Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 586/17 - wyrok Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie z 2017-07-25

. Sygn. akt II C 586/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lipca 2017 roku.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:

SSO Joanna Kornatka

Protokolant:

Paulina Goździk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lipca 2017 roku w Warszawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko Szpitalowi (...) w W.

o zapłatę kwoty 96.497,00 zł

1.  zasądza od Szpitala (...) w W. na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 90.718,46 (dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemnaście 46/100) złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwot:

a.  12.560,40 zł od dnia 20 marca 2016r. do dnia zapłaty,

b.  9.612,00 zł od dnia 21 marca 2016r. do dnia zapłaty,

c.  1.845,00 zł od dnia 31 marca 2016r. do dnia zapłaty,

d.  6.782,40 zł od dnia 17 kwietnia 2016r. do dnia zapłaty,

e.  1.328,40 zł od dnia 19 kwietnia 2016r. do dnia zapłaty,

f.  2.559,60 zł od dnia 28 kwietnia 2016r. do dnia zapłaty,

g.  147,60 zł od dnia 03 maja 2016r. do dnia zapłaty,

h.  1.728,00 zł od dnia 06 czerwca 2016r. do dnia zapłaty,

i.  21.919,68 zł od dnia 06 czerwca 2016r. do dnia zapłaty,

j.  5.778,00 zł od dnia 16 czerwca 2016r. do dnia zapłaty,

k.  19.719,98 zł od dnia 16 sierpnia 2016r. do dnia zapłaty,

l.  5.778,00 zł od dnia 16 sierpnia 2016r. do dnia zapłaty,

m.  959,40 zł od dnia 8 września 2016r. do dnia zapłaty,

2.  w pozostałym zakresie postępowanie umarza,

3.  zasądza od Szpitala (...) w W. na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 9.953,00 (dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy trzy) złote tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.400,00 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego

Sygnatura akt IIC 586/17

Transkrypcja uzasadnienia wyroku z dnia 25.07.2017r

(...)

... Pozwem z dnia 28 października 2016 roku (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym przeciwko Szpitalowi (...) w W. w zakresie zasądzenia roszczenia pieniężnego w łącznej kwocie 96.496,46 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi na podstawie artykułu 481 paragraf 2 Kodeksu cywilnego od poszczególnych kwot określonych w treści pozwu wraz z wymienionymi terminami wymagalności. Strona powodowa wniosła również o zasądzenie od pozwanego kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 5.417 złotych, a w przypadku wniesienia zarzutów przez pozwanego wniosła o orzeczenie wyroku zgodnie z treścią pozwu.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, iż strona powodowa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej pod nazwą (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. dokonała na rzecz pozwanego Szpitala (...) sprzedaży, której przedmiotem były różnego rodzaju akcesoria medyczne i odczynniki chemiczne. W szczególności wymieniła, iż obciążyła stronę pozwaną fakturami VAT z terminami określonymi na powyższych fakturach płatności na określone kwoty wyszczególnione w treści pozwu. Strona powodowa wskazała, iż mimo terminu zapłaty strona pozwana ze zobowiązania się nie wywiązała. Wobec braku spłaty należności działający w imieniu strony powodowej pełnomocnik w dniu 9 września 2016 roku skierował do pozwanego ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty listem poleconym proponując jednocześnie podjęcie rozmów celem wypracowania rozwiązania. Dowodem tego jest wezwanie do zapłaty wraz z zaproszeniem do podjęcia negocjacji z 9 września 2016 roku.

Mimo powyższego strona pozwana w żaden sposób nie zareagowała na kierowaną do niej korespondencję, jak również próby kontaktu. Skutkiem tego strona powodowa określiła, iż wniesienie pozwu stało się konieczne. Do treści pozwu dołączono odpis pełnomocnictwa na karcie 5 wraz z dowodem opłaty na karcie 6, odpis KRS spółki powodowej znajdujący się na kartach od 7 do 17 oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT wystawione z tytułu sprzedaży oraz świadczonych usług na rzecz strony powodowej znajdujące się na kartach od 18 do 32 wraz ze wskazaniem monitorowania płatności od karty 33 do 35, opisem wykonanych prac karta 36, kolejno monitorowaniem przesyłek karty 37 do 43, kopią wezwania do zapłaty z 9 września 2016 roku karta 44 wraz z dowodem nadania karta 45.

Początkowo zarządzeniem z 15 listopada 2016 roku pełnomocnik strony powodowej został wezwany do uzupełnienia braków formalnych w zakresie złożonego pełnomocnictwa, co uczynił w dniu 29 listopada 2016 roku, a powyższe znajduje się na kartach od 52 do 64. Kolejno zarządzeniem wydanym 15 stycznia 2016 roku... 15 grudnia przepraszam 2016 roku stwierdzono brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprawę skierowano do rozpoznania w postępowaniu upominawczym, a stronę powodową wezwano do uiszczenia brakującej opłaty od pozwu. Powyższe znajduje się na kartach 66 do 67. Kolejno zarządzeniem z 19 stycznia 2017 roku dokonano zwrotu pozwu z uwagi na upływ terminu tygodniowego do uiszczenia brakującej opłaty od pozwu, jednakże kolejno zarządzeniem wydanym w dniu 21 lutego 2017 roku w związku z uiszczeniem tejże opłaty, o czym stanowi dowód potwierdzenia płatności z karty 72 uznano, iż pozew jest wniesiony w terminie wynikającym z artykułu 130(2) paragraf 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Powyższe znajduje się na kartach od 71 do 74. Kolejnym zarządzeniem z 21 marca 2017 roku stwierdzono ponownie brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i ostatecznie 11 kwietnia 2017 roku referendarz działający przy tutejszym sądzie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym uwzględniający w całości roszczenie objęte przedmiotem postępowania. Powyższe znajduje się na karcie 77.

W związku z doręczeniem powyższego nakazu stronie pozwanej wniosła ona sprzeciw od powyższego nakazu w dniu 9 maja 2017 roku. W treści sprzeciwu nie... zakwestionowała jedno z roszczeń objętych przedmiotem postępowania mianowicie fakturę VAT numer (...) z 16 maja 2016 roku, która została skorygowana fakturą korygującą (...) z dnia 28 września 2016 roku na kwotę 5.778 złotych. W pozostałym zakresie strona pozwana nie wnosząc o oddalenie roszczenia wniosła o rozłożenie należności na 5 rat płatnych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. W treści uzasadnienia sprzeciwu od nakazu zapłaty strona pozwana odniosła się w szczególności do swojej sytuacja ekonomicznej wskazując, iż uzasadnia ona zastosowanie dyspozycji artykułu 320 Kodeksu postępowania cywilnego. Pozwany wskazał, iż sam podobnie, jak wiele innych samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej ma poważne problemy finansowe. Przychody otrzymywane za usługi medyczne wykonywane w ramach kontraktu z NFZ są niewystarczające i nie zabezpieczają kosztów ponoszonych na działalność statutową nadto pozwany, jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ma ustawowo ograniczone możliwości odpłatnego świadczenia usług zdrowotnych, co uniemożliwia pozyskanie dodatkowych środków na prowadzoną działalność uzależniając położenie finansowe wyłącznie od wysokości niedoszacowanego kontraktu z NFZ. Strona pozwana wskazała, iż z tego względu wnosi o rozłożenie świadczenia na 5 lat jednocześnie nieobciążanie strony pozwanej kosztami procesu, albowiem każda dodatkowo nałożona opłata na szpital doprowadza do jego dalszego zadłużania. Do treści sprzeciwu zostały dołączone pełnomocnictwo, sprzeciw wraz z pełnomocnictwem znajdują się na kartach 82 do 85, opłata od pełnomocnictwa oraz odpis z KRS wraz z fakturą korygującą, które znajdują się na kartach od 86 do 97.

W odpowiedzi na sprzeciw strony pozwanej strona powodowa złożyła pismo procesowe w dniu 12 czerwca 2016 roku, w którym to piśmie procesowym cofnęła wraz ze zrzeczeniem się roszczenia powództwo, co do kwoty 5.778 złotych wraz z odsetkami liczonymi od tejże kwoty od 17 lipca 2016 roku, potwierdzając jednocześnie w treści odpowiedzi na sprzeciw okoliczności podniesione przez stroną pozwaną w zakresie wniosku o oddalenie powództwa, w pozostałym zakresie wniosła o nieuwzględnianie roszczenia strony pozwanej w zakresie rozłożenia należności na 5 lat. Strona powodowa wskazała, iż przesłanką do zastosowania artykułu 320 Kodeksu postępowania cywilnego jest ustalenie, że w danej sprawie zachodzi wypadek szczególnie uzasadniony, o czym decydują okoliczności konkretnej sprawy. Zastosowanie tej instytucji sprowadza się do ustalenia, iż w chwili wyrokowania całokształt sprawy w tym sytuacja majątkowa pozwanego daje podstawę do stwierdzenia, iż wyrok zasądzający całe świadczenie stanowiłby tytuł egzekucyjny bez szans na realizację, a w konsekwencji prowadzenie egzekucji w tym zakresie należałoby wierzyciela na nieefektywne wydatki egzekucyjne, a dłużnika na utratę podstaw egzystencji.

Strona pozwana powołując się na bogate orzecznictwo sądowe wskazała, iż jednocześnie ochrona, jaką zapewnia pozwanemu dłużnikowi artykuł 320 Kodeksu postępowania cywilnego nie może być stawiane ponad ochronę wierzyciela w procesie cywilnym i wymaga uwzględniania wszelkich okoliczności sprawy, w tym uzasadnionego interesu podmiotu inicjującego proces.

Strona powodowa podniosła, iż spojrzenie na sytuację finansową pozwanego pozwala twierdzić, że jednorazowe uregulowanie dochodzonej kwoty nie zagraża jego płynności finansowej, a wskazać na tą okoliczność należy, iż przychody pozwanego w 2016 roku z NFZ przekraczały kwotę 50.000.000 złotych, zaś wobec aneksowania umów na 2017 rok nie uległy zasadniczym zmianom. Strona powodowa wskazała również, iż sytuacja dotycząca pozwanego jest to sytuacja przewlekła nagminnie występująca, którą za każdym razem próbuje się tłumaczyć w zakresie swojej złej kondycji finansowej, wskazując na niedobór środków z NFZ oraz trwający proces restrukturyzacji. Strona powodowa podniosła również, że podnoszona przez pozwanego argumentacja o niedoborze środków z NFZ w przeważającej większości powinna być adresowana do organów państwowych natomiast strona powodowa, jako wierzyciel nie może ponosić tego negatywnych konsekwencji. Ostatecznie strona powodowa podtrzymała swoje żądanie w pozostałym zakresie, co do kwoty 90.718,46 złotych wraz z odsetkami od poszczególnych kwot określonych w treści pisma procesowego. Powyższe znajduje się na kartach od 102 do 106.

Mając na uwadze tak ustalony stan faktyczny wobec jednoczesnego niestawiennictwa pełnomocników stron powiadomionych o terminie prawidłowo na rozprawie w dniu 24 lipca 2017 roku Sąd ograniczył postępowanie dowodowe do twierdzeń oraz dowodów dołączonych do treści pozwu, sprzeciwu oraz odpowiedzi na sprzeciw. Na podstawie tak określonych dowodów Sąd ustalił niewątpliwy stan faktyczny, z którego w sposób jednoznaczny wynika, że (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa w okresie gospodarczym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem (...), a przedmiotem jej działania jest między innymi produkcja urządzeń, instrumentów, wyrobów medycznych oraz naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych. Jeśli chodzi o stronę pozwaną działa ona również w obrocie gospodarczym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru...

(...)

(...)

(...)

...sądowego dotyczącego rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za numerem (...). Przedmiotem działania szpitala jest w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych dzieciom, młodzieży i dorosłym polegających na zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, w szczególności poprzez badanie lub porady lekarskie, leczenie zachowawcze i operacyjne. Między stronami doszło do zawarcia wielokrotnie umów, których przedmiotem było dostarczanie sprzętu medycznego, jak również wykonywanie drobnych usług. O powyższym świadczą faktury VAT wystawione w dniach 18 stycznia 2016 roku, 19 stycznia 2016 roku, 29 stycznia, 15 lutego, 17 lutego, 26 lutego, 2 marca, 5 kwietnia, 15 kwietnia, 16 maja, 15 czerwca, 8 lipca 2016 roku, znajdujących się na kartach od 18 do 31. Powyższe faktury były wystawiane z określeniem terminu płatności i sposobem zapłaty miał być przelew bankowy. Mimo wykonania usług, co nie było, wykonania im usług i dostarczenia sprzętu, co nie było kwestionowane przez stronę pozwaną w zakresie przedłożonej dokumentacji strona pozwana nie wywiązała się z zobowiązania wobec strony powodowej w postaci konieczności uiszczenia należności za przedmiotowe dostawy, sprzedaż, jak i usługi. Z tego też względu strona powodowa wystosowała do strony pozwanej wezwanie do zapłaty dnia 9 września 2016 roku wskazując, iż roszczenie obejmujące kwotę łączną 96.496,46 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie nie zostało spełnione. Przedmiotowe wezwanie do zapłaty zostało przesłane stronie powodowej listem poleconym. Na dowód, czego znajduje się to wezwanie wraz z potwierdzeniem nadania, karty 44 do 45. Mimo doręczenia wezwania do zapłaty, co również nie było kwestionowane przez stronę pozwaną, strona pozwana należności nie uiściła. W zakresie dochodzonego roszczenia w dniu 28 września 2016 roku została jednocześnie wystawiona faktura korygująca w stosunku do faktury wcześniej wystawionej, skutkiem czego zobowiązanie strony pozwanej zmniejszyło się w zakresie wystawionej faktury korygującej, co z kolei nie było kwestionowane przez stronę powodową. Faktura korygująca znajduje się na karcie 97. Mając na uwadze tak ustalony stan faktyczny Sąd uznał, iż roszczenie strony powodowej w całości zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie bowiem z treścią artykułu 353 paragraf 1 Kodeksu postępowania..., Kodeksu cywilnego zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Do stosunków prawnych istniejących między stronami odnoszą się przepisy dotyczące umowy sprzedaży, jak również umowy zlecenia. W zakresie umowy sprzedaży w myśl artykułu 535 paragraf 1 Kodeksu cywilnego sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W zakresie umowy zlecenia powołać należy artykuł 734 paragraf 1 w związku z artykułem 735 paragraf 1 Kodeksu cywilnego w myśl, których przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Jednocześnie, jeżeli ani z umowy ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Odnosząc powyższe przepisy do stanu faktycznego w sprawie podkreślić należy, iż strona pozwana nie zakwestionowała podnoszonej przez stronę powodową okoliczności wywiązania się z umowy sprzedaży, jak również czynności obejmujących serwis w zakresie sprzętu medycznego. Na powyższe opiewają faktury uwzględnione wcześniej w treści uzasadnienia od karty 18, które obejmują w szczególności opisy produktu, jak również opisy świadczonych usług. W zakresie opisów produktu, są w ogóle wymienione na kartach 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 oraz 31. W zakresie umowy wykonywanych usług jest to pakiet serwisowy roczny, opisany na karcie 20. Strona pozwana nie zakwestionowała, aby strona powodowa nie dostarczyła, czy też nie wydała przedmiotów objętych wymienionymi fakturami, jak również jakoby nie wykonała pakietu serwisowego rocznego, do którego dotyczy faktura wystawiana za wykonanie usługi. Strona pozwana nie zaprzeczyła również kwotom na które zostały wystawione przedmiotowe faktury, terminom ich płatności, jak również nie przedstawiła żadnych dowodów na potwierdzenie, iż należności objęte przedmiotowymi fakturami zostały w rzeczywistości spełnione. Jedyna okoliczność, która została przyznana przez stronę powodową na zarzut strony pozwanej i jednocześnie w którym to zakresie doszło do cofnięcia roszczenia, była to okoliczność wynikająca z wystawienia faktury korygującej, w związku z czym łączne zobowiązanie strony powodowej zmniejszyło się kwotę 5.778 złotych oraz odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od powyższej należności. Stąd mając na uwadze powyższe okoliczności, mając na uwadze powyżej zacytowane przepisy w zakresie stosunków prawnych łączących strony Sąd w całości zasądził i uznał roszczenie strony powodowej. W tym również w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie do którego strona powodowa przywołała treść artykułu 481 paragraf 1 Kodeksu cywilnego. Sąd nie znalazł jednocześnie podstaw do rozłożenia zasądzonego świadczenia na raty jak również, co należy podkreślić do zwolnienia strony pozwanej z kosztów procesu na które w szczególności składała się opłata od pozwu oraz koszty zastępstwa pełnomocnika profesjonalnego. Celem przepisu artykułu 320 Kodeksu postępowania cywilnego, jak słusznie wskazuje strona powodowa jest bowiem możliwość spełnienia i świadczenia przez stronę..., przez dłużnika na rzecz wierzyciela przy przyjęciu aktualnej sytuacji majątkowej, finansowej dłużnika oraz przy uwzględnieniu braku pokrzywdzenia wierzyciela. Podkreślić należy, iż strona pozwana nie wykazała w jakikolwiek sposób z jakiego powodu do tej pory nie uregulowała należności, które są objęte fakturami wystawionymi od początku 2016 roku. Strona pozwana w sposób ogólny odniosła się do złej sytuacji ekonomicznej szpitali wskazując, iż i przyczyną braku płatności jest niedofinansowanie ich przez NFZ. Ta ogólna okoliczność, która jest znana z urzędu nie może jednak wpływać bezpośrednio na rozstrzygnięcie w przedmiocie zasadności rozłożenia na raty poszczególnych konkretnych świadczeń pieniężnych. Strona pozwana w żaden sposób nie wykazała bowiem tak jak zostało to określone z jakiego powodu roszczenie, które opiewa na łączna kwotę 90.000 złotych nie zostało przez nią uregulowane od 2016 roku. Strona pozwana nie wskazała również jakich względów ani nie przytoczyła żadnych okoliczności, które wskazywałyby na to, iż rozłożenie świadczenia na raty może w jakikolwiek sposób umożliwić jego spełnienie. W ocenie Sądu jedyną przesłanką wniosku w zakresie rozłożenia na raty jest chęć uniknięcia płatności odsetek ustawowych za opóźnienie tak, aby w rzeczywistości doszło do przedłużenia terminu płatności poszczególnych zobowiązań. Powyższe jednak w ocenie Sądu stanowiłoby nadmierne pokrzywdzenia wierzyciela, czyli strony powodowej, która terminowo i zgodnie z umową wywiązywała się w zakresie dostarczanego sprzętu, materiałów, jak i świadczonych usług na rzecz strony powodowej..., na rzecz strony pozwanej. Podkreślić należy, iż brak spełnienia świadczenia na rzecz strony powodowej w takim samym stopniu może obciążać powoda, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, działający w zakresie wolnego rynku w związku z nieregulowaniem należności przez stronę pozwaną. Podkreślić należy również i to, że w rzeczywistości w ocenie Sądu strona powodowa na skutek rozłożenia należności na raty i tak zostałaby dodatkowo pokrzywdzona, albowiem w związku z brakiem uregulowania zobowiązań przez ponad rok przez stronę pozwaną w rzeczywistości musiała ponieść koszty na które składa się między innymi odprowadzony podatek VAT z tytułu wystawionych faktur. Stąd mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd nie uznał wniosku strony powodowej o rozłożeniu na raty za zasadne. Z tych samych przyczyn Sąd nie uwzględnił wniosku w zakresie nieobciążania strony pozwanej kosztami procesu. Podkreślić należy, iż roszczenie strony powodowej było roszczeniem zasadnym, nie było wniesione przedwcześnie, w związku z czym Sąd nie uznał, aby uiszczona opłata od pozwu była poniesiona tylko i wyłącznie celem uzyskania dodatkowych kosztów od strony pozwanej, czy też aby wynikała z chęci ponoszenia przez stronę..., obciążenia strony pozwanej przez powoda dodatkowymi dolegliwościami z tytułu niespłaconego świadczenia pieniężnego. W ocenie Sądu również mając na uwadze to, że strona pozwana była reprezentowana przez pełnomocnika profesjonalnego nie ma żadnych okoliczności, które świadczyłyby o tym, iż koszty tego działania, tegoż pełnomocnictwa winny obciążać powódkę a nie pozwanego, który w rzeczywistości ani przed wywiedzeniem przedmiotowego powództwa, ani też w trakcie prowadzonego postępowania, które należy podkreślić zostało zapoczątkowane w październiku 2016 roku, nie wykazał woli spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz strony powodowej. Z tych wszystkich względów Sąd nie uwzględniał wniosku o zwolnienie pozwanego od kosztów procesu i zasądził na podstawie artykułu 98 paragraf 1 Kodeksu postępowania cywilnego opłatę od pozwu w kwocie stosunkowej liczonej od wartości przedmiotu sporu określonych ostatecznie w ramach niniejszego postępowania. Opłatę z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika profesjonalnego w stawce 5.400 złotych, zgodnie z przepisami regulującymi o ponoszenie kosztów wynagrodzenia strony reprezentowanej przez radcę prawnego na skutek postępowania prowadzonego po skutecznym wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz opłatę od pełnomocnictwa w kwocie 17 złotych.

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paweł Górny
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Kornatka
Data wytworzenia informacji: