Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 435/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie z 2015-05-28

Sygn. akt: I C 435/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 maja 2015 roku

Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Sędzia: SSO Małgorzata Sachajczuk-Puławska

Protokolant: sekr. Sądowy Przemysław Baranowski

po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2015 roku w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i (...) Spółki komandytowej z siedzibą w W., A. G., D. G., A. P., D. P., A. K., B. K., H. S., S. S., M. F. i A. F.

przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) z siedzibą w W.

o uchylenie uchwały

orzeka

I Powództwo oddala;

II Zasądza od powodów: (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i (...) Spółki komandytowej z siedzibą w W., A. G., D. G., A. P., D. P., A. K., B. K., H. S., S. S., M. F. i A. F. solidarnie na rzecz pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej (...) z siedzibą w W. kwotę 197 zł ( sto dziewięćdziesiąt siedem złotych ) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt: IC 435/14

UZASADNIENIE

W pozwie złożonym w dniu 14 kwietnia 2014 roku ( data stempla pocztowego na kopercie ) powodowie - (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i (...) Spółka komandytowa z siedzibą w W., A. G., D. G., A. P., D. P., A. K., B. K., H. S., S. S., M. F. i A. F., reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika , skierowanym przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w W. przy ul. (...) wnieśli o ustalenie, że uchwała nr (...) Wspólnoty Mieszkaniowej „(...) „ w sprawie przyjęcia Regulaminu Porządku Domowego Wspólnoty Mieszkaniowej (...) z siedzibą w W. przy ul. (...) nie została przyjęta i nie istnieje w obrocie prawnym, ewentualnie o uchylenie uchwały nr (...) w całości oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz każdego z powodów kosztów procesu , w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. .Jednocześnie powodowie wnieśli o udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy . (k. 5-6).

W uzasadnieniu pozwu powodowie wskazali, że zaskarżona uchwała nie została podjęta z uwagi na naruszenie ustawowego wymogu uzyskania większości głosów licznej według wielkości udziałów albowiem z informacji uzyskanej przez nich wynika, że do sumy głosów oddanych za uchwałą doliczono udziały osób posiadających obok mieszkania udział odpowiedni do posiadanego miejsca parkingowego zamiast współwłaściciele garażu oddać jeden wspólny głos. Nadto powodowie podali ,że pkt. 34 Regulaminu Porządku Domowego WM zabraniający wjazdu na chodnik przed ich lokalami usługowymi wraz z dostawą towarów oraz regulujący możliwość zamontowania przez pozwaną Wspólnotę trwałych zapór uniemożliwiających powodom dojazd do lokali użytkowych stanowiących ich własność, przez dotychczasowy trakt pieszo-jezdny, znacznie utrudni im prowadzenie działalności gospodarczych, gdyż nie będą oni mieli jak dostarczać zaopatrzenia do sklepów , to wszystko zaś narusza ich interes jako właścicieli lokali usługowych .( k.8-16)

Pozwany- Wspólnota Mieszkaniowej (...) w W. przy ul. (...) w odpowiedzi na pozew z dnia 16 czerwca 2014r wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powodów na jego rzecz kosztów procesu. ( k.106-107 ) W uzasadnieniu zarzucił w pierwszej kolejności na bezskuteczność powództwa wobec uchybienia 6 tygodniowego terminu na zaskarżenie uchwały albowiem według jego wiedzy powodowie zostali powiadomieni 28 lutego 2014r listami poleconymi wysłanymi 27 lutego 2014r i termin upłynął 11 kwietnia 2014r . Nadto podnieśli ,że zarzut nieuzyskania wymogu większości głosów jest nieprawdziwy albowiem za przyjęciem tej uchwały oddano w głosowaniu w trybie mieszanym tj. na zebraniu i w drodze indywidualnego zbierania głosów w sumie reprezentujące 64495/ 96780 udziałów co stanowi 50,46%. Garaż tu nie figuruje we wspólnocie jako odrębna nieruchomość ani lokal , w którym występowałyby udziały oraz właściciele dysponujący miejscami do parkowania nie maja wyodrębnionych , dodatkowych udziałów w garażu lecz są to miejsca na takich samych prawach jak komórki , boksy , balkony i tarasy . Pozwany w odniesieniu do przedmiotowego Regulaminu objętego zaskarżoną uchwałą nr (...) podał ,że jest zgodny z prawem i nie narusza zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością ani też nie narusza żadnych istotnych interesów powodów . Argumentował ,że postanowienia tego Regulaminu służą bezpieczeństwu poruszania się po chodnikach przed lokalami użytkowymi oraz utrzymania spokoju i ochrony przed immisją spalin dla zamieszkałych bezpośrednio nad nimi .. Wskazywał ,że wbrew twierdzeniom pozwu jest dojazd i miejsca parkingowe dla dostaw oraz że podjął działania aby udrożnić wjazd , zaś ewentualne założenie zapór ma hipotetyczny charakter. ( k. 108-112)

W toku procesu Sąd postanowieniem z dnia 20 maja 2014r Sad oddalił wniosek powodów o zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie zaskarżonej uchwały 11/2013 uznając , że nie uprawdopodobnili interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia oraz udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy zmierzałoby w istocie do częściowego ich zaspokojenia .( k. 96-99)

Na ostatniej rozprawie, poprzedzającej jej zamknięcie strony podtrzymały swoje stanowiska z tą modyfikacją ,że zaniechano podnoszenia kwestii formalnych ograniczając do zagadnień merytorycznych związanych z treścią zaskarżonej uchwały w kontekście art. 25 ustawy o własności lokali.(k.491-498)

Sąd ustalił, co następuje:

Pozwaną Wspólnotę Mieszkaniową (...) w W. tworzą właściciele bądź współwłaściciele lokali mieszkalnych , użytkowych i garażowych nieruchomości przy ul. (...) objętej księga wieczystą KW Nr (...).(k.54-57 )

Powodowie- (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i (...) Spółki komandytowa z siedzibą w W. są właścicielami lokalu użytkowego (...) w budynku przy ul. (...) / KW (...) /( k.90-95), A. G. i D. G. lokalu użytkowego (...) przy ul. (...) / KW nr (...) / (k.58-61), A. P.-i D. P. lokalu użytkowego (...) przy ul. (...) / KW nr (...)/ ( k.62-67), A. K. i B. K. lokalu użytkowego (...) przy ul. (...) / KW nr (...) / ( k.69-73.), H. S. i S. S. lokalu użytkowego (...) przy (...) / KW nr (...) /( k. 74-83), oraz M. F. i A. F. są właścicielami lokali użytkowego (...) znajdującego się na nieruchomości przy ul. (...) /KW nr (...)/ (k. 84-89)

Nie ma garażu jako wyodrębnionej nieruchomości , a właściciele dysponujący miejscem garażowym nie mają dodatkowych udziałów w tym pomieszczeniu lecz korzystają z tego na takich samych prawach jak komórki , boksy , balkony i tarasy występujące we wspólnocie . (akty notarialne k.382-410)

Osiedle ma charakter zamknięty , jest ogrodzone , a wjazd na jego teren odbywa się poprzez jedną bramę główną i jest tylko dla osób posiadających miejsce garażowe . Brama dodatkowa od strony ulicy (...) i traktu pieszo-jezdnego służy BHP i jest na co dzień zamknięta . Wzdłuż ulicy (...) jest parking ogólnodostępny i chodnik równoległy do ciągu pieszo-jezdnego , które rozdziela pas zieleni poprzecinany przejściami dla pieszych . ( zdjęcia k. 479-490)

Powodowie prowadzą w swoich lokalach rozmaite działalności gospodarcze związane z usługami i sprzedażą np. sklep spożywczy , salon kosmetyczny , które wymagają zapewnienia im dojazdu celem zaopatrzenia i zaparkowania w miejscu najbliższym na czas dostawy towarów . Do żadnego z tych lokali użytkowych nie ma dostępu od tzw. zaplecza , od tyłu budynku lecz tylko są jedne wejścia od frontu ,który w ocenie powodów jest ciągiem pieszo-jezdnym , a zdaniem pozwanego to chodnik . Wobec tego zaopatrzenie do nich odbywa poprzez ten ciąg pieszo- jezdny/ chodnik , ciągnący się wzdłuż budynków. Samochody osobowe i ciężarowe różnych gabarytów wjeżdżają na ciąg pieszo- jezdny / chodnik i parkują tu przed odpowiednimi lokalami na czas dostawy .Przy tym pojazdy dostają się na ten ciąg pieszo –jezdny/ chodnik od strony ulicy (...) poprzez parking usytuowany wzdłuż ww ulicy oraz miejsce dla inwalidów o ile nie jest zajęte . Zdarza się też ,że samochody z dostawą parkują na środku parkingu czym tarasują wjazd lub wyjazd innych pojazdów . Szerokość tego miejsca wynosi ok. 4-5m.

Na ciąg pieszo- jezdny nie ma wjazdu dla samochodów od ulicy (...) ,a ze strony osiedla poprzez zamkniętą boczną jest niedostępny .Otwarta jest tylko furtka . Zaopatrzenie w towary nie odbywa się w porze nocnej lecz tylko wówczas w kiedy lokale są otwarte tj. ciągu dnia lecz o różnych porach od godzin rannych do wieczornych . Czasem realizowanie są dostawy z przystanku autobusowego po drugiej stronie , przechodząc przez ulice (...) lecz jest dużym utrudnieniem i niebezpieczne .

Powodowie twierdzą ,że decydując się na zakup swoich lokali użytkowych zostali zapewnienie od dewelopera o rozwiązaniach infrastrukturalnych umożliwiających wykonywanie im planowanych inwestycji i otrzymali piloty do bramy głównej na teren osiedla . Pomimo tego, dojazd do ich lokali z możliwością zaparkowania pojazdów dostawczych nie został zapewniony, piloty zostały zablokowane i zamknięto bramę boczną . Wobec tego podjeżdżają poprzez miejsce parkingowe dla inwalidów, o ile nie jest wolne i na czas dostaw parkują samochody dostawcze na chodniku, który w istocie stanowi ciąg pieszo-jezdny zgodnie z nazwą i projektem osiedla . ( k. 43 ) W ocenie powodów z dokumentacji projektowej wynika, iż ten ciąg pieszo –jezdny został wykonany z materiałów wzmocnionych i żadne samochody nic nie uszkodziły oraz na tyle szeroki ,że mogą z niego korzystać pojazdy i ludzie . ( k. 44-52) Zdaniem powodów zdarza się ,że pojazdy naprawiające lampy na zlecenie strony pozwanej też wjeżdżają na ciąg pieszo-jezdny, a nadto zarząd pozwanego obiecywał ,że wynegocjuje zgodę władz D. B. na likwidacje jednego miejsca dla inwalidów z przeznaczeniem go dla zaopatrzenia do lokali usługowych .

Natomiast zdaniem strony pozwanej wjazd samochodów na trakt pieszo-jezdny zagraża bezpieczeństwu ruchu , gdyż poruszają się nim piesi. Tym bardziej jest to niebezpieczne, bo nie ma tu możliwości przejazdu lecz pojazdy muszą cofać się tyłem, a przed sklepami ustawione są jeszcze donice z kwiatami lub stojaki z towarami . Nadto sytuacja taka zakłóca spokój mieszkańcom i grozi immisją spalin , którzy nad lokalami użytkowymi mają balkony i tarasy wychodzące na tę stronę . Poza tym w ocenie pozwanego zachodzi ryzyko uszkodzenia nawierzchni chodnika przez pojazdy, co skutkować będzie dodatkowymi wydatkami dla wspólnoty na jej naprawę . (k.301-309)

Na zebraniu w dniu 16 grudnia 2013r członkowie pozowanej Wspólnoty Mieszkaniowej głosowali nad uchwałą nr. (...) , a nadto przeprowadzono jeszcze głosowanie uzupełniające nad uchwałą nr. (...) w drodze indywidualnego zbierania głosów ( zawiadomienie k.39 i k. 281) W sumie w trybie głosowania mieszanego wzięło udział 66,64 % właścicieli posiadających 64495 / 96780 , z czego za uchwałą nr (...) oddano 50, 46 % głosów co odpowiada 48835 udziałów , a przeciwko 15661 co odpowiada 16,18 % .( wykaz właścicieli i lokali k.130-134, lista obecności na zebraniu 135- karty do głosowania k. 157-218 i k. 373-381, lista do głosowania nad uchwałą (...) k.257-261 i k.366-369)

W dniu 27 lutego 2014r , rozesłano o członków wspólnoty, w tym do powodów listem poleconym zawiadomienia o treści i wynikach głosowania nad uchwałą nr (...) , które powodowie otrzymali w dniu 10 marca 2014 r., informujące iż podjęto uchwałę nr (...) w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Porządku Domowego Wspólnoty Mieszkaniowej (...)w W. stanowiącego do niej Załącznik nr 1 oraz o utracie mocy uchwały nr(...) z dnia 09 września 2011r w sprawie uchwalenia poprzednio obowiązującego Regulaminu ( k.270-280 i k. 317-322)

W pkt. 34 przedmiotowego Regulaminu jest zapis iż „ właścicieli lokali usługowych obowiązuje absolutny wjazd na chodnik znajdujący się przed lokalami usługowymi z tzw. dostawą towarów. Niezastosowanie się do zaleceń Administratora może skutkować zainstalowaniem zapór uniemożliwiających wjazd na chodnik. Zarząd zaś obowiązany będzie do wystąpienia z projektem uchwały podwyższającej opłaty dla lokali użytkowych tytułem pokrycia kosztów napraw chodnika w wyniku niewłaściwego korzystania z niego . „ W innych punktach tego Regulaminu jest mowa o zapewnieniu mieszkańcom spokoju i bezpieczeństwa na terenie osiedla .( k.40-42 )

Pismem z dnia 25 czerwca 2013r pozwana wspólnota zwróciła się do (...) S.A. jako właściciela działki (...) na której zlokalizowano parking od strony ul. (...) , a 21 października 2013r do Zarządu Dróg Miejskich o likwidację jednego miejsca dla niepełnosprawnych aby ułatwić dostęp dostaw do lokali użytkowych. ( k. 298 i k. 300 ) .

W odpowiedzi pozwana otrzymała zezwolenie na likwidację jednego miejsca dla inwalidów z powodu deficytu miejsc postojowych lecz nie uzyskała zgody na zastrzeżone miejsce postojowe . ( k. 411)

W toku procesu nastąpiła likwidacja na przyległym parkingu jednego miejsca postojowego dla inwalidów lecz miejsce to stało się ogólnodostępne i jest zazwyczaj zajęte jak pozostałe ze względu na duży ruch jaki panuje w tej okolicy . Poza tym pozwana wspólnota wykonała chodniczki łączące chodnik wzdłuż parkingu z ciągiem pieszo-jezdnym .

Do chwili obecnej na ciągu pieszo-jezdnym żadne zapory uniemożliwiających wjazd na trakt pieszo-jezdny nie zostały zamontowane . ( zdjęcia k. 479-490)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zgromadzonych w aktach dokumentów / w tym odpisów z KW , projektu budowlanego / k.46/ i projektu ruchu drogowego / k. 413/ , zdjęć złożonych ,a także zeznań świadków: księgowej Wspólnoty - L. M. ( k.440-442) , Administratora- Ł. P. ( k.442-443) oraz wyjaśnień stron : powodów :za spółkę (...) – wystąpił prezes P. K. ( k. 492-493, D. P. ( k. 493-494) , S. S. ( k. 495) i pozwanego , w imieniu którego złożył - M. H.. ( k. 495-498 ) .

Sąd dał wiarę powyższym dowodom w zakresie w jakim się uzupełniały i ze sobą korespondowały .

Sąd zważył , co następuje:

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali / t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm. zwana dalej u.w.l./ właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego słuszne interesy. Dopuszczalne jest także powództwo oparte na art. 189 k. p. c. o ustalenie nieistnienia uchwał, gdyby okazało się , że we Wspólnocie Mieszkaniowej przyjęto błędny sposób liczenia głosów poprzez doliczenie udziałów w garażach wielostanowiskowych pozostających we współwłasności.

Zgodnie z art.25 ust. 1 a u.w.l. powództwo to powinno być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

Zdaniem Sądu powodowie wykazali , przedkładając stosowne dokumenty potwierdzające, że są uprawnieni do wytoczenia tego powództwa jako właściciele lokali użytkowych oraz że nie uchybili terminowi do wytoczenia tego powództwa ./ bezsporne /

Ostatecznie poza sporem jest również kwestia podnoszona początkowo przez stronę powodową jakoby zaskarżona uchwala była nieistniejąca na skutek błędnego zliczenia głosów . Wobec wykazania przez pozwaną ,że garaż nie stanowi odrębnej nieruchomości oraz tego iż wynik głosowania za podjęciem zaskarżonej uchwały wyniósł powyżej 50 % głosów , Sąd nie znalazł podstaw aby uznać sporną uchwałę za nie istniejącą.

Idąc za tym dalej należało dokonać oceny pozwu czy w świetle art. 25 u.w.l. uchwała nr (...) Wspólnoty Mieszkaniowej (...) „ w sprawie przyjęcia Regulaminu Porządku Domowego Wspólnoty Mieszkaniowej (...) jest niezgoda z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną bądź w inny sposób narusza słuszne interesy powodów .

W myśl orzecznictwa, które powstało wokół ww przepisu „ naruszenie interesu właściciela lokalu w rozumieniu art. 25 ust. 1 u.w.l. stanowi kategorię obiektywna , ocenianą min. w świetle zasad współżycia społecznego „ / LEX nr 1439324/; „głównym celem funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych jest wspólne utrzymanie nieruchomości w należytym / dobrym / stanie i głównie pod tym kontem winna być analizowana zgodność uchwały z zasadami prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną „ / LEX nr 1392048/ ; „ ocenie podlega wyłącznie to czy zaskarżona uchwała , w okolicznościach danej sprawy , narusza interes właściciela lokalu „ / LEX nr 1312121/ „ upoważnia to sąd do oceny merytorycznej treści zaskarżonej uchwały i ostatecznych skutków jej wykonania dla zainteresowanych stron „ / LEX 1246875/ .

Biorąc powyższe pod uwagę i po analizie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Sąd doszedł do przekonania, że powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Z mapki projektu budowlanego załączonego do akt sprawy wynika ,że przy lokalach użytkowych powodów przebiega tzw. ciąg pieszo-jezdny wyłożony kostką betonową ,który strony różnie nazywają , bo powodowie jako trakt pieszo-jezdny, a pozwany chodnikiem / k. 43/, zaś z opisu ,że dostawy do budynków z funkcjami usługowo-handlowymi umożliwia dojście o funkcji dojazdu ( dostęp z restrykcjami –tylko dla dostaw bez możliwości całodziennego parkowania ) znajdujący się wzdłuż ulicy (...) połączony z ulica dojazdową wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki „ / k.46/ .

Natomiast w rzeczywistości powodowie mają utrudnione dostawy towarów do swoich lokali użytkowych .

Jednakże w ocenie Sądu twierdzenia powodów , że na skutek powziętej uchwały nr (...) nie będą mieli jak dostarczać zaopatrzenia do ich lokali gdy będzie respektowany zakaz wjazdu samochodów dostarczających towar do ich lokali ,a przede wszystkim gdy zostałyby zamontowane zapory, nie przemawiają za uwzględnieniem żądania pozwu .

W pierwszej kolejności zważyć należy ,że powodowie wnosili o uchylenie w całości Regulaminu stanowiącego o porządku domowym pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej . Tymczasem spór dotyczy w istocie tylko punkt 34 tego Regulaminu. Zatem tylko w tym zakresie należało zbadać czy zapis ten nie narusza praw powodów . Bezsprzecznie, jest w nim dosłownie mowa ,że zakaz wjazdu na chodnik znajdujący się przed lokalami usługowymi obowiązuje tylko właścicieli lokali usługowych , a nie wszystkich członków pozwanej WM . Jednakże dotyczy to dostawy towarów , a nie absolutnie innych sytuacji kiedy zachodzi potrzeba wjazdu pojazdem na ciąg pieszo-jezdny .

Zatem z literalnego brzmienia ww zapisu i kolejnych zdań wynika ,że nie chodzi tu o uszczuplenie prawa powodów dostępu do ich lokali użytkowych ale wprowadzenie zakazu wjazdu samochodów dostawczych z towarem na ciąg pieszo-jezdny , co dotychczas było sytuacją codzienną . Z drugiej strony podkreślić należy ,że w żadnej z umów nabycia lokali użytkowych przez powodów nie został zapewniony im dojazd poprzez ten ciąg pieszo-jezdny .

Aktualna organizacja ruchu na tym terenie wskazuje ,że niema dostępu samochodów na ciąg pieszo-jezdny , bo nie ma tu wjazdu od ulicy (...) ani też z bramy bocznej . Wykorzystywanie miejsca parkingowego / głównie zarezerwowanego dla inwalidów / celem dostania się z ulicy lub parkingu na ciąg pieszo –jezdny i dalej pod lokal użytkowy jest niewłaściwe .

Poza tym zasługuje na uwzględnienie interes większej zbiorowości jaką jest cała Wspólnota Mieszkaniowa mający na celu wyeliminowania , a przynajmniej ograniczenia zagrożeń dla pieszych , korzystających z lokali usługowych . Nie wspominając o ewentualnych uszkodzeniach nawierzchni przez ciężkie pojazdy czy możliwe wycieki oleiste . Jak słusznie podniósł pozwany z innych punktów zaskarżonego Regulaminu wynika, iż wolą członków pozwanej WM było przy powzięciu zaskarżonej uchwały zapewnienie ładu , czystości i porządku, o czym stanowią kolejne postanowienia zaskarżonego |Regulaminu .

Co więcej , w ocenie Sądu powodowie mogą korzystać z innych możliwości dostawy towaru, chociażby parkując w dalszej odległości. Zrozumiałym jest, iż może to wydłużyć proces dostarczania asortymentu oraz że stanowi pewną uciążliwość dla przedsiębiorców, jednakże nie jest to niemożliwe do wykonania. W tym miejscu podkreślić należy ,że pozwany wykonał cztery chodniczki łączące parking i chodnik z ciągiem pieszo –jezdnym aby przetransportować towar z samochodów do sklepu za pocą prostych urządzeń, wózków . Nadto zważyć należy na podjęte w toku procesu starania pozwanej w Zarządzie Dróg Miejskich pozwanej w celu uzyskania miejsca parkingowego zastrzeżonego dla pojazdów dostawczych. Wprawdzie nie powiodło się , bo zwolnione miejsce dla inwalidów stało się ogólnodostępnym lecz to nie zamyka powodom możliwości aby to oni w sami wystarali się w ZDM o takie miejsce .

Natomiast , zdaniem Sądu nie jest przekonywująca argumentacja strony pozwanej jakoby potrzebą ochrony lokatorów przed immisją spalin . W pobliżu przebiega bowiem ruchliwa ulica (...) oraz usytuowany jest parking na 24 samochody .

Sąd wziął także pod rozwagę ,że ciąg pieszo – jezdny nie został zablokowany, bo żadne zapory do dnia wyrokowania nie zostały zamontowane .

Zaś twierdzenia powodów ,że montaż zapór zmusi ich do zamknięcia działalności i pozbawi środków do życia są nie przekonywujące i za daleko idące .

W tej sprawie wymaga zaakcentowania okoliczność ,że rolą Sądu było skupienie się na zaskarżonej uchwale w kontekście art. 25 u.w.l. a nie znalezienie rozwiązania dla powodów bądź poszukiwanie rozwiązania optymalnego dla obu stron np. poprzez udostępnienie im pilotów do bramy wjazdowej i/lub przejazdu przez bramę boczną. Dlatego Sąd oddalił wniosek powodów o wizję lokalną . Z tych samych względów Sąd nie badał kto i co powodom obiecał gdy nabywali swoje lokale . Jak bowiem wynika z jednego z orzeczeń Sądu Najwyższego „Przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali nie przewidują możliwości zobowiązania przez sąd wspólnoty mieszkaniowej do podjęcia uchwały o określonej treści .”/ OSNC 2001/12/157/

Na marginesie należy wskazać ,że istnieją jeszcze inne możliwości rozwiązania problemów powodów zarówno w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej , której są członkami albo w drodze innych postępowań , choćby postępowania administracyjnego z Zarządem Dróg Miejskich bądź wystąpienia do Wspólnoty o dostęp przez teren osiedla , jeśli plan zagospodarowania terenu z zaznaczonym ciągiem pieszo – jezdnym przewidywał dostęp poprzez wjazd przez osiedle i bramę boczną, która została zamknięta a piloty zablokowane.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 par. 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. oraz § 10 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz.U.2002 r., nr 163, poz.1349 ze zm.) oraz co do zwrotu opłaty skarbowej.

Z tych wszystkich względów, Sąd na mocy powołanych przepisów rozstrzygnął jak w sentencji.

Zarządzenie : (...)

.

.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paweł Górny
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Data wytworzenia informacji: