Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 419/19 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Legionowie z 2021-01-14

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 419/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

E. B.(poprzednio B. S.)

J. S. i E. B. (poprzednio B. S.) byli małżeństwem i zamieszkiwali wraz z córkami w miejscowości C. przy ulicy (...).

W trakcie toczącej się sprawy o rozwód pomiędzy małżonkami dochodziło do kłótni.

W dniu 17 grudnia 2018 roku w trakcie wzajemnej szarpaniny o dokumenty dotyczące zobowiązań kredytowych małżonków oskarżona E. B. podrapała paznokciami męża w okolicach nosa i lewego oka czym spowodowała u J. S. naruszenie czynności narządów ciała trwające nie dłużej niż 7 dni tj. o czyn z art. 157§ 2 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 17 grudnia 2018 roku w miejscowości C. , ulica (...) , województwa (...) spowodowała u męża J. S. , z którym wspólnie zamieszkuje naruszenie czynności narządu ciała trwający nie dłużej niż 7 dni polegający na zadrapaniu paznokciem naskórka na nosie i pod okiem lewym tj. o czyn z art. 157§ 2 k.k.

-częściowe wyjaśnienia oskarżonej E. B. k. 21-23.

Zeznania pokrzywdzonego J. S. k. 2-3, 7-8. w których wskazał on iż w trakcie szarpaniny o dokumenty jego żona E. B. podrapała go paznokciami w okolicach nosa i lewego oka;

- zeznania świadka M. S. k. 9;

-zeznania świadka A. K. k. 11;

-dokumentacja leczenia pokrzywdzonego J. S. k. 15;

-opinia biegłego M. R. k. 14;

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

E. B.

Nie dokonanie przez oskarżoną zarzucanego jej w a/o czynu tj. podrapania J. S. w okolicach nosa i lewego oka.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Fakt nie zrealizowania znamion przestępstwa z art. 157§2k.k. przez oskarżoną E. B.

-częściowe wyjaśnienia oskarżonej E. B..

k.21-23

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

- częściowe wyjaśnienia oskarżonej E. B. k. 21-23.

Zeznania pokrzywdzonego J. S. k. 2-3, 7-8 w których wskazał on iż w trakcie szarpaniny o dokumenty jego żona E. B. podrapała go paznokciami w okolicach nosa i lewego oka;

- zeznania świadków M. S. k. 9;

-zeznania świadka A. K. k. 11;

-dokumentacja leczenia oskarżonego k. 15;

-opinia biegłego M. R. k. 14;

Oskarżona E. B. w części swoich wyjaśnień przyznała iż w dniu 17.12.2018 roku pomiędzy nią, a byłym już mężem doszło do wzajemnej szarpaniny o dokumenty zaciągniętych kredytów. Przyznała, że jedynie broniła się przed J. S. odpychając go od siebie. Sąd dał wiarę jej wyjaśnieniom w części w jakiej opisała okoliczności w jakich doszło do zdarzenia, jako spójnym logicznym i znajdującym potwierdzenie w zebranym w sprawie materiale dowodowym. Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonej w części w jakiej nie przyznała się do zarzucanego jej czynu uznając, iż stanowią one jedynie przyjętą przez nią linię obrony zmierzającą do uniknięcia odpowiedzialności za popełniony czyn.

Zeznania przesłuchanych w sprawie świadków są jasne , dokładne, spójne , logiczne i korespondujące z zebranym w sprawie materiałem dowodowym dotyczącym faktów które zostały uznane przez Sąd za udowodnione. Świadkowie rzetelnie przedstawili zaobserwowane okoliczności zdarzenia objętego aktem oskarżenia. Zeznania te znajdują potwierdzenie w dowodach z dokumentów tj. dokumentacji medycznej k.15 oraz opinii biegłego lekarza chirurga M. R. odnośnie doznanych obrażeń oraz mechanizmu ich powstania k.14 .

Sąd dał wiarę treści opinii biegłego chirurga M. R. jako rzeczowej i spójnej, na ich podstawie Sąd poczynił ustalenia stanu faktycznego w sprawie. Treść opinii biegłego nie była kwestionowana przez strony, została ona sporządzona na podstawie dokumentacji leczenia pokrzywdzonego.

Dowody z dokumentów są wiarygodne jasne i logiczne. Zostały sporządzone przez powołane do tego organy, a żadna ze stron nie zaprzeczyła ich prawdziwości i autentyczności

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1

- częściowe wyjaśnienia oskarżonej E. B.

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonej w części w jakiej nie przyznała się do zarzucanego jej czynu uznając, iż stanowią one jedynie przyjętą przez nią linię obrony zmierzającą do uniknięcia odpowiedzialności za popełniony czyn.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.4.  Warunkowe umorzenie postępowania

1.Art.66§1 i 2 k.k. w zw. z art. 67§1k.k.

E. B.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego pozwala stwierdzić, że czyn oskarżonej E. B. polegający na podrapaniu pokrzywdzonego J. S. paznokciami w okolicach nosa i lewego oka wyczerpuje znamiona występku z art.157§2k.k.

Przepis art. 157§ 2 kk stanowi, iż karze do 2 lat pozbawienia wolności podlega kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni.

Sąd uznał, że ponieważ obie strony tj. oskarżona jak i pokrzywdzony J. S. przed Sądem oświadczyli, że zapadł już prawomocny wyrok rozwodowy i chcieliby kompromisowo zakończyć przedmiotowe postępowanie oraz zgodnie wnieśli o warunkowe umorzenie postępowania a ich stanowisko w tym zakresie poparł obrońca oskarżonej jak i Prokurator zachodzą przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania. W ocenie Sądu mając powyższe okoliczności na uwadze zarówno wina jak i społeczna szkodliwość czynu oskarżonej nie są znaczne, a okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości w świetle poczynionych ustaleń. W przedmiotowej sprawie zostały zatem spełnione przesłanki opisane w art. 66§1 i 2 k.k., pozwalające oskarżonej skorzystać z dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania karnego. Sąd orzekł zgodnie z treścią powołanego przepisu albowiem E. B. nie była dotychczas karana k.126 a warunkowe umorzenie jest w tym przypadku uzasadnione z uwagi na ocenę dotychczasowego sposobu życia i okoliczności popełnienia czynu oraz zachowanie pokrzywdzonego. Oskarżona nie wchodziła dotychczas w konflikt z prawem. W ocenie Sądu powyżej wskazane okoliczności pozwalają przypuszczać, że nawet pomimo rezygnacji z wymierzenia wobec niej kary nie powróci ona na drogę przestępstwa, a zachowanie będące przedmiotem niniejszego postępowania miało charakter incydentalny i odosobniony. Sąd na zgodny wniosek stron, które się pojednały wyznaczył okres próby w wymiarze 1 roku przewidziany w art. 67§1 k.k.

1.5.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.6.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

E. B.

1.

1.Sąd na podstawie art. 66§1k.k. w zw. z art. 67§1k.k. wyznaczył oskarżonemu okres 1 roku próby,

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.

Aktualna sytuacja majątkowa oskarżonej, uzasadniania w ocenie Sądu zwolnienie jej z kosztów postępowania w trybie art.624§1k.p.k.

1.1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Zmysłowska-Sołowiej
Data wytworzenia informacji: