Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 95/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2017-01-09

Sygn. akt III K 95/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 stycznia 2017r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący Sędzia SO Marek Buczek

Protokolant Patrycja Kulig

w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Dariusza Kończyka

po rozpoznaniu w dniu 9.01.2017r.

sprawy

M. S. (1) ur. (...) w B.

syna J. i J. z domu J.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawie II K 669/13 z dnia 04.09.2013r. za przestępstwa z art. 279 §1 i art. 13 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. popełnione w okresie od 30 .03.2013r. do 7.04.2013r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata, na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 08.04.2013r. di 10.04.2013r., a następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 28.01.2016r. w sprawie II Ko 1774/15 zarządzono jej wykonanie;

2.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawie II K724/13 z dnia 21.11.2013r. za przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. popełnione od listopada 2012r.do lutego 2013r. na karę 1( jednego)roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata , którą to karę pozbawienia wolności zarządzono następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 15.10.2015r.r. w sprawie II Ko 1269/15;

3.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawie II K 976/14 z dnia 17.02.2015r.:

a)  za przestępstwo z art. 275 § 1 k.k. i art. 278 § 5 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.. popełnione w dniu 24.09.2014r. na karę 3(trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

b)  za przestępstwa z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w. zw. z art. 91 § 1 k.k. popełnione w dniu 24.09.2014r. na karę 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

którym to wyrokiem wymierzono mu karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności i wykonanie tej kary warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 4 lata, a następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 28.01.2016r. w sprawie II Ko 1773/15 zarządzono jej wykonanie;

4.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawie II K 446/15 z dnia

8.09.2015r. za przestępstwo z art. 288 § 1 k.k. popełnione w dniu 3.05.2015r. na

karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia;

5. wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie III K 107/15 z dnia 9.12.2015r. za przestępstwa :

a) z art. 280 § 2 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione

25.07.2015r. na karę 3 ( trzech) lat pozbawienia wolności;

b) z art. 280 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w z w. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 91 §

1 k.k. popełnione w dniu 1 i 2.08.2015r. na karę 2(dwóch) lat

pozbawienia wolności;

c) z art. 278 § 1 k.k. popełnione w dniu 30.07.2015r. na karę 6 (sześciu)

miesięcy pozbawienia wolności;

którym to wyrokiem wymierzono mu karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności.

I.  Na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. art. 85 a, art. 86 § 1 k.k. i art . 19 ust. 1 ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy kodeks karny oraz innych ustaw ( Dz.U. z dnia 20.03.2015r. poz. 396) łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawach o sygnaturze II K 724/13, II K 669/13,II K 976/14 i Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie o sygnaturze III K 107/15 i wymierza M. S. (1) karę 5 (pięciu ) lat i 6 sześciu miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazane mu okresy pobytu w zakładach karnych w sprawach podlegających łączeniu ;

III.  na podstawie art. 572 k.p.k. postępowanie w sprawie o połączenie kary pozbawienia wolności wymierzonej M. S. (1) w sprawie II K 446/15 z karami wymierzonymi wyrokami opisanymi w pkt 1,2,3,5 części wstępnej wyroku umarza;

IV.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. K. kwotę 120 zł i dalsze 26,40 zł tytułem podatku VAT;

V.  kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

M. S. (1) został skazany prawomocnymi wyrokami:

1. Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawie II K 669/13 z dnia 04.09.2013r. za przestępstwa z art. 279 §1 i art. 13 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. popełnione w okresie od 30.03.2013r. do 7.04.2013r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata, na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 08.04.2013r. di 10.04.2013r., a następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 28.01.2016r. w sprawie II Ko 1774/15 zarządzono jej wykonanie;

2. Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawie II K724/13 z dnia 21.11.2013r. za przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. popełnione od listopada 2012r.do lutego 2013r. na karę 1( jednego)roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata , którą to karę pozbawienia wolności zarządzono następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 15.10.2015r.r. w sprawie II Ko 1269/15;

3. Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawie II K 976/14 z dnia 17.02.2015r.:

a) za przestępstwo z art. 275 § 1 k.k. i art. 278 § 5 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.. popełnione w dniu 24.09.2014r. na karę 3(trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

b) za przestępstwa z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w. zw. z art. 91 § 1 k.k. popełnione w dniu 24.09.2014r. na karę 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

którym to wyrokiem wymierzono mu karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności i wykonanie tej kary warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 4 lata, a następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 28.01.2016r. w sprawie II Ko 1773/15 zarządzono jej wykonanie;

4. Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawie II K 446/15 z dnia

8.09.2015r. za przestępstwo z art. 288 § 1 k.k. popełnione w dniu 3.05.2015r. na

karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia;

5. Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie III K 107/15 z dnia 9.12.2015r. za przestępstwa :

a) z art. 280 § 2 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione

25.07.2015r. na karę 3 ( trzech) lat pozbawienia wolności;

b) z art. 280 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w z w. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 91 §

1 k.k. popełnione w dniu 1 i 2.08.2015r. na karę 2(dwóch) lat

pozbawienia wolności;

c) z art. 278 § 1 k.k. popełnione w dniu 30.07.2015r. na karę 6 (sześciu)

miesięcy pozbawienia wolności;

którym to wyrokiem wymierzono mu karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności.

W dniu 5.10.2016r. skazany M. S. (1) złożył wniosek o wydanie wyroku łącznego. Wskazał, iż kilkoma wyrokami skazany został na karę pozbawienia wolności i wniósł o wymierzenie mu kary łącznej przy zastosowaniu zasady absorpcji. Uzasadniając wniosek wskazał, iż krytycznie odnosi się do popełnionych przestępstw oraz że jego proces resocjalizacji przebiega pomyślnie- podał, iż nie był karany dyscyplinarnie i bierze czynny udział w realizacji indywidualnego oddziaływania wychowawczego.

Sąd zważył co następuje.

Wydanie wyroku łącznego jest możliwe gdy spełnione są warunki, przesłanki do orzeczenia kary łącznej, określone w art. 85 kk, a mianowicie:

- gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw,

- gdy wymierzono za te przestępstwa kary tego samego rodzaju,

- gdy wymierzone kary podlegają wykonaniu.

Ponadto z treści art. 85§3 kk wynika, że jeżeli po rozpoznaniu, a przed zakończeniem wykonania kary lub kary łącznej sprawca popełnił przestępstwo, za które orzeczono mu karę tego samego rodzaju lub inną podlegającą łączeniu orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w czasie popełniania czynu.

Rozpoznając wniosek skazanego Sąd miał także na uwadze przepis art. 19 ust. 1 ustawy z 20.02.2015r. o zamianie ustawy kodeks karny i niektórych innych ustaw, gdyż z jego treści wynika, że można stosować nowe przepisy rozdziału IX kodeksu karnego, a więc rozdziału o zbiegu przestępstw oraz łączeniu kar i środków karnych jeżeli zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie nowej ustawy, tj. od dnia 1.07.2015r.

Mając na uwadze wyżej wskazane warunki, a także mając na uwadze to, że zgodnie z tymi przepisami można połączyć kary orzeczone prawomocnie przed dniem 30.06.2015r. ( kary w sprawach II K 669/13, II K 724/13, IIK 976/14- Sądu Rejonowego w Bolesławcu) z karami prawomocnie orzeczonymi po tej dacie ( kary w sprawach IIK 446/15 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze i III K 107/15 Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze) sąd w pierwszej kolejności na podstawie art. 4 § 1 k.k. rozstrzygnął czy stosować przepisy rozdziału IX kodeksu karnego w nowym brzmieniu, czy też w brzmieniu obowiązującym do dnia 1.07.2015r.

Rozstrzygając tą kwestię sąd doszedł do wniosku, że przepisy obowiązujące od dnia 1.07.2015r. są dla skazanego względniejsze.

Stosując przepisy obowiązujące do dnia 30.06.2015r. sąd mógł wymierzyć skazanemu dwie kary łączne. Możliwe jest połączenie kar pozbawienia wolności wymierzonych w sprawach II K 669/13 i II K 724/13 ( pierwszy wyrok zapadł w dniu 4.09.2013r. a przestępstwa przypisane w sprawie II K 724/13 popełnione zostały od listopada 2011r. do lutego 2012r., a więc przed wydaniem wyroku w sprawie II K 669/13) oraz kar wymierzonych w sprawach II K 446/15 (oskarżony popełnił przestępstwo w dniu 3.05.2015r. i III K 107/15) ( wyrok w sprawie II K 446/15 wydany został w dniu 28.09.2015r. a przestępstwa przypisane skazanemu w sprawie III K 107/15 popełnione zostały w dniu 25 i 30.07.2015r. i 1.08.2015r., a więc przed wydaniem wyroku w sprawie II K 446/15). Brak jest podstaw do połączenia kary pozbawienia wolności wymierzonej skazanemu w sprawie II K 976/14, gdyż przypisane skazanemu w tej sprawie przestępstwo popełnione zostało w dniu 24.09.2014r., a więc już po wydaniu w dniu 4.09.2013r. wyroku w sprawie II K 669/13 (nie można tej kary połączyć z karami pozbawienia wolności wymierzonymi w sprawach II K 669/13 i II K 724/13), a także nie można jej połączyć z karami pozbawienia wolności wymierzonymi w sprawach II K 446/15 i II K 107/15 ( wyrok w sprawie II K 976/14 wydany został w dniu 17.02.2015r., a przypisane skazanemu przestępstwa w sprawach II K 446/15 i IIIK 107/15 popełnione zostały po wydaniu tego wyroku- odpowiednio 3.05.2015r. w lipcu i sierpniu 2015r.

Stosując przepisy obowiązujące od dnia 1.07.2015r. sąd mógł wymierzyć skazanemu jedna karę łączną pozbawienia wolności, łącząc kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu w sprawach II K 669/13, II K 724/13, II K 976/13 Sądu Rejonowego w Bolesławcu z karami wymierzonymi w sprawie III K 107/15 Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze (wszystkie te kary podlegają wykonaniu, w tej chwili wykonywana jest wobec skazanego od dnia 1.03.2016r. kara 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności wymierzona w sprawie II K 724/13– natomiast pozostałe kary wykonywane będą do dnia 28.06.2023r. ) Skazany rozpoczął odbywanie wszystkich pięciu kar pozbawienia wolności w dniu 24.09.2015r., a wszystkie przypisane mu przestępstwa popełnione zostały przed tą data - ostatnie przestępstwo skazany popełnił w dniu 1.08.2015r.- sprawa III K 107/15. Stosując przepisy obowiązujące od dnia 1.07.2015r. sąd wymierzając skazanemu karę łączną nie mógł połączyć kary pozbawienia wolności wymierzonej w sprawie II K 446/15 Sądu Rejonowego w Bolesławcu, gdyż kara ta została już wykonana ( w okresie od 24.09.2015r. do dnia 21.02.2016r.)

Porównując wyżej wskazane możliwości wymierzenia skazanemu kary, kar łącznych, sąd doszedł do wniosku, iż względniejsze są dla skazanego przepisy obowiązujące od dnia 1.07.2015r. Stosując je sąd mógł wymierzyć skazanemu jedną karę łączną ( a nie dwie, gdyby stosował przepisy obowiązujące wcześniej), a ponadto stosując przepisy obecne obowiązujące nie mógł połączyć skazanemu kary 5 miesięcy pozbawienia wolności wymierzonej w sprawie II K 446/15, natomiast stosując przepisy wcześniej obowiązujące nie mógł połączyć kary 10 miesięcy pozbawienia wolności ), a więc kary surowszej, wymierzonej w sprawie II K 976/14.

Analiza wyżej wskazanych spraw, wskazuje iż jest możliwość wydania wyroku łącznego, który obejmował skazania M. S. (1) za przestępstwa, skazania wyrokami opisanymi w punktach 1-3 i 5 części wstępnej wyroku.

Wszystkie te wyroki są prawomocne. W każdym z tych wyroków wymierzono M. S. (1) kary tego samego rodzaju tj. kary pozbawienia wolności. W sprawach II K 669/13, II K 724/13 i II K 976/14 Sądu Rejonowego w Bolesławcu wymierzone zostały kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, jednakże w sprawach tych sąd zarządził ich wykonanie. Wszystkie te kary podlegają wykonaniu i obecnie skazany przebywa w zakładzie karnym i odbywa karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności wymierzoną przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu w sprawie II K 724/13. Inne kary pozbawienia wolności skazany ma odbywać po odbyciu tej kary i mają one być wykonane do dnia 28.06.2023r. ( dowód: opinia o skazanym z Zakładu Karnego nr 1 we W. k. 19)

Skazany wszystkie przypisane mu przestępstwa w wyżej wskazanych sprawach- popełnił przed rozpoczęciem odbywania wymierzonych mu kar pozbawienia wolności. Kary pozbawienia wolności zaczął odbywać w dniu 24.09.2015r., a ostatnie przypisane mu przestępstwo popełnił w dniu 1.08.2015r. w sprawie III K 107/15.

Z treści art. 86 § 1 kk wynika między innymi, że Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy.

Treść tego przepisu stwarza podstawy do wymierzenia kary łącznej na zasadzie:

- absorpcji (wymierzenie kary łącznej w wysokości najwyższej kary jednostkowej),

- kumulacji (wymierzenie kary łącznej w wysokości sumy kar jednostkowych),

- asperacji (wymierzenie kary łącznej w przedziale od najwyższej kary jednostkowej do sumy kar jednostkowych).

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd mógł wymierzyć M. S. (1) karę łączną w granicach od 3 lat pozbawienia wolności (najwyższa z wymierzonych skazanemu kar jednostkowych za popełnienie przestępstwa rozboju z art. 280§2 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. – wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie III K 107/15) do 9 lat i 2 miesięcy (suma wszystkich kar pozbawienia wolności: 1 rok, 1 rok i 8 miesięcy, 3 miesiące, 9 miesięcy, 3 lata, 2 lata i 6 miesięcy).

W sprawie sąd przy wymierzaniu kary łącznej zastosował zasadę asperacji. Decydujące znaczenie przy określaniu kary łącznej ma związek podmiotowo – przedmiotowy zachodzący pomiędzy poszczególnymi przestępstwami oraz odstępy czasu w jakich zostały one popełnione. Ponadto sąd bierze pod uwagę sposób zachowania się skazanego po popełnieniu przestępstw.

Przestępstwa objęte wyrokiem łącznym popełnione zostały w dużym odstępie czasu. Pierwsze z przypisanych skazanemu przestępstw popełnione zostało w listopadzie 2011r. (sprawa II K 724/13), a ostatnie 1.08.2015r. (sprawa III K 107/15), a więc popełnione zostały one w przedziale 2 lat i 9 miesięcy).

Przypisane skazanemu przestępstwa to przestępstwa popełnione właściwie przeciwko temu samemu dobru chronionemu przez prawo, a mianowicie przeciwko mieniu ( to przestępstwa : kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju i oszustwa).

Skazany posiada pozytywną opinię w zakładzie karnym. Nie popełnił on przekroczeń dyscyplinarnych, 6-krotnie był nagradzany regulaminowo. Nie zachowuje się agresywnie, nie jest konfliktowy, uczestniczy w programie resocjalizacyjnym mającym na celu zapobieganie agresji i przemocy. Nie jest on uczestnikiem podkultury przestępczej i ma krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw. Istotną okolicznością jest także to, że skazany odbywa karę pozbawienia wolności po raz pierwszy ( ma obecnie ukończone 22 lata).

Przedstawione wyżej okoliczności zadecydowały, ze sąd wymierzając skazanemu karę łączną pozbawienia wolności zastosował zasadę asperacji- w przedziale zbliżonym do zasady absorpcji.

Z uwagi na to, że karę wymierzoną w sprawie II K 446/15 Sądu Rejonowego w Bolesławcu skazany już odbył, to w tym zakresie sąd umorzył postępowanie. Na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności sąd zaliczył skazanemu okresu pobytu w zakładach karnych, w sprawach w których kary te zostały połączone.

Z uwagi na to, iż koszty pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu nie zostały przez skazanego pokryte, sąd zasądził je od Skarbu Państwa, a wysokość ustalona została na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu - § 14 ust. 5.

Sąd obciążył kosztami procesu Skarb Państwa, albowiem skazany nie byłby w stanie ich ponieść- skazany nie ma majątku, nie pracuje zarobkowo w zakładzie karnym.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Zaborska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Buczek
Data wytworzenia informacji: