Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III C 371/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie z 2017-06-22

Sygn. akt III C 371/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 czerwca 2017 roku

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Aleksandra Westra

Protokolant: Katarzyna Żukowska

po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2017r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa B. P.

przeciwko (...) Bank SA w W.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

I.  pozbawia wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny (...) Bank S.A. w W. z dnia 21.01.2015r. nr (...) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 12.02.2015r., bankowy tytuł egzekucyjny (...) Bank S.A. w W. z dnia 21.01.2015r. nr (...) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 12.02.2015r., bankowy tytuł egzekucyjny (...) Bank S.A. w W. z dnia 21.01.2015r. nr (...) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 02.03.2015r.

II.  nakazuje pobrać od (...) Bank SA w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie kwotę 14072,00 zł. (czternaście tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) tytułem nieuiszczonej opłaty od pozwu

Sygn. akt III C 371/16

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 3 marca 2016r. powódka B. P. wniosła pozew przeciwko (...) Bank S.A w W. o pozbawienie wykonalności w całości tytułów wykonawczych: Bankowego tytułu egzekucyjnego (...) Bank S.A. z dnia 21.01.2015r. nr (...) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 12.02.2015r. nadaną postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z dnia 09.02.2015r. sygn. akt. VIII Co 551/15, Bankowego tytułu egzekucyjnego (...) Bank S.A. z dnia 21.01.2015r. nr (...) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 12.02.2015r. nadaną postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z dnia 09.02.2015r. sygn. akt. VIII Co 550/15, Bankowego tytułu egzekucyjnego (...) Bank S.A. z dnia 21.01.2015r. nr (...) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 02.03.2015r. nadaną postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z dnia 12.02.2015r. sygn. akt. VIII Co 690/15 oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów postępowania wg norm przepisanych. W uzasadnieniu powódka podniosła, że pozwany w dniu 30.12.2015r. sprzedał wierzytelności na rzecz (...) Funduszu Inwestycyjnego (...) z siedzibą w W. i pomimo tego faktu prowadzi przeciwko powódce postępowanie egzekucyjne (pozew k. 1-73)

Pozwany w odpowiedzi na pozew uznał powództwo w całości i wniósł o nieobciążanie pozwanego kosztami procesu zgodnie z art. 102 k.p.c. (odpowiedź na pozew k. 126-157).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany miał wobec powódki trzy wierzytelności. Wierzytelność z tytułu umowy pożyczki o nr (...) została objęta tytułem wykonawczym (...) zaopatrzonym w klauzulę wykonalności z dnia 9.02.2015r. sygn. akt VIII Co 551/15 i została ona spłacona w całości. Kwota wynikająca z tej pożyczki została przez powódkę spłacona dobrowolnie w toku wszczętej przez wierzyciela egzekucji bezpośrednio do rak wierzyciela. Wierzyciel w związku ze spełnieniem świadczenia wniósł o umorzenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego, które zostało umorzone (k. 137). Wierzytelności objęte tytułami (...) i (...) zostały przez (...) Bank S.A. zbyte na rzecz (...) Funduszu Inwestycyjnego (...) z siedzibą w W. w dniu 30.01.2015r. Wierzytelności te były wierzytelnościami zabezpieczonymi hipoteką na nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta (...). Nabywca dokonał zmiany wpisów na swoją rzecz składając wnioski w dniu 03.03.2016r., a wpis został dokonany w dniu 27.06.2016r. ( wypis z KW k.140-156).

Postepowanie egzekucyjne w zakresie tych wierzytelności zostało wszczęte przez pozwanego w dniu 3.03.2015r. i 23.03.2015r. (k. 29, 32). W toku postępowania egzekucyjnego z nieruchomości na dzień 17.02.2016r. został wyznaczony termin pierwszej licytacji nieruchomości (k. 36).

W dniu 24.01.2017r. pozwany wniósł do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie o umorzenie postępowań egzekucyjnych w sprawach KM 30174/15 i Km 35760/15 (wnioski k. 138, 139).

Powyższe ustalenia faktyczne Sąd oparł na dokumentach powołanych przy pozwie i przy odpowiedzi na pozew, a także na zgodnych twierdzeniach stron. Sąd oddalił zgłoszone przez powódkę wnioski dowodowe z pkt. 5, 6, 8 pozwu uznając, że wobec przyznania okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy przez pozwanego w złożonej odpowiedzi na pozew, nie jest zasadne prowadzenie dalszego postepowania dowodowego.

Sąd zważył, co następuje.

W pkt. I wyroku Sąd uwzględnił powództwo, uznając, że zaistniały przesłanki z art. 840 par. 1 pkt. 2 k.p.c. albowiem po powstaniu tytułów egzekucyjnych zaistniało zdarzenie powodujące wygaśniecie obowiązków dłużnika – tj. powódki, stwierdzonego bankowymi tytułami egzekucyjnymi, którym nadano klauzulę wykonalności. W odniesieniu do wierzytelności objętej tytułem (...) to po powstaniu tytułu powódka spełniła świadczenie do rąk wierzyciela. Nastąpiło to w czasie prowadzonego przez wierzyciela postępowania egzekucyjnego ale bezpośrednio do rąk wierzyciela, i skutkowało złożeniem przez wierzyciela wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Nie budzi wątpliwości, że żądanie powódki co do pozbawienia wykonalności tego tytułu jest uzasadnione, w interesie powódki jest uzyskanie orzeczenia pozbawiającego ten tytuł wykonalności aby uniemożliwić w przyszłości dochodzenie na jego podstawie roszczeń przez pozwanego. W odniesieniu do pozostałych tytułów to nie było sporne pomiędzy stronami, że po powstaniu tytułu nastąpiło zdarzenie powodujące zmianę wierzyciela, a w konsekwencji konieczność umorzenia prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Nabywca wierzytelności po przeprowadzeniu postępowania sądowego i uzyskaniu tytułu zaopatrzonego w klauzulę wykonalności na swoją rzecz byłby uprawniony do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko powódce, nabywca – Fundusz (...) nie był uprawiony do prowadzenia egzekucji na podstawie bankowych tytułów egzekucyjnych. Należy w tym miejscu zauważyć, że niezależnie od kwestii skuteczności przelewu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką i konieczności dokonania wpisu do księgi wieczystej dla skuteczności przelewu wierzytelności,

to pozwany wszczął postepowanie egzekucyjne natychmiast po wystawieniu bankowych tytułów i nadaniu im klauzul wykonalności mimo, że w międzyczasie - jeszcze przed wydaniem postanowienia o nadaniu klauzul wykonalności, zbył dwie wierzytelności na rzecz innego podmiotu, a nabywca - Fundusz złożył wnioski o wpis do ksiąg wieczystych dopiero po upływie 15 miesięcy od daty zawarcia umowy cesji. Pozwany dopiero w styczniu 2017r. złożył wnioski o umorzenie postępowań egzekucyjnych, pomimo dokonanych w czerwcu 2016r. wpisów do księgi wieczystej na rzecz nabywcy.

Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, że roszczenie powódki należy uwzględnić w całości i orzekła jak w pkt. I wyroku.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 113 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nakazując pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego Warszawa –Praga w Warszawie kwotę 14.072,00 zł. tytułem nieuiszczonej opłaty od pozwu, od której powódka została zwolniona. W ocenie Sądu wniosek pozwanego o nieobciążanie go kosztami w sprawie na zasadzie art. 102 k.p.c. nie zasługiwał na uwzględnienie. Pozwany jest stroną przegrywającą proces, obciążenie pozwanego kosztami w sprawie nie jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego zważywszy, że pozwany pomimo zbycia dwóch wierzytelności nie poinformował o powyższym powódki, a jednocześnie nadal prowadził postępowanie egzekucyjne, które było już dalece zawansowane na etapie licytacji nieruchomości powódki. Powódka w pozwie nie kwestionowała faktu swojego zadłużenia na rzecz powoda a podnosiła, że pomimo podania bankowi aktualnych danych korespondencyjnych bank nie przekazał powyższej informacji składając wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, ponadto z rozmowy telefonicznej dowiedziała się o cesji wierzytelności i pomimo podejmowanych prób nie uzyskała żadnego potwierdzenia tej informacji na piśmie, mimo że był już wyznaczony termin licytacji należącej do niej nieruchomości. Jak wynika ze złożonych przez pozwanego dokumentów przy odpowiedzi na pozew wnioski o umorzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie zbytych wierzytelności zostały złożone dopiero 25.01.2017r. W tej sytuacji trudno uznać, że wierzyciel postępował profesjonalnie i według należytych standardów wobec dłużniczki, ponadto pozwany wniósł o umorzenie postępowań egzekucyjnych dopiero po doręczeniu mu odpowiedzi na pozew, co dowodzi, że pozew wniesiony przez powódkę był jak najbardziej słuszną drogą obrony jej praw.

Z powyższych względów Sąd orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paweł Górny
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Westra
Data wytworzenia informacji: