Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 97/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z 2018-09-27

Sygn. akt. IV K 97/18

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 września 2018 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie IV Wydział Karny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Nowak – Januchta

Protokolant: Sylwia Grędzińska

w obecności Prokuratora : Aleksandry Krasuskiej-Szewczak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 września 2018 r.

sprawy P. K.

syna P. i D. z d. B.,

ur. (...) w M.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 30 listopada 2012 r. sygn. akt II K 1027/10 za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani popełnione w dniu 2 października 2010 r. na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 3 (trzech) lat próby; oddano skazanego pod dozór kuratora; postanowieniem Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 2014 r. sygn. akt II Ko 404/14 zarządzono wykonanie kary 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności oraz zaliczono na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres zatrzymania w sprawie od dnia 02.10.2010 r. do dnia 04.10.2010 r .; postanowieniem Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 22 grudnia 2015 r. sygn. akt II 1.Kow 1795/15/wz warunkowo zwolniono skazanego z odbycia reszty kary pozbawienia wolności wyznaczając okres próby 2 (dwóch) lat, oddano pod dozór kuratora oraz zobowiązano do informowania kuratora o przebiegu okresu próby, powstrzymywania się od nadużywania alkoholu i podjęcia starań o zatrudnienie; postanowieniem Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 16 lutego 2018 r. sygn. akt VIII Kow 78/18 odwołano warunkowe przedterminowe zwolnienie i zarządzono wykonanie reszty pozostałej do odbycia kary pozbawienia wolności; (dnia 17.07.2018 r. wykonano karę pozbawienia wolności);

II.  Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 28 marca 2013 r. sygn. akt II K 93/13 za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani popełnione w dniu 22 września 2012 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. popełnione w okresie od około 8 września 2012 r. do dnia 22 września 2012 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, kara łączna 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 3 (trzech) lat próby; oddano skazanego pod dozór kuratora; postanowieniem Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 2014 r. sygn. akt II Ko 403/14 zarządzono wykonanie kary 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności; (dnia 10.12.2015 r. wykonano karę pozbawienia wolności);

III.  Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 20 listopada 2014 r. sygn. akt II K 504/14 za przestępstwo z art. 207 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w bliżej nieustalonym dniu i miesiącu 2009 r. do 07 sierpnia 2013 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 3 (trzech) lat próby; oddano skazanego pod dozór kuratora; postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 01 lutego 2018 r. sygn. akt II Ko 14/18 zarządzono wykonanie kary 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; (początek kary 14.11.2018 r.; kara nie wykonana);

IV.  Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 28 stycznia 2015 r. sygn. akt II K 948/14 za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. popełnione w dniu 28 września 2014 r. na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 2 (dwóch) lat próby, na podstawie art. 71 § 1 kk orzeczono karę grzywny w wymiarze 30 (trzydziestu) stawek dziennych w wysokości 10 (dziesięciu) złotych jedna stawka; orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 (dwóch) lat; na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczono okres zatrzymania w dniu 28.09.2014 r.;

V.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017r., sygn. akt IV K 148/17 za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. popełnione w dniu 25 stycznia 2017 r. na karę 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności oraz jednocześnie karę 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności, połączoną z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym; na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 25.01.2017 r. od godz. 12:25 do dnia 26.01.2017 r. do godz. 14:40; postanowieniem Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie z dnia 12 lipca 2017 r. sygn. akt VIII Kow 1670/17 udzielono skazanemu zezwolenia na odbycie kary 1 miesiąca pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w miejscu stałego pobytu, poprzez zainstalowanie środków technicznych w postaci stacjonarnego urządzenia monitorującego nadajnik skazanego; postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 22 marca 2018 r. sygn. akt II Ko 182/18 zarządzono wykonanie zastępczej kary 120 (stu dwudziestu) dni pozbawienia wolności w zamian za niewykonaną karę 8 miesięcy ograniczenia wolności (kara pozbawienia wolności wykonana w dniu 13.08.2017r., początek kary zastępczej w dniu 17.07.2018 r.)

orzeka:

I.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 87 § 1 k.k. w zw. z art. 569 § 1 k.p.k. orzeczoną w wyroku Sądu Rejonowego w Przasnyszu II Wydział Karny z dnia 30 listopada 2014r., sygn. akt II K 504/14 opisanym w pkt III karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności łączy z karą 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi -Północ w Warszawie, IV Wydział Karny z dnia 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt IV K 148/17 opisanym w pkt. V i wymierza P. K. karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w pkt I kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres odbywania zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 120 dni w zamian za karę 8 miesięcy ograniczenia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi -Północ w Warszawie, IV Wydział Karny z dnia 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt IV K 148/17 od dnia 17 lipca 2018 r. do dnia 27 września 2018 roku;

III.  w pozostałym zakresie wyżej wymienione wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

IV.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie co do wyroków opisanych w pkt I, II i IV;

V.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. Z. L. kwotę 147,60 (stu czterdziestu siedmiu i 60/00) złotych – zawierającą należny podatek VAT – tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną skazanemu z urzędu w sprawie o wydanie wyroku łącznego;

VI.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego.

Sygn. akt IV K 97/18

UZASADNIENIE

P. K. został skazany prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 30 listopada 2012 r. sygn. akt II K 1027/10 za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani popełnione w dniu 2 października 2010 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 3 lat próby; oddano skazanego pod dozór kuratora; postanowieniem Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 2014 r. sygn. akt II Ko 404/14 zarządzono wykonanie kary 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz zaliczono na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres zatrzymania w sprawie od dnia 02.10.2010 r. do dnia 04.10.2010 r .; postanowieniem Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 22 grudnia 2015 r. sygn. akt II 1.Kow 1795/15/wz warunkowo zwolniono skazanego z odbycia reszty kary pozbawienia wolności wyznaczając okres próby 2 lat, oddano pod dozór kuratora oraz zobowiązano do informowania kuratora o przebiegu okresu próby, powstrzymywania się od nadużywania alkoholu i podjęcia starań o zatrudnienie; postanowieniem Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 16 lutego 2018 r. sygn. akt VIII Kow 78/18 odwołano warunkowe przedterminowe zwolnienie i zarządzono wykonanie reszty pozostałej do odbycia kary pozbawienia wolności; (dnia 17.07.2018 r. wykonano karę pozbawienia wolności);

II.  Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 28 marca 2013 r. sygn. akt II K 93/13 za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 22 września 2012 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. popełnione w okresie od około 8 września 2012 r. do dnia 22 września 2012 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, kara łączna 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 3 lat próby; oddano skazanego pod dozór kuratora; postanowieniem Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 2014 r. sygn. akt II Ko 403/14 zarządzono wykonanie kary 10 miesięcy pozbawienia wolności; (dnia 10.12.2015 r. wykonano karę pozbawienia wolności);

III.  Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 20 listopada 2014 r. sygn. akt II K 504/14 za przestępstwo z art. 207 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w bliżej nieustalonym dniu i miesiącu 2009 r. do 07 sierpnia 2013 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 3 lat próby; oddano skazanego pod dozór kuratora; postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 01 lutego 2018 r. sygn. akt II Ko 14/18 zarządzono wykonanie kary 6 miesięcy pozbawienia wolności; (początek kary 14.11.2018 r.; kara nie wykonana);

IV.  Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 28 stycznia 2015 r. sygn. akt II K 948/14 za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. popełnione w dniu 28 września 2014 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 2 lat próby, na podstawie art. 71 § 1 kk orzeczono karę grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych w wysokości 10 złotych jedna stawka; orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 lat; na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczono okres zatrzymania w dniu 28.09.2014 r.;

V.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017r., sygn. akt IV K 148/17 za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. popełnione w dniu 25 stycznia 2017 r. na karę 1 miesiąca pozbawienia wolności oraz jednocześnie karę 8 miesięcy ograniczenia wolności, połączoną z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym; na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 25.01.2017 r. od godz. 12:25 do dnia 26.01.2017 r. do godz. 14:40; postanowieniem Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie z dnia 12 lipca 2017 r. sygn. akt VIII Kow 1670/17 udzielono skazanemu zezwolenia na odbycie kary 1 miesiąca pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w miejscu stałego pobytu, poprzez zainstalowanie środków technicznych w postaci stacjonarnego urządzenia monitorującego nadajnik skazanego; postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 22 marca 2018 r. sygn. akt II Ko 182/18 zarządzono wykonanie zastępczej kary 120 dni pozbawienia wolności w zamian za niewykonaną karę 8 miesięcy ograniczenia wolności (kara pozbawienia wolności wykonana w dniu 13.08.2017r., początek kary zastępczej w dniu 17.07.2018 r.)

W dniu 02 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Legionowie wniósł o wszczęcie postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego wobec skazanego P. K..

Sąd zważył, co następuje:

Na wstępie wskazać należy, iż zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2015, poz. 396) przepisów rozdziału IX ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (art. 85 -92 k.k.), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi konieczność orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. po dniu 01 lipca 2015 r. Mając na uwadze, iż ostatni wyrok skazujący P. K. tj. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, sygn. akt IV K 148/17, został wydany w dniu 25.04.2017r. i uprawomocnił się z dniem 03.05.2017r., przy rozpoznaniu wniosku o wydanie wyroku łącznego w niniejszej sprawie Sąd stosował przepisy rozdziału IX ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (art. 85 k.k. – 92 k.k.) w brzmieniu aktualnie obowiązującym, a więc po wejściu w życie - z dniem 01 lipca 2015 r. - ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Wskazać bowiem należy, iż zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów wobec skazanego w myśl art. 4 § 1 k.k. jest korzystniejsze i pozwala na wymierzenie jednej kary łącznej obejmującej kary jednostkowe podlegające wykonaniu.

Zgodnie z art. 85 § 1 k.k. jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Stosownie do treści art. 85 § 2 k.k. podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Zgodnie z art. 570 k.p.k. sąd wydaje wyrok łączny z urzędu lub na wniosek skazanego albo prokuratora, przy czym orzekając na wniosek skazanego sąd nie jest związany treścią złożonego wniosku i bierze po uwagę także wyroki, niepowołane we wniosku, a znane sądowi z urzędu (podobnie wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach 24.04.2007 r., II AKa 52/07, LEX 330999).

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż w niniejszej sprawie istnieją przesłanki do połączenia kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 20 listopada 2014 r., sygn. akt II K 504/14 (pkt III) z karą ograniczenia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt IV K 148/17 (pkt V) i orzeczenia wobec skazanego P. K. kary łącznej pozbawienia wolności. Jak wynika bowiem z akt sprawy, w tym treści opinii o skazanym nadesłanej z Aresztu Śledczego W. B. (k. 46) jedynie w tych sprawach orzeczone wobec skazanego kary bądź nie zostały dotychczas wprowadzone do wykonania, jak w przypadku kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. akt II K 504/14, bądź, jak w przypadku kary ograniczenia wolności orzeczonej wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. IV K 148/17, zarządzonej do wykonania w formie zastępczej kary pozbawienia wolności - są w chwili obecnej wykonywane. Nie podlega natomiast połączeniu kara 4 miesięcy pozbawienia wolności orzeczona wobec skazanego wyrokiem wydanym przez Sąd Rejonowy w Legionowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 948/14 (pkt IV) – prawomocnym z dniem 05 lutego 2015 r. - z zastosowaniem środka probacyjnego w postaci warunkowego zawieszenia wykonania kary na okres próby 2 lat, albowiem w ocenie Sądu wobec upływu okresu próby w niniejszej sprawie i braku prawomocnego zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, uwzględniając także okoliczność, iż skazany do chwili obecnej wykonał orzeczone tym wyrokiem karę grzywny, a także środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, uwzględnianie tego wyroku przy wymiarze kary łącznej, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, wobec konieczności orzeczenia bezwzględnej kary pozbawienia wolności, stanowiłoby niczym nieuzasadnione pogorszenie sytuacji skazanego. Nie podlega także połączeniu kara pozbawienia wolności orzeczona wobec skazanego wyrokiem tut. Sądu z dnia 25 kwietnia 2017 r. sygn. IV K 148/17 (pkt V) na podstawie art. 37b k.k., albowiem kara ta została wykonana w całości w systemie dozoru elektronicznego stosownie do postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie z dnia 12 lipca 2017 r. sygn. akt VIII Kow 1670/17.

Zgodnie z art. 86 § 1 k.k. Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa (zasada absorpcji) do ich sumy (zasada kumulacji). Z przepisu tego wynika, że Sąd może zastosować zasadę asperacji. Zgodnie zaś z art. 87 § 1 k.k. w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że jeden miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności.

Rozważając, która z zasad wymiaru kary łącznej powinna być zastosowania wobec skazanego Sąd kierował się m. in. poglądami wyrażonymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w tym również tym zapatrywaniem, iż „ wydając wyrok łączny Sąd orzekający powinien rozważyć przede wszystkim czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono te kary istnieje ścisły związek podmiotowy lub przedmiotowy, czy też związek ten jest dość odległy lub w ogóle go brak, a ponadto powinien rozważyć czy okoliczności, które zaistniały już po wydaniu poprzednich wyroków przemawiają za korzystnym lub niekorzystnym ukształtowaniem kary łącznej” (wyrok SN z dnia 25 października 1983 roku, sygn. akt IV KR 213/83, OSNKW 1984 z. 5-6, poz. 65). Sąd rozpoznający sprawę uwzględnił jednak również pogląd, zgodnie z którym orzeczenie kary łącznej nie musi przynosić skazanemu korzyści, to jest orzeczenia kary łącznej w wymiarze niższym od arytmetycznej sumy poszczególnych kar, czy też poprzez zastosowanie zasady absorpcji. Wymiar kary łącznej zależy bowiem od stopnia związku przedmiotowego i podmiotowego zbiegających się przestępstw. Decydujące znaczenie przy wymiarze kary łącznej ma także wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary, w znaczeniu prewencji indywidualnej i ogólnej. Popełnienie przez skazanego wielu przestępstw jest istotnym czynnikiem prognostycznym przemawiającym za orzeczeniem kary łącznej surowszej od wynikającej z dyrektywy absorpcji (vide wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 września 2001 r., sygn. akt II AKa 154/01).

W związku z powyższym, a także mając na uwadze dyspozycję art. 86 § 1 k.k. i art. 87 § 1 k.k. należy wskazać, iż w zakresie połączenia kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeczonych w wyrokach wymienionych w pkt III i V przy zastosowaniu absorpcji skazanemu powinna być wymierzona kara łączna 6 miesięcy pozbawienia wolności. Przy zastosowaniu zasady kumulacji skazanemu powinna być wymierzona kara łączna 10 miesięcy pozbawienia wolności. Przy zastosowaniu zasady asperacji Sąd mógł wymierzyć karę wyższą niż 6 miesięcy i niższą niż 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Przy wymiarze kary łącznej Sąd rozważył stopień związku podmiotowo – przedmiotowego pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono kary podlegające łączeniu. Przestępstwa objęte wyrokami wskazanymi w pkt III i V zostały skierowane przeciwko różnym rodzajowo dobrom prawnym, tj. rodzinie i opiece, życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, a ponadto skazany dopuścił się ich na przestrzeni znacznego, bowiem ponad siedmioletniego okresu czasu. Z uwagi na powyższe okoliczności stwierdzić należy, że brak jest ścisłego związku podmiotowo – przedmiotowego.

Przy wymiarze kary łącznej Sąd miał również na względzie dotychczasowy sposób życia P. K.. Skazany, mając 25 lat, był już kilkukrotnie karany, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu, rodzinie i opiece, życiu i zdrowiu, a więc przestępstwa charakteryzujące się znacznym stopniem ich społecznej szkodliwości, także za występki z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Podkreślić także należy, iż za przypisane skazanemu przestępstwa wymierzane mu były czterokrotnie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania i w trzech przypadkach wymierzenia skazanemu takiej kary, jej wykonanie było następnie zarządzane z uwagi na naruszanie przez niego porządku prawnego. Taka z kolei okoliczność świadczy w ocenie Sądu o braku rzeczywistej refleksji skazanego nad własnym postępowaniem, pomimo bowiem uprzednich skazań w dalszym ciągu wchodził on w konflikt z prawem. Wszystkie powyższe okoliczności dotyczące (...) świadczą zdaniem Sądu o niepoprawności zachowania skazanego.

Wymierzając P. K. karę łączną Sąd uwzględnił także treść dotyczącej go opinii Aresztu Śledczego W. B., w której skazany ten aktualnie przebywa. Z opinii tej wynika, że zachowanie skazanego w warunkach izolacji penitencjarnej oceniane jest jako poprawne. Skazany wobec przełożonych prezentuje regulaminową postawę, w grupie współosadzonych funkcjonuje poprawnie. Wobec skazanego nie stosowano środków przymusu bezpośredniego. Nie był karany dyscyplinarnie ani nagradzany regulaminowo. Nie deklaruje przynależności do podkultury przestępczej. Wobec popełnionych przestępstw wypowiada się mało krytycznie. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowego oddziaływania, z opinii wynika, że brak jest w chwili obecnej możliwości oceny jego realizacji. Nie uczestniczy w systemie przepustkowym.

Reasumując wszystkie podniesione powyżej okoliczności Sąd uznał, iż wymierzona kara łączna 10 miesięcy pozbawienia wolności będzie karą adekwatną do całościowego zachowania skazanego, skłoni go też do poczynienia rzeczywistej refleksji nad własnym postępowaniem, uświadomi mu nieopłacalność wchodzenia w konflikty z prawem. Kara taka będzie też zdaniem Sądu karą sprawiedliwą w odczuciu społecznym, spełni swoje cele w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. W ocenie Sądu kara łączna pozbawienia wolności wymierzona na zasadzie absorpcji czy asperacji, nie spełniłaby swoich funkcji w zakresie prewencji indywidualnej i ogólnej, a przede wszystkim nie byłaby sprawiedliwa w odczuciu społecznym. Należy zauważyć, iż sądy orzekające w poszczególnych sprawach, w których P. K. został skazany dostosowały wymiar kary nie tylko do celów prewencyjnych, ale także do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynów. Sąd wydający obecnie wyrok łączny nie jest uprawniony do ponownego rozważania tych okoliczności, które legły u podstaw wymiaru kar w osądzonych sprawach.

Na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w pkt I kary łącznej Sąd zaliczył skazanemu okres odbywania zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 120 dni w zamian za karę 8 miesięcy ograniczenia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi -Północ w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017 r. sygn. akt IV K 148/17 od dnia 17 lipca 2018 r. do dnia 27 września 2018 r.

Na podstawie art. 572 k.p.k. wobec braku warunków do objęcia wyrokiem łącznym wyroków: Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 30 listopada 2012 r., sygn. akt II K 1027/10 (pkt I), Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 28 marca 2013 r., sygn. II K 93/13 (pkt II), Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 28 stycznia 2015 r., sygn. II K 948/14 (pkt IV), Sąd w tym zakresie postępowanie umorzył.

Na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k. w zw. z § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, Sąd zasądził na rzecz adw. Z. L. kwotę 147,60 zł, zawierającą należny podatek VAT, tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną skazanemu z urzędu w sprawie o wydanie wyroku łącznego.

Mając na uwadze, iż skazany odbywa karę pozbawienia wolności, Sąd na mocy art. 624 § 1 k.p.k. zwolnił go od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w niniejszym postępowaniu o wydanie wyroku łącznego, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Marcinkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Nowak – Januchta
Data wytworzenia informacji: