Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI U 206/20 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z 2021-01-11

Sygn. akt VI U 206/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11/01/2021 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Małgorzata Kryńska-Mozolewska

po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania K. S. od decyzji (...)w W. z dnia 3 kwietnia 2020 r. znak (...)

przeciwko(...) w W.

o zasiłek chorobowy

orzeka:

zmienia zaskarżoną decyzje w ten sposób że przyznaje odwołującej K. S. prawo do zasiłku chorobowego za okres od 15.01.2020 r do 31.03.2020 r.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

Sygn. akt VI U 206/20

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 3 kwietnia 2020 roku, znak: (...)w W. odmówił K. S. prawa do zasiłku chorobowego od 15 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku. W uzasadnieniu organ podał, że w okresie od 17 czerwca 2019 roku do 13 grudnia 2019 roku oraz od 13 stycznia 2020 roku do 14 stycznia 2020 roku ubezpieczona wykorzystała pełny okres zasiłkowy, wynoszący 182 dni.

(decyzja z dnia 03.04.220r. – akta organu rentowego)

Od powyższej decyzji K. S. wniosła odwołanie, wnosząc o zmianę zaskarżonej decyzji i przyznanie jej prawa do zasiłku chorobowego za wskazany w niej okres. Odwołująca podała, że po 13 grudnia 2019 roku wróciła do pracy, przebywała w pracy i na urlopie wypoczynkowym, po czym od dnia 13 stycznia 2020 roku doszło do znacznego pogorszenia się jej stanu zdrowia, jednak jej niezdolność do pracy w tym okresie była spowodowana inną przyczyną niż niezdolność trwająca do dnia 13 grudnia 2019 roku.

(odwołanie – k. 1)

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie w całości, podtrzymując stanowisko wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Organ dodał, że na zwolnieniu lekarskim wystawionym na okres od 13 stycznia 2020 roku lekarz wpisał kod literowy A, co oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą.

(odpowiedź na odwołanie – k. 5 – 5 verte)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Odwołująca się K. S. była niezdolna do pracy w okresie od 17 czerwca 2019 roku nieprzerwanie do dnia 13 grudnia 2019 roku ze względu na chorobę o symbolu(...). Z kolei w okresie od dnia 13 stycznia 2020 roku nieprzerwanie do dnia 31 marca 2020 roku była niezdolna do pracy ze względu na chorobę o(...). W obu tych okresach niezdolność do pracy odwołującej się była spowodowana innymi schorzeniami.

(dowód: zestawienie zaświadczeń lekarskich – k. 24, opinia biegłego z zakresu chorób wewnętrznych – k. 30)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o wskazane wyżej dokumenty, których wiarygodność nie została skutecznie zakwestionowana przez strony w toku postępowania. Sąd oparł się na dowodzie z opinii biegłego z zakresu chorób wewnętrznych, opinia została, bowiem sporządzona w sposób fachowy i jasny, ponadto Sąd miał na uwadze, że po przesłaniu jej odpisu stronom, żadna z nich nie wniosła w wyznaczonym przez Sąd terminie jakichkolwiek zastrzeżeń do owej opinii. Strony nie wnosiły również o uzupełnienie materiału dowodowego.

Sąd zważył, co następuje:

Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie jest odwołanie K. S. od decyzji (...) odmawiającej jej prawa do zasiłku chorobowego za okres od 15 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku. Podstawą odmowy prawa do zasiłku chorobowego było uznanie przez (...), że odwołująca się wyczerpała okres zasiłkowy z dniem 14 stycznia 2020 roku.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. – Dz. U. z 2020 roku, poz. 870, dalej jako: ustawa zasiłkowa) zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 - nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - nie dłużej niż przez 270 dni. Powyższy okres jest tzw. okresem zasiłkowym, którego wyczerpanie skutkuje odmową przyznania prawa do dalszego zasiłku chorobowego. Okres zasiłkowy przy schorzeniach odwołującej się wynosił 182 dni. Z kolei art. 9 ust. 1 ustawy zasiłkowej wskazuje, że do okresu zasiłkowego wskazanego w art. 8 tej ustawy zalicza się również wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, a w ust. 2 wskazuje on, że do owego okresu zalicza się również okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej, a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Z ustaleń Sądu wynika, że odwołująca się była niezdolna do pracy w okresach od (...) stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku. Przerwa pomiędzy tymi okresami niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Jednak z ustaleń poczynionych w oparciu o wnioski zawarte w opinii biegłego z zakresu chorób wewnętrznych, którego opinia nie była kwestionowana przez strony, wynika, że w pierwszym okresie, czyli od 17 czerwca 2019 roku do 13 grudnia 2019 roku niezdolność odwołującej się do pracy była spowodowana jej chorobą onkologiczną. Jednocześnie była to inna przyczyna niezdolności do pracy, niż w okresie od 13 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku, kiedy to niezdolność była spowodowana schorzeniem psychiatrycznym. Z opinii biegłego wynika jednoznacznie, że były to dwie inne choroby, choroba onkologiczna nie powodowała niezdolności do pracy w okresie po 13 stycznia 2020 roku. Wobec tego brak przesłanek pozwalających na zaliczenie okresu niezdolności do pracy od 13 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku na jeden okres zasiłkowy z okresem od 17 czerwca 2019 roku do 13 grudnia 2019 roku. To zaś oznacza, że z dniem 13 stycznia 2020 roku otworzył się dla odwołującej się nowy okres zasiłkowy, liczący 182 dni. Od 13 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku odwołująca się wykorzystała 79 dni niezdolności do pracy, a więc nie wyczerpała pełnego okresu zasiłkowego. To prowadzi do wniosku, że przysługuje jej zasiłek chorobowy za okres od 15 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku. Wobec tego zaskarżona decyzja (...) jest nieprawidłowa i podlega zmianie.

Na marginesie jedynie można się odnieść do argumentacji podnoszonej przez (...), a sprowadzającej się do interpretacji oznaczenia kodu literowego A w zwolnieniu lekarskim wystawionym odwołującej się za okres od 13 stycznia 2020 roku do 20 stycznia 2020 roku. Sąd miał na uwadze, że (...) przedłożył do akt sprawy wydruk tego zwolnienia lekarskiego (k. 23 akt sprawy), faktycznie widnieje na nim kod literowy A. Jednak odwołująca się przekonywująco argumentowała, że najpierw miała wystawione zwolnienie lekarskie przez psychiatrę na okres od 21 stycznia 2020 roku do 26 lutego 2020 roku, a dopiero później lekarz psychiatra wystawił jej zwolnienie na okres do 7 dni wstecz, obejmujący dni od 13 stycznia 2020 roku do 20 stycznia 2020 roku. Odwołująca się wskazała też, że w tej sytuacji lekarz wystawiając chronologicznie drugie zwolnienie, aczkolwiek obejmujące okres wcześniejszy, posłużył się kodem literowym A, bowiem słusznie wskazał na jego związek z chronologicznie pierwszym zwolnieniem lekarskim, obejmującym okres późniejszy, czyli od 21 stycznia 2020 roku do 26 lutego 2020 roku. W obu tych okresach odwołująca się była faktycznie niezdolna do pracy z tej samej przyczyny, czyli z powodu ostrej reakcji na stres. Tym samym odwołująca się zaprzeczyła tezie formułowanej przez (...). To z kolei przerzuca ciężar dowodu na organ rentowy, który powinien przedstawić oba zwolnienia lekarskie, zarówno to obejmujące okres od 13 stycznia 2020 roku do 20 stycznia 2020 roku, jak i za okres od 21 stycznia 2020 roku do 26 lutego 2020 roku. (...) powinien, bowiem wykazać, że także na zwolnieniu chronologicznie pierwszym, dotyczącym okresu od 21 stycznia 2020 roku do 26 lutego 2020 roku, również znajdował się kod literowy A. Organ zaniechał jednak aktywności dowodowej w tym przedmiocie, co oznacza, że nie zdołał skutecznie zaprzeczyć twierdzeniom odwołującej się, która racjonalnie w ocenie Sądu tłumaczyła umieszczenie kodu literowego A na zwolnieniu dotyczącym okresu od 13 stycznia 2020 roku do 20 stycznia 2020 roku. Sąd przesłał pismo odwołującej się z dnia 6 lipca 2020 roku organowi, zakreślając mu odpowiedni termin na ustosunkowanie się. (...) nadesłał, co prawda pismo, jednak nie wyjasnił w nim w żaden sposób, czy kod literowy A znajduje się na obu zwolnieniach wystawionych odwołującej się, nie przedłożył też do akt sprawy zwolnienia na okres od 21 stycznia 2020 roku do 26 lutego 2020 roku. Wobec tego Sąd przyjął argumentację odwołującej się w tym przedmiocie. Ponadto Sąd miał na uwadze, że i tak rozstrzygające znaczenie w niniejszej sprawie ma opinia biegłego, Sąd, bowiem musiał zbadać przyczyny niezdolności do pracy pod kątem medycznym.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aleksandra Łaszuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Małgorzata Kryńska-Mozolewska
Data wytworzenia informacji: