Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 311/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2012-02-20

Sygn. akt I ACz 311/12

POSTANOWIENIE

Dnia 20 lutego 2012 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SA:

Jan Gibiec

Sędzia SA:

Sędzia SA:

Adam Jewgraf (spr.)

Sławomir Jurkowicz

po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2012 r. na posiedzeniu niejawnym we Wrocławiu

sprawy z powództwa: (...) Spółki z o. o. we W.

przeciwko: Przedsiębiorstwu Usługowo-Produkcyjnemu (...) Spółce z o. o. w K.

o zapłatę

na skutek zażalenia strony powodowej

na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z dnia 12 stycznia 2012 r., sygn. akt X GNc 659/11

p o s t a n a w i a: zmienić zaskarżone postanowienie w pkt II i zasądzić do strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 1.800 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zabezpieczającego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy przyznał stronie powodowej kwotę 4.408,04 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zabezpieczającego ( pkt 1) a w pozostałym zakresie wniosek powódki oddalił ( pkt 2).

W ocenie Sądu Okręgowego zasadnym było uwzględnienie wniosku powódki wyłącznie w zakresie poniesionej przez nią opłaty. Koszty zastępstwa w postępowaniu zabezpieczającym stanowią normalne koszty wliczane w do kosztów postępowania sądowego i nie mogą być dochodzone odrębnie. Nadto orzekając o obowiązku zwrotu wnioskodawcy poniesionych przez niego kosztów postępowania zabezpieczającego Sąd ma na względzie zasady określone w art. 98 i nast. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., zaś kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zabezpieczającym nie można zaliczać do kosztów celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Kosztów tych nie obejmuje rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych, co oznacza, że okoliczność ich poniesienia w tym postępowaniu nie stanowi podstawy do ich zasądzenia przez Sąd.

W złożonym zażaleniu od powyższego postanowienia strona powodowa, skarżąc orzeczenie w pkt 2, wniosła o jego zmianę i zasądzenie na jej rzecz kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zabezpieczającym w kwocie 1.800 zł. Skarżąca wskazała, że zgłoszony przez nią wniosek uzasadniał zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zabezpieczającym, został złożony przed upływem dwóch tygodni o uprawomocnienia postanowienia Komornika w przedmiocie ustalenia tych kosztów. Nadto, powołując się na treść § 5 rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych, wskazał, że w sprawie winien mieć zastosowanie § 10 pkt 7 tego rozporządzenia dla ustalenia wysokości wynagrodzenia pełnomocnika w postępowaniu zabezpieczającym.

Sąd zważył, co następuje:

Zażalenie jest uzasadnione.

Prawidłowo wskazuje powódka, że postępowanie zabezpieczające, aczkolwiek związane z postępowaniem głównym, nie stanowi jego części i może toczyć się niezależnie od postępowania sądowego. Koszty związane z tym postępowaniem mogą przy tym powstać już po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie w spawie tj., gdy takowym orzeczeniem jest nakaz zapłaty jak to miało miejsce w niniejszej sprawie, czy wyrok sądu gospodarczego stanowiący tytuł zabezpieczenia ( art. 497 19a k.p.c.).

Słusznie wywodzi skarżąca, że istnienie luki w przepisach nie uzasadnia oddalenia wniosku. W tego rodzaju sytuacjach, wobec braku uregulowania sposobu rozstrzygnięcia o kosztach postępowania zabezpieczającego nieujętych we wskazanych orzeczeniach kończących postępowanie, rozstrzygnięcie o kosztach należy uzupełnić poprzez zastosowanie w drodze analogii przepisu art. 745 § 2 k.p.c. Przepis ów nie zmienia przy tym zasady akcesoryjności roszczeń o zwrot kosztów postępowania, a jedynie wyznacza inny niż w art. 109 k.p.c., termin do zgłoszenia wniosków obejmujących koszty nieuwzględnione w rozstrzygnięciu o kosztach w zapadłym orzeczeniu kończącym postępowanie.

Dodać przy tym należy, że zgodnie z normą art. 770 k.p.c. wysokość kosztów związanych z wykonaniem zabezpieczenia ustala postanowieniem komornik na które stronie przysługuje, wedle art. 767 k.p.c., skarga na czynności komornika. Powstanie tego rodzaju prawomocnego postanowienia w żadnym razie nie upoważnia Sądu do jego zmiany w zakresie wysokości ustalonych kosztów, a Sąd jedynie decyduje o zasadzie ich ponoszenia.

Nie powinno przy tym budzić wątpliwości, że koszty postępowania zabezpieczającego obejmują wszelkie ponoszone w nim opłaty i wydatki, a zatem także koszty zastępstwa związane z działaniem pełnomocnika w ramach tegoż postępowania. W tej kwestii Sąd Apelacyjny nie podziela odmiennego poglądu wyrażonego w zaskarżonym postanowieniu. Fakt, iż rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych nie przewiduje odrębnego uregulowania wynagrodzenia za czynności podejmowane w toku postępowania zabezpieczającego sam przez się nie może stanowić o tym, iż za czynności takowe, w określonych sytuacjach (takich, jak w rozpatrywanej sprawie, gdy kosztów udziału pełnomocnika w postępowaniu zabezpieczającym nie uwzględniono orzeczeniu kończącym sprawę) wynagrodzenie się nie należy. Zwrócić należy uwagę, że przepisy owego rozporządzenia nie zawierają zamkniętego katalogu czynności radców prawnych, za które przynależy się opłata. Zgodzić się należy ze skarżącą, że treść § 5 tego rozporządzenia wyraźnie wskazuje, że wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju.

Z omówionych wyżej przyczyn Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżone postanowienie w pkt II w ten sposób, że zasądził od strony pozwanej na rzecz strony powodowej dalszą kwotę 1.800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zabezpieczającym ( art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.).

mw

Dodano:  ,  Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jan Gibiec,  Sławomir Jurkowicz
Data wytworzenia informacji: