Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1132/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2013-03-12

Sygnatura akt I C 1132/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Jelenia Góra, dnia 12 marca 2013r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Dorota Witek

Protokolant: Ewelina Tomoń

po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2013r. w Jeleniej Górze

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w S.

przeciwko U. S.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej U. S. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. z siedzibą w S. kwotę 102 010,77 zł (sto dwa tysiące dziesięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 29.12.2011r. do dnia zapłaty,

2.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 4 901,52 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania,

3.  nie obciąża pozwanej kosztami postępowania nie uiszczonymi przez powoda.

Sygn. akt I C 1132/12

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. domagała się zasądzenia solidarnie od pozwanych F. S. i U. S. kwoty 102 010,77 zł wraz z odsetkami umownymi naliczanymi według zmiennej stopy procentowej wynoszącej czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP od dnia 29 grudnia 2011 r. oraz zwrotu kosztów postępowania, w tym opłaty od pozwu w kwocie 1 276 zł, kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3 600 zł, oraz kosztów z tytułu opłaty manipulacyjnej dla dostawcy usług w kwocie 25,52 zł.

W uzasadnieniu podała, że dnia 22 lipca 2011 r., na podstawie powierniczego przelewu wierzytelności, stała się nabywcą wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki z dnia 29 stycznia 2010 r. zawartej między (...)a pożyczkobiorcą na kwotę 100 000 zł, która została poręczona przez F. S.. Pożyczkobiorca, mimo zobowiązania, nie regulował jednak rat pożyczki w ustalonych terminach, podobnie jak poręczyciel, informowany o stanie spłaty. Wypowiedzenie umowy skutkowało wymagalnością roszczenia na dzień 12 maja 2011 r. Dodatkowo strona powodowa zaznaczyła, że na sumę zadłużenia składał się kapitał pożyczki w kwocie 85 689,06 zł oraz odsetek zarówno karnych, jak i naliczanych zgodnie z treścią umowy w kwocie 16 321,71 zł.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 12 marca 2012 r. Sąd Rejonowy (...)w L. w sprawie o sygn. akt VI Nc-e 1852611/11 nakazał F. S.i U. S., aby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu solidarnie zapłacili na rzecz (...) Sp. z o.o.z siedzibą w S.kwotę 102 010,77 zł wraz z odsetkami umownymi naliczanymi według zmiennej stopy procentowej wynoszącej czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP od dnia 29 grudnia 2011 r. do dnia zapłaty praz kwotę 4 901,52 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania albo aby wnieśli w tymże terminie sprzeciw.

W sprzeciwie od powyższego nakazu zapłaty U. S. wniosła o oddalenie powództwa oraz o obciążenie strony powodowej kosztami procesu.

W uzasadnieniu, przyznając fakt zawarcia dnia 29 stycznia 2010 r. umowy pożyczki na kwotę 100 000 zł, za którą poręczył F. S., a który zmarł dnia 12 marca 2011 r., zaznaczyła, że dokonała spłaty pożyczki w kwocie 31 097 zł. Podała, że ani pożyczkodawca, ani strona powodowa nie wzywali pozwanych do spłaty zobowiązania, nie informowali również o przeniesieniu wierzytelności, co stoi w sprzeczności z zasądzeniem na rzecz strony powodowej zwrotu kosztów procesu. Nadto zakwestionowała wysokość dochodzonej przez (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. należności głównej w części dotyczącej obliczonych odsetek, podkreślając, że strona nie wskazała podstawy roszczenia w tej części, nie podała okresu za jaki domaga się odsetek oraz nie podała wysokości samych odsetek.

W odpowiedzi na sprzeciw z dnia 25 września 2012 r. strona powodowa zaznaczyła, że część z dokonanej spłaty pożyczki zaliczyła na poczet odsetek umownych. Wyjaśniła, że (...) wypowiedziała umowę dnia 8 kwietnia 2011 r., a dnia 12 maja 2011 r. pożyczka stała się natychmiast wymagalna. Jednocześnie przedstawiła szczegółowe wyliczenie spłaty pożyczki przez pozwaną, określiła wysokość odsetek kapitałowych i karnych.

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2012 r. Sąd, na mocy art. 199 § 1 pkt. 3 k.p.c., odrzucił pozew w stosunku do pozwanego F. S..

Sąd ustalił, następujący stan faktyczny:

Dnia 29 stycznia 2010 r. na podstawie umowy pożyczki nr (...) (...) z siedzibą we W.udzieliła U. S.pożyczki w kocie 100 000 zł na okres 59 miesięcy do dnia 28 grudnia 2014. Strony ustaliły również wysokość zmiennej stopy procentowej, która w dniu zawarcia umowy wynosiła 12,70 % w skali roku, określiły warunki zmiany procentowania oraz zastrzegły, że nie mogła ona przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Spłata pożyczki wraz z należnymi odsetkami miała nastąpić do dnia 28 grudnia 2014 r. w ratach miesięcznych. Przewidziano także uprawnienie (...)w przypadku naruszenia przez pożyczkobiorcę warunków umowy do wypowiedzenia umowy z 30-dniowym terminem wypowiedzenia i postawienia całej pożyczki wraz z odsetkami w stan natychmiastowej wymagalności.

Dla zabezpieczenia zwrotu pożyczki F. S. zobowiązał się, jako poręczyciel do spłaty należności wynikającej z wymienionej umowy pożyczki.

(dowód: umowa pożyczki z dnia 29.01.2010r. k. 18, oświadczenie poręczyciela k. 19).

F. S. zmarł dnia 12 marca 2011 r.

(dowód: odpis skrócony aktu zgonu k. 24).

U. S. z tytułu umowy pożyczki spłaciła kwotę 26 126,47 zł, w tym kwotę 14 310,94 zł tytułem kapitału pożyczki, kwotę 11 734,67 zł, którą pożyczkodawca zaliczył na poczet odsetek umownych oraz kwotę 10 zł tytułem wkładu członkowskiego i kwotę 70,86 zł tytułem Indywidualnego Konta Składkowego. Należności w pozostałej części z tytułu umowy pożyczki ani pożyczkobiorca, ani poręczyciel w terminie nie spłacili.

(dowód: polecenia przelewu 15-17).

Pismem z dnia 8 kwietnia 2011 r. (...) wypowiedziała U. S. umowę pożyczki z dnia 29 stycznia 2010 r. nr (...) oraz wezwała do spłaty należności z tytułu umowy pożyczki.

(dowód: zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy k. 98).

Bezspornym sprawie było, że (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. nabyła wierzytelność (...) wobec F. S. i U. S..

Zobowiązanie U. S. z tytułu przedmiotowej umowy pożyczki stanowiło kwotę 102 010,77 zł, która obejmowała kapitał pożyczki w kwocie 85 689,06 zł oraz odsetki umowne i karne w kwocie 16 321,71 zł.

(dowód: raport spłaty k. 41).

Pismem z dnia 22 lipca 2011 r. (...) poinformowała U. S. o zbyciu wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki nr (...) na rzecz (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S..

(dowód: pismo z dni 22.07.2011 r. k. 116).

Sąd zważył, co następuje:

Strona powodowa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. domagała się od pozwanych U. S. kwoty 102 010,77 zł wraz z odsetkami umownymi naliczanymi według zmiennej stopy procentowej wynoszącej czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP od dnia 29 grudnia 2011 r. z tytułu umowy pożyczki.

Zgodnie z treścią art. 720 k.c., przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

W niniejszej sprawie nie budziło wątpliwości Sądu, że pozwaną U. S. wiązała ze (...) umowa pożyczki kwoty 100 000 zł, którą wraz z odsetkami pozwana była zobowiązana spłacać w miesięcznych ratach przez 59 miesięcy do dnia 28 grudnia 2014 r.

W świetle zgromadzonych dowodów z dokumentów, którym Sąd w pełni przydał walor wiarygodności, nie budził również wątpliwości, iż pozwana zaprzestała spłaty rat pożyczki, co upoważniało (...) do naliczania umownych odsetek do dnia wymagalności, odsetek karnych w wysokości 21% w skali roku od przeterminowanego kapitału od dnia 28 stycznia 2011 r., w wysokości 22 % - od dnia 6 kwietnia 2011 r., w wysokości 23 % - od dnia 13 maja 2011 r. oraz w wysokości 24 % - od dnia 9 czerwca 2011 r., jak również do wypowiedzenia umowy pożyczki i następnie naliczania takich odsetek od całej wymagalnej, a niespłaconej kwoty pożyczki. Zważyć należy, że pozwana, która początkowo polemizowała z twierdzeniami strony powodowej, nie kwestionowała ostatecznie szczegółowo i dokładnie przedstawionych wyliczeń uzasadniających żądanie pozwu.

Niewątpliwie też (...) była upoważniona do dokonania przelewu przysługującej jej wobec pozwanej wierzytelności na rzecz strony powodowej, co też uczyniła. Zgodnie bowiem z art. 509 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania, a wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Zgodnie przy tym z art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zaś w myśl § 2 jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe, jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

W świetle powyższych uregulowań i dowodów z dokumentów stwierdzić należało, iż strona powodowa skutecznie nabyła od (...) wierzytelność przysługującą wobec pozwanej z prawem naliczania dalszych odsetek zwłoki w wysokości określonej treścią stosunku prawnego łączącego pozwanego i (...). Ponieważ (...) ustaliła karne odsetki umowne to strona powodowa była uprawniona do naliczania takich odsetek od kwoty kapitału, zaś od kwoty skapitalizowanych odsetek - naliczania odsetek ustawowych albowiem zgodnie z art. 482 § 1 k.c. od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa.

Reasumując powództwo należało uznać za zasadne w całości zarówno co do roszczenia głównego, jak i odsetek zwłoki, co skutkowało orzeczeniem jak w sentencji.

Orzeczenie o kosztach znajduje uzasadnienie w treści art. 98 § 1 i 3 k.p.c., zgodnie z którym strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Wobec powyższego Sąd w punkcie II wyroku zasądził od pozwanej jako strony która przegrała sprawę kwotę 4 901,52 zł tytułem zwrotu kosztów procesu stronie powodowej. Na koszty te składa się opłata od pozwu w kwocie 1 276 zł, koszty zastępstwa procesowego w kwocie 3 600 zł oraz koszty z tytułu opłaty manipulacyjnej dla dostawcy usług w kwocie 25,52 z

W przedmiocie kosztów sądowych nie uiszczonych przez stronę powodową orzeczono na podstawie art. 102 k.p.c. (pkt III sentencji wyroku). Biorąc bowiem pod uwagę sytuację majątkową i możliwości zarobkowe pozwanej, Sąd nie obciążył jej w ogóle kosztami sądowymi.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Dziedzic
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Witek
Data wytworzenia informacji: