zaległości pozwanej wobec wierzyciela. Jednak zauważyć trzeba poważną niekonsekwencję w treści tego dokumentu; jako daty dokumentów, stanowiących dowód istnienia zakupionej wierzytelności, wskazano datę 11 sierpnia 2005 r., czyli datę wystawienia faktur, mających stwierdzać wymagalność poszczególnych części wierzytelności, jednak poszczególne faktury, stwierdzały różne daty płatności wyszczególnionych kwot na przestrzeni roku 2008. Trudno więc przyjąć, że dokumenty te wskazywały prawidłowe daty, od których naliczane miały być ustawowe odsetki wymagalne w odniesieniu do poszczególnych kwot. Wynika z tego, że są to daty wymagalności wskazane przez powoda dla potrzeb określenia dat początkowych żądania o odsetki, a nie przez jej poprzednika prawnego – (...) S.A. – na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość i wymagalność poszczególnych kwot. Zgodnie z przepisem art. 509 § 2 k.c., wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Zatem strona powodowa miałaby ewentualnie prawo żądać od pozwanej odsetek od zaległej należności przysługujących za okres, kiedy pozwana pozostawała w zwłoce w stosunku do pierwotnego wierzyciela (...) S.A., oczywiście wówczas, gdyby roszczenia te nie były przedawnione, albo gdyby pozwana nie skorzystała z podniesienia zarzutu przedawnienia roszczenia. Strona powodowa ma niezaprzeczalne prawo wskazywania uznanych przez siebie dat od których mają być naliczane poszczególne odsetki ustawowe i z którego to faktu wywodzi swoje roszczenie. Jednak nie skutkuje to automatycznym przyjęciem przez Sąd, że daty wymagalności poszczególnych części roszczenia to daty wskazane przez powoda w częściowym wykazie wierzytelności. Zachowanie powoda w toku niniejszego postępowania świadczy o tym, że w rzeczywistości nie posiadał on dokumentów z których wywodził swoje roszczenie, nie znał ich treści, a w konsekwencji zmierzał do przerzucenia ciężaru dowodzenia swoich twierdzeń na stronę przeciwną i Sąd. Sąd może w trybie art. 248 k.p.c. zażądać przedłożenia przez osobę trzecią dokumentu stanowiącego dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, jednak w ocenie Sądu orzekającego w niniejszej sprawie, okoliczności niniejszej sprawy tego nie uzasadniają i nie było podstaw by o oryginały przedmiotowych dokumentów wystąpić do pierwotnego wierzyciela.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania pozwanej, z których wynikało, kiedy zaprzestała płacenia abonamentu, co doprowadziło do zerwania umowy o świadczenie usług przez wierzyciela. Z zeznań tych wynikało, że wymagalność należności Cyfrowego P. wobec pozwanej przypadała najpóźniej na koniec roku 2005, uznać więc należało, że wierzytelność w niniejszej sprawie uległa przedawnieniu najpóźniej 31 grudnia 2008r.

Zgodnie z art. 117 § 2 k.c. po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. W niniejszej sprawie pozwana G. P. na rozprawie w dniu 09 lipca 2013r. podniosła zarzut przedawnienia, który okazał się zasadny.

W konsekwencji powyższych rozważań, Sąd powództwo jako przedawnione i nieudowodnione oddalił.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Doroszewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Janina Jakubiec
Data wytworzenia informacji: