Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 350/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2017-06-30

Sygn. akt: II K 350/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 czerwca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący : SSR Urszula Salwin-Kowalczyk

Protokolant: Monika Malanowska

w obecności ------------

po rozpoznaniu dnia 30 czerwca 2017 roku

sprawy przeciwko A. M. (1)

urodz. (...) w M.

s/c W. i K. z d. (...)

oskarżonego o to, że: w dniu 25 marca 2017 roku w W. województwo (...) prowadziła w ruchu lądowym pojazd mechaniczny marki O. (...) o nr (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości : I badanie -0,71 mg/l , II badanie-0,70 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu ,

tj. o czyn z art.178a§1 kk

orzeka

I.oskarżoną A. M. (1) uznaje winną popełnienia zarzucanego jej czynu i za to na podstawie art. 178a§1 kk wymierza jej karę grzywny w wymiarze 100 ( sto ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki dziennej za równoważną kwocie 10 (dziesięciu) złotych;

II.na podstawie art. 42§2 kk orzeka wobec oskarżonej zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 (trzech) lat;

III.na podstawie art. 43a§2 kk orzeka wobec oskarżonej świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 (pięć tysięcy ) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej;

IV.na podstawie art.63§4 kk na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza oskarżonej okres zatrzymania prawa jazdy do dnia 25 marca 2017 roku do dnia 27 kwietnia 2017 roku ;

V.na podstawie art. 624§1 kpk zwalnia oskarżoną od obowiązku ponoszenia kosztów postępowania przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt: II K 350/17

UZASADNIENIE

Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie , Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 25 marca 2017 roku oskarżona A. M. (1) jechała samochodem marki O. (...) o nr rejestracyjnym (...) al. (...) w W. . W/w została zatrzymana do kontroli drogowej przez funkcjonariuszy Policji: T. G. i M. Z. . Z uwagi , iż w/w wyczuli od oskarżonej woń alkoholu , została zbadana na zwartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie typu Alkometr A2.0 wykazało w dwóch kolejnych próbach: 0,71 i 0,70 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Oskarżonej zostało zatrzymane prawo jazdy , po czym zwrócone je jej w dniu 27 kwietnia 2017 roku.

Powyższy stan faktyczny , Sąd ustalił w oparciu o : wyjaśnienia oskarżonej A. M. (1) /k-16/, protokół użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego do ilościowego oznaczenia alkoholu w wydychanym powietrzu /k-4-4v/, pokwitowanie /k-38/.

Oskarżona A. M. (1) przyznała się do popełniania zarzucanego jej czynu. Wyjaśniła , że przez kilka dni przed zdarzeniem spożywała alkohol w postaci piwa. Nie była jednak świadoma , że w dniu zdarzenia nadal ma alkohol w organizmie .

Sąd zważył , co następuje:

Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie dał podstawy do uznania oskarżonej A. M. (2) winnej popełnienia zarzucanego jej czynu. Sąd dał wiarę wyjaśnieniom w/w , albowiem mają potwierdzenie w protokole użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego do ilościowego oznaczenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie to wykazało, że oskarżona w dwóch kolejnych próbach miała : 0,71 i 0,70 mg/l promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Sąd dał wiarę również i temu dokumentowi , albowiem został sporządzony przez uprawnione organy i brak jest na nim śladów fałszerstwa.

Mając na względzie powyższe , należy uznać , że wina oskarżonej jest bezsporna i nie budzi żadnej wątpliwości..

A. M. (2) została oskarżona o to , że : w dniu 25 marca 2017 roku w W. województwo (...) prowadziła w ruchu lądowym pojazd mechaniczny marki O. (...) o nr (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości : I badanie -0,71 mg/l , II badanie-0,70 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu , tj. o czyn z art.178a§1 kk

Przepis art. 178 a § 1 kk stanowi , iż karze podlega , kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego , prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym , wodnym lub powietrznym. Występek ten ma charakter umyślny, przy czym samo uruchomienie i prowadzenie pojazdu wymaga zamiaru bezpośredniego, natomiast fakt znajdowania się przez prowadzącego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego może być również objęty zamiarem ewentualnym. W każdym razie niezbędna jest świadomość sprawcy, że może znajdować się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i godzenie się z tą możliwością. Z treści art. 178 a § 1 kk wynika , więc że dla stwierdzenia przesłanek popełnienia przestępstwa wskazanych w tym przepisie konieczne jest spełnienie następujących znamion : po pierwsze sprawca winien prowadzić pojazd mechaniczny , po drugie - prowadzący pojazd musi znajdować się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego , wreszcie po trzecie – pojazd mechaniczny winien być prowadzony w ruchu lądowym , wodnym lub powietrznym.

Należy stwierdzić iż, wszystkie wyżej wskazane przesłanki zostały spełnione w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania .

Po pierwsze niewątpliwym jest, iż oskarżona poruszała się pojazdem mechanicznym. Kierowała bowiem pojazdem marki O. (...) o nr rejestracyjnym (...).

Po drugie w ocenie Sądu nie ma wątpliwości , iż oskarżony w chwili popełnienia czynu zabronionego znajdowała się w stanie nietrzeźwości . Zgodnie z treścią art. 115 § 16 kk stan nietrzeźwości zachodzi, gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Oskarżona po zatrzymaniu przez funkcjonariuszy została poddana badaniu alkometrem. Badanie to wykazało, iż w wydychanym przez oskarżoną powietrzu znajdował się alkohol w obecności niedozwolonej do prowadzenia jakichkolwiek pojazdów tj. w wysokości 0,71 i 0,70 miligrama alkoholu etylowego w jednym decymetrze sześciennym wydychanego powietrza. W konsekwencji należy przyjąć , iż stężenie alkoholu w organizmie oskarżonej znacznie przewyższało dolną granicę stanu nietrzeźwości .

Została w omawianej sytuacji również spełniona trzecia przesłanka. Oskarżona kierowała pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym , albowiem jechała al.(...) w W..

Prokurator skierował do Sądu wniosek w trybie art.335 kpk, który Sąd uwzględnił w trybie art.343§6 kpk.

Z tych względów , Sąd uznał oskarżą winną popełnienia zarzucanego jej czynu i za to na podstawie art. 178a§1 kk wymierzył jej karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki dziennej za równoważną kwocie 10 złotych.

Wymierzona oskarżonej kara grzywny- w ocenie Sądu- jest adekwatna do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu , którego się dopuściła , uwzględnia także element prewencji ogólnej , jak i szczególnej.

Ustalając wymiar kary , jako okoliczności obciążające Sąd wziął pod uwagę znaczną społeczną szkodliwość zarzucanego jej czynu ,a jako okoliczności łagodzące – dotychczasową niekaralność /k-19/.

Na podstawie art. 42§ 3 kk Sąd orzekł wobec oskarżonej zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat , albowiem oskarżona popełniła przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji będąc w stanie nietrzeźwości.

Sąd ,z tego samego powodu na podstawie art.43a §2 kk orzekł wobec oskarżonej świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Na podstawie art. 63§4 kk na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, Sąd zaliczył oskarżonej okres zatrzymania prawa jazdy od dnia jego zatrzymania do dnia zwrotu.

Na podstawie art. 624 kpk Sąd zwolnił oskarżoną od obowiązku ponoszenia kosztów postępowania , przejmując je na rachunek Skarbu Państwa albowiem biorąc pod uwagę jej sytuację materialną i rodziną , obciążenie nimi byłoby dla niej zbyt uciążliwe.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Urszula Salwin-Kowalczyk
Data wytworzenia informacji: