Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 550/20 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Legionowie z 2020-10-07

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 550/20

Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji zawartych w cz ęś ciach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1. 

R. T.

Czyn z pkt. 1 wyroku .

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  W dniu 16.04.2020 r. w L., woj. (...), około godz. 9.00 oskarżony R. T. jechał samochodem marki A. (...) nr rej. (...) ulicą (...). Po dojechaniu do skrzyżowania z ul. (...) oskarżony R. T. nie zastosował się do znaku drogowego „A-7” ustąp pierwszeństwa przejazdu i bez zatrzymania samochodu wjechał na skrzyżowanie i rozpoczął manewr skrętu w lewo w ul. (...) ( drogę z pierwszeństwem przejazdu ) .

2.  Podczas wykonywania manewru skrętu w lewo kierujący samochodem marki A. (...) nr rej. (...) oskarżony R. T. nie zachował szczególnej ostrożności i uderzył przodem swojego pojazdu w prawy bok samochodu marki T. (...) o nr rej. (...) kierowanego przez B. R. , który poruszał się drogą z pierwszeństwem przejazdu ul. (...) jadąc prosto w kierunku ul. (...) . Warunki drogowe były dobre , świeciło słońce . Oskarżony R. T. i pokrzywdzona B. R. byli trzeźwi.

3.  W wyniku tego zdarzenia B. R. doznała obrażeń ciała w postaci złamania żeber VIII, IX, X po stronie prawej, stłuczenia śledziony, stłuczenia okolicy biodra prawego, powodujących naruszenie czynności narządów jej ciała lub rozstrój zdrowia na czas powyżej 7 dni – w rozumieniu art. 157 § 1 k.k.

wyjaśnienia oskarżonego R. T. ( k. 50-51 ) , zeznania świadków: B. R. ( k. 37-38 ) i K. M. ( k. 13 ), dokumenty w postaci: notatka urzędowa ( k. 1 ) , protokół oględzin miejsca wypadku drogowego ( k. 2-3 ) , dokumentacja zdjęciowa ( k. 3A-3D ) , szkic miejsca zdarzenia drogowego ( k. 4 ) .

wyjaśnienia oskarżonego R. T. ( k. 50-51 ) , zeznania świadków B. R. ( k. 37-38 ) i K. M. ( k. 13 ), dokumenty w postaci: notatka urzędowa ( k. 1 ) , protokół oględzin miejsca wypadku drogowego ( k. 2-3 ) , dokumentacja zdjęciowa ( k. 3A-3D ) , szkic miejsca zdarzenia drogowego ( k. 4 ) , protokół oględzin pojazdów ( k. 5-6, k. 7- 8 ) , protokół badania urządzeniem kontrolno-pomiarowym ( k. 9, k. 10 ) .

zeznania świadków B. R. ( k. 37-38 ) dokumenty w postaci opinia biegłego ( k. 45 ) .

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

----

-----

-----

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

-----

-----

-----

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1, 2, 3

wyjaśnienia oskarżonego P. T., zeznania świadków B. R. i K. M. oraz dokumenty wskazane przy faktach 1,2, 3 w pkt. 1.1.

Wyjaśnienia oskarżonego P. T. ( k. 50-51 ) złożone w postępowaniu przygotowawczym w których przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i opisał jak doszło do zdarzenia drogowego w dniu 16 kwietnia 2020 r. są jasne , dokładne , spójne , logiczne i korespondujące z zebranym w sprawie materiałem dowodowym dotyczącym faktów które zostały uznane przez Sąd za udowodnione zwłaszcza z zeznaniami świadków B. R. ( k. 37-38 ) i K. M. ( k. 13 ) i dokumentami wskazanymi przy faktach 1,2,3 z pkt. 1.1..

Zeznania świadków B. R. ( k. 37-38 ) i K. M. ( k. 13 ) w zakresie jakim Sąd dał im wiarę są jasne , dokładne , spójne , logiczne i korespondujące z zebranym w sprawie materiałem dowodowym dotyczącym faktów które zostały uznane przez Sąd za udowodnione . Z zeznań świadka B. R. wynika jak doszło do tego zdarzenia drogowego w dniu 16 kwietnia 2020 r. i jakie obrażenia ciała doznała w wyniku tego wypadku drogowego . Natomiast z zeznań świadka K. M. – funkcjonariusza Policji który wykonywał czynności na miejscu zdarzenia drogowego w dniu 16 kwietnia 2020 r. wynika jak oskarżony opisał powody z jakich nie udzielił pierwszeństwa przejazdu samochodowi marki T. kierowanemu przez pokrzywdzoną B. R. . Zeznania tych świadków korespondują wyjaśnieniami oskarżonego P. T. oraz z dowodami wskazanymi przy faktach 1,2,3 w pkt. 1.1..

Sąd dał pełną wiarę opinii sporządzonej przez biegłego lekarza M. R. ( k. 45 ) . Biegły w sposób logiczny w oparciu o całokształt zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wyciągnął prawidłowe wnioski które zostały zawarte w opinii pisemnej .

Autentyczność i wiarygodność tych dokumentów nie była kwestionowana przez żadną ze stron, ani nie stoi w sprzeczności z żadnym innym dowodem, a tym samym nie budzi wątpliwości. Brak jest na tych dokumentach jakichkolwiek śladów podrobienia bądź przerobienia . Dokumenty powyższe zostały sporządzone przez funkcjonariuszy publicznych , nie zainteresowanych rozstrzygnięciem w sprawie , a zatem nie mających logicznego powodu , by przedstawiać nieprawdziwy stan rzeczy w dokumentach .

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

-----

-----

-----

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

R. T.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przepis art. 177 § 1 k.k. stanowi iż karze podlega , kto, narusza chociażby nieumyślnie , zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym , powoduje nieumyślnie wypadek , w którym inna osoba odniosła obrażenia wskazane w art. 157 § 1 k.k. . Przedmiotem ochrony art. 177 k.k. są najbardziej fundamentalne z wartości, za jakie należy uznać życie i zdrowie człowieka. Nie jest natomiast przedmiotem ochrony bezpieczeństwo w komunikacji, które stanowi jedynie pewien specyficzny stan, charakteryzujący się brakiem zagrożeń dla wspomnianych dóbr. Zwraca uwagę fakt, że w katalogu tym zabrakło mienia, co jest wynikiem częściowej depenalizacji tzw. lekkiego wypadku komunikacyjnego. Wymogiem odpowiedzialności karnej w oparciu o znamiona art. 177 k.k. jest naruszenie reguł ostrożnego postępowania z dobrem prawnym. Ta cecha, charakterystyczna skądinąd dla wszystkich przestępstw nieumyślnych, doznaje w treści omawianego przepisu pewnych ograniczeń. Przy ustalaniu zakresu odpowiedzialności karnej sprawcy wypadku komunikacyjnego uwzględnić należy okoliczności przedmiotowe związane ze zdarzeniem , takie jak trudne warunki drogowe, opady atmosferyczne, siła wiatru, stan drogi lub innego szlaku komunikacyjnego itp. Znamieniem strony przedmiotowej spowodowania wypadku jest naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu. Pojęcie tych zasad obejmuje zarówno zasady ujęte w przepisach prawa drogowego lub regulujących komunikację kolejową, wodną lub powietrzną, jak też wynikające z istoty bezpieczeństwa w ruchu zasady prakseologiczne odnoszące się do danej sfery ruchu (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 II 1975 r., V KZP 2/74, OSNKW 1975, nr 3, poz. 33). Zasady bezpieczeństwa dotyczące ruchu drogowego określone zostały w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu może być zarówno umyślne, jak i nieumyślne, natomiast wynikające stąd skutki dotyczące życia, zdrowia lub mienia muszą być objęte winą nieumyślną. Przesądza to o kwalifikacji wypadku komunikacyjnego jako występku nieumyślnego. Podmiotem występku spowodowania wypadku komunikacyjnego - ze względu na znamię naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu - może być jedynie uczestnik ruchu, którego dotyczy obowiązek przestrzegania tych zasad, a więc kierujący pojazdem mechanicznym, pieszy, woźnica, rowerzysta, osoba prowadząca kolumnę pieszych i in. (por. K. Buchała, w: A. Zoll (red.), Komentarz 2, wyd. 1999, s. 394).

Natomiast zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2020 r. Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm. kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

W powyższej sprawie oskarżony R. T. wypełnił wszystkie znamiona czynu z art. 177 § 1 k.k. . Oskarżony R. T. w dniu 16.04.2020 r. w L., woj. (...), nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 25 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym. Działanie oskarżonego R. T. polegało na tym iż oskarżony kierując samochodem marki A. (...) nr rej. (...) jadąc ulicą (...), po dojechaniu do skrzyżowania z ulicą A. nie zachował szczególnej ostrożności podczas wykonywania manewru skrętu w lewo i będąc na drodze podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu drogą z pierwszeństwem przejazdu, to jest ul. (...) samochodowi marki T. (...) o nr rej. (...), kierowanemu przez B. R., czym doprowadził do zderzenia tych samochodów. W wyniku tego zdarzenia pokrzywdzona B. R. doznała obrażeń ciała w postaci złamania żeber VIII, IX, X po stronie prawej, stłuczenia śledziony, stłuczenia okolicy biodra prawego, powodujących naruszenie czynności narządów jej ciała lub rozstrój zdrowia na czas powyżej 7 dni – w rozumieniu art. 157 § 1 k.k. ( k. 45 ). Należy wskazać iż oskarżony R. T. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu ( k. 50-51 ) .

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

-----

-----

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

-----

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

R. T.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

W powyższej sprawi Sąd uznał , iż zachodzą przesłanki wskazane w art. 66 § 1 i § 2 k.k. i dlatego warunkowo umorzył postępowanie przeciwko oskarżonemu R. T. na okres próby 2 lat zgodnie z treścią art. 67 § 1 k.k. . Zgodnie z treścią art. 66 § 1 k.k. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. W treści art. 66 § 1 i 2 k.k. wskazane zostały więc trzy przesłanki warunkowego umorzenia postępowania związane z czynem zarzucanym oskarżonemu to jest : społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, wina nie jest znaczna , zagrożenie karą za zarzucane sprawcy przestępstwo nie przekracza 5 lat pozbawienia wolności . W powyższej sprawie czyn który popełnił oskarżony R. T. spełnia wszystkie wyżej wskazane przesłanki. Niewątpliwym jest , iż w tym przypadku społeczna szkodliwość czynu jak i winna sprawcy nie jest znaczna . Należy zauważyć iż oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu . Należy również zauważyć iż czyn którego znamiona wypełnił oskarżony R. T. to jest czyn z art. 177 § 1 k.k. jest zagrożony karą nie przekraczającą 5 lata pozbawienia wolności .

Wskazane w art. 66 § 1 k.k. właściwości i warunki osobiste sprawcy, jego postawa i dotychczasowy sposób życia stanowią odrębną przesłankę warunkowego umorzenia postępowania. Nie mogą one być uwzględniane w ocenie społecznej szkodliwości popełnionego czynu i winy sprawcy, tj. przemawiać za ich „znacznością” lub „nieznacznością”. Należy zatem przyjąć, że przesłanka ta wchodzi w grę dopiero po ustaleniu, iż społeczna szkodliwość czynu i wina sprawcy nie są znaczne, jak to ma miejsce w niniejszej sprawie . Pozytywna ocena postawy oskarżonego i jego dotychczasowego życia ma charakter prognostyczny, prowadząc sąd do przekonania, że mimo warunkowego umorzenia postępowania sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa . Przesłanka ta nie będzie spełniona, a przeciwnie - zachodzi przeszkoda w orzekaniu o warunkowym umorzeniu postępowania, jeżeli sprawca był już skazany za jakiekolwiek przestępstwo umyślne i nie nastąpiło zatarcie tego skazania. Lege non distinguente nie stanowi przeszkody w orzekaniu o warunkowym umorzeniu wcześniejsze skazanie za występek nieumyślny, a także wcześniejsze orzeczenie wobec sprawcy warunkowego umorzenia postępowania w sprawie o występek popełniony umyślnie. ( tak Komentarz do art. 66 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2006, wyd. III.) . W powyższej sprawie dotychczasowy sposób życia oskarżonego R. T. oraz fakt , iż nie był on dotychczas karany ( k. 55 i k. 86 ) , wskazuje , że spełnia on również tą przesłankę warunkowego umorzenia postępowania . Pozytywna ocena postawy oskarżonego R. T. oraz jego dotychczasowego życia wskazuje , iż będzie on przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa . Ponadto należy wskazać iż ze względu na rodzaj pracy wykonywanej przez oskarżonego, który jest zatrudniony w Starostwie Powiatowym w L. w Urzędzie Pracy , skazanie oskarżonego związane byłoby z brakiem dalszej możliwości zatrudnienia .

Jeżeli chodzi o kolejną przesłankę wskazaną w art. 66 § 1 k.k. - braku wątpliwości co do popełnionego czynu, to taki brak wątpliwości wynika przede wszystkim z postawy sprawcy i złożenia przez niego wiarygodnych wyjaśnień. Formalne przyznanie się do winy nie jest jednak warunkiem sine qua non orzekania o warunkowym umorzeniu postępowania (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2003 r., I KK 301/03, OSNKW 2004, nr 1, poz. 9). Ustawa bowiem wymaga jedynie, aby zachodził brak wątpliwości co do popełnienia przez oskarżonego zarzucanego mu czynu i okoliczności tego czynu - w aspekcie wskazanych w art. 66 k.k. przesłanek stosowania tej instytucji. W powyższej sprawie oskarżony R. T. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu ( k. 50-51 ) . Należy ponadto stwierdzić, iż z zebranego w sprawie materiału dowodowego w wynika niezbicie że dopuścił się on zarzucanego mu czynu który przez Sąd został zakwalifikowany jako czyn z art. 177 § 1 k.k.. Dlatego też okoliczności jego popełnienia nie budzą w powyższej sprawie żadnych wątpliwości.

1.6.  Umorzenie postępowania

-----

-----

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

-----

1.7.  Uniewinnienie

-----

-----

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

------

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

R. T.

Na podstawie art. 67 § 3 k.k. i art. 39 pkt. 7 k.k. Sąd zasądził od oskarżonego R. T. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 500 ( pięćset ) złotych. Sąd uznał iż ten środek karny będzie stanowił dla oskarżonego wystarczającą dolegliwość i środek ten spełni wobec oskarżonego funkcję zarówno prewencyjną jak i wychowawczą.

Na podstawie art. 67 § 3 k.k. Sąd zobowiązał oskarżonego R. T. do uiszczenia nawiązki w kwocie 2000 ( dwa tysiące ) złotych na rzecz pokrzywdzonej B. R.. Sąd uznał iż kwota ta jest adekwatna biorąc pod uwagę rodzaj krzywd doznanych przez pokrzywdzoną , stopień zawinienia oskarżonego oraz wysokość jego dochodów .

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

-----

-----

-----

-----

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowa ł określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

-----

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. Sąd zwolnił oskarżonego R. T. od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych przejmując je na rzecz Skarbu Państwa biorąc pod uwagę jego dochody .

1.1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Kosiński
Data wytworzenia informacji: