Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1072/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2013-12-20

Sygn. akt I C 1072/13 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2013 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Krzysztof Stępniewski

Sędziowie:

-

Protokolant:

Sebastian Śliwiński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2013 r. w L.

sprawy z powództwa

B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

przeciwko

S. K.

o zapłatę

powództwo oddala

Sygn. akt: I C 1072/13

UZASADNIENIE

Wyroku Sądu Rejonowego w Legionowie

W dniu 7.05.2013 r. do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny został złożony pozew przez B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w G. przeciwko S. K. o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 23.152,80 złotych z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

W dniu 24.05.2013 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny w sprawie VI Nc-e (...) wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Od powyższego nakazu zapłaty pozwany złożył sprzeciw.

Postanowieniem z dnia 21.06.2013 r. Sąd stwierdził skuteczne wniesienie sprzeciwu i utratę mocy nakazu zapłaty w całości oraz przekazał rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Legionowie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 27.04.2012 r. powód zawarł z (...) (S. A.z siedzibą w P.Rozporządzającą umowę sprzedaży wierzytelności.

W dniu 27.04.2012 r. (...) S.A.z siedzibą w P.Oddział w Polsce z siedzibą w W.(zwany dalej Bankiem)zawarł umowę cesji z powodem, która dotyczyła „niespornych i wymagalnych wierzytelności pieniężnych wchodzących w skład (...)wynikających z tytułu czynności bankowych dokonanych z udziałem Dłużników działających przy ich dokonywaniu jako konsumenci.” Wierzytelności będące przedmiotem tej umowy zostały wskazane w załączniku do umowy, który nie został przedstawiony przez powoda.

Pismem z dnia 25.06.2012 r. Bank zawiadomił pozwanego o dokonanym przelewie wierzytelności. Do akt postępowania nie dołączono dowodu doręczenia powyższego zawiadomienia pozwanemu.

Pismem z dnia 25.06.2012 r. pozwany został wezwany przez powoda do zapłaty.

Do akt niniejszego postępowania dołączono również umowę kredytu odnawialnego zawartą pomiędzy Bankiem a pozwanym w dniu 26.01.2006 r.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów załączonych przez strony do akt niniejszego postępowania.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 § 1 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.).

Zatem powód powinien udowodnić okoliczności określone w art. 509 k.c. i art. 510 § 1 k.c. dotyczące elementów przedmiotowo istotnych umowy przelewu, jej ważności oraz skuteczności tej umowy.

Zgodnie z art. 509 § 1 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Zgodnie z art. 510 § 1 k.c. umowa sprzedaży wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę (...).

Powód wskazał, iż w wyniku zawarcia umowy cesji wierzytelności nabył od Banku prawo do wierzytelności wobec pozwanego.

Z załączonej przez powoda umowy sprzedaży wierzytelności nie wynika jednak jakie wierzytelności, w jakiej wysokości i w stosunku do kogo zostały na ich podstawie zbyte. Do pozwu dołączono wyciąg z załącznika do umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 27.04.2013 r. Z wyciągu tego nie wynika jednak z jakiego tytułu powstało zadłużenie pozwanego i czy przedmiotem umowy cesji była wierzytelność dochodzona w niniejszej sprawie. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż do akt nie został złożony załącznik do umowy, a jedynie wyciąg sporządzony na jego podstawie i podpisany przez osobę pełniącą funkcję „specjalisty ds. Wierzytelności Detalicznych”.

Powód na potwierdzenie swoich roszczeń przedstawił wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego. Stosownie do przepisu art. 194 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych księgi rachunkowe funduszu sekurytyzacyjnego, wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu i opatrzone pieczęcią towarzystwa zarządzającego funduszem sekurytyzacyjnym oraz wszelkie wystawione w ten sposób oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności mają moc prawną dokumentów urzędowych oraz stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych.

Powyższe oznacza jednak jedynie, że Powód wystawił dokument, z którego treści wynika istnienie wierzytelności, natomiast brak jest potwierdzenia, iż jest to wierzytelność wobec pozwanego, która jest przedmiotem niniejszego postępowania.

W niniejszym postępowaniu powód nie udowodnił, iż przedmiotem niniejszego postępowania jest wierzytelność, którą Bank miał względem pozwanego. Jednocześnie zgodnie z art. 510 § 1 k.c. przesłanką skutecznego przeniesienia wierzytelności na nabywcę jest istnienie tej wierzytelności i przysługiwanie tej wierzytelności zbywcy ( nemo plus iuris in alium transfere potest quam ipse habet).

W niniejszym postępowaniu powód nie wykazał, iż doszło do zbycia na jego rzecz wierzytelności, której dotyczy pozew, przysługującej Bankowi wobec pozwanego.

Mając powyższe na względzie, Sąd orzekł, jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Wyszomierska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Stępniewski
Data wytworzenia informacji: