Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1016/16 - wyrok Sąd Rejonowy w Legionowie z 2017-12-18

Sygn. akt II K 1016/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 grudnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Tomasz Kosiński

Protokolant: Bożena Oblińska

w obecności oskarżyciela : -----

po rozpoznaniu dnia 05 września 2017 r. , 16 października 2017 r. i 18 grudnia 2017 r. na rozprawie w Legionowie sprawy :

A. K. , córki M. i M. z d. R. , ur. (...) w W.

oskarżonej o to, że :

w dniu 20 lutego 2015 roku w W. na ulicy (...) na wysokości Szpitala (...) będąc na drodze publicznej umyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym określone w art. 45 ust.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym w ten sposób , że będąc w stanie nietrzeźwości tj. 0,58 mg/l i 0,57 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierowała samochodem marki J. (...) o nr rej. (...)

to jest o czyn z art. 178a § 1 k.k.

1.  Oskarżonego A. K. w ramach zarzucanego jej czynu uznaje za winną tego że w dniu 20 lutego 2015 roku w W. , woj. (...) na ulicy (...) na wysokości Szpitala (...) kierowała pojazdem mechanicznym samochodem marki J. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym będąc w stanie nietrzeźwości I badanie 0,58 mg/l , II badanie 0,57 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu to jest popełnienia czynu z art. 178a § 1 k.k. i za to na podstawie art. 178a § 1 k.k. skazuje ją na karę grzywny 100 ( sto ) stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 ( dziesięć ) złotych;

2.  Na podstawie art. 42 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonej A. K. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 ( dwóch ) lat ;

3.  Na podstawie art. 63 § 4 k.k. na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym zalicza oskarżonej A. K. okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 20 lutego 2015 r. do dnia 20 lutego 2016 r.;

4.  Na podstawie art. 49 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. zasądza od oskarżonej A. K. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 200 ( dwieście ) złotych;

5.  Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżoną A. K. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Sygn. akt II K 1016/16

UZASADNIENIE ( w trybie art. 424 § 3 k.p.k. )

Oskarżona A. K. stanęła pod zarzutem iż w dniu 20 lutego 2015 roku w W. na ulicy (...) na wysokości Szpitala (...) będąc na drodze publicznej umyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym określone w art. 45 ust.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym w ten sposób , że będąc w stanie nietrzeźwości tj. 0,58 mg/l i 0,57 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierowała samochodem marki J. (...) o nr rej. (...) to jest popełnienia czynu z art. 178a § 1 k.k..

Prawomocnym postanowieniem z dnia 19 września 2016 r. sygn. akt III Ko 104/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Ż. w W. na podstawie art. 68 § 1 k.k. w zw. z art. 549 k.p.k. i art. 550 k.p.k. podjął postępowanie karne warunkowo umorzone wobec A. K. za czyn z art. 178a § 1 k.k. wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Ż. w W. z dnia 22 grudnia 2015 r. sygn. akt III K 80/15 ( k. 292 ) .

Oskarżona A. K. ma ukończone 53 lata , jest mężatką , ma na utrzymaniu córkę męża , pracuje i uzyskuje dochód w wysokości 1300 zł , była karana ( k. 361 ) , nie był leczona psychiatrycznie ani leczony odwykowo .

Oskarżona A. K. w postępowaniu przygotowawczym i na rozprawie przed Sądem przyznał się do popełnienia zrzucanego jej czynu ( k. 15 i k. 94 ) .

Oskarżony A. K. w postępowaniu przygotowawczym i na rozprawie przed Sądem złożył wyjaśnienia w których opisał z jakich powodów i w jakich okolicznościach w dniu 20 lutego 2015 roku w W. na ulicy (...) na wysokości Szpitala (...) będąc w stanie nietrzeźwości kierowała samochodem marki J. (...) o nr rej. (...) . Z wyjaśnień oskarżonej A. K. wynika iż kierowała ona tym samochodem mimo iż wiedziała że jest w stanie nietrzeźwości , gdyż musiała zawieść do Szpitala (...) córkę swojego męża – K. K. która zażyła znaczną ilość środków uspokajających ( k. 15 i k. 94 - 95 ).

Sąd dał w całości wiarę wyjaśnieniom oskarżonej A. K. zwłaszcza w zakresie jakim przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i opisała z jakich powodów będąc w stanie nietrzeźwości kierowała tym samochodem . W tym zakresie wyjaśnienia oskarżonej A. K. są jasne , dokładne i korespondują z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego zwłaszcza : zeznań świadków E. F. ( k. 6v, k. 96-98 i k. 350 ) , W. W. ( k. 7v , k. 99 i k. 350 ) , E. K. ( k. 230 i k. 359 ) i J. K. ( k. 100-101 i k. 373 ) oraz dokumentów w postaci : notatki urzędowej ( k. 1 ) , protokołu badania urządzeniem kontrolno - pomiarowym ( k. 2 ) świadectwa wzorcowania ( k. 3 ) , poświadczenia ( k. 9 ) , postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy ( k. 18 ) , pisma z (...) ( k. 88, k. 151, k. 153 ) , pisma ze Szpitala (...) ( k. 90 ) , dokumentacji medycznej ( k. 92, k. 114-166 ) , informacji z ewidencji kierowców ( k. 109 ) , informacji w trybie art. 213 § 1 a k.p.k. ( k. 209-210 ) , odpis postanowienia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania ( k. 292 ) , odpisu postanowienia ( k. 316 ) i sprzeciwu od wyroku nakazowego ( k. 334-335 ) .

Sąd dał pełną wiarę zeznaniom przesłuchanych w niniejszej sprawie świadków: E. F. ( k. 6v, k. 96-98 i k. 350 ) , W. W. ( k. 7v , k. 99 i k. 350 ) , E. K. ( k. 230 i k. 359 ) i J. K. ( k. 100-101 i k. 373 ) jako jasnym , dokładnym i korespondującym z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego zwłaszcza z wyjaśnieniami oskarżonej A. K. których przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu.

Sąd dał w pełni wiarę dowodom z dokumentów , albowiem dokumenty powyższe zostały sporządzone przez funkcjonariuszy publicznych , nie zainteresowanych rozstrzygnięciem w sprawie , a zatem nie mających logicznego powodu , by przedstawiać nieprawdziwy stan rzeczy w dokumentach . Brak jest na tych dokumentach jakichkolwiek śladów podrobienia bądź przerobienia .

Sąd dał ponadto wiarę wszystkim ujawnionym na rozprawie dokumentom. Ich autentyczność i wiarygodność nie była kwestionowana przez żadną ze stron, ani nie stoi w sprzeczności z żadnym innym dowodem, a tym samym nie budzi wątpliwości.

Sąd zważył, co następuje:

Oskarżona A. K. w ramach zarzucanego jej czynu została uznana za winną tego że w dniu 20 lutego 2015 roku w W. , woj. (...) na ulicy (...) na wysokości Szpitala (...) kierowała pojazdem mechanicznym samochodem marki J. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym będąc w stanie nietrzeźwości I badanie 0,58 mg/l , II badanie 0,57 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu to jest popełnienia czynu z art. 178a § 1 k.k..

Przepis art. 178 a § 1 k.k. stanowi , iż karze podlega , kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego , prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym , wodnym lub powietrznym. Występek ten ma charakter umyślny, przy czym samo uruchomienie i prowadzenie pojazdu wymaga zamiaru bezpośredniego, natomiast fakt znajdowania się przez prowadzącego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego może być również objęty zamiarem ewentualnym. W każdym razie niezbędna jest świadomość sprawcy, że może znajdować się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i godzenie się z tą możliwością. Z treści art. 178 a § 1 k.k. wynika , więc że dla stwierdzenia przesłanek popełnienia przestępstwa wskazanych w tym przepisie konieczne jest spełnienie następujących znamion : po pierwsze sprawca winien prowadzić pojazd mechaniczny , po drugie - prowadzący pojazd musi znajdować się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego , wreszcie po trzecie – pojazd mechaniczny winien być prowadzony w ruchu lądowym , wodnym lub powietrznym.

Należy stwierdzić iż, wszystkie wyżej wskazane w art. 178 a § 1 k.k. przesłanki zostały spełnione w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania .

Po pierwsze niewątpliwym jest iż oskarżona A. K. poruszała się pojazdem mechanicznym. Kierował bowiem w dniu 20 lutego 2015 roku pojazdem mechanicznym samochodem osobowym marki J. (...) o nr rej. (...) . Fakt ten wynika wprost iż jasnych i dokładnych zeznań świadków : E. F. ( k. 6v, k. 96-98 i k. 350 ) , W. W. ( k. 7v , k. 99 i k. 350 ) i J. K. ( k. 100-101 i k. 373 ) oraz z wyjaśnień oskarżonej A. K. ( k. 15 i k. 94 -95 ) w zakresie jakim Sąd dał im wiarę .

Po drugie w ocenie Sądu nie ma wątpliwości , iż oskarżona w chwili popełnienia czynu zabronionego znajdowała się w stanie nietrzeźwości . Zgodnie z treścią art. 115 § 16 k.k. stan nietrzeźwości zachodzi, gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Oskarżona A. K. po zatrzymaniu przez Policję został poddany badaniu alkometrem ( k. 2 - 3 ) . Badanie to wykazało, iż w wydychanym przez oskarżoną powietrzu znajdował się alkohol w ilości niedozwolonej do prowadzenia jakichkolwiek pojazdów tj. w wysokości 0,58 mg/l miligrama alkoholu etylowego w jednym decymetrze sześciennym wydychanego powietrza ( I próba badania wykonana w dniu 20 lutego 2015 r. o godz. 22:23 – k. 2 ) . W konsekwencji należy przyjąć , iż stężenie alkoholu w organizmie oskarżonej znacznie przewyższało dolną granicę stanu nietrzeźwości .

Została w omawianej sytuacji również spełniona trzecia przesłanka. Oskarżona kierowała pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym . Oskarżona A. K. kierował bowiem w dniu 20 lutego 2015 roku pojazdem mechanicznym samochodem marki J. (...) o nr rej. (...) w W. , woj. (...) na ulicy (...) na wysokości Szpitala (...). Należy zauważyć , iż dla przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k. nie jest znamienne prowadzenie pojazdu mechanicznego po drodze publicznej. Wystarczające jest prowadzenie go w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w jakiejkolwiek strefie ruchu, to jest w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym ( tak Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie , II AKa 131/04 KZS 2004/9/35 ). W powyższym przypadku ul. (...) w W. po której oskarżona kierował pojazdem mechanicznym - samochodem marki J. (...) o nr rej. (...) jest drogą publiczną określoną w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086 z późn. zm. ) .

Z tych względów zarówno okoliczności sprawy , jak i wina oskarżonej A. K. co do popełnienia przez nią czynu z art. 178a § 1 k.k. nie budzą wątpliwości.

Wymierzając oskarżonej A. K. karę Sąd wziął pod uwagę zarówno okoliczności obciążające jaki i łagodzące.

Niewątpliwą okolicznością obciążającą jest duży stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez oskarżoną czynu przejawiający się charakterze naruszonego przez oskarżoną dobra. Oskarżona A. K. narażała bowiem zarówno bezpieczeństwo ruchu drogowego ( albowiem co jest notoryjne wiadomo , w stanie nietrzeźwości postrzeganie i prawidłowe reagowanie na sytuację drogowe jest w znacznym stopniu utrudnione ) , a także innych uczestników ruch drogowego , przede wszystkim pieszych. Nadto jako okoliczność obciążającą Sąd przyjął wysoką nagminność przestępstw popełnianych przez sprawców w stanie nietrzeźwości, co winno się spotkać z właściwą i surową represją karną . Ponadto oskarżona A. K. była karana za czyn z art. 178 a § 1 k.k. ( k. 361 ).

W powyższej sprawie Sąd za okoliczność łagodzącą wobec oskarżonej A. K. uznał fakt iż kierowała ona tym samochodem gdyż w jej ocenie musiała zawieść do Szpitala (...) córkę swojego męża – K. K. która zażyła znaczną ilość środków uspokajających.

Orzekając o karze Sąd wymierzył oskarżonej A. K. karę grzywny karę grzywny 100 ( sto ) stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 ( dziesięć ) złotych, kara ta spełnia bowiem wymogi zarówno prewencji indywidualnej jak i generalnej, a także odpowiada stopniowi zawinienia i społecznej szkodliwości czynu. Orzeczona wobec oskarżonej A. K. kara grzywny spełnia wobec tego oskarżonego również funkcję represyjną .

Orzekając wobec oskarżonej A. K. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 lat , Sąd postąpił zgodnie z dyspozycją art. 42 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. . Wobec faktu iż czyn popełniono w dniu 20 lutego 2015 r. Sąd na podstawie art. 4 § 1 k.k. orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na podstawie art. 42 § 2 k.k. w brzemieniu obowiązującym do 17 maja 2015 r.. Sąd uznał bowiem , iż okres 2 lat jest wystarczający dla spełnienia roli represyjnej wobec oskarżonej . Tylko ten środek karny spełni wobec oskarżonej funkcję prewencyjną i wychowawczą oraz zapobiegnie powrotowi do przestępstwa. Ponadto ten środek karny winien wyeliminować przez okres jego obowiązywania zagrożenie jakie stanowi oskarżona dla innych uczestników ruchu drogowego.

Na podstawie art. 63 § 4 k.k. na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym Sąd zaliczył oskarżonej A. K. okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 20 lutego 2015 r. do dnia 20 lutego 2016 r. .

Na podstawie art. 49 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. Sąd zasądził od oskarżonej A. K. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 200 ( dwieście ) złotych . Wobec faktu iż czyn popełniono w dniu 20 lutego 2015 r. Sąd orzekł świadczenie pieniężne na podstawie art. 49 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzemieniu obowiązującym do 17 maja 2015 r..

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i zwolnił oskarżoną A. K. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych biorąc pod uwagę wysokość dochodów oskarżonej .

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Kosiński
Data wytworzenia informacji: