Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 201/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie z 2016-02-16

Sygn. akt II C 201/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 lutego 2016 roku.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:

SSO Joanna Kornatka

Protokolant:

Anna Fesz

po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2016 roku w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa W. W.

przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W.

o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. z dnia 11 stycznia 2014 roku numer (...) w przedmiocie wykluczenia W. W. ze Spółdzielni względnie o stwierdzenie jej nieistnienia oraz uchylenie uchwały numer (...) Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. z dnia 13 maja 2013 roku w przedmiocie wykluczenia W. W. ze Spółdzielni

1.  uznaje za nieistniejącą uchwałę numer (...) Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. z dnia 11 stycznia 2014 roku w przedmiocie wykluczenia W. W. ze Spółdzielni,

2.  uchyla uchwałę numer (...) Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. z dnia 13 maja 2013 roku w przedmiocie wykluczenia W. W. ze Spółdzielni,

3.  zasądza od Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. na rzecz W. W. kwotę 777,00 (siedemset siedemdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 360,00 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sygnatura akt II C 201/14

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2014 roku (data prezentaty tut. Sądu) W. W., reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika r.pr. M. G. (pełnomocnictwo – k.7) wniósł przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. pozew o:

- uchylenie lub stwierdzenie nieistnienia uchwały nr (...) Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. z dnia 11 stycznia 2014 roku,

- uchylenie uchwały nr (...) Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. z dnia 13 maja 2013 roku.

Powyższe uchwały dotyczyły wykluczenia powoda z rejestru członków pozwanej Spółdzielni. Dodatkowo pełnomocnik powoda wniósł o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości sześciokrotności stawki minimalnej według norm przepisanych. Za podstawę prawną dochodzonego roszczenia pełnomocnik powoda wskazał art. 24 oraz 42 ustawy Prawo spółdzielcze oraz w przypadku uchwały nr (...) Walnego Zgromadzenia SM (...) w W. art. 189 k.p.c.

W uzasadnieniu pełnomocnik wskazał, że powód został pozbawiony praw członkowskich w pozwanej Spółdzielni poprzez wykluczenie go uchwałą Rady Nadzorczej nr (...) z dnia 13 maja 2013 roku. Pełnomocnik powoda zaprzeczył twierdzeniom wskazanym w uzasadnieniu powyższej uchwały, iż powód miał przyczynić się do destabilizacji działalności Spółdzielni poprzez wpływ na częste zmiany w składach Rad Nadzorczych i Zarządów Spółdzielni oraz miał przyczynić się do wyprowadzenia ze Spółdzielni przez księgową ponad 400.000,00 złotych. Powód nie zgodził się z powyższym uzasadnieniem, z uwagi na fakt iż nie miał żadnych prawnych możliwości wpływu na skład organów Spółdzielni, co w konsekwencji nie mogło doprowadzić do wpływu na nadużycia finansowe. Od powyższej uchwały zostało złożone przez powoda odwołanie do Walnego Zgromadzenia pozwanej Spółdzielni, które w dniu 11 stycznia 2014 roku przeprowadziło głosowanie nad uchwałą o utrzymaniu w mocy uchwały Rady Nadzorczej SM (...) nr (...). Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółdzielni nr (...) została przyjęta, mimo faktu iż za i przeciw nią było odpowiednio 33 głosy. Jak wskazuje pełnomocnik powoda, powyższa uchwała nie została podjęta, z uwagi na brak uzyskania wymaganej ustawowo większości głosów. Z powyższym nie zgodziła się Spółdzielnia, która pismem z dnia 20 stycznia 2014 roku poinformowała powoda o wykluczeniu go ze Spółdzielni. (pozew wraz z załącznikami – k. 3-34).

W odpowiedzi na pozew z dnia 22 kwietnia 2014 roku (data prezentaty tut. Sądu) pełnomocnik pozwanej Spółdzielni r.pr. W. S. (pełnomocnictwo – k. 53) wniósł o oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej Spółdzielni kosztów procesu, w tym kosztów wynagrodzenia radcy prawnego w wysokości sześciokrotności stawki minimalnej.

W uzasadnieniu pełnomocnik pozwanej Spółdzielni początkowo odniósł się do zarzutu błędnego podjęcia uchwały nr (...) Walnego Zgromadzenia SM (...) w W.. Wskazał, że wobec wyników równego głosowania nie podjęto uchwały uchylającej uchwałę Rady Nadzorczej nr (...), a więc utrzymano ją w mocy. Ponadto pełnomocnik wskazał, iż nieprawdą jest że powód nie miał wpływu na działalność Spółdzielni, ponieważ pełnił liczne funkcje w Spółdzielni m.in. był członkiem komisji przygotowującej podział (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) i powstania pozwanej Spółdzielni oraz był współautorem pierwszego statutu SM (...). Ponadto wskazał, że wykluczenie powoda z członkostwa w Spółdzielni było w pełni uzasadnione, ponieważ powód był osobą, która przez lata nie tylko zabierała głos, ale również współdecydowała o różnych zagadnieniach w sferze prawa, mając realny wpływ na prowadzenie spraw w Spółdzielni (odpowiedź na pozew wraz z załącznikami – k. 50-75).

W dniu 28 kwietnia 2014 roku (data prezentaty tut. Sądu) pełnomocnik pozwanej Spółdzielni złożył uzupełnienie odpowiedzi na pozew, w której wniósł o zaliczenie w poczet materiału dowodowego załączonych przy niej dokumentów (pismo wraz z załącznikami – k. 76-134).

Sąd w toku postępowania dopuścił dowód z zeznań świadków zgłoszonych przez stronę powodową na okoliczność bezzasadności zarzutów zawartych w uzasadnieniu uchwały Rady Nadzorczej SM (...) nr (...) z dnia 13 maja 2013 roku:

- na rozprawie w dniu 24 września 2014 dopuścił dowód z zeznań świadka W. Ł. (protokół - k. 163-169),

- na rozprawie w dniu 19 lutego 2015 roku dopuścił dowód z zeznań świadków: M. W. i E. S. (protokół – k. 196-200).

Sąd dopuścił również dowód z zeznań świadków zgłoszonych przez stronę pozwaną na okoliczność zasadności zarzutu wobec powoda związanych z wykluczeniem z grona członków, roli powoda w spółdzielni, wpływu na spółdzielnię, jej członków i decyzje podejmowane przez jej władze, roli powoda przy powstaniu Spółdzielni (...) jak i dodatkowo przyczyn podpisania wniosków o wykluczenie z wyjaśnieniem czy miały na myśli powoda i dlaczego:

- na rozprawie w dniu 26 maja 2015 roku dopuścił dowód z zeznań świadka M. D. (protokół – k. 229-234),

- na rozprawie w dniu 23 czerwca 2015 roku dopuścił dowód z zeznań świadków: W. L., G. Z. oraz P. T. (protokół – k. 257-264),

- na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2015 roku dopuścił dowód z zeznań świadka Z. Z. (protokół – k. 350-353).

Na rozprawie w dniu 19 stycznia 2016 roku Sąd dopuścił dowód z zeznań stron na okoliczność sposobu i trybu podjęcia zaskarżonych uchwał oraz przyczyn ich podjęcia (protokół – k. 363-368).

Ponadto w toku postępowania Sąd dopuścił dowód z protokołów:

- z posiedzeń Walnego Zgromadzenia SM (...) z: 18 czerwca 2010r., 12 lipca 2010r., 30 czerwca 2009r., 08 czerwca 2009r., 26 maja 2009r.,

- z Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni z: 20 listopada 2008r., 29 maja 2008r., 19 kwietnia 2007r., 7 grudnia 2006r., 26 października 2006r.,

- z posiedzeń Rady Nadzorczej SM (...) z: 13 lutego 2012r., 19 stycznia 2012r., 20 grudnia 2010r., 29 grudnia 2010r.,

- z posiedzenia Komisji ds. podziałów Spółdzielni (...) (...)z dnia 11 września 2010 roku

na okoliczność zakłócania przez powoda porządku obrad poszczególnych zebrań.

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego, Sąd Okręgowy uznał za udowodniony następujący stan faktyczny:

W. W. zamieszkuje w lokalu numer (...) przy ul. (...) w W.. Budynek ten należy do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej (...), która powstała w 2001 roku w wyniku podziału (...)na SM (...) i SM (...). Członkiem (...) powód był od listopada 1956 roku, następnie w wyniku podziału otrzymał prawa członkowskie w pozwanej Spółdzielni. Powód pełnił wiele społecznych funkcji w Spółdzielni m.in. był członkiem Komisji powołanej na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej w dniu 29 października 2008 roku do zbadania rozbieżności między ustaleniami komisji przetargowej a umową podpisaną przez Zarząd SM (...) z firmą (...), na wykonanie instalacji w 9 budynkach SM (...) w 2008 roku, czy członkiem Komisji zajmującej się przeprowadzaniem rozmów z kandydatami na Prezesa SM (...) w maju 2006 roku. Brał on również udział w pracach Komisji ds. podziału Osiedla (...) w ramach struktury organizacyjnej (...). Wśród części członków Spółdzielni był uważany za eksperta z zakresu budownictwa, ciepłownictwa i wodociągów. Wielokrotnie służył swoim doświadczeniem życiowym i zawodowym podczas prac Spółdzielni. Od wielu lat działał aktywnie jako społecznik na rzecz polepszenia działalności, początkowo (...), następnie SM (...). Od 2010 roku powód był również wielokrotnie członkiem Rady Mieszkańców.

Dowód: rozporządzenie Zarządu (...) z dnia 04 września 2000r. – k. 28; protokół Komisji powołanej na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej w dniu 29 października 2008 roku do zbadania rozbieżności między ustaleniami komisji przetargowej a umową podpisaną przez Zarząd SM (...) z firmą (...), na wykonanie instalacji w 9 budynkach SM (...) w 2008 roku – k. 61-62; protokół nr (...) z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej SM (...) z dnia 30.05.2006r. – k. 64; zeznania W. Ł. – k. 164-169; zeznania H. S. (1) – k. 197-199; zeznania M. D. – k. 230-233; protokół Komisji ds. podziału Osiedla (...) – k. 269-270; zeznania powoda – k. 363-366; zeznania E. Ł. – k. 366-367.

W latach 2004-2010 w składach organów SM (...), a wcześniej (...) dochodziło do częstych zmian. Rada Nadzorcza złożyła zawiadomienie do prokuratury na pierwszych dwóch Prezesów Spółdzielni z powodu podejrzenia nadużyć w Spółdzielni. Kolejny Prezes został odwołany z powodu nie spełnienia wymogów umowy zawartej na remont c.o., przekraczając fundusz na ten cel. Uwagi do pracy organów Spółdzielni oraz jej funkcjonowania zgłaszał wielokrotnie powód. Część członków Spółdzielni była niezadowolona z działań powoda, wskazując na zakłócanie przebiegu zebrań w Spółdzielni, poprzez zajmowanie dużej ilości czasu podczas Walnych Zgromadzeń swoimi wypowiedziami. Wskazywano, że przez swoją działalność przyczyniał się również do eliminowania kolejnych zarządów, przedstawiając swoje wnioski do Rady Nadzorczej Spółdzielni. Powód był również autorem statutu Spółdzielni, który posiadał wiele wad i został nieprawidłowo zbudowany. Część Spółdzielców uważała, iż pośrednio, przez doprowadzanie do destabilizacji w Spółdzielni, miał on również wpływ na wyprowadzenie przez księgową ponad 400 tys. złotych z konta Spółdzielni.

W Spółdzielni istniała również grupa członków, która pozytywnie wypowiadała się na temat działalności powoda. Wskazywali oni na społeczną działalność powoda, za którą nie pobierał wynagrodzenia, a która przyczyniała się do polepszenia działalności i funkcjonowania Spółdzielni. Podkreślano, że służył wielokrotnie radą i pomocą na zebraniach Spółdzielni, a jego wypowiedzi miały charakter merytorycznych uwag i nigdy nie trwały dłużej niż 5 minut. Świadkowie wskazali brak udokumentowania faktu wpływu powoda na destabilizację prac Spółdzielni oraz odwoływanie Rad Nadzorczych i członków Zarządu oraz wypowiadanie szkodliwych opinii na temat członków poszczególnych organów.

Dowód: zeznania powoda – k. 363-366; zeznania E. Ł. – k. 366-368; wyciągi z protokołów Walnych Zgromadzeń w SM (...) z lat 2011-2013 – k. 127-133; zeznania W. Ł. – k. 165-169; zeznania M. W. – k. 196-197; zeznania H. S. (2) – k. 197-199; zeznania M. D. – k. 230-233; zeznania E. Ł. – k. 366-367.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej na zebraniu w dniu 25 kwietnia 2013 roku odczytała powodowi informację o wniosku części członków Spółdzielni o wykluczenie go ze Spółdzielni. Z uwagi na powyższy wniosek członków Spółdzielni, uchwałą z dnia 13 maja 2013 roku nr (...) Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni W. W. nr rej (...), Rada Nadzorcza SM (...) działając na podstawie § 14 ust 1 i ust. 2 pkt 1 Statutu Spółdzielni oraz wniosku Walnego Zgromadzenia z dnia 23 marca 2013 roku postanowiła wykluczyć ze Spółdzielni powoda. W uzasadnieniu uchwały wskazano, że powód od wielu lat przyczynia się do destabilizacji działalności Spółdzielni przez częste zmiany składów Rad Nadzorczych i Zarządów, przez rozgłaszanie nieprawdziwych informacji o pracownikach i członkach Zarządu oraz Rad Nadzorczych Spółdzielni. Powyższe miały potwierdzać liczne zmiany w składach Zarządu w okresie od 2004 roku do 2010 roku oraz protokoły z posiedzeń organów statutowych Spółdzielni. W uzasadnieniu wskazano, iż działania powoda zaowocowały bałaganem organizacyjnym, co w konsekwencji przyczyniły się do powstania strat materialnych w Spółdzielni m. in. wyprowadzenia ze Spółdzielni przez księgową ponad 400.000,00 złotych. Ponadto z uzyskanych przez członków Spółdzielni dokumentów wynikało, że w okresie wydzielania się SM (...) w procesie podziału ze Spółdzielnią (...) W. W. podpisał niekorzystne zasady podziału, skutkujące bezpłatnym oddaniem do SM (...) atrakcyjnych lokali użytkowych, co naraziło na straty finansowe SM (...), pozbawiając Spółdzielnię majątku trwałego. Ponadto w czasie podjęcia niniejszej uchwały powód wprowadzał mieszkańców w błąd przez rozpowszechnianie na osiedlu nieprawdziwych informacji, bazujących na domysłach oraz nie popartych dowodami. Również w chwili podjęcia uchwały w stosunku do powoda toczyło się postępowanie w sprawie o ochronę dóbr osobistych, spowodowane oszczerstwami wypowiadanymi publicznie na temat zatrudnionego w Spółdzielni Inspektora Nadzoru Technicznego na posiedzeniu Rady Mieszkańców w 2012 roku. W uzasadnieniu wskazano również, że powód zakłóca obrady Walnego Zgromadzenia przez składanie wniosków, które nie stanowią meritum poruszanych tematów, uniemożliwiając w ten sposób prowadzenie zebrań oraz wydłużając czas przeznaczony na obrady. Poirytowani zachowaniem powoda mieszkańcy wychodzili z posiedzeń twierdząc, iż są one stratą ich cennego czasu. Podjęcie uchwały nr (...) Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) było spowodowane wnioskiem członków Spółdzielni z dnia 23 marca 2013 roku o wykluczenie W. W. ze Spółdzielni. Za podjęciem uchwały w sprawie wykluczenia powoda z członków Spółdzielni głosowało 4 osoby, natomiast przeciw były 2. Na powyższą uchwałę W. W. złożył odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

Dowód: uchwała nr (...) – k. 8-9; protokół nr (...) z posiedzenia Rady Nadzorczej SM (...) – k. 10-15.

Uchwałą nr (...)Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z dnia 11 stycznia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia odwołania złożonego przez W. W. od uchwały Rady Nadzorczej SM (...) nr (...) z dnia 13 maja 2013 roku w przedmiocie jego wykluczenia z rejestru członków Spółdzielni na podstawie § 23 ust. 1 i 2 Statutu SM (...) postanowiono utrzymać w mocy uchwałę Rady Nadzorczej nr (...). Zgodnie z § 2 uchwała jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Za utrzymaniem i za uchyleniem uchwały oddano tyle samo głosów tj. 33. W uzasadnieniu uchwały wskazano, że powód został zaproszony na Walne Zgromadzenie celem ustosunkowania się do przyczyn wykluczenia go przez Radę Nadzorczą z grona członków Spółdzielni. Walne Zgromadzenie uznało przyczyny wykluczenia powoda z grona członków Spółdzielni za zasadne.

Dowód: uchwała nr (...) Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. z dnia 11.01.2014 r. – k. 16; protokół z Walnego Zgromadzenia w SM (...) w dniu 11.01.2014r. – k. 17-24.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w na podstawie dokumentów i kopii dokumentów przedstawionych przez strony, reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników. Nie były one kwestionowane pod względem wiarygodności i autentyczności, stąd też zostały uznane przez Sąd za miarodajne. Sąd dał również wiarę zeznaniom słuchanych świadków, bowiem były one logiczne i pokrywały się z treścią złożonych w sprawie dokumentów. W niniejszej sprawie bezsporny był stan faktyczny dotyczący członkostwa powoda, wcześniej w (...) następnie w SM (...) , jego działalności w powyższych Spółdzielniach oraz podjęcie uchwał o wykluczeniu go ze Spółdzielni. W niniejszym postępowaniu sporna była skuteczność podjęcia uchwały nr (...) Walnego Zgromadzenia SM (...) oraz przyczyna podjęcia uchwał o wykluczeniu powoda ze Spółdzielni.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

W niniejszym postępowaniu W. W. wniósł na podstawie art. 42 oraz art. 24 Prawa Spółdzielczego o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. nr (...) z dnia 11 stycznia 2014 roku w sprawie wykluczenia powoda z rejestru członków pozwanej Spółdzielni, ewentualnie o stwierdzenie jej nieistnienia na podstawie art. 189 k.p.c. Ponadto powód wniósł o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. nr (...) z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie wykluczenia powoda z rejestru członków pozwanej Spółdzielni.

Wskazać należy, że obie skarżone przez powoda uchwały dotyczą wykluczenia go z członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W.. Stosunek członkostwa w Spółdzielni reguluje art. 24 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze. Zgodnie z nim spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka. Wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub dobrymi obyczajami. Statut określa przyczyny wykluczenia. Wykluczenia albo wykreślenia może dokonać, stosownie do postanowień statutu, rada nadzorcza albo walne zgromadzenie spółdzielni. Organ, do którego kompetencji należy podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia albo wykreślenia, ma obowiązek wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka spółdzielni (§ 4). Organ, który podjął uchwałę w sprawie wykreślenia albo wykluczenia, ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się organ spółdzielni uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia (§ 5). Jeżeli organem właściwym w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka ze spółdzielni jest, zgodnie z postanowieniami statutu, rada nadzorcza, członek spółdzielni ma prawo: odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do walnego zgromadzenia, w terminie określonym w statucie, albo zaskarżyć uchwałę rady nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem (§ 6). W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez walne zgromadzenie, termin do zaskarżenia do sądu uchwały rady nadzorczej, o którym mowa w § 6 pkt 2, biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone (§ 7). W wypadku wniesienia do walnego zgromadzenia odwołania od uchwały rady nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członek spółdzielni ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je. Do wniesienia odwołania i jego rozpatrzenia stosuje się postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym (§ 8).

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. (uchwała Walnego Zgromadzenia nr (...) z dnia 11 stycznia 2014 roku) członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek wystąpienia członka, jego wykluczenia bądź wykreślenia, śmierci członka (w przypadku osoby prawnej w przypadku jej ustania) oraz wskutek wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały Spółdzielni, o której mowa w art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:

- świadomie działa na szkodę Spółdzielni lub wbrew jej interesom,

- uporczywie narusza postanowienia statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,

- uporczywie uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, a w szczególności zalega z opłatami związanymi z eksploatacjami i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,

- wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowego, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali (§ 14 pkt 2 Statutu). Zgodnie z § 18 Statutu wykluczenia lub wykreślenia dokonuje Rada Nadzorcza, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego.

W pierwszej kolejności Sąd odwołał się do wniosku o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej (...) nr (...) z dnia 11 stycznia 2014 roku. Zgodnie ze stanem prawnym zaskarżanie uchwał Walnego Zgromadzenia jest możliwe przy pomocy trzech środków prawnych. Po pierwsze można wytoczyć powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia, po drugie powództwo o uchylenie uchwały, a po trzecie powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały. Na podstawie art. 189 k.p.c. powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Powództwo o uchylenie uchwały regulowane jest na podstawie art. 42 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze. W myśl art. 42 § 1 ustawy uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkie jej organy. Zgodnie z § 3 uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu. Każdy członek spółdzielni lub zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu (§ 4). Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia (§ 6). Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w § 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie (§ 7). Sąd może nie uwzględnić upływu terminu, o którym mowa w § 6, jeżeli utrzymanie uchwały walnego zgromadzenia w mocy wywołałoby dla członka szczególnie dotkliwe skutki, a opóźnienie w zaskarżeniu tej uchwały jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest nadmierne (§ 8). Powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały wytacza się natomiast na podstawie art. 189 k.p.c., a jego podstawą może być zarzut nie podjęcia uchwały w ogóle, co ma miejsce np. przy równej ilości głosów oddanych za i przeciw uchwale.

Zważywszy na powyższe, Sąd na podstawie art. 24 § 6 pkt 2 w związku z art. 42 Prawa spółdzielczego oraz art. 189 k.p.c. uznał uchwałę nr (...) Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. z dnia 11 stycznia 2014 roku w sprawie wykluczenia powoda ze Spółdzielni za nieistniejącą. Wskazać należy, że nad podjęciem powyższej uchwały Walnego Zgromadzenia głosowało łącznie 66 osób, głosy za i przeciw rozłożyły się równo po 33. Zgodnie z art. 41 § 2 Prawa spółdzielczego uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej. Powyższe potwierdza również § 38 pkt 4 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W.. Z uwagi podjęcie uchwały bez uzyskania wymaganej większości głosów, uznać należało iż uchwała Walnego Zgromadzenia jest nieistniejąca. Powyższe potwierdza również wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2011 roku (sygn. akt II CSK 32/11), zgodnie z którym o uchwale nieistniejącej można mówić wtedy , gdy występują takie podstawowe uchybienia w zakresie elementów konstruujących uchwały, jak niezwołanie walnego zgromadzenia oraz brak wymaganej w ustawie lub statucie większości głosów do podjęcia uchwały. Sąd nie przychylił się do opinii pełnomocnika pozwanej Spółdzielni, zgodnie z którą uchwała nr (...) Walnego Zgromadzenia wobec wyników równego głosowania skutkowała nie podjęciem uchwały uchylającej uchwałę Rady Nadzorczej nr (...) w związku z czym utrzymano ją w mocy. Z tej przyczyny nie było przesłanek do rozpoznawania roszczenia powoda o uchylenie przedmiotowej uchwały Walnego Zgromadzenia.

Kolejno Sąd rozstrzygał o możliwości uchylenia uchwały nr (...) Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie wykluczenia powoda ze Spółdzielni. Wskazać należy, iż w przypadku powyższego Sąd powoływał się na art. 24 i 42 Prawa spółdzielczego oraz regulacje zawarte w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. w zakresie dotyczącym członkostwa w Spółdzielni, przywołane wyżej. W tym miejscu wskazać również należy, iż postępowanie wewnątrzspółdzielcze tj. złożenie przez powoda odwołania od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia nie wyłączyło mu możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem. Powyższe wynika również z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2014 roku (sygn. akt VI ACa 1155/13). Nadto, jak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 lutego 1998 roku I ACa 36/98 uwzględnienie powództwa o uchylenie uchwały Walnego zgromadzenia spółdzielni w przedmiocie wykluczenia bez równoczesnego wzruszenia uchwały rady nadzorczej, stanowi nierozpoznaniem istoty sprawy, co należy podkreślić ma tym bardziej znaczenie, albowiem termin do rozpatrzenia odwołania powoda obowiązujący Walne Zgromadzenie już upłynął – tak m.in. wyrok Sądu Apleacyjnego w Łodzi z dnia 07 maja 1999 roku I ACa 189/99.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 maja 2013 roku (sygn. akt VI ACa 908/12) sąd w postępowaniu o uchylenie uchwały organu spółdzielni w przedmiocie wykreślenia, wykluczenia członka nie może badać, czy istniały inne jeszcze przyczyny niepowołane w uchwale o wykreśleniu, wykluczeniu, które mogłyby ewentualnie uzasadniać wykreślenie, wykluczenie członka spółdzielni. Rola sądu w tym postępowaniu polega nie na ocenie całokształtu zachowania się i działalności członka, lecz jedynie na zbadaniu, czy przyczyny, podane w uchwale o wykreśleniu, wykluczeniu, istniały i czy wykluczenie, wykreślenie członka spółdzielni z tych właśnie przyczyn nie naruszało przepisów prawa lub postanowień statutu.

W ocenie Sądu wszystkie okoliczności określeniu w uzasadnieniu skarżonej uchwały rady Nadzorczej są bezpodstawne.

W pierwszej kolejności Sąd wskazuje, iż powód nie pełnił w pozwanej Spółdzielni funkcji, które miałyby wpływ na jej faktyczne funkcjonowanie. Powód pełnił jedynie funkcje społeczne, brał czynny udział w życiu Spółdzielni, służąc swoim doświadczeniem życiowym i zawodowym. Powyższe potwierdziły zeznania świadków strony powodowej oraz samego powoda. Wskazać należy, iż funkcje które pełnił powód w Spółdzielni nie miały wpływu ani na działalność Zarządu ani na działalność poszczególnych organów Spółdzielni. Powód posiadał takie same prawa jak pozostali członkowie, w związku z czym nie mógł mieć większego wpływu na działalność Spółdzielni niż inne osoby w czasie np. Walnych Zgromadzeń Spółdzielni. Podkreślić należy, iż to organy Spółdzielni jak Zarząd czy Rada Nadzorcza, bądź samo Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni w sposób faktyczny decydują o organizacji Spółdzielni, jej funkcjonowaniu jak i finansach. Powód posiadał takie samo prawo głosu jak pozostali członkowie, w porównaniu jednak z większością członków, brał czynny udział w życiu Spółdzielni i przez wile lat nie spotykało się to z krytyką ze strony władz Spółdzielni czy jej członków. Podkreślić należy, iż obarczanie powoda jakąkolwiek winą za błędy w statucie Spółdzielni czy też nieprawidłowym podziałem majątku (...)jest pozbawione jakichkolwiek podstaw. To nie powód bowiem zatwierdzał statut czy plan podziału Spółdzielni. Jeśli nawet popełnił błędy w zgłaszanych propozycjach, Spółdzielnia jako osoba prawna funkcjonująca w obrocie gospodarczym i prawnym winna te błędy korygować. Jeśli tak się nie działo, ostatecznie odpowiedzialność za te czynności i tak ponosi Spółdzielnia a nie powód. Sąd nie dał również wiary twierdzeniom strony pozwanej, iż powód miał wpływ na finanse Spółdzielni, w taki sposób by doprowadzić do wyprowadzenia przez księgową ponad 400 tys. zł z kasy Spółdzielni. Nie potwierdziły tego żadne dowody zgłoszone w sprawie, a powód nie występuje jako strona w jakimkolwiek postępowaniu związanym z działaniem na szkodę Spółdzielni.

Kolejno Sąd rozpatrywał zarzut strony pozwanej, iż powód miałby się przyczynić do destabilizacji prac Spółdzielni i jej statutowych organów poprzez zakłócanie zebrań. Powyższe nie zostało udowodnione zarówno przez protokoły z zebrań poszczególnych organów złożone przez pełnomocnika pozwanej jak i zeznania świadków. W szczególności, w treści protokołów brak informacji o zakłócaniu zebrań przez powoda, czy też uniemożliwianiu przez niego zabierania głosu przez innych członków Spółdzielni. Spółdzielnia nie złożyła też żadnych dowodów, które potwierdzałyby kierowanie do powoda z tego tytułu jakichkolwiek upomnień. Sąd poza tym wskazuje również, iż zarzuty w stosunku do powoda zgłaszane przez stronę pozwaną dotyczyły zachowań do 2010 roku, natomiast uchwała o wykluczeniu powoda ze Spółdzielni została podjęta dopiero w 2013 roku, a więc ok. 3 lata po zaistnieniu opisanego stanu faktycznego. Tym samym podjęcie uchwały już 3 lata po ewentualnym zaistnieniu podnoszonych przez Spółdzielnię okoliczności jest tym bardziej bezzasadne, skoro powód od 3 lat nie przejawiał zachowań powołanych w uchwale, a w Spółdzielni działa ten sam Zarząd powołany w listopadzie 2010 roku – zeznania E. Ł.. Na marginesie wskazać należy, iż jeśli nawet powód był bardziej aktywny od innych członków Spółdzielni, właściwą drogą do wprowadzania porządku na walnych zgromadzeniach, nie jest droga wykluczania poszczególnych osób z członkostwa w Spółdzielni.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż w niniejszym postępowaniu nie zostały udowodnione przesłanki wskazane w uzasadnieniu uchwały nr (...) Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2013 roku. Zeznania większości świadków zaprzeczyły, że powód od wielu lat przyczynia się do destabilizacji działalności Spółdzielni poprzez wpływanie na częste zmiany składów Rad Nadzorczych i Zarządów poprzez rozgłaszanie nieprawdziwych informacji o pracownikach i członkach Zarządu oraz Rad Nadzorczych. Świadek W. Ł. zaprzeczył również, iż powód zakłóca zebrania członków Spółdzielni przez zbyt długie wypowiedzi, które odwracają uwagę od spraw istotnych i wpływają na destabilizację pracy Spółdzielni. Dokumenty złożone przez stronę pozwaną również nie udowodniły powyższego. Sąd nie dał wiary również temu, iż jeden członek Spółdzielni, jest w stanie zakłócić jej pracę i wpłynąć negatywnie na działalność całej Spółdzielni, tym bardziej jeśli chodzi o powoda, który jest osobą w podeszłym wieku. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 czerwca 2015 roku (sygn. akt I ACa 118/15) wykluczenie ze spółdzielni może być dokonane jedynie w przypadku, gdy konkretne, zawinione zachowanie jej członka powoduje, że dalsze pozostawanie w spółdzielni będzie nie do pogodzenia z postanowieniami statutu lub zasadami współżycia społecznego. Naturalne spory pomiędzy członkami spółdzielni lub członkami jej organów nie mogą być natomiast rozwiązywane w tak radykalny sposób jak wykluczenie niektórych ze spierających się osób ze spółdzielni, na podstawie przepisu art. 24 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze. W niniejszym postępowaniu, w ocenie tut. Sądu nie zaszły przesłanki do wykluczenia powoda z członkostwa w Spółdzielni, w związku z czym Sąd uchylił uchwałę nr (...) Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia powoda ze Spółdzielni.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. zgodnie z którym pozwana Spółdzielnia jako strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie niezbędne koszty procesu. Sąd zasądził od Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. na rzecz W. W. kwotę 777,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 360,00 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Sąd nie uwzględnił roszczenia o zasądzenie stawki sześciokrotnej. Mimo, iż postępowanie było czasochłonne i obejmowało przesłuchanie świadków obu stron postępowania, nie było ono merytorycznie skomplikowane, a nakład pracy pełnomocników był współmierny.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paweł Górny
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Kornatka
Data wytworzenia informacji: