Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 56/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2018-08-27

Sygn. akt II K 56/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 sierpnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym

w składzie:

Przewodniczący: SSR Urszula Salwin-Kowalczyk

Protokolant: Monika Malanowska

przy udziale Prokuratora Ewy Urman-Brzosko

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 23 lutego 2018 r. i 27 sierpnia 2018 r.

sprawy przeciwko G. D.

urodz. (...)

w N.

syna T. i A. z d. P.

oskarżonego o to, że: w dniu 25 grudnia 2017 roku w L. ul.(...) znajdując się w stanie nietrzeźwości I badanie 0,92 mg/l , II badanie 0,88 mg/l , III badanie 0,83 mg/l , IV badanie 0,83 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu , prowadził pojazd mechaniczny marki S. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym po uprzednim prawomocnym skazaniu przez sąd za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości ,

tj. o czyn z art. 178a§1 i 4 kk

orzeka

I.Uznaje oskarżonego G. D. winnym popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art.178a§1 i 4 kk skazuje go , a na podstawie art.178a§4 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.na podstawie art. 42 § 3 k.k. orzeka wobec oskarżonego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych ;

III. na podstawie art. 43a § 2 k.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy ) złotych;

IV.zasądzić od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 190 (sto dziewięćdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania w tym kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem opłaty.

Sygn. akt: II K 56/18

UZASADNIENIE

Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 25 grudnia 2017 roku funkcjonariusze Policji: Ł. D. oraz P. S. w trakcie pełnienia służby w patrolu zmotoryzowanym o godz. 12.20 w L. na ul. (...), na wysokości bloku z numerem ul. (...) zatrzymali do kontroli samochód marki S. (...) nr rej. (...), którego kierującym okazał się oskarżony G. D., a pasażerką S. P.. Z uwagi na to, że w trakcie rozmowy z oskarżonym wyczuwalna była woń alkoholu został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie A. w dwóch kolejnych próbach wykazało wynik 0,92 mg/l i 0,88 mg/l. Oskarżonego po przewiezieniu do Komendy Powiatowej Policji w L. ponownie poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie (...) w dwóch próbach wykazało wynik 0,83 mg/l i 0,83 mg/l.

Oskarżony w trakcie kontroli nie posiadał przy sobie prawa jazdy, polisy ubezpieczenia OC oraz dowodu rejestracyjnego.

Oskarżony G. D. prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 21 maja 2009 roku , sygn. akt: II K 147/09 został skazany za czyn z art.178a § 1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku obowiązujący w okresie od 01.02.2009 roku do dnia 01.02.2010 roku.

Powyższy stan faktyczny , Sąd ustalił w oparciu o: częściowo o wyjaśnienia oskarżonego /k. 26-28, 65-66/, zeznania świadka: Ł. D. /k-7-9, 66/, oświadczenia /k.2/, pokwitowania /k.3/, protokoły z przebiegu badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym /k-4,5/, karty karnej /k.62-63/.

Oskarżony G. D. słuchany zarówno w toku postępowania przygotowawczego, jak i na rozprawie przed Sądem przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, że w dniu 25 grudnia 2017 roku w L. w godzinach rannych pił z kolegą alkohol. We dwóch wypili pół litra wódki oraz po dwa piwa. Po powrocie do domu wynikła potrzeba zakupu soli fizjologicznej dla córki. W/w zdawał sobie sprawę z tego, że jest pod wpływem alkoholu, jednak nie było nikogo kto mógłby pojechać autem i ją zakupić Żona została sama z chorym dzieckiem, poza tym nie mogłaby prowadzić, bo nie miała prawa jazdy. Z uwagi na powyższe , jak i na to, że był to okres świąteczny, gdzie jest małe natężenie ruchu i do przejechania niewielki odcinek drogi, oskarżony zdecydował się prowadzić samochód będąc pod wpływem alkoholu. Wraz z nim jechała koleżanka, bo chciał aby to ona kupiła sól fizjologiczną , albowiem obawiał się, że uwagi na wypity alkohol , po wyjściu z auta , nie będzie mógł ponownie nim kierować /k- 26-28, 65-66/.

Sąd zaważył , co następuje:

Sąd dał wiarę przyznaniu się oskarżonego do popełnienia zarzucanego mu czynu, gdyż jego wyjaśnienie w sposób zupełny korespondują z całokształtem ujawnionego w sprawie materiału dowodowego, zwłaszcza z zeznaniami świadka Ł. D. , którym to Sąd dał wiarę w całości jako spójnym i logicznym. Sąd dając wiarę zeznaniom tego świadka miał na uwadze, że świadek jest osobą bezstronną i nie zainteresowaną rozstrzygnięciem w sprawie.

Prawdziwość, autentyczność i rzetelność sporządzenia pozostałych ujawnionych w sprawie dowodów nieosobowych nie była zarzutów stron, a także nie wzbudziła wątpliwości sądu albowiem dokumenty powyższe zostały sporządzone poprawnie, kompleksowo i w sposób zgodny ze standardami rzetelnego postępowania przez funkcjonariuszy publicznych nie zainteresowanych rozstrzygnięciem w sprawie, a zatem nie mających logicznego powodu, by przedstawiać nieprawdziwy stan rzeczy w dokumentach . Brak jest na tych dokumentach jakichkolwiek śladów podrobienia bądź przerobienia, z tych też względów sąd nie odmówił im wiarygodności

Reasumując, w ocenie Sądu wobec ujawnionego w toku rozprawy materiału dowodowego wina oskarżonego G. D. nie budzi żadnych wątpliwości, jest bezsporna oraz została mu udowodniona w toku przedmiotowego postępowania karnego.

G. D. został oskarżony o to, w dniu 25 grudnia 2017 roku w L. ul. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości I badanie 0,92 mg/l , II badanie 0,88 mg/l , III badanie 0,83 mg/l , IV badanie 0,83 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu , prowadził pojazd mechaniczny marki S. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym po uprzednim prawomocnym skazaniu przez sąd za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, tj. o czyn z art. 178a § 1 i 4 kk.

Przepis art. 178a § 1 k.k. stanowi, iż karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Występek ten ma charakter umyślny, przy czym samo uruchomienie i prowadzenie pojazdu wymaga zamiaru bezpośredniego, natomiast fakt znajdowania się przez prowadzącego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego może być również objęty zamiarem ewentualnym. W każdym razie niezbędna jest świadomość sprawcy, że może znajdować się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i godzenie się z tą możliwością. Z treści art. 178 a § 1 kk wynika, więc że dla stwierdzenia przesłanek popełnienia przestępstwa wskazanych w tym przepisie konieczne jest spełnienie następujących znamion : po pierwsze sprawca winien prowadzić pojazd mechaniczny, po drugie – prowadzący pojazd musi znajdować się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego, wreszcie po trzecie – pojazd mechaniczny winien być prowadzony w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.

Natomiast przepis art. 178a § 4 k.k. stanowi, że sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Należy stwierdzić iż, wszystkie wyżej wskazane przesłanki zostały spełnione w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania .

Po pierwsze niewątpliwym jest iż oskarżony poruszał się pojazdem mechanicznym. Kierował bowiem pojazdem marki S. (...) o nr rej. (...).

Po drugie w ocenie Sądu nie ma wątpliwości, iż oskarżony w chwili popełnienia czynu zabronionego znajdował się w stanie nietrzeźwości . Zgodnie z treścią art. 115 § 16 kk stan nietrzeźwości zachodzi, gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm ( 3) wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Oskarżony po zatrzymaniu przez funkcjonariuszy został poddany badaniu (...) oraz (...). Ostatnie badanie wykazało, iż w wydychanym przez oskarżonego powietrzu znajdował się alkohol w obecności niedozwolonej do prowadzenia jakichkolwiek pojazdów tj. w wysokości I badanie 0,92, II badanie 0,88, III badanie 0,83, IV badanie 0,83 miligrama alkoholu etylowego w jednym decymetrze sześciennym wydychanego powietrza. W konsekwencji należy przyjąć , iż stężenie alkoholu w organizmie oskarżonego znacznie przewyższało dolną granicę stanu nietrzeźwości. Przy czym subiektywne przeświadczenie, że w organizmie tego alkoholu już nie ma lub znajduje się tam jego niewielka ilość nie zwalnia od odpowiedzialności. Tak samo jak to, gdy przejechano niewielką odległość. Nie ma tu również znaczenie powód, z uwagi na który spożywano alkohol i prowadzono w stanie nietrzeźwości. Powyższe okoliczności mają jedynie wpływ na wymiar kary.

Została w omawianej sytuacji również spełniona trzecia przesłanka. Oskarżony kierował pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym, albowiem jechał ulicą (...) w L..

Bez wątpienia też, oskarżony G. D. był uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia z dnia 21 maja 2009 roku , sygn. akt: II K 147/09 za czyn z art.178a § 1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku obowiązujący w okresie od 01.02.2009 roku do dnia 01.02.2010 roku.

Wypełnił więc swoim zachowaniem opisanym w zarzucie znamiona art.178a § 4 k.k.

Z tych względów, Sąd uznał oskarżonym winnym popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178a § 4 k.k. skazał go na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności .

Wymierzona oskarżonemu kara pozbawienia wolności- w ocenie Sądu- jest adekwatna do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu, którego się dopuścił, uwzględnia także element prewencji ogólnej, jak i szczególnej.

Ustalając wymiar kary, jako okoliczności obciążające Sąd wziął pod uwagę uprzednią karalność oskarżonego, gdzie był trzykrotnie skazany, w tym jeden raz za przestępstwo podobne /k- 62-63 / . Natomiast jako okoliczności łagodzące , Sąd wziął pod uwagę przyznanie się oskarżonego do winy.

Na podstawie art. 42 § 3 k.k. Sąd orzekł wobec oskarżonego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym , albowiem oskarżony był już karny za czyn z art. 178 § 1 k.k.

Sąd z tego samego powodu na podstawie art.43a § 2 k.k. orzekł wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Sąd uznał, że brak jest podstaw do zwolnienia oskarżonego o obowiązku ponoszenia kosztów sądowych i zasądził od niego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 190 złotych tytułem kosztów postępowania, w tym kwotę 120 złotych tytułem opłaty. Oskarżony jest osobą młodą, zatrudnioną i osiągającą dochód. Co prawda zarobki nie są wysokie, jednak zdaniem Sądu będzie w stanie te należności uiścić bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Urszula Salwin-Kowalczyk
Data wytworzenia informacji: