Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1247/18 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Legionowie z 2020-02-17

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1247/18

Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji zawartych w cz ęś ciach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1. 

A. M.

Czyn z pkt. 1 wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  Oskarżony A. M. od 31 grudnia 2017 r. zatrudniony na umowach o pracę na czas określony w firmie (...) ul. (...) , (...)-(...) L. . Ostania umowa o prace została zawarta z oskarżonym w dniu 01 sierpnia 2018 r. . Oskarżony otrzymywał wynagrodzenie za prace przelewami na wskazany przez niego rachunek bankowy po rozliczeniu przez księgową obsługująca w/w firmę ilość godzin wykonanej pracy i rozliczeniu delegacji zagranicznych wobec faktu iż oskarżony zatrudniony był jako kierowca i wykonywał pracę na terenie całego kraju i zagranicy . Wynagrodzenie było wypłacane oskarżonemu zgodne z listą płac i nie było opóźnień w jego wypłacie .

2.  Oskarżony A. M. wobec faktu iż wykonywał pracę po za granicami kraju dysponował należącą do firmy (...) ul. (...) , (...)-(...) L. kartą bankomatową wielowalutową wydaną przez Bank (...) S.A. ( obecnie (...) Bank S.A. ) . Oskarżony znał kod pin do tej karty . Karta ta służyła wyłącznie oskarżonemu do płacenia nią podczas wyjazdów służbowych samochodem ciężarowym poza granicę Polski w ramach delegacji np. za paliwo do samochodu ciężarowego i był on do takich transakcji tą kartą upoważniony przez J. A. .

3.  W dniu 29 sierpnia 2018 r. w miejscowości J. , woj. (...) oskarżony A. M. przyjechał do J. woj. (...) na stację paliw H. przy ul. (...) , gdzie był umówiony z J. A. i skąd miał zabrać ciągnik siodłowy marki R. (...) nr rej. (...) na przegląd techniczny do mechanika . Po przyjeździe na miejsce otrzymał od J. A. teczkę z dokumentami w której znajdowała się karta bankomatowa wielowalutowa banku (...) S.A.. Oskarżony udał się następnie z tymi dokumentami i kartą do samochodu R. (...) nr rej. (...), gdzie wyjął tą kartę bankomatową i ją zabrał . Następnie oświadczył J. A. iż zgubił portfel z dokumentami i musi pojechać na inną stację paliw gdzie wczesnej tankował swój samochód by go znaleźć .

4.  Następnie oskarżony pojechał do swoim samochodem do bankomatu w J. gdzie działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru dokonał kradzieży z włamaniem na konto bankowe należące do J. A. przy użyciu w/w karty bankomatowej wielowalutowej i bez wiedzy i zgody właściciela rachunku przy użyciu kodu PIN-u : wykonał cztery razy wypłaty po 241,78 Euro z bankomatu i wypłaty w kwocie 12,09 Euro z bankomatu z tytułu czego powstały koszty w kwocie 39,92 Euro związane z wykonywaniem wypłat i przewalutowaniem powodując straty w łącznej kwocie 1019,13 Euro ( 4369,11 zł zgodnie z średnim kurs euro podany przez NBP na dzień 29 sierpnia 2018 r.) na rzecz J. A..

5.  Po około 20 minutach oskarżony wrócił na stacje paliw H. i oświadczył J. A. iż nie udało mu się znaleźć tych dokumentów bo zmieniła się zmiana na stacji paliw i wobec powyższego nie może pojechać ciągnikiem siodłowym marki R. (...) nr rej. (...) na przegląd techniczny do mechanika. Oskarżony zwrócił J. A. teczkę z dokumentami do której włożył w/w kartę bankomatową.

6.  Następnie po powrocie do swojego miejsca zamieszkania w K. oskarżony w dniu 29 sierpnia 2018 r. e-mailem wypowiedział umowę o prace zawartą w dniu 01 sierpnia 2018 r. z firmą (...) ul. (...) , (...)-(...) L.. Wobec faktu iż oskarżony dokonał kradzieży z włamaniem na konto jej firmy i zabrał w celu przewłaszczenia pieniądze w/w kwocie wypłacone z bankomatu w dni 28 sierpnia 2018 r. J. A. rozwiązała tą umowę o prace bez wypowiedzenia w dniu 30 sierpnia 2018 r. . Ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w K. IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 09 lipca 2019 r. sygn. akt IV P 318/18 oskarżony i pokrzywdzona ustalili iż ostania umowa o pracę oskarżonego uległa rozwiązaniu za porozumieniem stron z dniem 29 sierpnia 2018 r ..

częściowo wyjaśnienia oskarżonego A. M. k. 36 , k. 154-155 , zeznań świadka J. A. k. 2 , k. 39 , k. 155- 157 , umowa o prace k. 12 , 17 , k. 95-96 , listy płac k. 52-59 , kalkulator zagranicznych podróży służbowych k. 70, k. 73 , delegacje zagraniczne k. 71 , k. 74 , k. 75 , k. 76 , przelewy wynagrodzenia k. 72 , k. 77.

częściowo wyjaśnienia oskarżonego A. M. k. 36 , k. 154-155 , zeznań świadka J. A. k. 2 , k. 39 , k. 155- 157 .

częściowo wyjaśnienia oskarżonego A. M. k. 36 , k. 154-155 , zeznań świadka J. A. k. 2 , k. 39 , k. 155- 157 .

częściowo wyjaśnienia oskarżonego A. M. k. 36 , k. 154-155 , zeznań świadka J. A. k. 2 , k. 39 , k. 155- 157 , potwierdzenia wypłaty k. 5-11 , korespondencja sms i emaliowa k. 41-52 , k. 162-165 .

częściowo wyjaśnienia oskarżonego A. M. k. 36 , k. 154-155 , zeznań świadka J. A. k. 2 , k. 39 , k. 155- 157 .

częściowo wyjaśnienia oskarżonego A. M. k. 36 , k. 154-155 , zeznań świadka J. A. k. 2 , k. 39 , k. 155- 157 , wypowiedzenie umowy k. 20 , k. 43 , ugoda z dnia 09 lipca 2019 r. sygn. akt IV P 318/18 k. 166-167 .

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1. 

A. M.

Czyn z pkt. 1 wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.  Fakt iż J. A. pozwoliła oskarżonemu w dniu 29 sierpnia 2018 r. by ten wybrał za pomocą służbowej karty wielowalutowej z bankomatu pieniądze tytułem swojego wynagrodzenia za pracę .

częściowo wyjaśnienia oskarżonego A. M.

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1,2,3,4,5,6

Częściowo wyjaśnienia oskarżonego A. M. , zeznania świadka J. A. , dokumenty wskazane przy faktach 1-6 .

Wyjaśnienia oskarżonego A. M. po za częścią w której stwierdził iż J. A. pozwoliła oskarżonemu w dniu 29 sierpnia 2018 r. by ten wybrał za pomocą służbowej karty wielowalutowej z bankomatu pieniądze tytułem swojego wynagrodzenia za pracę są jasne , dokładne , spójne , logiczne i korespondujące z zebranym w sprawie materiałem dowodowym dotyczącym faktów które zostały uznane przez Sąd za udowodnione . Oskarżony w swoich wyjaśnieniach przyznał iż dokonał wypłat z bankomatu posługując się karta bankomatową wielowalutowa należąca do firmy (...) w której był zatrudniony . Należy wskazać iż z wyjaśnień tych wynika wprost iż popełnił on zarzucane mu czyn z pkt. 1 wyroku .

Zeznania świadka J. A. w zakresie jakim Sąd dał im wiarę są jasne , dokładne , spójne , logiczne i korespondujące z zebranym w sprawie materiałem dowodowym dotyczącym faktów które zostały uznane przez Sąd za udowodnione . Zeznania tego świadka korespondują z wyjaśnieniami oskarżonego w zakresie jakim Sąd dał im wiarę .

Autentyczność i wiarygodność tych dokumentów nie była kwestionowana przez żadną ze stron, ani nie stoi w sprzeczności z żadnym innym dowodem, a tym samym nie budzi wątpliwości. Brak jest na tych dokumentach jakichkolwiek śladów podrobienia bądź przerobienia .

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1 z pkt. 1.2

Częściowo wyjaśnienia oskarżonego A. M.

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego A. M. w części w której stwierdził iż J. A. pozwoliła oskarżonemu w dniu 29 sierpnia 2018 r. by ten wybrał za pomocą służbowej karty wielowalutowej z bankomatu pieniądze tytułem swojego wynagrodzenia za pracę. W tym zakresie wyjaśnienia oskarżonego są nie niejasne , nielogiczne , wewnętrznie sprzeczne i nakierowane na uniknięcie odpowiedzialności i pomniejszenie swojej winny. Przedstawiona przez oskarżonego wersja wydarzeń stanowi przyjętą przez oskarżonego linię obrony , która nie znalazła jednak potwierdzenia w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Należy zauważy iż zeznań świadka J. A. kategorycznie wynika iż nie wyrażała zgody by oskarżony za pomocą karty bankomatowej wielowalutowej w dniu 29 sierpnia 2018 r. wypłacił z bankomatu pieniądze z tytułu swojego wynagrodzenie za pracę . Fakt ten potwierdza również treść korespondencji sms i e-mailowej między nią a oskarżonym . Należy ponadto wskazać iż wynagrodzenie za prace było oskarżonemu zawsze wypłacane przelewem po rozliczeniu jego zagranicznych delegacji . Tym samym oskarżony bez takiego rozliczenie nie mógł wiedzieć jaką dokładnie kwotę wynagrodzenia miał otrzymać za sierpień 2018 r. . Ponadto J. A. nie wyraziła by zgody by wypłacił on pieniądze z tytułu swojej wypłaty karta wielowalutową gdyż narażało by ją na dodatkowe koszty z tytułu wykonywania wypłat i przewalutowania ( koszty te wyniosły 39,92 Euro ) . Wyżej wskazane fakty dyskwalifikują prawdziwość wyjaśnień oskarżonego w zakresie jakim Sąd dnie dal im wiary .

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

-----

-----

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

-----

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

A. M.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przepis art. 279 § 1 k.k. stanowi , iż karze podlega , kradnie z włamaniem. Włamanie polega na przełamaniu zabezpieczeń chroniących przedmiot czynności wykonawczej przed kradzieżą. Najczęściej sprowadza się ono do ich fizycznego przełamania, jednak włamaniem jest również przełamanie zabezpieczeń cyfrowych . Włamaniem jest także przełamanie kodów zabezpieczających program komputerowy przed jego nielegalnym uzyskaniem . Nie ma znaczenia, czy zabezpieczenie przedmiotu przed kradzieżą jest efektywne i jakich środków należy użyć, by je sforsować. Konieczne jest natomiast, aby rzecz była zabezpieczona przed kradzieżą i aby sprawca usunął zabezpieczenie Nie jest jednak włamaniem przełamanie zabezpieczeń na tyle nieefektywnych, że nie stanowią poważnego wyrazu woli zabezpieczenia rzeczy przed kradzieżą . Jest włamaniem otwarcie drzwi dopasowanym lub skradzionym kluczem . Nie jest nim natomiast otwarcie drzwi kluczem umieszczonym w zamku, ponieważ z umieszczenia go tam nie wynika wola właściciela lub posiadacza, aby zabezpieczyć przedmiot przed kradzieżą. Jeżeli zabezpieczenie jest już uprzednio uszkodzone, a sprawca je następnie sforsował, zabór rzeczy jest kradzieżą z włamaniem tylko wtedy, kiedy rozmiar istniejącego wcześniej uszkodzenia nie umożliwiał zaboru . Kradzież z włamaniem jest przestępstwem powszechnym, które może popełnić każdy . Stronę podmiotową stanowi zamiar bezpośredni. Jest to przestępstwo kierunkowe, ponieważ sprawca działa w celu przywłaszczenia lub (w wypadku uzyskania programu komputerowego) osiągnięcia korzyści majątkowej ( za Magdalena Kulik Komentarz aktualizowany do art. 279 kodeksu karnego ) .

Natomiast zgodnie z treścią art. 12. § 1 k.k. dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego.

W powyższej sprawie zachowanie oskarżonego A. M. zrealizowało wszystkie znamiona czynu z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. opisanego w pkt. 1 wyroku . Oskarżony w dniu 29 sierpnia 2018 r. w miejscowości J. , woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru dokonał kradzieży z włamaniem na konto bankowe należące do J. A. przy użyciu karty bankomatowej wielowalutowej i bez wiedzy i zgody właściciela rachunku przy użyciu kodu PIN-u : wykonał cztery razy wypłaty po 241,78 Euro z bankomatu i wypłaty w kwocie 12,09 Euro z bankomatu z tytułu czego powstały koszty w kwocie 39,92 Euro związane z wykonywaniem wypłat. Wyniku tych działań i przewalutowaniem oskarżony spowodował straty w łącznej kwocie 1019,13 Euro ( 4369,11 zł – zgodnie z średnim kurs euro podany przez NBP na dzień 29 sierpnia 2018 r. ) na rzecz J. A.. Należy wskazać iż kod jako swoisty i niepowtarzalny klucz elektroniczny zabezpieczający dostęp do konta bankowego danej osoby za pośrednictwem bankomatu wraz z kartą bankomatową stanowią przeszkodę do zawładnięcia mieniem innej osoby. Pokonanie takiej przeszkody przez posłużenie się przez sprawcę skradzioną kartą bankomatową wraz z kodem (kluczem elektronicznym) w celu pobrania wbrew jej woli pieniędzy z bankomatu, wyczerpuje znamiona kradzieży z włamaniem w rozumieniu art. 279 § 1 k.k. ( tak wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2014 r. II AKa 180/14 ) . Nietąpliwi zachowanie oskarżonego spełnia te przesłanki gdyż 4 krotnie posługując się kartą bankomatowa wielowalutowa i znając kod pin do tej karty należącą do pokrzywdzonej J. A. wbrew jej woli pokonał niepowtarzalny klucz elektroniczny zabezpieczający dostęp do konta działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru. Dlatego Sąd zakwalifikował czyn zarzucany oskarżonemu jako czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. a nie czyn z art. 279 § 1 k.k. . Należy wskazać iż dokonanie płatności kartą płatniczą w formie tzw. płatności zbliżeniowej przez osobę nieuprawnioną, która weszła w posiadanie karty wbrew woli jej właściciela, stanowi przestępstwo kradzieży z włamaniem (art. 279 § 1 k.k.). Karta bankomatowa stanowi narzędzie nadające się do popełnienia przestępstwa kradzieży z włamaniem (art. 279 § 1 k.k.), bez względu na to, czy sprawca dysponuje prawidłowym kodem (PIN) zabezpieczającym kartę ( tak wyrok Sądu Najwyższego z 22 marca 2017 r. III KK 349/16 ) .

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

----

-----

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

------

1.6.  Umorzenie postępowania

-----

----

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

-----

1.7.  Uniewinnienie

----

-----

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

-----

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. M.

1, 2

3

4

1

1

1

Niewątpliwą okolicznością obciążającą jest duży społecznej szkodliwości popełnionych przez oskarżonego A. M. czynu opisanego w pkt. 1 wyroku przejawiający się w charakterze naruszonego przez oskarżonego dobra oraz okoliczności działania oskarżonego. Oskarżony naruszył bowiem dobro chronione prawem jakim jest cudze mienie. Jako okoliczność łagodzącą Sąd przyjął fakt iż oskarżony nie był dotychczas karany ( k. 146 ) . Sąd wymierzoną oskarżonemu karę 1 roku pozbawienia wolności zawiesił na okres próby 2 lat na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 k.k., uznając iż jest to okres wystarczający dla zrozumienia przez oskarżonego wagi popełnionego przez niego czynu biorąc pod uwagę wyżej wskazane okoliczności łagodzące, zwłaszcza role oskarżonego przy popełnieniu tego czynu . Groźba zarządzenia wykonania kary w okresie próby ponadto spowoduje , iż oskarżony będzie respektować porządek prawny, a co za tym idzie cele kary zostaną osiągnięte. Zgodnie z treścią art. 69 § 1 k.k. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Należy wskazać iż oskarżony w chwili popełnienia tego przestępstwa nie był karany ( k. 146 ) oraz orzeczono wobec niego karę pozbawienia wolności w wymiarze nie przekraczającym roku , tym samym zachodzą przesłanki wskazane w art. 69 § 1 k.k. umożliwiające zawieszenie orzeczonej wobec oskarżonego kary 1 roku pozbawienia wolności .

Orzeczenie tego obowiązku spełnia wobec oskarżonego cele zarówno wychowawcze jak i zapobiegnie popełnieniu przez niego podobnych przestępstw w przyszłości.

Nałożenie na oskarżonego obowiązku naprawienia szkody w całości ma zrealizować wobec niego cele wychowawcze i powstrzymać go od popełnienia w przyszłości podobnych przestępstw.

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

-----

-----

-----

-----

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowa ł określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

-----

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. Sąd zwolnił oskarżonego A. M. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych biorąc pod uwagę jego obecne dochody.

1.1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Kosiński
Data wytworzenia informacji: