Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 212/19 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Legionowie z 2019-12-02

Sygn. akt II K 212/19

UZASADNIENIE WYROKU ŁĄCZNEGO

z dnia 25 listopada 2019 r.

Sąd, na podstawie całokształtu materiału dowodowego ujawnionego podczas rozprawy, ustalił następujący stan faktyczny:

A. M. została skazany następującymi wyrokami Sądów:

1.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie , sygn. akt II K 460/17 z dnia 28.12.2017 r. za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 29.04.2017 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

2.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie , sygn. akt II K 107/17 z dnia 28.12.2017 r. za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. popełniony w dniu 15.01.2017 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

3.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie, sygn. akt II K 181/18 z dnia 14.09.2018 r. za czyn z art. 164 § 2 k.k. popełniony w dniu 20.11.2017 r. na karę grzywny 150 stawek dziennych po 10 zł . Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 05.12.2018 r. zamieniono karę grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności ;

4.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Legionowie sygn. akt II K 561/18 z dnia 18.10.2018 r. połączono kary orzeczone wyrokami sygn. akt II K 460/17 opisanym w pkt. 1 i sygn. akt II K 107/17 opisanym w pkt. 2 i orzeczono karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności . Skazany odbył tą karę pozbawienia wolności w okresie od 26.01.2018 r. do 21.11.2019 r. ;

5.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie , sygn. akt II K 546/17 z dnia 07.01.2019 r. za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 16.05.2017 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności;

6.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie , sygn. akt II K 185/18 z dnia 11.03.2019 r. za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w okresie od dnia 19.12.2017 r. do dnia 24.12.2017 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd powyższy stan faktyczny ustalił na podstawie następujących dowodów : wniosku Dyrektora Zakładu Karnego (...) ( k. 3 ) , wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Legionowie sygn. akt II K 561/18 z dnia 18.10.2018 r. ( k. 6 ) , karty karnej ( k. 8-9 i k. 89-90 ) , informacji o pobytach ( k. 13-28 i k. 33-60 ) , opinii o skazanym ( k. 30-31 i k. 70-71 ) oraz wyroku Sądu Rejonowego w Legionowie sygn. akt II K 546/17 z dnia 07.01.2019 r. i wyroku Sądu Rejonowego w Legionowie sygn. akt II K 185/18 z dnia 11.03.2019 r..

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy został sporządzony przez powołane do tego osoby, poszczególne dowody nie były kwestionowane przez strony, zostały sporządzone obiektywnie i bezstronnie. Na podstawie tego materiału dowodowego został ustalony stan faktyczny i okoliczności istotne do stwierdzenia możliwości połączenia wyroków i wymiaru kar łącznych.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 85 § 1 k.k. jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Z treści art. 85 § 2 k.k. wynika iż podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w art. 85 § 1 k.k. . Natomiast z treści art. 85 § 3 k.k. wynika że jeżeli po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub kary łącznej sprawca popełnił przestępstwo, za które orzeczono karę tego samego rodzaju lub inną podlegającą łączeniu, orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w czasie popełnienia czynu.

Artykuł 85 § 1 k.k. określa przesłanki wymiaru kary łącznej w wyroku skazującym. Nastąpi to wówczas, gdy będzie miał miejsce realny zbieg przestępstw, dojdzie do przypisania sprawcy odpowiedzialności karnej za pozostające w zbiegu przestępstwa w jednym postępowaniu karnym oraz zostaną wymierzone co najmniej dwie kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu. Za tym, że podstawę kary łącznej w dalszym ciągu stanowi wieloczynowy zbieg przestępstw przemawia chociażby treść np. art. 87, 88, 89 § 1i 1a czy 90 § 2 k.k. Przepisy te posługują się bowiem sformułowaniem „zbiegające się przestępstwa”, które oznacza popełnienie przez sprawcę dwóch lub więcej przestępstw. Zatem podstawa prowadząca do wymiaru kary łącznej może wynikać wyłącznie z popełnienia przez sprawcę wielu przestępstw stanowiących samoistną podstawę do odpowiedzialności karnej za przestępstwo . Orzeczenie kary łącznej ma charakter obligatoryjny i jest integralną częścią wymiaru kary. Jest orzekana wtedy, gdy zmaterializują się warunki określone w § 1, zaś kary zostaną wymierzone i będą podlegały wykonaniu oraz nie wystąpią okoliczności wynikające z § 3. Nie sposób więc twierdzić, że kara łączna jest orzekana zawsze w sytuacji, gdy temu samemu sprawcy przypisano odpowiedzialność za popełnienie dwóch lub więcej przestępstw i wymierzono za te przestępstwa kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu .

Przepis art. 85 § 2 k.k. wskazuje, że podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1 komentowanego przepisu. Zatem kara łączna może być orzeczona na podstawie: kar jednostkowych orzeczonych za pozostające w zbiegu przestępstwa; kary łącznej i kar jednostkowych za pozostające w zbiegu przestępstwa albo kar łącznych orzeczonych za pozostające w zbiegu przestępstwa. Dodatkowe warunki wynikające z art. 85 § 2 k.k. wskazują, że kara łączna może być zbudowana na podstawie kar wymierzonych oraz podlegających wykonaniu w całości lub w części. Wymierzenie kar podlegających łączeniu może nastąpić w ramach jednego postępowania. Możliwe jest również orzeczenie ich temu samemu sprawcy za dwa lub więcej przestępstw w dwóch różnych postępowaniach, w których rozstrzygnięto o odpowiedzialności karnej sprawcy. W drugim z zarysowanych układów aktualizuje się potrzeba ustalenia, czy orzeczone różnymi wyrokami kary podlegają wykonaniu. Ten warunek ma zatem zastosowanie tylko do trybu orzekania kary łącznej w formie wyroku łącznego (art. 568a § 1 k.p.k.). Odnosi się on zarówno do kar jednostkowych, kary łącznej, kar łączonych oraz środków karnych orzeczonych za pozostające w wieloczynowym zbiegu przestępstwa. Podstawą wymiaru kary łącznej mogą być tylko kary, które zostały orzeczone przez sąd w wyroku skazującym, jako kary za pozostające w realnym zbiegu przestępstwa albo zostały orzeczone jako kara łączna. Warunku kary „wymierzonej” nie spełnia kara zarządzona jako kara zastępcza (por. m.in. wyroki SN: z 22 listopada 2005 r., V KK 129/05, LEX nr 164372; z 3 kwietnia 2006 r., V KK 487/05, OSNKW 2006, nr 6, poz. 59) oraz kara zamieniona z pierwotnie orzeczonej kary pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na podstawie art. 75a § 1 k.k. . Zakończenie wykonania kary należy interpretować zgodnie z przepisami kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego, jak ustanie wszelkich konsekwencji związanych z wykonaniem kary. I tak np. w odniesieniu do warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności przepisem rozstrzygający jest art. 82 k.k., który wskazuje koniec okresu 6 miesięcy od upływu okresu próby. Do tego momentu nie można uznać tej kary za wykonaną.

Ustalenie zakresu działania przesłanki negatywnej wymiaru kary łącznej określonej w art. 85 § 3 k.k. wymaga określenia momentu „rozpoczęcia” oraz „zakończenia” wykonywania innej kary podlegającej łączeniu. Niewątpliwe popełnienie kolejnego przestępstwa w tym przedziale czasowym aktualizuje przesłankę określoną w wyżej wskazanym przepisie. Momenty te przedstawiają się różnie dla poszczególnych rodzajów kar ( tak Filar Marian (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. V , Opublikowano: WK 2016 ) .

W dniu 07 marca 2019 r. Dyrektor Zakładu Karnego W. B. zgodnie z treścią § 63 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.06.2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowaniu tych czynności ( Dz. U. z 2015 r. poz. 927 ze zm. ) wskazał iż istnieją przesłanki o wydanie wyroku łącznego wobec skazanego A. M. ( k. 3 ) .

Skazany A. M. odbywa obecnie kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami wskazanymi w opinii o skazanym opisanymi w pkt. 5 i 6 wyroku . Z opinii tej wynika iż skazany Z. M. obecnie odbywa karę 1 roku pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem wymienionymi w pkt. 5 . Ponadto skazany A. M. w okresie od 26.01.2018 r. do 21.11.2019 r. odbył karę pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Legionowie sygn. akt II K 561/18 z dnia 18.10.2018 r. którym połączono kary orzeczone wyrokami : sygn. akt II K 460/17 opisanym w pkt. 1 i sygn. akt II K 107/17 opisanym w pkt. 2 i orzeczono karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności ( k. 70 - 71 ) .

Na podstawie art. 85 § 1 , 2 i 3 k.k. , art. 86 § 1 k.k. Sąd połączy kary pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem wymienionym w pkt. 5 i 6 i wymierzył skazanemu A. M. karę łączną 1 ( jednego ) roku i 5 ( pięciu ) miesięcy pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 575 § 1 k.p.k. Sąd orzekł iż wyroki podlegające łączeniu w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu .

Na podstawie art. 572 k.p.k. Sąd w pozostałym zakresie postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego umorzył .

Skazany A. M. ma 65 lata , kawaler , nie ma nikogo na utrzymaniu . W warunkach izolacji więziennej zachowuje się przeciętnie , był 11 razy nagradzany , nie był karany dyscyplinarnie ( opinia o skazanym - k. 30-32 i k. 70-71 ) . Jako okoliczności obciążające przemawiające za wymierzeniem kary łącznej pozbawienia wolności z zastosowaniem zasady asperacji kar przemawia niewątpliwie ilość popełnionych przestępstw, dokonanie ich mimo, że skazany był już wielokrotnie karany ( k. 89-90 ) .

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd uznał, że słuszną, sprawiedliwą i spełniające swe cele prewencji indywidualnej i generalnej powinna być kara łączna 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności wymierzona w pkt. 1 wyroku .

Wskazać należy, że Sąd orzekł karę łączną pozbawienia wolności w pkt. 1 wyroku na zasadach asperacji biorąc pod uwagę opinię o skazanym ( k. 30-31 i k. 70-71 ) oraz wysokość i rodzaj kar wymierzonych skazanemu wyrokami opisanymi w pkt. 5 i 6 . Należy wskazać iż z opinii o skazanym wynika iż jego zachowanie w zakładzie karnym jest przeciętne ( k. 30-31 ) .

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. Sąd zwolnił skazanego A. M. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych biorąc pod uwagę fakt iż odbywa on obecnie karę pozbawienia wolności .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Kosiński
Data wytworzenia informacji: