Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 202/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2014-06-18

Sygn. akt: II K 202/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 czerwca 2014 roku

Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący : SSR Urszula Salwin-Kowalczyk

Protokolant: Monika Malanowska

w obecności Prokuratora – Małgorzaty Horoszko-Chojnackiej

po rozpoznaniu dnia - 24 kwietnia 2014 roku i 18 czerwca 2014 roku

sprawy przeciwko J. K.

urodz. (...) w L.

s/c H. i K. z d.L.

oskarżonego/ej o to, że: w dniu 8 marca 2014 roku w msc. J. , pow. (...) , woj. (...) kierował pojazdem mechanicznym marki V. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości ( I-0,99 mg/l , II-0,98 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) ,

tj.o czyn z art. 178a§1 kk

orzeka

I.J. K. uznaje winnym popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art.178a§1 kk skazuje go na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.na podstawie art.69§1 i 2 kk i art.70§1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat próby ;

III.na podstawie art. 42§2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 (dwóch) lat;

IV.na podstawie art. 63§2 kk na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza oskarżonemu okres zatrzymana prawa jazdy od dnia 8 marca 2014 roku do dnia 18 czerwca 2014 roku;

IV. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 210 (dwieście dziesięć ) złotych tytułem kosztów postępowania w tym kwotę 120 (sto dwadzieścia ) złotych tytułem opłaty.

Sygn. akt: II K 202/14

UZASADNIENIE

Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie , Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 8 marca 2014 około godziny 0.30 funkcjonariusze Policji: M. K. (1) i M. K. (2) zostali wysłani przez dyżurnego Komisariatu Policji w J. na ulicę (...) , gdzie mieszkał oskarżony J. K. ,a który miał jechać samochodem marki V. (...) o nr rej. (...) z W. do J.. Na miejscu w/w funkcjonariusze Policji zauważyli przedmiotowy pojazd , który następnie zatrzymali. Od oskarżonego , który był jego kierowcą w/w wyczuli wyraźną woń alkoholu. W związku z czym został on przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w L. , gdzie poddano go badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie typu Alkometr A2.0 wykazało w dwóch kolejnych próbach 0,99 mg/l i 0,98 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Oskarżonemu zostało zatrzymane prawo jazdy.

Powyższy stan faktyczny , Sąd ustalił w oparciu o : wyjaśnienia oskarżonego J. K. /k-24-25,88-89/, zeznania świadka M. K. (1) /k-24-25,89/, protokół z przebiegu badania stanu trzeźwości /k-2-2v/, postanowienie /k-27/.

Oskarżony J. K. słuchany zarówno w toku postępowania przygotowawczego , jak i na rozprawie przed Sądem przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił , że w przeddzień zdarzenia po służbie wraz z grupą funkcjonariuszy (...) udał się do lokalu „ B. „ , gdzie jeden z kolegów świętował urodziny syna , a inny obronę doktoratu z prawa. Oskarżony spożywał tam alkohol w postaci wódki i piwa. W któryś momencie oskarżony odebrał kurtkę z szatni , po czym wyszedł na dwór. Z uwagi , iż było bardzo zimo, wsiadał do samochodu , aby się ogrzać. Włączył silnik , a następnie usiłował wybrać na ekranie dotykowym telefonu służbowego numer do firmy (...) „, który świadczy usługi odwożenia nietrzeźwych kierujących ich samochodami. Z uwagi , iż był nietrzeźwy nie udało mu się wybrać numeru do tej firmy , po czym telefon wypadał mu z ręki i nie mógł go znaleźć. Następnie oskarżony pamięta jedynie jak pod swoim domem usłyszał sygnał syreny policyjnej. Sam nie wie jak dojechał do domu , być może jechał automatycznie .W/w wyjaśnił nadto , iż od 14 lat pełni służbę w (...) . Nigdy wobec niego nie toczyło się żadne postępowanie dyscyplinarne . Ma jak do tej pory dobą opinię. Wykonywana praca powoduje u niego silny stres i zmęczenie czynności służbowymi. Dodatkowo oskarżony ma problemy osobiste , jak również z uwagi że jest jedynakiem opiekuje się schorowanymi rodzicami , którzy są w podeszłym wieku , a którzy zamieszkują pod L..

Sąd zaważył , co następuje:

Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie , dał podstawę do uznania oskarżonego winnym popełnienia zarzucanego mu czynu. Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego , albowiem mają one potwierdzenie przede wszystkim w zeznaniach świadka M. K. (1). W/w zeznał , że w dniu zdarzenia około godziny 0.30 wraz z M. K. (2) zostali wysłani przez dyżurnego Komisariatu Policji w J. na ulicę (...) , gdzie miał mieszkać kierowca samochodu marki V. (...) o nr rej. (...) , który jechał w stanie nietrzeźwości z W. do J.. Na miejscu w/w funkcjonariusze Policji zauważyli przedmiotowy pojazd , który następnie zatrzymali. Od kierowcy którym okazał się być oskarżony , w/w wyczuli wyraźną woń alkoholu. W związku z czym , został on przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w L. , gdzie poddano go badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie typu Alkometr A2.0 wykazało w dwóch kolejnych próbach 0,99 mg/l i 0,98 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Sąd dał wiarę zeznaniom tego świadka , albowiem jest on osobą dla oskarżonego obcą i brak jest podstaw do uznania , że składa obciążające go zeznania.

Sąd dał także w pełni wiarę dowodom z dokumentów , w szczególności protokołowi badania Alkometrem , albowiem dokumenty powyższe zostały sporządzone przez funkcjonariuszy publicznych , nie zainteresowanych rozstrzygnięciem w sprawie , a zatem nie mających logicznego powodu , by przedstawiać nieprawdziwy stan rzeczy w dokumentach . Brak jest na tych dokumentach jakichkolwiek śladów podrobienia bądź przerobienia .

Mając na względzie powyższe , należy uznać , że wina oskarżonego jest bezsporna oraz , że została mu udowodniona w toku przedmiotowego postępowania karnego.

J. K. został oskarżony o to , że w dniu 8 marca 2014 roku w msc. J. , pow. (...) , woj. (...) kierował pojazdem mechanicznym marki V. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości ( I-0,99 mg/l , II-0,98 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) , tj.o czyn z art. 178a§1 kk

Przepis art. 178 a § 1 kk stanowi , iż karze podlega , kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego , prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym , wodnym lub powietrznym. Występek ten ma charakter umyślny, przy czym samo uruchomienie i prowadzenie pojazdu wymaga zamiaru bezpośredniego, natomiast fakt znajdowania się przez prowadzącego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego może być również objęty zamiarem ewentualnym. W każdym razie niezbędna jest świadomość sprawcy, że może znajdować się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i godzenie się z tą możliwością. Z treści art. 178 a § 1 kk wynika , więc że dla stwierdzenia przesłanek popełnienia przestępstwa wskazanych w tym przepisie konieczne jest spełnienie następujących znamion : po pierwsze sprawca winien prowadzić pojazd mechaniczny , po drugie - prowadzący pojazd musi znajdować się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego , wreszcie po trzecie – pojazd mechaniczny winien być prowadzony w ruchu lądowym , wodnym lub powietrznym.

Należy stwierdzić iż, wszystkie wyżej wskazane przesłanki zostały spełnione w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania .

Po pierwsze niewątpliwym jest iż oskarżony poruszał się pojazdem mechanicznym. Kierował bowiem pojazdem marki V. (...) o nr rej. (...).

Po drugie w ocenie Sądu nie ma wątpliwości , iż oskarżony w chwili popełnienia czynu zabronionego znajdował się w stanie nietrzeźwości . Zgodnie z treścią art. 115 § 16 kk stan nietrzeźwości zachodzi, gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Oskarżony po zatrzymaniu przez funkcjonariuszy został poddany badaniu alkomatem. Badanie to wykazało, iż w wydychanym przez oskarżonego powietrzu znajdował się alkohol w obecności niedozwolonej do prowadzenia jakichkolwiek pojazdów tj. w wysokości 0,99 i 0,89 miligrama alkoholu etylowego w jednym decymetrze sześciennym wydychanego powietrza. W konsekwencji należy przyjąć , iż stężenie alkoholu w organizmie oskarżonego znacznie przewyższało dolną granicę stanu nietrzeźwości .

Została w omawianej sytuacji również spełniona trzecia przesłanka. Oskarżony kierował pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym , albowiem jechał ulicą (...) w J. .

Z tych względów , Sąd uznał oskarżonym winnym popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178a§1 kk skazał go na karę czterech miesięcy pozbawienia wolności.

Wymierzona oskarżonemu kara pozbawienia wolności- w ocenie Sądu- jest adekwatna do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu , którego się dopuścił , uwzględnia także element prewencji ogólnej , jak i szczególnej.

Ustalając wymiar kary , jako okoliczności obciążające Sąd wziął pod uwagę znaczną społeczną szkodliwość zarzucanego mu czynu , fakt , iż oskarżony mając wysoką zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przejechał około 25 km , czym spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie tylko dla siebie , ale również dla innych uczestników . Natomiast jako okoliczności łagodzące – przyznanie się do winy i okazanie skruchy.

Na podstawie art. 69§1 i 2 kk w zw. z art. 70§1 pkt 1 kk Sąd warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na minimalny okres dwóch lat próby , uznając iż będzie to wystarczające do osiągnięcia celów kary.

Na podstawie art. 42§ 2 kk Sąd orzekł wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym , albowiem oskarżony dopuścił się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji , będąc w stanie nietrzeźwości. Sąd jednocześnie doszedł do przekonania – biorąc pod uwagę, wysoką zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu ,ze orzeczenie dwóch lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym będzie adekwatne do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynu przez niego popełnionego.

Na podstawie art. 63§2 kk Sąd na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zaliczył oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 8 marca 2014 roku do dnia 18 czerwca 2014 roku.

O kosztach postępowania , Sąd orzekł na podstawie art.627 kpk.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Król
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Urszula Salwin-Kowalczyk
Data wytworzenia informacji: