Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1251/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2014-01-29

Sygn. akt I C 1251/13 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2014 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Krzysztof Stępniewski

Sędziowie:

---

Protokolant:

Małgorzata Więcek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2014 r. w L.

sprawy z powództwa

(...)

przeciwko

E. A.

roszczenia z umów bankowych

powództwo oddala.

Sygn. akt I C 1251/13

UZASADNIENIE

(...) z siedzibą w W.złożył w dniu 27.05.2013 r. pozew przeciwko E. A.o zapłatę kwot:

1.  7.025,25 wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 28.05.2013 r. do dnia zapłaty,

2.  1.958,80 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 28.05.2012 r. do dnia zapłaty,

3.  131,50 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 21.05.2013 r. do dnia zapłaty,

4.  16.543,02 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 21.05.2012 r. do dnia zapłaty,

oraz o zasądzenie zwrotu kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego wg. norm przepisanych.

Referendarz sądowy z Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie wydał w dniu 30 czerwca 2013 r. w sprawie o sygn. akt VI Nc-e 1270326/13 postanowienie, w którym stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w niniejszej sprawie, wobec czego przekazał rozpoznania sprawy do Sądu Rejonowego w Legionowie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 2 lipca 2012 roku (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. zawarł z powodem umowę przelewu wierzytelności. Jako przedmiot zbycia w umowie określono bezsporne i wymagalne wierzytelności wskazane w liście wierzytelności stanowiącej załącznik nr 5 do umowy szczegółowej (umowa– k. 27v.).

Powód wystawił na piśmie częściowy wykaz wierzytelności do umowy o przelew wierzytelności z dnia 2.07.2012 r., w którym wskazano, iż zadłużenie pozwanego wynosi razem 25.658,89 zł (częściowy wykaz wierzytelności – k. 26.).

Ponadto powód wystawił na piśmie skierowane do pozwanego zawiadomienie o przelewie wierzytelności (zawiadomienie – k. 26 v.). W aktach sprawy brak dowodu doręczenia go pozwanemu.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dowody z dokumentów złożone do akt sprawy przez strony.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 § 1 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.).

Zatem powód powinien udowodnić okoliczności określone w art. 509 k.c. i art. 510 § 1 k.c. dotyczące elementów przedmiotowo istotnych umowy przelewu, jej ważności oraz skuteczności tej umowy.

Zgodnie z art. 509 § 1 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Zgodnie z art. 510 § 1 k.c. umowa sprzedaży wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę (..).

Powód wskazał, iż na podstawie umowy cesji wierzytelności przejął od (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. prawa do wierzytelności wobec pozwanego.

Z załączonej przez powoda umowy szczegółowej z dnia 2.07.2012 r. nie wynika jednak jakie wierzytelności, w jakiej wysokości i w stosunku do kogo zostały na jej podstawie zbyte. W aktach sprawy brak jest jakiejkolwiek listy wierzytelności obejmującej przedmiot umowy, z której wynikałoby, iż pozwany był dłużnikiem (...) Bank (...) S.A.

Na podstawie załączonych przez powoda dokumentów można jedynie stwierdzić, iż powód zawarł z (...) Bank (...) S.A. umowę sprzedaży obejmującą bliżej nieokreślone wierzytelności. Brak jest jednak jakichkolwiek dowodów wskazujących na to, aby pośród zbytych wierzytelności znajdowała się również wierzytelność przysługująca (...) Bank (...) S.A. w stosunku do pozwanego.

Równocześnie należy zauważyć, iż powód nie przedstawił żadnego dowodu wskazującego z jakiego konkretnie tytułu dochodzona jest przez niego kwota 371,16 zł. W szczególności w aktach sprawy brak jest wymienionych w dokumencie o nazwie „Częściowy wykaz wierzytelności (…)”. Za niewystarczające należy uznać dołączenie do akt niniejszej sprawy umowy pożyczki gotówkowej z dnia 13.02.2009 r. zawartej pomiędzy (...) Bank S.A. a pozwaną.

Biorąc pod uwagę fakt, iż powód na potwierdzenie swoich racji przedstawił jedynie dokument prywatny, w którym powód oświadczył, iż pozwany jest dłużny powodowi określoną kwotę pieniężną, należy uznać, że powód nie udowodnił istnienia wierzytelności (...) Bank (...) S.A. w stosunku do pozwanego.

Wobec zaś nie udowodnienia, iż (...) Bank (...) S.A. miało wobec pozwanego wierzytelność wynikającą z umowy, nie mogło nastąpić skuteczne zbycie tej wierzytelności. Zgodnie bowiem z art. 510 § 1 k.c. przesłanką skutecznego przeniesienia wierzytelności na nabywcę jest istnienie tej wierzytelności i przysługiwanie tej wierzytelności zbywcy ( nemo plus iuris in alium transfere potest quam ipse habet). Z powodu bezskuteczności umowy przelewu zawartej między (...) Bank (...) S.A. a (...). à r. l. z siedzibą w L., nie nastąpił skutek w postaci przeniesienia wierzytelności – art. 510 § 1 k.c.

Mając powyższe na względzie, sąd orzekł, jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Wyszomierska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Stępniewski
Data wytworzenia informacji: