Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 840/15 - wyrok Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie z 2016-05-31

Sygn. akt II C 840/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2016 roku.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Joanna Kornatka

Protokolant:

Paulina Goździk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2016 roku w Warszawie

sprawy z powództwa Z. R., S. G., A. S., T. S., T. D., D. G., A. D.

przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W.

o uchylenie lub stwierdzenie nieważności Uchwały numer (...) Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. z dnia 24 czerwca 2015 roku w części obejmującej postanowienia zawarte w § 1 ustępie 2 litera d Uchwały

1.  uchyla Uchwałę numer (...) Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. z dnia 24 czerwca 2015 roku w części obejmującej postanowienia zawarte w § 1 ustępie 2 litera d uchwały,

2.  zasądza od Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. na rzecz powodów solidarnie Z. R., S. G., A. S., T. S., T. D., D. G., A. D. kwotę 200,00 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygnatura akt IIC 840/16

Transkrypcja uzasadnienia wyroku:

[ Przewodniczący 00:03:24.504] W pozwie z dnia 3 sierpnia 2015 roku powodowie wnieśli o uchylenie uchwały numer (...) Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z dnia 24 czerwca 2015 roku w części dotyczącej paragrafu 1 ustępu 2 litera d przedmiotowej uchwały. Zgodnie z jej treścią, tak jak wynikało to z dokumentu dołączonego do pozwu, jako załącznik paragraf 12 ustęp 2 uchwały dotyczył zmiany statutu spółdzielni i wprowadzał w punkcie d możliwość wykreślenia członka spółdzielni w sytuacji, gdy lokal, z którego własnością związane było członkostwo wszedł w skład wspólnoty mieszkaniowej. W treści pozwu powodowie wskazali, iż przedmiotowa uchwała narusza interesy dotychczasowych członków spółdzielni, którzy uzyskali odrębną własność do, odrębne prawo własności do lokalu mieszkalnego, który wchodził w skład spółdzielni mieszkaniowej, albowiem eliminując ich z korporacji, jaką jest spółdzielnia pozbawia to możliwości wpływania na zarządzanie majątkiem spółdzielni, do którego się przyczynili swoja aktywną działalnością, zwrotu wpłaconego udziału i funduszu remontowego, podejmowania decyzji o tworzeniu wspólnot mieszkaniowych poprzez zastraszanie wykreśleniem, prawa decydowania w racjonalnym wykorzystywaniu infrastruktury technicznej, utraty prawa do udziału w majątku pozostałym po spółdzielni w przypadku jej likwidacji. Ponadto wskazano również, iż aby za tym, aby powodowie, jako członkowie spółdzielni nadal takimi członkami byli jest fakt powierzenie jej zarządu ich nieruchomością, czyli nieruchomością powodów a będąc członkami mają prawo wglądu do dokumentów spółdzielni, uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, co zapewnia powodowi, powodom możliwość wpływania na decyzje organów spółdzielni w zakresie ich dotyczącym. W ramach tego postępowania wpłynął również wniosek o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania poprzez wstrzymanie wykonania uchwały numer (...). Początkowo ten wniosek został zwrócony na skutek istniejących braków formalnych, następnie ostatecznie oddalony, postanowieniem w tym przedmiocie jest prawomocne. Spółdzielnia Mieszkaniowa w odpowiedzi na pozew, która wpłynęła 14 września 2015 roku wniosła o oddalenie powództwa oraz zasądzenie zwrotu kosztów procesu. Spółdzielnia wskazała, iż przedmiotowa uchwała została wydana, zatwierdzona przez walne zgromadzenia spółdzielni a na jej treść miała wpływ publikacja w dniu 5 lutego 2015 roku wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 60/13, który uznał, iż przepis artykułu 3 ustęp 1 i 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim dopuszcza członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej podmiotów, którym nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie bądź własnościowe prawo do lokalu lub jego odrębna własność jest niezgodne z konstytucją. Strona pozwana wskazała, iż przedmiotowy zapis wprowadzony do statutu wynika właśnie z treści powołanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, jest odpowiedzią na jego treść, jak również odpowiedzią na wnioski innych członków spółdzielni, którzy nie chcą, aby w podejmowaniu decyzji dotyczących majątku spółdzielni brały udział osoby, którym nie przysługują prawa wchodzące w skład, nie przysługują prawa do lokali wchodzących w skład spółdzielni mieszkaniowej, Strony w ramach tego postępowania nie zgłaszały jakiś wniosków dowodowych, które miałyby mieć wpływ na ostateczny wynik tego postępowania, jeśli chodzi o stronę powodową były to wyłącznie wnioski o dopuszczenie dowodów z dokumentów, jeśli chodzi o stronę pozwaną wpłynął wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków J. K., A. (...) W. i B. S., przy czym mieli to być świadkowie, którzy byli powołani na okoliczność treści dyskusji prowadzonej na walnym zgromadzeniu 24 czerwca 2015 roku przed podjęciem skarżonej uchwały o zmianach w statucie, zastrzeżeń do działalności w organach spółdzielni tych członków spółdzielni, którzy są właścicielami mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych i świadkowie mieli zeznawać na okoliczność, jakimi kierowali się członkowie spółdzielni podejmując kwestionowaną uchwałę na walnym zgromadzeniu. Sąd powyższy wniosek dowodowy oddalił, albowiem w jego ocenie nie miał on co do zasady wpływu na ostateczny wynik tego postępowania, albowiem to nie wola członków spółdzielni czy też ich stanowisko było tutaj decydujące a decydująca była sama treść skarżonej przez powodów uchwały i w tym zakresie Sąd rozstrzygał odnośnie samego brzmienia przedmiotowej uchwały oraz tego, czy była ona zgodna czy też nie z, ze statutem bądź przepisami prawa. Jeśli chodzi o stan faktyczny tego postępowania Sąd ustalił i to jest bezsporne, nie było to w ogóle okolicznościami kwestionowanymi, iż powodowie nadal są członkami Spółdzielni Mieszkaniowej (...), części powodów cały czas przysługują prawa spółdzielcze do lokali, część, 2 osoby znajdują, posiadają prawa do lokali w budynkach, które stanowią już aktualnie wspólnoty mieszkaniowe, albowiem doszło do wyodrębnienia wszystkich lokali w danym budynku, do wyodrębnienia prawa własności tych lokali w przedmiotowych budynkach. Jak wynikało z oświadczeń stron, które również tutaj nie były kwestionowane Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) nie jest spółdzielnią dużą, jest spółdzielnią niewielką, była ona tworzona w latach uprzednich przez osoby związane ze sobą również zawodowo i osoby te zdecydowały zarówno o utworzeniu spółdzielni, o budowaniu jej infrastruktury, o budowie domów i aktualnie wszystkie budynki, które znajdują się w ramach Spółdzielni Mieszkaniowej (...) są związane zarówno infrastrukturą, jak i gruntem, który ta spółdzielnia nadal posiada, jakim to gruntem nadal spółdzielnia dysponuje, na to również wskazywali powodowie w złożonych oświadczeniach, które nie były kwestionowane przez stronę przeciwną. Jeśli chodzi o samo funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowej funkcjonuje ona na podstawie wpisu do Krajowego rejestru Sądowego a jednocześnie jest, działa na podstawie statutu, który jest uchwalony na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze, ostatnia treść statutu, która została złożona przez stronę powodową pochodzi z 28 czerwca 2011 roku, kiedy to doszło do zmiany treści statutu uchwałą walnego zgromadzenia członków spółdzielni podjętej na tym posiedzeniu. Jak wynika z treści statutu jej celem w paragrafie 2 jest prowadzenie działalności na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych a celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych oraz innych potrzeb członków, ich rodzin poprzez dostarczenie samodzielnych lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych, lokali o innym przeznaczeniu oraz utrzymanie w należytym stanie substancji mieszkaniowej. Jeśli chodzi o przedmiot działania spółdzielni określa go paragraf 3 statutu i jest nim między innymi zarządzanie nieruchomościami osób trzecich na podstawie umowy zawartej z właścicielem, współwłaścicielem tej nieruchomości, prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturowej. Jak wskazują również postanowienia paragrafu 6 tego statutu członkiem spółdzielni może być osoba fizyczna choćby nie miała zdolności do czynności prawnych. Członkami mogą być oboje małżonkowie choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności przysługiwało tylko jednemu z nich. Spółdzielnia jednocześnie jest dobrem wspólnym jej członków. Członkowie spółdzielni dbają o prawidłowe gospodarowanie jej majątkiem, zapewniają społecznie, celowo i ekonomicznie uzasadniony rozwój za pośrednictwem organów przedstawicielskich i wykonawczych. Jeśli chodzi o ustanie członkostwa, do tej pory, było ono regulowane paragrafem 9 statutu, członkostwo w spółdzielni ustawać mogło na skutek wystąpienia za wypowiedzeniem, wykluczenia członka, wykreślenia członka, śmierci członka a w przypadku osoby prawnej jej ustania. Jeśli chodzi o wykluczenie członka ze spółdzielni mógł on być wykluczony w przypadku, gdy z jego winy umyślnej dalsze lub, winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami. Wykreślenie członka mogło nastąpić natomiast w trybie, gdy członek spółdzielni nie wykonywał obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych, wykreślenie mogło nastąpić w szczególności, gdy, gdy członek nie wpłacił w terminie wymaganego wpisowego lub udziału i to o tym stanowił paragraf 12 statutu spółdzielni, który jeszcze nie był zmieniony skarżoną uchwałą. Powodowie w tym postępowaniu określili swoje roszczenie w dwojaki sposób alternatywny, to znaczy bądź o uchylenie uchwały wskazując na jej sprzeczność z postanowieniami statutu, dobrymi obyczajami bądź też, jako godzącą w dobra członków spółdzielni i w dobro samej spółdzielni, ewentualnie o uchylenie, o, przepraszam, o stwierdzenie nieważności tejże uchwały, jako sprzecznej z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy Prawo spółdzielcze. Jeśli chodzi o te 2 roszczenia Sąd odniesie się w pierwszej kolejności do stwierdzenia nieważności samej uchwały. Jeśli chodzi o stwierdzenie nieważności samej uchwały można je wywodzić z, w związku z naruszeniem przez uchwałę przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych bądź też ustawy Prawo spółdzielcze. W ocenie Sądu taka sytuacja w niniejszej sprawie nie zachodziła. Samo powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały jest wywodzone z, może być wywodzone z artykułu 24 paragraf 6 w związku z artykułem 42 paragraf 2 ustawy Prawo spółdzielcze oraz artykułu 189 Kodeksu postępowania cywilnego, jest ono nieograniczone czasowo. Aby wywieźć i, skuteczność tego powództwa i je udowodnić należy wykazać konkretnie, z jakim przepisem uchwała jest sprzeczna i jaki przepis ta uchwała narusza, w związku z tym do, trzeba udowodnić i wykazać do naruszenia, jakiego przepisu w tej sytuacji mogło dojść. Strona powodowa powoływała się na to, iż uchwała może naruszać treść artykułu 24 paragraf 2 ustawy Prawo spółdzielcze, który stanowi o tym, w jakich sytuacjach członek może być wykluczony bądź wykreślony z, ze spółdzielni mieszkaniowej. Podkreślić należy i tu podzielić reakcję pełnomocnika strony przeciwnej a nadto również powołać się na treść już wydanych orzeczeń...

(...)

(...)

(...) ... w sprawach związanych ze stwierdzeniem nieważności uchwały odnośnie tego, iż nie jest niezgodne z treścią przepisów prawa możliwość określenia przez spółdzielnię wykreślenia i ustania członkostwa na skutek między innymi utraty prawa do lokalu mieszkalnego, który byłby i znajdowałby się w zasobach mieszkaniowych spółdzielni mieszkaniowej. Sam wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który, na który powoływał się pełnomocnik strony przeciwnej, czyli z 5 lutego 2015 roku w sprawie sygnatura K 60/13 wskazał, bowiem, iż art. 3 ustęp 1 i 3 ustawy z 15 grudnia o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim dopuszcza członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej podmiotów, którym nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu, ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest niezgodny z art. 64 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodne z art. 32 ustęp 1 i art. 64 ustęp 2 Konstytucji. Na kanwie między innymi tego orzeczenia były już wydane w sprawach sądowych orzeczenia przez Sąd Najwyższy i Sąd Apelacyjny między innymi w jednym z orzeczeń Sąd wprost wskazał, iż w przypadku ustania i wygaśnięcia prawa do lokalu na przykład na skutek jego zbycia nie można mówić o tym, iż wykreślenie osoby, która utraciła tego typu, tego tyt..., tego ty..., typu tytuł prawny do lokalu dochodzi do wydania uchwały sprzecznej w sprawie. Jest to między innymi wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 czerwca 2015 roku, w którym wskazano, iż stwierdzenie, że uchwała jest sprzeczna z prawem powinno prowadzić do stwierdzenia jej nieważności ani do jej uchylenia. Art. 42 ustawy z 1982 roku prawo spółdzielcze różnicuje skutki sprzeczności uchwały z ustawą oraz skutki sprzeczności uchwały z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzenia przez nią w interesy spółdzielni albo podjęcia jej w celu pokrzywdzenia członka spółdzielni. Zgodnie z art. 42 paragraf 2 ustawy prawa spółdzielcze uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna zaś zgodnie z art. 42 paragraf 3 pozostałe przyczyny mogą stanowić podstawę zaskarżenia uchwały do Sądu. Dalej również w wyroku Sądu Najwyższego to jeszcze wyrok wcześniejszy z 26 czerwca 2013 roku Sąd Najwyższy wskazał, iż art. 23 ustęp 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie stanowi argumentu na rzecz niedopuszczalności zastrzeżenia w statucie postanowień uprawniających do wykreślenia z rejestru członków właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową wyłączoną z pod działania prawa spółdzielczego, której zarząd nieruchomością wspólną odjęty został spółdzielni. Mając na uwadze treść tych orzeczeń jak również jeszcze jednego, które tutaj należy przytoczyć to jest orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie I ACa 260/2015 z którego treści wynika, iż członkami spółdzielni mieszkaniowej mogą być tylko podmioty, które legitymują się interesem jaki może być zaspokojony przez daną spółdzielnię w zakresie jej podstawowego celu funkcjonowania. Osoby, które nie mają interesu polegającego na zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych lub polegających na dostarczaniu lokali o innym przeznaczeniu przez daną spółdzielnię mieszkaniową a więc którym nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub ekspektatywa odrębnej własności lokalu nie mogą być jej członkami. W szczególności nie mogą być członkami spółdzielni mieszkaniowych osoby, które upatrują swój interes tylko w innej pomocniczej działalności spółdzielni. Ma ona, bowiem charakter związany z celem podstawowym i nie może być realizowana odrębnie. Członkami spółdzielni mieszkaniowej nie mogą być również członkowie organów spółdzielni, osoby w nim zatrudnione, jeżeli nie posiadają wyżej wskazanych praw do lokalu a także osoby, które będąc członkami spółdzielni zbyły lub w inny sposób uprawdzi..., utraciły prawo do lokalu w spółdzielni lub budynkach przez nią zarządzanych. Wszystkie te orzeczenia jak również to już wskazane poprzednio orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie przemawiają za tym, aby można było uznać, iż samo po..., sama uchwała godziła w treść przepisów wcześniej już przez Sąd wskazanych ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych czy też ustawy prawo spółdzielcze. W związku z tym nie było tutaj przesłanek do(...) jej, do stwierdzenia jej nieważności. W ocenie Sądu natomiast mając na uwadze sytuację konkretną w Spółdzielni Mieszkaniowej (...) jak również samą treść tej uchwały należało uznać, iż zachodzą przesłanki do jej uchylenia z powodu sprzeczności między innymi z dobrymi obyczajami w związku z godzeniem w interesy poszczególnych członków spółdzielni. Jak wynika z treści podjętej uchwały w przypadku Spółdzielni Mieszkaniowej (...) mogło dojść czy też spółdzielnia wskazała możliwość wykreślenia członka spółdzielni w sytuacji, gdy lokal, z którego własnością związane było członkostwo wszedł w skład wspólnoty mieszkaniowej. W ocenie Sądu taki zapis uchwały jest na tyle nieprecyzyjny, iż może prowadzić do tego, że prawo to w szczególności prawo do wykreślenia członka ze spółdzielni mieszkaniowej może być nadużywane. Po pierwsze istnieje, bowiem rozbieżność, co do pojęcia samego wspólnoty mieszkaniowej i koncepcji wspólnoty mieszkaniowej. Z jednej strony, bowiem wspólnota mieszkaniowa powstaje już z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu mieszkalnego. W związku z argumentami strony pozwanej brak przesłanek do uznania, iż podejmując przedmiotową uchwałę spółdzielnia miała na celu wyłącznie wykreślenie, możliwość wykreślenia osoby, której lokal wchodzi w skład nieruchomości gdzie wszystkie lokale są już wyodrębnione i w przypadku, gdy dany budynek w całości uzyskując odrębną własność lokali, które w skład tego budynku wchodziły stawał się odrębną wspólnotą mieszkaniową. W ocenie Sądu treść tej uchwały w żaden sposób nie wskazuje na tego typu możliwość jej interpretacji w związku, z czym w ocenie Sądu w sytuacji również, w której byłaby prowadzona interpretacja zgodnie, z którą z chwilą wyodrębnienia jednego lokalu mieszkalnego już jest tworzona wspólnota mieszkaniowa taka uchwała mogłaby być stosowana. Ponadto w ocenie Sądu zważywszy na charakter i specyfikę Spółdzielni Mieszkaniowej (...), na którą powoływali się powodowie nie można uznać, aby sam fakt wyodrębnienia nawet wszystkich lokali w ramach jednego z budynków, który wchodził w skład spółdzielni w rzeczywistości pozbawiał ich jakiegokolwiek związku z całą spółdzielnią mieszkaniową. W ocenie Sądu funkcje pomocnicze spółdzielni, jakie tutaj były wskazywane zarówno przez spółdzielnię w postaci zarządu budynków, w postaci dostarczania mediów do tego budynku, mimo, iż tak jak wynika to z cytowanych orzeczeń nie mogą w sposób jednoznaczny i wyłączny przesądzać o tym, aby członkowie spółdzielni, którzy posiadają lokale w takim budynku posiadali jeszcze inny dodatkowy interes prawny w tym, aby do takiej spółdzielni nie należeć, to nie można pomijać tego, że spółdzielnia nadal sprawuje zarząd tak jak to wskazywali powo..., powodowie w ramach lokali w budynkach gdzie lokale zostały już wyodrębnione i tworzą odrębną własność, ponad to na możliwość, na zasadność tego stanowiska wskazują również wprost przepisy aktualnie obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jak wskazuje, bowiem treść art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1994 roku o własności lokali niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami spółdzielni. Właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiącej mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach i osiedlu. W ocenie Sądu powyższe przepisy wskazują po pierwsze wprost na to, iż spółdzielnia może ma prawo i zarządza takimi budynkami, przy czym odpowiednio stosuje do takiego zarządu przepisy ustawy o własności lokali a ten zapis ustawy wynikał tylko i wyłącznie nie z woli ustawodawcy wyłączenia dotychczasowych spółdzielców ze spółdzielni mieszkaniowych a był wprowadzony celem zapobiegania ewentualnym nadużyciom, na co było wskazywane również wola, na co wskazywała wola ustawodawcy w przypadku nowelizacji ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych. Jak wynikało z oświadczeń powodów powodowie nadal nawet ci, którzy posiadają prawo odrębnej własności uiszczają należności na rzecz pokrywania kosztów związanych z działalnością spółdzielni a nie tylko i wyłącznie koszty, które wiążą się z utrzymaniem ich nieruchomości. W związku z tym mając na uwadze te przepisy mając na uwadze to, co powodowie zarzucali, iż spółdzielnia w rzeczywistości stanowi zespół osób, które były z nią związane już od dawna i jednocześnie wskazywali na to, iż poza lokali mieszkalnymi są związani również pozostałym majątkiem w spółdzielni nadto ich wolą jest to, aby mimo wyodrębnienia lokali w tej spółdzielni pozostać w ocenie Sądu brak jest przesłanek do uznania, aby uchwała o treści, która została wprowadzona nie naruszała prawd, które były tutaj już wcześniej przez powodów i przez Sąd wskazane, dlatego też ostatecznie uchwała numer 8 w części zaskarżonej podlega uchyleniu. Podkreślić należy, iż Sąd nie wyklucza tutaj możliwości wprowadzenia innego zapisu przez spółdzielnię mieszkaniową bardziej precyzyjnego bądź też przepisu w ramach statutu, który odpowiadałby woli ustawodawcy albowiem podkreślić należy, iż wolą zarówno i orzeczeń i duchem tych przepisów było to, aby z jednej strony wykluczać osoby, które w ogóle nie posiadają praw do lokali, które wchodziły w skład spółdzielni, czyli osoby, które te lokale zbyły, darowały, w inny sposób utraciły z drugiej strony, aby zabezpieczyć możliwość prawidłowego zarządzania nieruchomościami i lokalami, które zostały już wyodrębnione, Odnośnie kosztów procesu Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 98 zasądzając na rzecz powodów solidarnie od strony pozwanej opłatę od pozwu, która wynosiła w tej sprawie 200 złotych.

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paweł Górny
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Kornatka
Data wytworzenia informacji: