Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Ka 180/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2014-05-20

Sygn. akt VI Ka 180/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 maja 2014 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w VI Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Waldemar Masłowski

Protokolant Jolanta Kopeć

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Kazimierza Szczepańskiego

po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2014r.

sprawy K. K.

oskarżonego z art. 178a § 4 kk

z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu

z dnia 4 lutego 2014 r. sygn. akt II K 1569/13

I. zmienia zaskarżony wyrok wobec oskarżonego K. K. w ten sposób, że orzeczony w pkt 3 części dyspozytywnej wyroku zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym obniża do 1 (jednego) roku,

II. w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy,

III. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze obciążając nimi Skarb Państwa.

Sygn. akt VI Ka 180/14

UZASADNIENIE

K. K.został oskarżony o to, że w dniu 25 sierpnia 2013r. o godz. 21:5 w miejscowości T.droga nr (...)kierował samochodem osobowym m-ki M. (...)o nr rej. (...), będąc w stanie nietrzeźwości, co wskazał wynik badania urządzeniem kontrolno – pomiarowym, I badanie: 0,33 mg/l, II badanie: 0,31 mg/l, będąc wcześniej skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 3 listopada 2011 r. sygn. akt II K 637/11 za czyn z art. 178 a § 1 k.k., tj. o czyn z art. 178a § 4 k.k.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu wyrokiem z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie sygn. akt II K 1569/13:

1. uznał oskarżonego K. K.za winnego tego, że w dniu 25 sierpnia 2013r. około godz. 21:55 w miejscowości T.drogą nr (...)kierował samochodem osobowym m-ki M. (...)o nr rej. (...), będąc w stanie nietrzeźwości 0,33 mg/l, alkoholu w wydychanym powietrzu odpowiadającym stężeniu alkoholu we krwi, będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 3 listopada 2011 r. sygn. akt II K 637/11 za czyn z art. 178 a § 1 k.k, tj. występku z art.178a § 4 kk i za to na podstawie cytowanego przepisu wymierzył mu karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

2. na podstawie art. 69 § 1 i 4 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego K. K. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres 3 (trzech) lat próby,

3. na podstawie art. 42 § 2 kk orzekł wobec oskarżonego K. K. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 (dwóch) lat,

4. na podstawie art. 63 § 2 kk zaliczył oskarżonemu K. K.na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 25.08.2013r. do dnia 04.02. 1014r. włącznie,

5. na podstawie art. 49 § 2 k.k. orzekł od K. K. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 500 (pięćset) złotych,

6. na podstawie art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 17 ust 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. Nr 49, poz. 223 z 1983r. z późn. zm.) zwolnił oskarżonego K. K. w części od ponoszenia kosztów postępowania, tj. odstępił od wymierzenia opłaty.

Apelację od powyższego wyroku wywiódł obrońca oskarżonego K. K. zaskarżając orzeczenie Sądu I instancji w części dotyczącej orzeczenia o środkach karnych określonych w art. 42 § 2 kk na korzyść oskarżonego.

Na podstawie art. 427 § 1 i 2 kpk oraz art. 438 pkt 4 kpk zaskarżonemu w pkt 3 wyrokowi zarzucił nadmiernie surową reakcję karną poprzez orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenie wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 lat, w sytuacji:

- gdy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, a wiec pojazdów do prowadzenia których wymagane są uprawnienia kat. B na okres 2 lat byłby: adekwatny do oskarżonego, tym bardziej, że sprawca dopuścił się czynu z art. 178a § 4 kk prowadząc samochód osobowy, a nie ciężarowy, a stan jego nietrzeźwości był już w końcowej fazie z tendencją spadkową i adekwatne do jego sytuacji: byłoby orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, do których konieczne są uprawnienia kat. C i E na okres 1 roku – co przy skazaniu oskarżonego za przestępstwo z art. 178 § 4 kk odegra już właściwą rolę wychowawczą gdyż - faktycznie uprawnienia do kierowania wszystkimi pojazdami mechanicznymi oskarżony praktycznie może uzyskać dopiero co najmniej po dwóch i pół roku od zakazu, gdy zda egzamin na prawo jazdy kat. B ponieważ wszystkie uprawnienia do kierowania pojazdami znajdują się na jednym dokumencie i organ administracji nie wyda cząstkowych uprawnień tylko jeden dokument obejmujący wszystkie kategorie.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja obrońcy zasługiwała na uwzględnienie.

Sąd Rejonowy orzekając zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres lat 2 nie uwzględnił w sposób dostateczny okoliczności, iż oskarżony prowadził samochód w stanie nietrzeźwości niewiele przekraczającym próg od którego stan nietrzeźwości jest uznawany. Okoliczność ta powoduje, ze stopień społecznej szkodliwości czynu nie jest tak wysoki jak ocenił to Sąd Rejonowy bowiem wynikające ze stanu nietrzeźwości zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym było mniejsze niż przyjął to Sąd I instancji. W sposób niedostateczny Sąd Rejonowy uwzględnił fakt, że poprzednio oskarżony skazany był jedynie raz i to prawie dwa lata przed popełnieniem czynu przypisanego mu w obecnym postępowaniu. Zważywszy na te okoliczności Sąd Odwoławczy doszedł do przekonania, że zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 lat jest rażąco surowy i na podstawie art. 437 § 2 kpk zmienił zaskarżony wyrok w tej części obniżając ten zakaz do jednego roku.

W pozostałej części zaskarżony wyrok na podstawie art. 437 § 1 kpk jako trafny utrzymano w mocy.

Na podstawie art. 624 § 1 kpk na zasadach słuszności zwolniono oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Herka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Waldemar Masłowski
Data wytworzenia informacji: