Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 784/10 - wyrok Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 2015-03-30

Sygn. akt II K 784/10

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 marca 2015 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Wojciech Łączewski (sprawozdawca)

Sędziowie: Sędzia Sądu Rejonowego Małgorzata Drewin

Sędzia Sądu Rejonowego Łukasz Mrozek

w obecności:

Protokolant: Magdalena Jankowska, Sylwia Adamczyk, Agnieszka Walecka, Tomasz Popis, Anna Matusiak, Tomasz Figat, Emilia Drozd

w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie Bogusława Olewińskiego i Andrzeja Muchy oraz Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie Bartosza Tomczaka, Anety Kukla-Jasińskiej, Hanny Lewinson, Marii Wawer i Kariny Sobków

po rozpoznaniu w dniach 18 kwietnia 2013 roku, 23 kwietnia 2013 roku, 14 maja 2013 roku, 14 czerwca 2013 roku, 29 lipca 2013 roku, 15 października 2013 roku, 24 października 2013 roku, 21 listopada 2013 roku, 29 listopada 2013 roku, 7 stycznia 2014 roku, 8 stycznia 2014 roku, 22 stycznia 2014 roku, 6 lutego 2014 roku, 26 lutego 2014 roku, 6 marca 2014 roku, 26 marca 2014 roku, 2 kwietnia 2014 roku, 8 kwietnia 2014 roku, 30 kwietnia 2014 roku, 7 maja 2014 roku, 27 maja 2014 roku, 6 czerwca 2014 roku, 23 czerwca 2014 roku, 23 lipca 2014 roku, 30 września 2014 roku, 3 listopada 2014 roku, 13 listopada 2014 roku, 21 listopada 2014 roku, 24 listopada 2014 roku, 9 stycznia 2015 roku, 5 lutego 2015 rokui 16 lutego 2015 roku

na rozprawie

sprawy:

1.  M. K. (1), syna A. i T. z domu B., urodzonego dnia (...) w S.

oskarżonego o to, że:

I.  w okresie od 14 grudnia 2006 r. do 5 lipca 2007 r., w W., będąc funkcjonariuszem publicznym – Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, i z racji zajmowanego stanowiska będąc centralnym organem administracji rządowej stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 z późniejszymi zmianami) zobowiązanym do działania na podstawie obowiązującego prawa i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP) wykorzystując zajmowane stanowisko oraz związane z nim uprawnienia, działając w warunkach czynu ciągłego, z góry powziętym zamiarem, przekroczył przyznane mu uprawnienia i nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, że kierując popełnieniem niżej opisanego czynu zabronionego przez podległych mu pracowników, pomimo braku tak podstaw faktycznych jak i prawnych do przeprowadzenia czynności operacyjno – rozpoznawczych podejmowanych w celu uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstwa, a odnośnie niektórych czynności operacyjno – rozpoznawczych także w celu zapobiegania przestępstw, zaplanował, zorganizował i zrealizował przy wykorzystaniu wykonujących jego polecenia funkcjonariuszy CBA M. W. (2), G. P.i K. B.i innych prowokację polegającą na niedozwolonym podżeganiu J. W.do zachęcania A. K.do popełnienia czynu zabronionego, niedozwolonym nakłanianiu A. K.do popełnienia przestępstwa płatnej protekcji oraz wręczenia korzyści majątkowej znacznej wartości funkcjonariuszom publicznym zatrudnionym w Ministerstwie Rolnictwa i w tym celu wydał zarządzenie o przeprowadzeniu kombinacji operacyjnej o kryptonimie O.nr rej. (...), a w jej ramach zlecił przeprowadzenie bez wymaganych przesłanek prawno – faktycznych następujących czynności operacyjno – rozpoznawczych:

1.  w dniu 14 grudnia 2006 roku polecił podległym funkcjonariuszom zainicjowanie i zorganizowanie spotkania J. W. z A. K. celem wprowadzenia w błąd w trakcie tej rozmowy A. K., ze istnieje osoba zainteresowana jego propozycją pośrednictwa w odrolnieniu gruntów, co przekraczało dozwolone granice prowadzenia czynności – operacyjno rozpoznawczych, albowiem stanowiło podżeganie J. W. do zachęcenia A. K. do popełnienia czynu niedozwolonego, a to przyjęcia korzyści majątkowej w ramach przestępstwa płatnej protekcji;

2.  wystąpił w dniu 11 stycznia 2007 roku do Prokuratora Generalnego z wnioskiem nr (...)o zezwolenie na wręczenie korzyści majątkowej A. K.w zamian za podjęcie się przez niego pośrednictwa w załatwieniu w Ministerstwie Rolnictwa odrolnienia gruntów rolnych, a w dniu 5 kwietnia 2007 roku wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem nr (...)o przedłużenie tych czynności realizowanych w ramach kombinacji operacyjnej o kryptonimie O.do dnia 12 lipca 2007 roku, a następnie po uzyskaniu w dniach 12 stycznia i 11 kwietnia 2007 roku zgody Zastępcy Prokuratora Generalnego czynność tą zrealizował poprzez wręczenie przez działającego pod przykryciem funkcjonariusza CBA występującego, jako A. S.w dniu 19 stycznia 2007 roku korzyści majątkowej w postaci gotówki w kwocie 10000 złotych oraz w dniu 6 kwietnia 2007 roku korzyści majątkowej w postaci telefonu komórkowego marki N. (...) wraz z zestawem akcesoriów i usiłowanie wręczenia w dniu 6 lipca 2007 roku korzyści majątkowej w kwocie 2700000 złotych, pomimo iż w dniu sporządzenia i złożenia wniosków o wydanie zgody na przeprowadzenie tej czynności brak było podstaw faktycznych i prawnych do podjęcia takiej czynności, wymienionych w art. 19 ust. 1 cyt. ustawy, a to brak było wiarygodnych informacji o dokonanym już przez A. K.przestępstwie, albowiem ustalone do dnia sporządzenia wniosku zachowanie A. K.stanowiło, co najwyżej niekaralne przygotowanie do popełnienia przestępstwa płatnej protekcji, a celem podjętych czynności nie było sprawdzenie uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o popełnionym przestępstwie, a nakłonienie go do przyjęcia korzyści majątkowej, a tym samym zachęcenie do dalszych działań zgodnych z zaplanowaną operacją specjalną oraz uwiarygodnienie działającego pod przykryciem funkcjonariusza CBA, a nadto pomimo braku podstaw faktycznych do przeprowadzenia tych czynności wobec nieustalonych sprawców przestępstw z art. 230a §1 k.k. i art. 228 §5 k.k. objęto je zakresem przedmiotowym cytowanych wniosków, zaś jako cel tych czynności bezpodstawnie określono rozpoznanie zagadnienia korupcji z Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwie Budownictwa;

3.  zlecił podległym funkcjonariuszom CBA, w celu nakłonienia A. K.do wręczenia korzyści majątkowej znacznej wartości co najmniej 3 mln zł. funkcjonariuszom publicznym zatrudnionym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podjęcie czynności zmierzających do przygotowania oraz zarejestrowania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi „sprawy”, której załatwienia miał się podjąć i pośredniczyć w jej realizacji A. K.i w tym celu polecił wytworzenie całkowicie nieprawdziwego, fikcyjnego stanu faktycznego oraz zlecił zainicjowanie na podstawie podrobionych dokumentów postępowania administracyjnego, którego przedmiotem miało być wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne 39,75 ha gruntów rolnych, w skład których wchodzą użytki klas RIII, PS III położonych w gminie M., w obrębie geodezyjnym M., a osobą zainteresowaną miał być działający pod przykryciem funkcjonariusz CBA A. S.oraz w celu jego uwiarygodnienia, nie będąc na podstawie art. 24 ust. 2 cytowanej ustawy o CBA w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 z późniejszymi zmianami) organem uprawnionym do sporządzenia dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych identyfikujących funkcjonariuszy oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu czynności służbowych oraz w sytuacji braku podstaw prawnych dających prawo funkcjonariuszom CBA do sporządzania, wydawania i posługiwania się podrobionymi dokumentami, których wytworzenie narusza prawa osób trzecich oraz wbrew zasadom proporcjonalności i subsydiarności podejmowanych działań zlecił podrobienie szeregu dokumentów urzędów państwowych i samorządowych, w tym:

a.  wniosku Wójta Gminy M.do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2007 r. znak: (...)z podrobioną pieczęcią o treści „Wójt Gminy (...)z podrobionym odręcznym podpisem J. K., który w dniu 6 kwietnia 2007 roku został przekazany przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny;

b.  opinii wniosku Wójta Gminy M.z dnia 23 lutego 2007 r. sygn. (...), datowanego O., dnia 19.03.2007 r. z oznaczeniem (...) (...)z podrobioną pieczęcią o treści: „z up. Marszałka Województwa (...)– Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji” z podrobionym odręcznym podpisem A. B., która w dniu 6 kwietnia 2007 roku została przekazana przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczną;

c.  pisma Wójta Gminy M.do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2007 r. znak: (...)z podrobioną pieczęcią o treści „Wójt Gminy (...)” z podrobionym odręcznym podpisem J. K., które w dniu 6 kwietnia 2007 roku zostało przekazane przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczne;

d.  uchwały nr (...)Zarządu (...)Izby Rolniczej z dnia 2 marca 2007 r. z podrobioną pieczęcią o treści: „Prezes Zarządu mgr inż. B. A.” z podrobionym odręcznym podpisem B. A., która w dniu 6 kwietnia 2007 roku została przekazana przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczną;

e.  pisma Marszałka Województwa (...)z dnia 4 kwietnia 2007 r. sygn. (...) (...)z podrobioną pieczęcią o treści „z up. Marszałka Województwa – A. B.Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji” z podrobionym odręcznym podpisem A. B., które w dniu 6 kwietnia 2007 roku zostało przekazane przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczne;

f.  uchwały nr (...)Rady Gminy w M.z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego działek o nr geodezyjnych (...)obręb M., gmina M., z podrobioną pieczęcią o treści: „Urząd Gminy M.” i „Przewodniczący Rady Gminy – S. O. (1)” z podrobionym odręcznym podpisem S. O. (2), która w dniu 13 czerwca 2007 roku została przekazana przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczną;

g.  tabelarycznego wykazu powierzchni obszarów urbanistycznych z wyodrębnieniem klas bonitacyjnych z podrobiona pieczęcią o treści: „z up. Wójta – D. J.– podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami” z podrobionym odręcznym podpisem D. J., który w dniu 13 czerwca 2007 roku został przekazany przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny;

h.  pisma Wójta Gminy M.z dnia 11 czerwca 2007 roku adresowanego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z podrobioną pieczęcią o treści „Wójt Gminy M.” z podrobionym odręcznym podpisem J. K., które w dniu 13 czerwca 2007 roku zostało przekazane przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczne;

i.  wypisu z rejestru gruntów z dnia 21.06.2007 r. o symbolu (...), z podrobioną pieczęcią o treści „z up. Starosty A. G.” z podrobionym odręcznym podpisem A. G., który w dniu 25 czerwca 2007 roku został przekazany przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny,

a następnie dokumenty te polecił złożyć w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmierzając do podstępnego wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, a to uzyskania decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażeniu zgody na zmianę przeznaczenia wymienionych gruntów na cele nierolne i nieleśne, po wprowadzeniu w błąd wykonujących czynności służbowe pracowników Ministerstwa co do wiarygodności i celu przedkładanych dokumentów i składanych wniosków, do wydania której jednak nie doszło w skutek zakończenia operacji specjalnej;

4.  w okresie od 27 stycznia 2007 roku do 5 lipca 2007 roku wydał zarządzenia w trybie nie cierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego oraz Sądu Okręgowego w Warszawie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli operacyjnej wobec A. L., K. F., J. M., E. W., S. Ł., W. Ł., J. R., J. C., P. M., M. J., W. M., H. P., V. G., B. M.i P. K., określając cel tych czynności operacyjno – rozpoznawczych jako zapobieganie, utrwalanie i uzyskanie dowodów pomimo, że osoby te nie popełniły przestępstw objętych katalogiem przestępstw wynikającym z ustawy o CBA, ani też nie podjęły innych czynności dających funkcjonariuszom CBA możliwości prowadzenia wobec nich takich czynności operacyjno – rozpoznawczych, albowiem ich działania podejmowane w tym okresie wynikały z zaplanowanej i prowadzonej sprzecznie z prawem kombinacji operacyjnej, w tym:

a.  w dniu 27 stycznia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 1 lutego 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 27 stycznia 2007 r. do 8 lutego 2007 roku;

b.  w dniu 27 stycznia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 1 lutego 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 27 stycznia 2007 r. do 8 lutego 2007 roku;

c.  w dniu 27 stycznia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 1 lutego 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 27 stycznia 2007 r. do 25 lipca 2007 roku, w tym w oparciu o wniosek nr (...)z dnia 25 kwietnia 2007 roku o przedłużenie kontroli operacyjnej, za zgodą Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2007 na przedłużenie stosowania kontroli operacyjnej;

d.  w dniu 27 stycznia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 1 lutego 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 27 stycznia 2007 r. do 26 kwietnia 2007 roku;

e.  w dniu 27 stycznia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec B. M., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 1 lutego 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 27 stycznia 2007 r. do 26 kwietnia 2007 roku;

f.  w dniu 27 stycznia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec J. M., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 1 lutego 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 27 stycznia 2007 r. do 26 kwietnia 2007 roku;

g.  w dniu 27 stycznia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec K. F., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 1 lutego 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 27 stycznia 2007 r. do 8 lutego 2007 roku;

h.  w dniu 27 stycznia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec P. K., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 1 lutego 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 27 stycznia 2007 r. do 26 kwietnia 2007 roku;

i.  w dniu 27 stycznia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 1 lutego 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 27 stycznia 2007 r. do 22 lutego 2007 roku;

j.  w dniu 27 stycznia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 1 lutego 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 27 stycznia 2007 r. do 31 stycznia 2007 roku;

k.  w dniu 27 stycznia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 1 lutego 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 27 stycznia 2007 r. do 22 lutego 2007 roku;

l.  w dniu 27 stycznia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 1 lutego 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 27 stycznia 2007 r. do 26 kwietnia 2007 roku;

m.  w dniu 9 lutego 2007 roku wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec H. P., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 15 lutego 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 15 lutego 2007 r. do 14 maja 2007 roku;

n.  w dniu 20 lutego 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec W. M., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 21 lutego 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 20 lutego 2007 r. do 19 maja 2007 roku;

o.  w dniu 20 lutego 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec J. C., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 21 lutego 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 20 lutego 2007 r. do 19 maja 2007 roku;

p.  w dniu 2 marca 2007 roku wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 9 marca 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 2 marca 2007 r. do 1 czerwca 2007 roku;

q.  w dniu 2 marca 2007 roku wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 9 marca 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 2 marca 2007 r. do 1 czerwca 2007 roku;

r.  w dniu 7 marca 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec V. G., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 9 marca 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 7 marca 2007 r. do 16 maja 2007 roku;

s.  w dniu 7 marca 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec V. G., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 9 marca 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 7 marca 2007 r. do 16 maja 2007 roku;

t.  w dniu 7 marca 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu - faksu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec V. G., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 9 marca 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 7 marca 2007 r. do 16 maja 2007 roku;

u.  w dniu 12 kwietnia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...)(kryptonim (...)) wobec E. W., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 16 kwietnia 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 12 kwietnia 2007 r. do 11 lipca 2007 roku;

v.  w dniu 18 kwietnia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec W. Ł., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 23 kwietnia 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 19 kwietnia 2007 r. do 18 lipca 2007 roku;

w.  w dniu 18 kwietnia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec S. Ł., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 23 kwietnia 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 19 kwietnia 2007 r. do 18 lipca 2007 roku;

x.  w dniu 18 kwietnia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec S. Ł., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 23 kwietnia 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 19 kwietnia 2007 r. do 18 lipca 2007 roku;

y.  w dniu 18 kwietnia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec S. Ł., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 23 kwietnia 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 19 kwietnia 2007 r. do 18 lipca 2007 roku;

z.  w dniu 24 kwietnia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec nieustalonej osoby, a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 27 kwietnia 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 24 kwietnia 2007 r. do 23 lipca 2007 roku;

aa.  w dniu 24 kwietnia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec S. Ł., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 27 kwietnia 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 24 kwietnia 2007 r. do 23 lipca 2007 roku;

bb.  w dniu 9 maja 2007 roku wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec J. R., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 14 maja 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 18 maja 2007 r. do 17 sierpnia 2007 r.;

cc.  w dniu 17 maja 2007 r. wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec J. R., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 23 maja 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 18 maja 2007 r. do 17 sierpnia 2007 r.;

dd.  w dniu 4 czerwca 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec M. J., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 6 czerwca 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 5 czerwca 2007 r. do 23 sierpnia 2007 r.;

ee.  w dniu 21 czerwca 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec S. Ł., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 28 czerwca 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 25 czerwca 2007 roku do 23 sierpnia 2007 roku;

ff.  w dniu 5 lipca 2007 r. wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec P. M., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 9 lipca 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 5 lipca 2007 r. do 31 lipca 2007 r.;

gg.  w dniu 5 lipca 2007 r. wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i w dniu 6 lipca 2007 roku wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 9 lipca 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 5 lipca 2007 r. do 23 sierpnia 2007 r.;

5.  w okresie od 14 grudnia 2006 r. do 30 maja 2007 r. wydał zarządzenia w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego oraz Sądu Okręgowego w Warszawie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli operacyjnej i jej przedłużeniu wobec A. K. i P. R. określając cel tych czynności operacyjno – rozpoznawczych jako utrwalanie i uzyskanie dowodów pomimo braku uzasadnionych podstaw do przyjęcia, że osoby te realizują znamiona czynu zabronionego oraz mając informacje, że sam A. K. chce odstąpić od dalszej współpracy z A. S., w tym:

a.  w dniu 14 grudnia 2006 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...)(kryptonim (...)wobec A. K., a w dniu 15 marca 2007 roku wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na przedłużenie kontroli operacyjnej, a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 18 grudnia 2006 roku i 16 marca 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 14 grudnia 2006 r. do 6 lipca 2007 roku, w tym w okresie od 6 czerwca 2007 roku do 6 lipca 2007 roku w oparciu o uzyskanie zgody Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2007 roku, na podstawie wniosku nr (...)o przedłużenie stosowania kontroli operacyjnej;

b.  w dniu 14 grudnia 2006 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...)(kryptonim (...)wobec A. K., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 18 grudnia 2006 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 14 grudnia 2006 r. do 13 marca 2007 roku;

c.  w dniu 15 grudnia 2006 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim „L.-3”) wobec A. K., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 20 grudnia 2006 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 15 grudnia 2006 r. do 21 grudnia 2006 roku;

d.  w dniu 15 grudnia 2006 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim „L.-4”) wobec A. K., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 20 grudnia 2006 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 15 grudnia 2006 r. do 21 grudnia 2006 roku;

e.  w dniu 15 grudnia 2006 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim „L.-4”) wobec A. K., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 20 grudnia 2006 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 15 grudnia 2006 r. do 21 grudnia 2006 roku;

f.  w dniu 3 stycznia 2007 roku wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskami – nr (...)i (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonów o nr (...)(kryptonim (...)) i nr (...) (kryptonim (...)) wobec P. R., w dniu 2 kwietnia 2007 roku wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na przedłużenie kontroli operacyjnej a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 5 stycznia 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 3 stycznia 2007 r. do 6 lipca 2007 roku;

g.  w dniu 29 stycznia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec P. R., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 1 lutego 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 29 stycznia 2007 r. do 28 kwietnia 2007 roku;

h.  w dniu 29 stycznia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. K., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 1 lutego 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 29 stycznia 2007 r. do 28 kwietnia 2007 roku;

i.  w dniu 20 lutego 2007 roku wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec P. R., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 19 lutego 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 21 lutego 2007 r. do 20 maja 2007 roku;

j.  w dniu 2 marca 2007 roku wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec P. R., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 7 marca 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 7 marca 2007 r. do 6 czerwca 2007 roku;

k.  w dniu 28 marca 2007 roku wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...) o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej polegającej na kontroli korespondencji internetowej (kryptonim (...)) wobec P. R., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 3 kwietnia 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 3 kwietnia 2007 r. do 2 lipca 2007 roku;

l.  w dniu 2 kwietnia 2007 roku wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec P. R., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 3 kwietnia 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 3 kwietnia 2007 r. do 10 kwietnia 2007 roku;

m.  w dniu 5 kwietnia 2007 roku wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec P. R., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 17 kwietnia 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 17 kwietnia 2007 r. do 16 lipca 2007 roku;

n.  w dniu 5 kwietnia 2007 roku wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec P. R., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 17 kwietnia 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 17 kwietnia 2007 r. do 16 lipca 2007 roku;

o.  w dniu 10 kwietnia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. K., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 16 kwietnia 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 11 kwietnia 2007 r. do 10 lipca 2007 roku;

p.  w dniu 16 maja 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...)(kryptonim „K.-2”) wobec A. K., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 17 maja 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 17 maja 2007 r. do 16 sierpnia 2007 roku;

q.  w dniu 31 maja 2007 roku wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. K., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 31 maja 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 31 maja 2007 r. do 16 lipca 2007 roku;

r.  w dniu 30 maja 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i w dniu 30 maja 2007 roku wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. K., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 1 czerwca 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 1 czerwca 2007 r. do 16 lipca 2007 roku;

s.  w dniu 30 maja 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec P. R., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 5 czerwca 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 1 czerwca 2007 r. do 16 lipca 2007 roku,

6.  wbrew art. 20 cytowanej ustawy, bez wymaganej art. 17 ust. 2 zgody Prokuratora Generalnego i Sądu Okręgowego w Warszawie, a także wbrew celom określonym w art. 14 ust. 1 pkt 6 cytowanej ustawy o CBA, przeprowadził kontrolę operacyjną polegającą na utrwaleniu rozmowy pomiędzy A. K.i funkcjonariuszem CBA działającym pod przykryciem występującym jako A. S.w sytuacji, gdy w ramach realizowanej kombinacji operacyjnej dochodziło do wręczenia lub usiłowania wręczenia korzyści majątkowej:

a.  w dniu 19 stycznia 2007 roku w restauracji hotelu (...) we W.;

b.  w dniu 5 czerwca 2007 roku w pokoju hotelu (...) w W.;

c.  w dniu 6 lipca 2007 roku w pokoju hotelu (...) w W.,

czym działał:

na szkodę interesu publicznego albowiem naraził centralne i terenowe organy administracji rządowej i samorządowej na utratę zaufania publicznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi naraził na możliwość wydania na podstawie podrobionych dokumentów niezgodnej ze stanem faktycznym decyzji o zmianie przeznaczenia gruntów na cele nierolne i nieleśne, organy administracji samorządowej tj. Urząd Gminy w M., Starostwo Powiatowe w M., (...)Urząd Marszałkowi w O., (...)Izbę Rolniczą w O.poprzez podrobienie dokumentów wymienionych urzędów w celu użycia ich za autentyczne i ich wykorzystanie w obiegu prawnym, a także na realną możliwość utraty dowodów jako zebranych niezgodnie z prawem;

na szkodę interesu prywatnego a to właścicieli gruntów rolnych położonych w gminie M. w obrębie M. Z. L., M. L. i A. M. (3), których nieruchomości wbrew ich wiedzy i woli zostały objęte czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi oraz procesem odrolnienia, dokumenty dotyczące tych nieruchomości zostały wykorzystane w obiegu prawnym, co mogło doprowadzić do zmiany przeznaczenia tych gruntów na cele nierolne i nieleśne wbrew woli wymienionych pokrzywdzonych, poprzez podrobienie podpisów J. K., A. B., B. A., S. O. (2), D. J. i A. G., na szkodę A. K. poprzez podżeganie go do podjęcia działań niezgodnych z prawem, a także A. L., J. M., K. F., P. K., P. R., A. K., J. C., E. W., W. Ł., S. Ł., J. R., M. J., P. M., H. P., W. M., V. G. i B. M., wobec których podjęto kontrolę operacyjną poprzez naruszenie ich konstytucyjnie chronionych dóbr, a to tajemnicy korespondencji oraz prawa do prywatności, to jest o czyn z art. 231 §1 k.k. i art. 18 §1 k.k. w zw. z art. 230 §1 k.k. i art. 18 §1 k.k. w zw. z art. 18 §2 k.k. w zw. z art. 229 §1 k.k. i art. 18 §1 k.k. w zw. z art. 270 §1 k.k. i art. 18 §1 k.k. w zw. z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 272 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. i art. 12 k.k.;

2.  M. W. (2), syna C. i H. z domu M., urodzonego dnia (...) w W.

oskarżonego o to, że:

II.  w okresie od 14 grudnia 2006 roku do 5 lipca 2007 roku, w W., będąc funkcjonariuszem publicznym – Zastępcą Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, sprawując na podstawie §1 pkt 1 decyzji Nr (...)Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie określenia podległości jednostek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego zastępcą Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA z 2007 r., Nr 1, poz. 18) nadzór nad czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi realizowanymi przez Zarząd Operacyjno – Śledczy CBA, wykorzystując zajmowane stanowisko oraz związane z nim uprawnienia, działając w warunkach czynu ciągłego, z góry powziętym zamiarem, nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, że wykonując polecenia M. K. (1)– Szefa CBA wiedząc, że wykonuje polecenia przełożonego, których realizacja spowoduje popełnienie czynu zabronionego nie dopełnił wynikającego z art. 71 ust. 2 cytowanej ustawy o CBA obowiązku odmowy wykonania polecenia, a także przekroczył uprawnienia w ten sposób, że zlecił podległym mu pracownikom przeprowadzenie czynności operacyjno – rozpoznawczych w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie (...)i kombinacji operacyjnej (...)pomimo braku podstaw faktycznych jak i prawnych do ich realizacji w celu uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstwa, a odnośnie niektórych czynności operacyjno – rozpoznawczych także w celu zapobiegania przestępstw w ten sposób, że:

1.  w dniu 14 grudnia 2006 roku polecił podległym funkcjonariuszom zainicjowanie i zorganizowanie spotkania J. W. z A. K. celem wprowadzenia w błąd w trakcie tej rozmowy A. K., że istnieje osoba zainteresowana jego propozycją pośrednictwa w odrolnieniu gruntów, co przekraczało dozwolone granice prowadzenia czynności operacyjno – rozpoznawczych, albowiem stanowiło podżeganie J. W. do zachęcenia A. K. do popełnienia czynu niedozwolonego, a to przyjęcia korzyści majątkowej w ramach przestępstwa płatnej protekcji;

2.  posiadając wiedzę, co do ustaleń poczynionych przez podległych mu funkcjonariuszy CBA realizując polecenia M. K. (1)– Szefa CBA zaplanował i zlecił funkcjonariuszom CBA G. P., K. B.i M. G.i innym, realizację czynności operacyjno – rozpoznawczych polegających na wręczeniu przez działającego pod przykryciem funkcjonariusza CBA występującego jako A. S.w dniu 19 stycznia 2007 roku korzyści majątkowej w postaci gotówki w kwocie 10000 złotych oraz w dniu 6 kwietnia 2007 roku korzyści majątkowej w postaci telefonu komórkowego marki N. (...)wraz z zestawem akcesoriów i usiłowaniu wręczenia w dniu 6 lipca 2007 roku korzyści majątkowej w kwocie 2700000 złotych, zgodnie z wydanym w dniu 11 stycznia 2007 roku zarządzeniem Nr (...)Szefa CBA o kontrolowanym wręczeniu korzyści majątkowej A. K.w zamian za podjęcie się przez niego pośrednictwa w załatwieniu w (...)odrolnienia gruntów oraz zarządzenia Nr (...)Szefa CBA z dnia 5 kwietnia 2007 roku o przedłużeniu tych czynności pomimo, iż w dniu sporządzenia i złożenia wniosków o wydanie zgody na przeprowadzenie tej czynności brak było podstaw faktycznych i prawnych do podjęcia takiej czynności, wymienionych w art. 19 ust. 1 cyt. ustawy, a to brak było wiarygodnych informacji o dokonanym już przez A. K.przestępstwie, a ustalone do dnia sporządzenia wniosku zachowanie A. K.stanowiło co najwyżej niekaralne przygotowanie do popełnienia przestępstwa płatnej protekcji, a celem podjętych czynności nie było sprawdzenie uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o popełnionym przestępstwie, a nakłonienie go do przyjęcia korzyści majątkowej, a tym samym zachęcenie do dalszych działań zgodnych z zaplanowaną operacją specjalną oraz uwiarygodnienie działającego pod przykryciem funkcjonariusza CBA, a w trakcie prowadzenia tych czynności nadzorował przebieg działań operacyjnych poprzez konsultowanie i wydawanie poleceń;

3.  posiadając wiedzę, co do ustaleń poczynionych przez podległych mu funkcjonariuszy CBA realizując polecenia M. K. (1) – Szefa CBA zlecił podległym funkcjonariuszom G. P., K. B., M. G.i innym, w celu nakłonienia A. K.do wręczenia korzyści majątkowej znacznej wartości co najmniej 3 mln złotych funkcjonariuszom publicznym zatrudnionym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęcie czynności zmierzających do przygotowania „sprawy”, której załatwienia miał się podjąć i pośredniczyć w jej realizacji A. K.i w tym celu zlecił wytworzenie całkowicie nieprawdziwego, fikcyjnego stanu faktycznego w postaci dokumentów dot. odrolnienia gruntów w gminie M.oraz zainicjowanie na podstawie podrobionych dokumentów postępowania administracyjnego, którego przedmiotem miało być wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne 39,75 ha gruntów rolnych, w skład których wchodzą użytki klas R III, PS III, położonych w gminie M., w obrębie geodezyjnym M., a osobą zainteresowaną miał być działający pod przykryciem funkcjonariusz CBA A. S.oraz w celu jego uwiarygodnienia wiedząc, że CBA na podstawie art. 24 ust. 2 cytowanej ustawy o CBA w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 z późniejszymi zmianami) nie jest organem uprawnionym do sporządzenia dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych identyfikujących funkcjonariuszy oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu czynności służbowych oraz w sytuacji braku podstaw prawnych dających prawo funkcjonariuszom CBA do sporządzania, wydawania i posługiwania się podrobionymi dokumentami, których wytworzenie narusza prawa osób trzecich oraz wbrew zasadom proporcjonalności i subsydiarności podejmowanych działań polecił za pośrednictwem M. G.posłużenie się przez funkcjonariusza działającego pod przykryciem szeregiem dokumentów urzędów państwowych i samorządowych w tym:

a.  wnioskiem Wójta Gminy M.do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2007 roku, znak (...)z podrobioną pieczęcią o treści „Wójt Gminy J. K.” z podrobionym odręcznym podpisem J. K., który w dniu 6 kwietnia 2007 roku został przekazany przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny;

b.  opinią do wniosku Wójta Gminy M.z dnia 23 lutego 2007 roku, sygn. (...), datowanego O.dnia 19.03.2007 roku, z oznaczeniem (...).(...)z podrobioną pieczęcią o treści: „z up. Marszałka Województwa A. B.– Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji” z podrobionym odręcznym podpisem A. B., która w dniu 6 kwietnia 2007 roku została przekazana przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczną;

c.  pismem Wójta Gminy M.do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2007 roku, znak (...)z podrobioną pieczęcią o treści „Wójt Gminy J. K.” z podrobionym odręcznym podpisem J. K., które w dniu 6 kwietnia 2007 roku zostało przekazane przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny;

d.  uchwałą nr (...) Zarządu (...)Izby Rolniczej z dnia 2 marca 2007 roku z podrobioną pieczęcią o treści: „Prezes Zarządu mgr inż. B. A.” z podrobionym odręcznym podpisem B. A., która w dniu 6 kwietnia 2007 roku została przekazana przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny;

e.  pismem Marszałka Województwa (...)z dnia 4 kwietnia 2007 roku sygn. (...) (...)z podrobioną pieczęcią o treści „z up. Marszałka Województwa – A. D.Departamentu Infrastruktury i Geodezji” z podrobionym odręcznym podpisem A. B., które w dniu 6 kwietnia 2007 roku zostało przekazane przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny;

f.  uchwałą nr (...)Rady Gminy w M.z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego działek o nr geodezyjnych (...), obręb M., gmina M., z podrobioną pieczęcią o treści: „Urząd Gminy M.” i „Przewodniczący Rady Gminy – S. O. (1)” z podrobionym odręcznym podpisem S. O. (2), która w dniu 13 czerwca 2007 roku została przekazana przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny;

g.  tabelarycznym wykazem powierzchni obszarów urbanistycznych z wyodrębnieniem klas bonitacyjnych z podrobioną pieczęcią o treści: „z up. Wójta – D. J.– podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami” z podrobionym odręcznym podpisem D. J., który w dniu 13 czerwca 2007 roku został przekazany przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny;

h.  pismem Wójta Gminy M.z dnia 11 czerwca 2007 roku adresowanym do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z podrobioną pieczęcią o treści „Wójt Gminy M.” z podrobionym odręcznym podpisem J. K., które w dniu 13 czerwca 2007 roku zostało przekazane przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczne;

i.  wypisem z rejestru gruntów z dnia 21.06.2007 roku o symbolu (...)z podrobioną pieczęcią o treści „z up. Starosty A. G.” z podrobionym odręcznym podpisem A. G., który w dniu 25 czerwca 2007 roku został przekazany przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny,

a następnie dokumenty te polecił M. G.poprzez funkcjonariusza działającego pod przykryciem złożyć w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmierzając do podstępnego wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, a to uzyskania decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażeniu zgody na zmianę przeznaczenia wymienionych gruntów na cele nierolne i nieleśne po wprowadzeniu w błąd wykonujących czynności służbowe pracowników ministerstwa co do wiarygodności i celu przedkładanych dokumentów i składanych wniosków, do wydania której jednak nie doszło w skutek zakończenia operacji specjalnej, pomimo iż takiej czynności operacyjno – rozpoznawczej nie przewiduje ustawa o CBA;

4.  w dniu 27 stycznia 2007 roku przekazał funkcjonariuszowi CBA R. R.za pośrednictwem M. K. (2)dane dotyczące numerów telefonów i ich użytkowników i polecił mu sporządzenie projektów zarządzeń w trybie niecierpiącym zwłoki i projektów wniosków do Prokuratora Generalnego oraz Sądu Okręgowego w Warszawie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli operacyjnej wobec A. L., P. K., K. F., J. M.i B. M., a cel został określony jako zapobieganie, utrwalanie i uzyskanie dowodów pomimo, że osoby te nie popełniły przestępstw ani też nie podjęły innych czynności dających funkcjonariuszom CBA możliwości prowadzenia wobec nich takich czynności operacyjno – rozpoznawczych, albowiem ich działania podejmowane w tym okresie wynikały z zaplanowanej i prowadzonej sprzecznie z prawem kombinacji operacyjnej, a to:

a.  w dniu 27 stycznia 2007 roku polecił sporządzenie projektu zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i projektu wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L.;

b.  w dniu 27 stycznia 2007 roku polecił sporządzenie projektu zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i z wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L.;

c.  w dniu 27 stycznia 2007 roku polecił sporządzenie projektu zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L.;

d.  w dniu 27 stycznia 2007 roku polecił sporządzenie projektu zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L.;

e.  w dniu 27 stycznia 2007 roku polecił sporządzenie projektu zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec B. M.;

f.  w dniu 27 stycznia 2007 roku polecił sporządzenie projektu zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i z wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec J. M.;

g.  w dniu 27 stycznia 2007 roku polecił sporządzenie projektu zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i z wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec K. F.;

h.  w dniu 27 stycznia 2007 roku polecił sporządzenie projektu zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec P. K.;

i.  w dniu 27 stycznia 2007 roku polecił sporządzenie projektu zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L.;

j.  w dniu 27 stycznia 2007 roku polecił sporządzenie projektu zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L.;

k.  w dniu 27 stycznia 2007 roku polecił sporządzenie projektu zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L.;

l.  w dniu 27 stycznia 2007 roku polecił sporządzenie projektu zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L.;

5.  w okresie od 9 lutego 2007 roku do 7 marca 2007 roku przekazał funkcjonariuszowi CBA R. R.dane dotyczące numerów telefonów i ich użytkowników i polecił mu sporządzenie projektów zarządzeń w trybie niecierpiącym zwłoki i projektów wniosków do Prokuratora Generalnego oraz Sądu Okręgowego w Warszawie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli operacyjnej wobec W. M., V. G.i H. P., których cel został określony jako zapobieganie, utrwalanie i uzyskanie dowodów pomimo, że osoby te nie popełniły przestępstw ani też nie podjęły innych czynności dających funkcjonariuszom CBA możliwości prowadzenia wobec nich takich czynności operacyjno – rozpoznawczych, ich działania podejmowane w tym okresie nie miały żadnego związku ze sprawą operacyjnego rozpracowania T. i kombinacją operacyjną O., a to:

a.  w dniu 9 lutego 2007 roku polecił sporządzenie projektu wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec H. P.;

b.  w dniu 20 lutego 2007 roku polecił sporządzenie projektu zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec W. M.;

c.  w dniu 7 marca 2007 roku polecił sporządzenie projektu zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec V. G.;

d.  w dniu 7 marca 2007 roku polecił sporządzenie projektu zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec V. G.;

e.  w dniu 7 marca 2007 roku polecił sporządzenie projektu zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu – faksu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec V. G.,

6.  w okresie od 14 grudnia 2006 roku do 15 grudnia 2006 roku polecił podległemu funkcjonariuszowi R. R.za pośrednictwem M. K. (2)sporządzenie projektów zarządzeń w trybie niecierpiącym zwłoki i projektów wniosków do Prokuratora Generalnego oraz Sądu Okręgowego w Warszawie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli operacyjnej i jej przedłużeniu wobec A. K.i P. R., których cel tych został określony jako utrwalanie i uzyskanie dowodów pomimo braku uzasadnionych podstaw do przyjęcia, że osoby te realizują znamiona czynu zabronionego oraz osoby te nie uczestniczą w działalności przestępczej objętej katalogiem przestępstw wynikającym z ustawy o CBA, w tym:

a.  w dniu 14 grudnia 2006 roku polecił sporządzenie projektu zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. K.;

b.  w dniu 14 grudnia 2006 roku polecił sporządzenie projektu zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim „L.– 1”) wobec A. K.;

c.  w dniu 15 grudnia 2006 roku polecił sporządzenie projektu zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim „L.– 3”) wobec A. K., a następnie zatwierdził wymienione zarządzenie i wniosek;

d.  w dniu 15 grudnia 2006 roku polecił sporządzenie projektu zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim „L.– 4”) wobec A. K., a następnie zatwierdził wymienione zarządzenie i wniosek;

e.  w dniu 15 grudnia 2006 roku polecił sporządzenie projektu zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim „L.– 4”) wobec A. K., a następnie zatwierdził wymienione zarządzenie i wniosek;

7.  wbrew art. 20 cytowanej ustawy, bez wymaganej art. 17 ust. 2 zgody Prokuratora Generalnego i Sądu Okręgowego w Warszawie, a także wbrew celom określonym w art. 14 ust. 1 pkt 6 cytowanej ustawy o CBA, polecił podległym funkcjonariuszom przeprowadzenie kontroli operacyjnych polegających na utrwaleniu rozmowy pomiędzy A. K.i funkcjonariuszem CBA działającym pod przykryciem występującym jako A. S.w sytuacji, gdy w ramach realizowanej kombinacji operacyjnej dochodziło do wręczenia lub usiłowania wręczenia korzyści majątkowej:

a.  w dniu 19 stycznia 2007 roku w restauracji hotelu (...) we W.;

b.  w dniu 5 czerwca 2007 roku w pokoju hotelu (...) w W.;

c.  w dniu 6 lipca 2007 roku w pokoju hotelu (...) w W.,

czym działał:

na szkodę interesu publicznego albowiem naraził centralne i terenowe organy administracji rządowej i samorządowej na utratę zaufania publicznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi naraził na możliwość wydania na podstawie podrobionych dokumentów niezgodnej ze stanem faktycznym decyzji o zmianie przeznaczenia gruntów na cele nierolne i nieleśne, organy administracji samorządowej tj. Urząd Gminy w M., Starostwo Powiatowe w M., (...) Urząd Marszałkowski w O., (...) Izbę Rolniczą w O. poprzez podrobienie dokumentów wymienionych urzędów w celu użycia ich za autentyczne i ich wykorzystanie w obiegu prawnym, a także na realną możliwość utraty dowodów jako zebranych niezgodnie z prawem;

na szkodę interesu prywatnego a to właścicieli gruntów rolnych położonych w gminie M., w obrębie M., Z. L., M. L. i A. M. (3), których nieruchomości wbrew ich wiedzy i woli zostały objęte czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi oraz procesem odrolnienia, dokumenty dotyczące tych nieruchomości zostały wykorzystane w obiegu prawnym, co mogło doprowadzić do zmiany przeznaczenia tych gruntów na cele nierolne i nieleśne wbrew woli wymienionych pokrzywdzonych, poprzez podrobienie podpisów J. K., A. B., B. A., S. O. (2), D. J. i A. G. na szkodę A. K. poprzez podżeganie go do podjęcia działań niezgodnych z prawem, a także A. L., J. M., K. F., P. K., P. R., A. K., B. M., W. M., V. G. i H. P., wobec których podjęto kontrolę operacyjną poprzez naruszenie ich konstytucyjnie chronionych dóbr, a to tajemnicy korespondencji oraz prawa do prywatności, to jest o czyn z art. 231 §1 k.k. i art. 18 §1 k.k. w zw. z art. 230 §1 k.k. i art. 18 §1 k.k. w zw. z art. 18 §2 k.k. i w zw. z art. 229 §1 k.k. i art. 18 §1 k.k. w zw. z art. 270 §1 k.k. i art. 18 §1 k.k. w zw. z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 272 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. i art. 12 k.k.;

3.  G. P., syna B. i H. z domu B., urodzonego dnia (...) w W.

oskarżonego o to, że:

III.  w okresie od 14 grudnia 2006 roku do 5 lipca 2007 roku, w W., będąc funkcjonariuszem publicznym – Dyrektorem Zarządu Operacyjno – Śledczego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a nadto kierując na podstawie §2 ust. 1 i §4 zarządzenia (...)Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Operacyjno – Śledczego CBA czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi realizowanymi przez Zarząd Operacyjno – Śledczy CBA i ponosząc na podstawie zatwierdzonego przez Zastępcę Szefa CBA zakresu czynności Dyrektora ZOŚ CBA odpowiedzialność merytoryczną za działania operacyjno – rozpoznawcze realizowane przez podległych funkcjonariuszy CBA działając w warunkach czynu ciągłego, z góry powziętym zamiarem, nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, że wykonując polecenia M. S.CBA i Macieja Wąsika – Zastępcy Szefa CBA wiedząc, że wykonuje polecenia przełożonych, których realizacja spowoduje popełnienie czynu zabronionego nie dopełnił wynikającego z art. 71 ust. 2 cytowanej ustawy o CBA obowiązku odmowy wykonania polecenia, a także przekroczył uprawnienia w ten sposób, że zlecił podległym mu pracownikom przeprowadzenie czynności operacyjno – rozpoznawczych w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie T.i kombinacji operacyjnej o kryptonimie O.pomimo braku podstaw faktycznych jak i prawnych do ich realizacji w celu uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstwa, a odnośnie niektórych czynności operacyjno – rozpoznawczych także w celu zapobiegania przestępstw w ten sposób, że:

1.  posiadając wiedzę co do ustaleń poczynionych przez podległych mu funkcjonariuszy CBA realizując polecenia M. K. (1)– Szefa CBA i M. W. (2)– Zastępcy Szefa CBA zlecił funkcjonariuszom CBA realizację czynności operacyjno – rozpoznawczych polegających na wręczeniu przez działającego pod przykryciem funkcjonariusza CBA występującego jako A. S.w dniu 19 stycznia 2007 roku korzyści majątkowej w postaci gotówki w kwocie 10000 złotych oraz w dniu 6 kwietnia 2007 roku korzyści majątkowej w postaci telefonu komórkowego marki N. (...)wraz z zestawem akcesoriów i usiłowaniu wręczenia w dniu 6 lipca 2007 roku korzyści majątkowej w kwocie 2700000 złotych, zgodnie z wydanym w dniu 11 stycznia 2007 roku zarządzeniem Nr (...)Szefa CBA o kontrolowanym wręczeniu korzyści majątkowej A. K.w zamian za podjęcie się przez niego pośrednictwa w załatwieniu w (...)odrolnienia gruntów oraz zarządzenia Nr (...)Szefa CBA z dnia 5 kwietnia 2007 roku o przedłużeniu tych czynności pomimo, iż w dniu sporządzenia i złożenia wniosków o wydanie zgody na przeprowadzenie tej czynności brak było podstaw faktycznych i prawnych do podjęcia takiej czynności, wymienionych w art. 19 ust. 1 cyt. ustawy, a to brak było wiarygodnych informacji o dokonanym już przez A. K.przestępstwie, a ustalone do dnia sporządzenia wniosku zachowanie A. K.stanowiło co najwyżej niekaralne przygotowanie do popełnienia przestępstwa płatnej protekcji, a celem podjętych czynności nie było sprawdzenie uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o popełnionym przestępstwie, a nakłonienie go do przyjęcia korzyści majątkowej, a tym samym zachęcenie do dalszych działań zgodnych z zaplanowaną operacją specjalną oraz uwiarygodnienie działającego pod przykryciem funkcjonariusza CBA, a w trakcie prowadzenia tych czynności nadzorował przebieg działań operacyjnych poprzez konsultowanie i wydawanie poleceń;

2.  posiadając wiedzę, co do ustaleń poczynionych przez podległych mu funkcjonariuszy CBA realizując polecenia M. K. (1)– Szefa CBA i M. W. (2) – Zastępcy Szefa CBA zlecił podległym funkcjonariuszom w celu nakłonienia A. K.do wręczenia korzyści majątkowej znacznej wartości co najmniej 3 mln złotych funkcjonariuszom publicznym zatrudnionym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęcie czynności zmierzających do przygotowania „sprawy”, której załatwienia miał się podjąć i pośredniczyć w jej realizacji A. K.i w tym celu zlecił wytworzenie całkowicie nieprawdziwego, fikcyjnego stanu faktycznego w postaci dokumentów dot. odrolnienia gruntów w gminie M.oraz zainicjowanie na podstawie podrobionych dokumentów postępowania administracyjnego, którego przedmiotem miało być wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne 39,75 ha gruntów rolnych, w skład których wchodzą użytki klas R III, PS III, położonych w gminie M., w obrębie geodezyjnym M., a osobą zainteresowaną miał być działający pod przykryciem funkcjonariusz CBA A. S.oraz w celu jego uwiarygodnienia wiedząc, że CBA na podstawie art. 24 ust. 2 cytowanej ustawy o CBA w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 z późniejszymi zmianami) nie jest organem uprawnionym do sporządzenia dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych identyfikujących funkcjonariuszy oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu czynności służbowych oraz w sytuacji braku podstaw prawnych dających prawo funkcjonariuszom CBA do sporządzania, wydawania i posługiwania się podrobionymi dokumentami, których wytworzenie narusza prawa osób trzecich oraz wbrew zasadom proporcjonalności i subsydiarności podejmowanych działań polecił za pośrednictwem M. G.posłużenie się przez funkcjonariusza działającego pod przykryciem szeregiem dokumentów urzędów państwowych i samorządowych w tym:

a.  wnioskiem Wójta Gminy M.do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2007 roku, znak (...)z podrobioną pieczęcią o treści „Wójt Gminy J. K.” z podrobionym odręcznym podpisem J. K., który w dniu 6 kwietnia 2007 roku został przekazany przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny;

b.  opinią do wniosku Wójta Gminy M.z dnia 23 lutego 2007 roku, sygn. (...), datowanego O.dnia 19.03.2007 roku, z oznaczeniem (...).(...)z podrobioną pieczęcią o treści: „z up. Marszałka Województwa A. B.– Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji” z podrobionym odręcznym podpisem A. B., która w dniu 6 kwietnia 2007 roku została przekazana przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczną;

c.  pismem Wójta Gminy M.do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2007 roku, znak (...)z podrobioną pieczęcią o treści „Wójt Gminy J. K.” z podrobionym odręcznym podpisem J. K., które w dniu 6 kwietnia 2007 roku zostało przekazane przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczne;

d.  uchwałą nr 10/2007 Zarządu (...)Izby Rolniczej z dnia 2 marca 2007 roku z podrobioną pieczęcią o treści: „Prezes Zarządu mgr inż. B. A.” z podrobionym odręcznym podpisem B. A., która w dniu 6 kwietnia 2007 roku została przekazana przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczną;

e.  pismem Marszałka Województwa (...)z dnia 4 kwietnia 2007 roku sygn. (...) (...)z podrobioną pieczęcią o treści „z up. Marszałka Województwa – A. B.Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji” z podrobionym odręcznym podpisem A. B., które w dniu 6 kwietnia 2007 roku zostało przekazane przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczne;

f.  uchwałą nr (...)Rady Gminy w M.z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego działek o nr geodezyjnych (...), obręb M., gmina M., z podrobioną pieczęcią o treści: „Urząd Gminy M.” i „Przewodniczący Rady Gminy – S. O. (1)” z podrobionym odręcznym podpisem S. O. (2), która w dniu 13 czerwca 2007 roku została przekazana przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczną;

g.  tabelarycznym wykazem powierzchni obszarów urbanistycznych z wyodrębnieniem klas bonitacyjnych z podrobioną pieczęcią o treści: „z up. Wójta – D. J.– podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami” z podrobionym odręcznym podpisem D. J., który w dniu 13 czerwca 2007 roku został przekazany przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny;

h.  pismem Wójta Gminy M.z dnia 11 czerwca 2007 roku adresowanym do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z podrobioną pieczęcią o treści (...)z podrobionym odręcznym podpisem J. K., które w dniu 13 czerwca 2007 roku zostało przekazane przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczne;

i.  wypisem z rejestru gruntów z dnia 21.06.2007 roku o symbolu (...)z podrobioną pieczęcią o treści „z up. Starosty A. G.” z podrobionym odręcznym podpisem A. G., który w dniu 25 czerwca 2007 roku został przekazany przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny,

a następnie dokumenty te polecił M. G.poprzez funkcjonariusza działającego pod przykryciem złożyć w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmierzając do podstępnego wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, a to uzyskania decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażeniu zgody na zmianę przeznaczenia wymienionych gruntów na cele nierolne i nieleśne po wprowadzeniu w błąd wykonujących czynności służbowe pracowników ministerstwa co do wiarygodności i celu przedkładanych dokumentów i składanych wniosków, do wydania której jednak nie doszło w skutek zakończenia operacji specjalnej, pomimo że takiej czynności operacyjno – rozpoznawczej nie przewiduje ustawa o CBA;

3.  w okresie od 20 lutego 2007 roku do 21 czerwca 2007 roku zatwierdził pomimo braku podstaw faktycznych, a następnie przedłożył Szefowi CBA projekty zarządzeń w trybie niecierpiącym zwłoki o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli operacyjnej wobec A. L., E. W., S. Ł., J. R., J. C., H. P., W. M., V. G.i nieustalonego mężczyzny, w których cel tych czynności operacyjno – rozpoznawczych określony został jako zapobieganie, utrwalanie i uzyskanie dowodów pomimo, że osoby te nnie popełniły przestępstw objętych katalogiem przestępstw wynikającym z ustawy o CBA, ani też nie podjęły innych czynności dających funkcjonariuszom CBA możliwości prowadzenia wobec nich takich czynności operacyjno – rozpoznawczych, albowiem ich działania podejmowane w tym okresie wynikały z zaplanowanej i prowadzonej sprzecznie z prawem kombinacji operacyjnej, w tym:

a.  w dniu 20 lutego 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec J. C.;

b.  w dniu 2 marca 2007 roku zatwierdził projekt wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L.;

c.  w dniu 2 marca 2007 roku zatwierdził projekt wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L.;

d.  w dniu 12 kwietnia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec E. W.;

e.  w dniu 24 kwietnia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec nieustalonej osoby;

f.  w dniu 24 kwietnia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec S. Ł.;

g.  w dniu 17 maja 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec J. R.;

h.  w dniu 21 czerwca 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec S. Ł.;

i.  w dniu 9 lutego 2007 roku zatwierdził projekt wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec H. P.;

j.  w dniu 20 lutego 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec W. M.;

k.  w dniu 7 marca 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec V. G.;

l.  w dniu 7 marca 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec V. G.;

m.  w dniu 7 marca 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu – faksu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec V. G.;

4.  w okresie od 28 marca 2007 roku do 1 czerwca 2007 roku zatwierdził pomimo braku podstaw faktycznych, a następnie przedłożył Szefowi CBA projekty zarządzeń w trybie niecierpiącym zwłoki i projekty wniosków do Prokuratora Generalnego oraz Sądu Okręgowego w Warszawie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli operacyjnej i jej przedłużeniu wobec A. K.i P. R., których cel określono jako utrwalanie i uzyskanie dowodów pomimo braku uzasadnionych podstaw do przyjęcia, że osoby te realizują znamiona czynu zabronionego oraz mając informacje, że sam A. K.chce odstąpić od dalszej współpracy z A. S., w tym:

a.  w dniu 28 marca 2007 roku zatwierdził projekt wniosku – nr (...) o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej polegającej na kontroli korespondencji internetowej (kryptonim (...)) wobec P. R.;

b.  w dniu 2 kwietnia 2007 roku zatwierdził projekt wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec P. R.;

c.  w dniu 5 kwietnia 2007 roku zatwierdził projekt wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec P. R.;

d.  w dniu 5 kwietnia 2007 roku zatwierdził projekt wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec P. R.;

e.  w dniu 31 maja 2007 roku zatwierdził projekt wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. K.;

f.  w dniu 30 maja 2007 roku zatwierdził projekt wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. K.;

g.  w dniu 30 maja 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec P. R.;

5.  wbrew art. 20 cytowanej ustawy, bez wymaganej art. 17 ust. 2 zgody Prokuratora Generalnego i Sądu Okręgowego w Warszawie, a także wbrew celom określonym w art. 14 ust. 1 pkt 6 cytowanej ustawy o CBA, akceptował przeprowadzenie kontroli operacyjnej polegającej na utrwaleniu rozmowy pomiędzy A. K.i funkcjonariuszem CBA działającym pod przykryciem występującym jako A. S.w sytuacji, gdy w ramach realizowanej kombinacji operacyjnej dochodziło do wręczenia lub usiłowania wręczenia korzyści majątkowej:

a.  w dniu 19 stycznia 2007 roku w restauracji hotelu (...) we W.;

b.  w dniu 5 czerwca 2007 roku w pokoju hotelu (...) w W.;

c.  w dniu 6 lipca 2007 roku w pokoju hotelu (...) w W.,

czym działał:

na szkodę interesu publicznego albowiem naraził centralne i terenowe organy administracji rządowej i samorządowej na utratę zaufania publicznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi naraził na możliwość wydania na podstawie podrobionych dokumentów niezgodnej ze stanem faktycznym decyzji o zmianie przeznaczenia gruntów na cele nierolne i nieleśne, organy administracji samorządowej tj. Urząd Gminy w M., Starostwo Powiatowe w M., (...) Urząd Marszałkowski w O., (...) Izbę Rolniczą w O. poprzez podrobienie dokumentów wymienionych urzędów w celu użycia ich za autentyczne i ich wykorzystanie w obiegu prawnym, a także na realną możliwość utraty dowodów jako zebranych niezgodnie z prawem;

na szkodę interesu prywatnego a to właścicieli gruntów rolnych położonych w gminie M., w obrębie M., Z. L., M. L. i A. M. (3), których nieruchomości wbrew ich wiedzy i woli zostały objęte czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi oraz procesem odrolnienia, dokumenty dotyczące tych nieruchomości zostały wykorzystane w obiegu prawnym, co mogło doprowadzić do zmiany przeznaczenia tych gruntów na cele nierolne i nieleśne wbrew woli wymienionych pokrzywdzonych, poprzez podrobienie podpisów J. K., A. B., B. A., S. O. (2), D. J. i A. G. na szkodę A. K. poprzez podżeganie go do podjęcia działań niezgodnych z prawem, a także A. L., P. R., A. K., J. C., E. W., S. Ł., J. R., H. P., W. M. i V. G., wobec których podjęto kontrolę operacyjną poprzez naruszenie ich konstytucyjnie chronionych dóbr, a to tajemnicy korespondencji oraz prawa do prywatności, to jest o czyn z art. 231 §1 k.k. i art. 230 §1 k.k. i art. 18 §2 k.k. w zw. z art. 229 §1 k.k. i art. 270 §1 k.k. i art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 272 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. i art. 12 k.k.;

4.  K. B., syna W. i H. z domu S., urodzonego dnia (...) w W.

oskarżonego o to, że:

IV.  w okresie od 14 grudnia 2006 roku do 5 lipca 2007 roku w W., będąc funkcjonariuszem publicznym – Zastępcą Dyrektora Zarządu Operacyjno – Śledczego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a nadto kierując na podstawie §2 ust. 2 i §4 zarządzenia nr 8/06 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Operacyjno – Śledczego CBA czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi realizowanymi przez Zarząd Operacyjno – Śledczy CBA i ponosząc na podstawie zatwierdzonego przez Zastępcę Szefa CBA zakresu czynności Dyrektora ZOŚ CBA odpowiedzialność merytoryczną za działania operacyjno – rozpoznawcze realizowane przez podległych funkcjonariuszy CBA działając w warunkach czynu ciągłego, z góry powziętym zamiarem, nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, że wykonując polecenia M. K. (1)– Szefa CBA i M. W. (2) – Zastępcy Szefa CBA wiedząc, że wykonuje polecenia przełożonych, których realizacja spowoduje popełnienie czynu zabronionego nie dopełnił wynikającego z art. 71 ust. 2 cytowanej ustawy o CBA obowiązku odmowy wykonania polecenia, a także przekroczył uprawnienia w ten sposób, że zlecił podległym mu pracownikom przeprowadzenie czynności operacyjno – rozpoznawczych w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie T.i kombinacji operacyjnej o kryptonimie O.pomimo braku podstaw faktycznych jak i prawnych do ich realizacji w celu uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstwa, a odnośnie niektórych czynności operacyjno – rozpoznawczych także w celu zapobiegania przestępstw w ten sposób, że:

1.  posiadając wiedzę co do ustaleń poczynionych przez podległych mu funkcjonariuszy CBA realizując polecenia M. S.CBA i M. W. (2)– Zastępcy Szefa CBA zlecił funkcjonariuszom CBA realizację czynności operacyjno – rozpoznawczych polegających na wręczeniu przez działającego pod przykryciem funkcjonariusza CBA (FPP) występującego jako A. S.w dniu 19 stycznia 2007 roku korzyści majątkowej w postaci gotówki w kwocie 10000 złotych oraz w dniu 6 kwietnia 2007 roku korzyści majątkowej w postaci telefonu komórkowego marki N. (...)wraz z zestawem akcesoriów i usiłowaniu wręczenia w dniu 6 lipca 2007 roku korzyści majątkowej w kwocie 2700000 złotych, zgodnie z wydanym w dniu 11 stycznia 2007 roku zarządzeniem Nr (...)Szefa CBA o kontrolowanym wręczeniu korzyści majątkowej A. K.w zamian za podjęcie się przez niego pośrednictwa w załatwieniu w MRiRW odrolnienia gruntów oraz zarządzenia Nr (...)Szefa CBA z dnia 5 kwietnia 2007 roku o przedłużeniu tych czynności pomimo, iż w dniu sporządzenia i złożenia wniosków o wydanie zgody na przeprowadzenie tej czynności brak było podstaw faktycznych i prawnych do podjęcia takiej czynności, wymienionych w art. 19 ust. 1 cyt. ustawy, a to brak było wiarygodnych informacji o dokonanym już przez A. K.przestępstwie, a ustalone do dnia sporządzenia wniosku zachowanie A. K.stanowiło co najwyżej niekaralne przygotowanie do popełnienia przestępstwa płatnej protekcji, a celem podjętych czynności nie było sprawdzenie uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o popełnionym przestępstwie, a nakłonienie go do przyjęcia korzyści majątkowej, a tym samym zachęcenie do dalszych działań zgodnych z zaplanowaną operacją specjalną oraz uwiarygodnienie działającego pod przykryciem funkcjonariusza CBA, a w trakcie prowadzenia tych czynności nadzorował przebieg działań operacyjnych poprzez konsultowanie i wydawanie poleceń;

2.  posiadając wiedzę, co do ustaleń poczynionych przez podległych mu funkcjonariuszy CBA realizując polecenia M. K. (1)– Szefa CBA i M. W. (2)– Zastępcy Szefa CBA zlecił podległym funkcjonariuszom w celu nakłonienia A. K.do wręczenia korzyści majątkowej znacznej wartości co najmniej 3 mln złotych funkcjonariuszom publicznym zatrudnionym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęcie czynności zmierzających do przygotowania „sprawy”, której załatwienia miał się podjąć i pośredniczyć w jej realizacji A. K.i w tym celu zlecił wytworzenie całkowicie nieprawdziwego, fikcyjnego stanu faktycznego w postaci dokumentów dot. odrolnienia gruntów w gminie M.oraz zainicjowanie na podstawie podrobionych dokumentów postępowania administracyjnego, którego przedmiotem miało być wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne 39,75 ha gruntów rolnych, w skład których wchodzą użytki klas R III, PS III, położonych w gminie M., w obrębie geodezyjnym M., a osobą zainteresowaną miał być działający pod przykryciem funkcjonariusz CBA A. S.oraz w celu jego uwiarygodnienia wiedząc, że CBA na podstawie art. 24 ust. 2 cytowanej ustawy o CBA w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 z późniejszymi zmianami) nie jest organem uprawnionym do sporządzenia dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych identyfikujących funkcjonariuszy oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu czynności służbowych oraz w sytuacji braku podstaw prawnych dających prawo funkcjonariuszom CBA do sporządzania, wydawania i posługiwania się podrobionymi dokumentami, których wytworzenie narusza prawa osób trzecich oraz wbrew zasadom proporcjonalności i subsydiarności podejmowanych działań polecił za pośrednictwem M. G.posłużenie się przez FPP szeregiem dokumentów urzędów państwowych i samorządowych, w tym:

a.  wnioskiem Wójta Gminy M.do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2007 roku, znak (...)z podrobioną pieczęcią o treści „Wójt Gminy J. K.” z podrobionym odręcznym podpisem J. K., który w dniu 6 kwietnia 2007 roku został przekazany przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny;

b.  opinią do wniosku Wójta Gminy M.z dnia 23 lutego 2007 roku, sygn. (...), datowanego O.dnia 19.03.2007 roku, z oznaczeniem (...).(...)z podrobioną pieczęcią o treści: „z up. Marszałka Województwa A. B.– Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji” z podrobionym odręcznym podpisem A. B., która w dniu 6 kwietnia 2007 roku została przekazana przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczną;

c.  pismem Wójta Gminy M.do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2007 roku, znak (...)z podrobioną pieczęcią o treści „Wójt Gminy J. K.” z podrobionym odręcznym podpisem J. K., które w dniu 6 kwietnia 2007 roku zostało przekazane przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczne;

d.  uchwałą nr (...)Zarządu (...)Izby Rolniczej z dnia 2 marca 2007 roku z podrobioną pieczęcią o treści: „Prezes Zarządu mgr inż. B. A.” z podrobionym odręcznym podpisem B. A., która w dniu 6 kwietnia 2007 roku została przekazana przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczną;

e.  pismem Marszałka Województwa (...)z dnia 4 kwietnia 2007 roku sygn. (...) (...)z podrobioną pieczęcią o treści „z up. Marszałka Województwa – A. D.Departamentu Infrastruktury i Geodezji” z podrobionym odręcznym podpisem A. B., które w dniu 6 kwietnia 2007 roku zostało przekazane przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczne;

f.  uchwałą nr (...)Rady Gminy w M.z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego działek o nr geodezyjnych (...), obręb M., gmina M., z podrobioną pieczęcią o treści: „Urząd Gminy M.” i „Przewodniczący Rady Gminy – S. O. (1)” z podrobionym odręcznym podpisem S. O. (2), która w dniu 13 czerwca 2007 roku została przekazana przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczną;

g.  tabelarycznym wykazem powierzchni obszarów urbanistycznych z wyodrębnieniem klas bonitacyjnych z podrobioną pieczęcią o treści: „z up. Wójta – D. J.– podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami” z podrobionym odręcznym podpisem D. J., który w dniu 13 czerwca 2007 roku został przekazany przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny;

h.  pismem Wójta Gminy M.z dnia 11 czerwca 2007 roku adresowanym do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z podrobioną pieczęcią o treści „Wójt Gminy M.” z podrobionym odręcznym podpisem J. K., które w dniu 13 czerwca 2007 roku zostało przekazane przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczne;

i.  wypisem z rejestru gruntów z dnia 21.06.2007 roku o symbolu (...)z podrobioną pieczęcią o treści „z up. Starosty A. G.” z podrobionym odręcznym podpisem A. G., który w dniu 25 czerwca 2007 roku został przekazany przez FPP A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny,

a następnie dokumenty te polecił M. G.poprzez funkcjonariusza działającego pod przykryciem złożyć w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmierzając do podstępnego wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, a to uzyskania decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażeniu zgody na zmianę przeznaczenia wymienionych gruntów na cele nierolne i nieleśne po wprowadzeniu w błąd wykonujących czynności służbowe pracowników ministerstwa co do wiarygodności i celu przedkładanych dokumentów i składanych wniosków, do wydania której jednak nie doszło w skutek zakończenia operacji specjalnej, pomimo że takiej czynności operacyjno – rozpoznawczej nie przewiduje ustawa o CBA;

3.  w okresie od 27 stycznia 2007 roku do 5 lipca 2007 roku zatwierdził pomimo braku podstaw faktycznych, a następnie przedłożył Szefowi CBA projekty zarządzeń w trybie niecierpiącym zwłoki o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli operacyjnej wobec A. L., B. M., K. F., J. M., S. Ł., W. Ł., P. M., M. J.i P. K., w których cel określony został jako zapobieganie, utrwalanie i uzyskanie dowodów pomimo, że osoby te nie popełniły przestępstw objętych katalogiem przestępstw wynikającym z ustawy o CBA, ani też nie podjęły innych czynności dających funkcjonariuszom CBA możliwości prowadzenia wobec nich takich czynności operacyjno – rozpoznawczych, albowiem ich działania podejmowane w tym okresie wynikały z zaplanowanej i prowadzonej sprzecznie z prawem kombinacji operacyjnej, w tym:

a.  w dniu 27 stycznia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L.;

b.  w dniu 27 stycznia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L.;

c.  w dniu 27 stycznia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L.;

d.  w dniu 27 stycznia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L.;

e.  w dniu 27 stycznia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec B. M.;

f.  w dniu 27 stycznia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec J. M.;

g.  w dniu 27 stycznia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec K. F.;

h.  w dniu 27 stycznia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec P. K.;

i.  w dniu 27 stycznia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L.;

j.  w dniu 27 stycznia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L.;

k.  w dniu 27 stycznia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L.;

l.  w dniu 27 stycznia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L.;

m.  w dniu 18 kwietnia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec W. Ł.;

n.  w dniu 18 kwietnia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec S. Ł.;

o.  w dniu 18 kwietnia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec S. Ł.;

p.  w dniu 18 kwietnia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec S. Ł.;

q.  w dniu 4 czerwca 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec M. J.;

r.  w dniu 5 lipca 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec P. M.;

s.  w dniu 5 lipca 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. L.;

4.  w okresie od 14 grudnia 2006 roku do 16 maja 2007 roku zatwierdził pomimo braku podstaw faktycznych, a następnie przedłożył Szefowi CBA projekty zarządzeń w trybie niecierpiącym zwłoki i projekty wniosków do Prokuratora Generalnego oraz Sądu Okręgowego w Warszawie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli operacyjnej i jej przedłużeniu wobec A. K.i P. R., których cel określono jako utrwalanie i uzyskanie dowodów pomimo braku uzasadnionych podstaw do przyjęcia, że osoby te realizują znamiona czynu zabronionego oraz mając informacje, że sam A. K.chce odstąpić od dalszej współpracy z A. S., w tym:

a.  w dniu 14 grudnia 2006 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. K.;

b.  w dniu 14 grudnia 2006 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. K.;

c.  w dniu 3 stycznia 2007 roku zatwierdził projekt wniosków – nr (...)i (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonów o nr (...)(kryptonim (...)) i nr (...) (kryptonim (...)) wobec P. R.;

d.  w dniu 29 stycznia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec P. R.;

e.  w dniu 29 stycznia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. K.;

f.  w dniu 20 lutego 2007 roku zatwierdził projekt wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec P. R.;

g.  w dniu 2 marca 2007 roku zatwierdził projekt wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej telefonu o nr (...)(kryptonim (...)) wobec P. R., w dniu 10 kwietnia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec A. K.;

h.  w dniu 16 maja 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim „K.– 2”) wobec A. K.;

5.  wbrew art. 20 cytowanej ustawy, bez wymaganej art. 17 ust. 2 zgody Prokuratora Generalnego i Sądu Okręgowego w Warszawie, a także wbrew celom określonym w art. 14 ust. 1 pkt 6 cytowanej ustawy o CBA, akceptował przeprowadzenie kontroli operacyjnej polegającej na utrwaleniu rozmowy pomiędzy A. K.i funkcjonariuszem CBA działającym pod przykryciem występującym jako A. S.w sytuacji, gdy w ramach realizowanej kombinacji operacyjnej dochodziło do wręczenia lub usiłowania wręczenia korzyści majątkowej:

a.  w dniu 19 stycznia 2007 roku w restauracji hotelu (...) we W.;

b.  w dniu 5 czerwca 2007 roku w pokoju hotelu (...) w W.;

c.  w dniu 6 lipca 2007 roku w pokoju hotelu (...) w W.,

czym działał:

na szkodę interesu publicznego albowiem naraził centralne i terenowe organy administracji rządowej i samorządowej na utratę zaufania publicznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi naraził na możliwość wydania na podstawie podrobionych dokumentów niezgodnej ze stanem faktycznym decyzji o zmianie przeznaczenia gruntów na cele nierolne i nieleśne, organy administracji samorządowej tj. Urząd Gminy w M., Starostwo Powiatowe w M., (...) Urząd Marszałkowski w O., (...) Izbę Rolniczą w O. poprzez podrobienie dokumentów wymienionych urzędów w celu użycia ich za autentyczne i ich wykorzystanie w obiegu prawnym, a także na realną możliwość utraty dowodów jako zebranych niezgodnie z prawem;

na szkodę interesu prywatnego a to właścicieli gruntów rolnych położonych w gminie M., w obrębie M., Z. L., M. L. i A. M. (3), których nieruchomości wbrew ich wiedzy i woli zostały objęte czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi oraz procesem odrolnienia, dokumenty dotyczące tych nieruchomości zostały wykorzystane w obiegu prawnym, co mogło doprowadzić do zmiany przeznaczenia tych gruntów na cele nierolne i nieleśne wbrew woli wymienionych pokrzywdzonych, poprzez podrobienie podpisów J. K., A. B., B. A., S. O. (2), D. J. i A. G. na szkodę A. K. poprzez podżeganie go do podjęcia działań niezgodnych z prawem, a także P. R., A. K., A. L., B. M., K. F., J. M., S. Ł., W. Ł., P. M., M. J. i P. K., wobec których podjęto kontrolę operacyjną poprzez naruszenie ich konstytucyjnie chronionych dóbr, a to tajemnicy korespondencji oraz prawa do prywatności, to jest o czyn z art. 231 §1 k.k. i art. 230 §1 k.k. i art. 18 §2 k.k. w zw. z art. 229 §1 k.k. i art. 270 §1 k.k. i art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 272 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. i art. 12 k.k.

orzeka:

I.  oskarżonego M. K. (1)uznaje za winnego tego, że w okresie od 14 grudnia 2006 roku do 5 lipca 2007 roku, w W., województwa (...), będąc funkcjonariuszem publicznym – Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego i z racji zajmowanego stanowiska centralnym organem administracji rządowej stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 z późn. zm.; zwana dalej ustawą o CBA) zobowiązanym do działania na podstawie obowiązującego prawa i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) wykorzystując zajmowane stanowisko, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przekroczył przyznane mu uprawnienia i nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, że kierował popełnieniem niżej opisanego czynu zabronionego przez podległych mu funkcjonariuszy CBA, pomimo braku tak podstaw faktycznych, jak i prawnych do przeprowadzenia niektórych wskazanych niżej czynności operacyjno – rozpoznawczych podejmowanych w celu uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstwa, a odnośnie niektórych czynności operacyjno – rozpoznawczych także w celu zapobiegania przestępstwom i rozpoznania zagadnienia korupcji w działalności instytucji państwowych, zaplanował, zorganizował i zrealizował przy wykorzystaniu wykonujących jego polecenia funkcjonariuszy CBA M. W. (2), G. P.i K. B.oraz innych prowokację polegającą na podżeganiu A. K.przez J. W.do popełnienia czynu zabronionego, to jest wręczenia korzyści majątkowej znacznej wartości funkcjonariuszom publicznym zatrudnionym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w tym celu wydał zarządzenie o przeprowadzeniu Kombinacji Operacyjnej o kryptonimie (...), a w jej ramach zlecił przeprowadzenie bez wymaganych przesłanek prawno – faktycznych następujących czynności operacyjno – rozpoznawczych:

1.  w dniu 14 grudnia 2006 roku polecił wspólnie z M. W. (2)podległym funkcjonariuszom CBA zainicjowanie i zorganizowanie spotkania J. W.z A. K.celem wprowadzenia tego ostatniego w błąd, co do tego, że istnieje osoba zainteresowana jego propozycją pośrednictwa w wyłączeniu z produkcji rolnej gruntów, co przekraczało dozwolone granice prowadzenia czynności – operacyjno rozpoznawczych, albowiem stanowiło na wstępie podżeganie A. K.przez J. W.do popełnienia czynu zabronionego, to jest korupcji czynnej;

2.  wystąpił w dniu 11 stycznia 2007 roku do Prokuratora Generalnego z wnioskiem nr (...)o zezwolenie na wręczenie korzyści majątkowej A. K.w zamian za podjęcie się przez niego pośrednictwa w załatwieniu w Ministerstwie Rolnictwa wyłączenia z produkcji rolnej gruntów, a w dniu 5 kwietnia 2007 roku wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem nr (...)o przedłużenie tych czynności realizowanych w ramach Kombinacji Operacyjnej (...)do dnia 12 lipca 2007 roku, a po uzyskaniu w dniach 12 stycznia i 11 kwietnia 2007 roku zgody z-cy Prokuratora Generalnego czynność tę zrealizował przy użyciu wbrew przepisowi art. 24 ust. 2 ustawy o CBA działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się, jako A. S.posługującego się dokumentami tożsamości uzyskanymi wbrew wymienionemu wyżej przepisowi poprzez wręczenie A. K.w dniu 19 stycznia 2007 roku korzyści majątkowej w postaci gotówki w kwocie 10000 złotych oraz w dniu 6 kwietnia 2007 roku korzyści majątkowej w postaci telefonu komórkowego marki N. (...) wraz z zestawem akcesoriów i usiłowanie wręczenia w dniu 6 lipca 2007 roku korzyści majątkowej w kwocie 2700000 złotych, pomimo iż w dniu sporządzenia i złożenia wniosków o wydanie zgody na przeprowadzenie tej czynności brak było podstaw faktycznych i prawnych do podjęcia takich czynności wymienionych w art. 19 ust. 1 ustawy o CBA, a to brak było wiarygodnych informacji o dokonanym już przez A. K.przestępstwie korupcyjnym, albowiem na dzień sporządzenia wniosku zachowanie A. K.stanowiło przestępstwo płatnej protekcji, a celem podjętych czynności było wyłącznie nakłonienie go do przyjęcia korzyści majątkowej, a tym samym zachęcenie do dalszych działań zgodnych z zaplanowaną operacją specjalną oraz uwiarygodnienie działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA, a nadto pomimo braku podstaw faktycznych do przeprowadzenia tych czynności wobec nieustalonych sprawców przestępstw z art. 230a §1 k.k. i art. 228 §5 k.k. objął je zakresem przedmiotowym cytowanych wniosków, zaś jako cel tych czynności bezpodstawnie określił także rozpoznanie zagadnienia korupcji w Ministerstwie Budownictwa;

3.  zlecił podległym funkcjonariuszom CBA, w celu nakłonienia A. K.do wręczenia korzyści majątkowej znacznej wartości co najmniej 3000000 zł funkcjonariuszom publicznym zatrudnionym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podjęcie czynności zmierzających do przygotowania oraz zarejestrowania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi „sprawy”, której załatwienia miał się podjąć i pośredniczyć w jej realizacji A. K.i w tym celu polecił wytworzenie całkowicie nieprawdziwego, fikcyjnego stanu faktycznego oraz zlecił zainicjowanie na podstawie podrobionych dokumentów postępowania administracyjnego, którego przedmiotem miało być wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne 39,75 ha gruntów rolnych położonych w gminie M., w obrębie geodezyjnym M., a osobą zainteresowaną miał być działający „pod przykryciem” funkcjonariusz CBA A. S.oraz w celu jego uwiarygodnienia, nie będąc na podstawie art. 24 ust. 2 cytowanej ustawy o CBA w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 roku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 z późniejszymi zmianami) organem uprawnionym do sporządzenia dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych identyfikujących funkcjonariuszy oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu czynności służbowych oraz w sytuacji braku podstaw prawnych dających prawo funkcjonariuszom CBA do sporządzania, wydawania i posługiwania się podrobionymi dokumentami, których wytworzenie narusza prawa osób trzecich oraz wbrew zasadom proporcjonalności i subsydiarności podejmowanych działań zlecił podrobienie szeregu dokumentów urzędów administracji rządowej i samorządowej, w tym:

a.  wniosku Wójta Gminy M.do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2007 roku, znak (...)z podrobioną pieczęcią o treści „Wójt Gminy J. K.” z podrobionym odręcznym podpisem J. K., który w dniu 6 kwietnia 2007 roku został przekazany przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny;

b.  opinii z dnia 19 marca 2007 roku z oznaczeniem (...). (...)dotyczącej wniosku Wójta Gminy M.z dnia 23 lutego 2007 roku sygn. (...)z podrobioną pieczęcią o treści: „z up. Marszałka Województwa A. B. – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji” z podrobionym odręcznym podpisem A. B., która w dniu 6 kwietnia 2007 roku została przekazana przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczną;

c.  pisma Wójta Gminy M.do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2007 roku, znak (...)z podrobioną pieczęcią o treści „Wójt Gminy J. K.” z podrobionym odręcznym podpisem J. K., które w dniu 6 kwietnia 2007 roku zostało przekazane przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczne;

d.  uchwały nr 10/2007 Zarządu (...)Izby Rolniczej z dnia 2 marca 2007 roku z podrobioną pieczęcią o treści: „Dyrektor (...)Izby Rolniczej mgr inż. B. A.” z podrobionym odręcznym podpisem B. A., która w dniu 6 kwietnia 2007 roku została przekazana przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczną;

e.  pisma Marszałka Województwa (...)z dnia 4 kwietnia 2007 roku sygn. (...). (...)z podrobioną pieczęcią o treści „z up. Marszałka Województwa – A. B. Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji” z podrobionym odręcznym podpisem A. B., które w dniu 6 kwietnia 2007 roku zostało przekazane przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczne;

f.  uchwały nr (...)Rady Gminy w M.z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego działek o nr geodezyjnych (...), obręb M., gmina M., z podrobioną pieczęcią o treści: „Urząd Gminy M.” i „Przewodniczący Rady Gminy – S. O. (2)” z podrobionym odręcznym podpisem S. O. (2), która w dniu 13 czerwca 2007 roku została przekazana przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczną;

g.  tabelarycznego wykazu powierzchni obszarów urbanistycznych z wyodrębnieniem klas bonitacyjnych z podrobioną pieczęcią o treści: „z up. Wójta – D. J.– podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami” z podrobionym odręcznym podpisem D. J., który w dniu 13 czerwca 2007 roku został przekazany przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny;

h.  pisma Wójta Gminy M.z dnia 11 czerwca 2007 roku adresowanego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z podrobioną pieczęcią o treści (...)z podrobionym odręcznym podpisem J. K., które w dniu 13 czerwca 2007 roku zostało przekazane przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczne;

i.  wypisu z rejestru gruntów z dnia 21 czerwca 2007 roku o symbolu (...) z podrobioną pieczęcią o treści „z up. Starosty A. G.” z podrobionym odręcznym podpisem A. G., który w dniu 25 czerwca 2007 roku został przekazany przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny,

a następnie dokumenty te polecił złożyć w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmierzając do podstępnego wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, a to uzyskania decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażeniu zgody na zmianę przeznaczenia wymienionych gruntów na cele nierolne i nieleśne po wprowadzeniu w błąd wykonujących czynności służbowe pracowników ministerstwa, co do wiarygodności oraz celu przedkładanych dokumentów i składanych wniosków, do wydania której jednak nie doszło w skutek zakończenia operacji specjalnej;

4.  w okresie od 27 stycznia 2007 roku do 5 lipca 2007 roku wydał zarządzenia w trybie nie cierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego oraz Sądu Okręgowego w Warszawie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli operacyjnej wobec K. F., J. M., S. Ł., W. Ł., J. R., J. C., W. M., H. P., B. M.i P. K., określając cel tych czynności operacyjno – rozpoznawczych jako zapobieganie, utrwalanie i uzyskanie dowodów pomimo, że osoby te nie popełniły przestępstw objętych katalogiem przestępstw wynikającym z ustawy o CBA ani też nie podjęły innych czynności dających funkcjonariuszom CBA możliwości prowadzenia wobec nich takich czynności operacyjno – rozpoznawczych, albowiem ich działania podejmowane w tym okresie wynikały z zaplanowanej i prowadzonej sprzecznie z prawem kombinacji operacyjnej, w tym:

a.  w dniu 27 stycznia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki, po czym wystąpił do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w sposób i w okolicznościach określonych, jak w treści zarządzenia oraz wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec B. M., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 1 lutego 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 27 stycznia 2007 roku do 26 kwietnia 2007 roku;

b.  w dniu 27 stycznia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki, po czym wystąpił do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w sposób i w okolicznościach określonych, jak w treści zarządzenia oraz wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec J. M., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 1 lutego 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 27 stycznia 2007 roku do 26 kwietnia 2007 roku;

c.  w dniu 27 stycznia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki, po czym wystąpił do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w sposób i w okolicznościach określonych, jak w treści zarządzenia oraz wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec K. F., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 1 lutego 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 27 stycznia 2007 roku do 8 lutego 2007 roku;

d.  w dniu 27 stycznia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki, po czym wystąpił do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w sposób i w okolicznościach określonych, jak w treści zarządzenia oraz wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec P. K., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 1 lutego 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 27 stycznia 2007 roku do 26 kwietnia 2007 roku;

e.  w dniu 9 lutego 2007 roku wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec H. P., a po uzyskaniu w dniu 15 lutego 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 15 lutego 2007 roku do 14 maja 2007 roku;

f.  w dniu 20 lutego 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki, po czym wystąpił do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w sposób i w okolicznościach określonych, jak w treści zarządzenia oraz wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec W. M., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 21 lutego 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 20 lutego 2007 roku do 19 maja 2007 roku;

g.  w dniu 20 lutego 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki, po czym wystąpił do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w sposób i w okolicznościach określonych, jak w treści zarządzenia oraz wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec J. C., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 21 lutego 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 20 lutego 2007 roku do 19 maja 2007 roku;

h.  w dniu 18 kwietnia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki, po czym wystąpił do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w sposób i w okolicznościach określonych, jak w treści zarządzenia oraz wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec W. Ł., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 23 kwietnia 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 19 kwietnia 2007 roku do 18 lipca 2007 roku;

i.  w dniu 18 kwietnia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki, po czym wystąpił do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w sposób i w okolicznościach określonych, jak w treści zarządzenia oraz wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec S. Ł., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 23 kwietnia 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 19 kwietnia 2007 roku do 18 lipca 2007 roku;

j.  w dniu 18 kwietnia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki, po czym wystąpił do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w sposób i w okolicznościach określonych, jak w treści zarządzenia oraz wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec S. Ł., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 23 kwietnia 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 19 kwietnia 2007 roku do 18 lipca 2007 roku;

k.  w dniu 18 kwietnia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki, po czym wystąpił do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w sposób i w okolicznościach określonych, jak w treści zarządzenia oraz wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec S. Ł., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 23 kwietnia 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 19 kwietnia 2007 roku do 18 lipca 2007 roku;

l.  w dniu 24 kwietnia 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki, po czym wystąpił do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w sposób i w okolicznościach określonych, jak w treści zarządzenia oraz wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec S. Ł., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 27 kwietnia 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 24 kwietnia 2007 roku do 23 lipca 2007 roku;

m.  w dniu 9 maja 2007 roku wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec J. R., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 14 maja 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 18 maja 2007 roku do 17 sierpnia 2007 roku;

n.  w dniu 17 maja 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec J. R., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 23 maja 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 18 maja 2007 roku do 17 sierpnia 2007 roku;

o.  w dniu 21 czerwca 2007 roku wydał zarządzenie nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki, po czym wystąpił do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w sposób i w okolicznościach określonych, jak w treści zarządzenia oraz wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec S. Ł., a po jej uzyskaniu i uzyskaniu w dniu 28 czerwca 2007 roku zgody Sądu Okręgowego w Warszawie podjął i przeprowadził kontrolę operacyjną w okresie od 25 czerwca 2007 roku do 23 sierpnia 2007 roku;

5.  wbrew art. 20 ustawy o CBA bez wymaganej art. 17 ust. 2 zgody Prokuratora Generalnego i Sądu Okręgowego w Warszawie, a także wbrew celom określonym w art. 14 ust. 1 pkt 6 cytowanej ustawy o CBA przeprowadził kontrole operacyjne polegające na utrwaleniu rozmów pomiędzy A. K.i funkcjonariuszem CBA działającym „pod przykryciem” przedstawiającym się jako A. S.w sytuacji, gdy w ramach realizowanej kombinacji operacyjnej dochodziło do wręczenia lub usiłowania wręczenia korzyści majątkowej:

a.  w dniu 19 stycznia 2007 roku w restauracji hotelu (...) we W.;

b.  w dniu 5 czerwca 2007 roku w pokoju hotelu (...) w W.;

c.  w dniu 6 lipca 2007 roku w pokoju hotelu (...) w W.,

czym działał na szkodę interesu publicznego albowiem naraził urzędy administracji rządowej i samorządowej na utratę zaufania, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi naraził na możliwość wydania na podstawie podrobionych dokumentów niezgodnej ze stanem faktycznym decyzji o zmianie przeznaczenia gruntów na cele nierolne i nieleśne, organy administracji samorządowej, to jest Urząd Gminy w M., Starostwo Powiatowe w M., (...) Urząd Marszałkowski w O. i (...) Izbę Rolnicza w O. poprzez podrobienie dokumentów wymienionych urzędów w celu użycia ich za autentyczne i ich wykorzystanie w obiegu prawnym, a także na realną możliwość utraty dowodów, jako zebranych niezgodnie z prawem oraz na szkodę interesu prywatnego, a to właścicieli gruntów rolnych położonych w gminie M., w obrębie M., Z. L., M. L. i A. M. (3), których nieruchomości wbrew ich wiedzy i woli zostały objęte czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi oraz procesem wyłączenia z produkcji rolnej, dokumenty dotyczące tych nieruchomości zostały wykorzystane w obiegu prawnym, co mogło doprowadzić do zmiany przeznaczenia tych gruntów na cele nierolne i nieleśne wbrew woli wymienionych pokrzywdzonych, poprzez podrobienie podpisów J. K., A. B., B. A., S. O. (2), D. J. i A. G., na szkodę A. K. poprzez podżeganie go do popełnienia czynu zabronionego korupcji czynnej, a także J. M., K. F., P. K., J. C., W. Ł., S. Ł., J. R., H. P., W. M. i B. M., wobec których podjęto kontrolę operacyjną poprzez naruszenie ich konstytucyjnie chronionych dóbr, a to tajemnicy korespondencji oraz prawa do prywatności, który to czyn wyczerpuje dyspozycję art. 231 §1 k.k. w zb. z art. 18 §1 k.k. w zw. z art. 18 §2 w zw. z art. 229 §1 k.k. w zb. z art. 18 §1 k.k. w zw. z art. 270 §1 k.k. w zb. z art. 18 §1 k.k. w zw. z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 272 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i skazuje go, a na podstawie art. 19 §1 w zw. z art. 229 §1 k.k. w zw. z art. 11 §3 k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 39 pkt 2 k.k. w zw. z art. 41 §1 k.k. w zw. z art. 43 §1 k.k. orzeka wobec oskarżonego M. K. (1) zakaz zajmowania stanowisk w administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, organach kontroli państwowej, organach kontroli samorządu terytorialnego oraz stanowisk kierowniczych w innych instytucjach państwowych na okres 10 (dziesięciu) lat;

III.  oskarżonego M. W. (2)uznaje za winnego tego, że w okresie od 14 grudnia 2006 roku do 5 lipca 2007 roku, w W., województwa (...), będąc funkcjonariuszem publicznym – z-cą Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, sprawując na podstawie §1 pkt 1 decyzji nr 11/06 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie określenia podległości jednostek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego zastępcą Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA z 2007 roku, Nr 1, poz. 18) nadzór nad czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi realizowanymi przez Zarząd Operacyjno – Śledczy CBA, wykorzystując zajmowane stanowisko oraz związane z nim uprawnienia, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, że wykonując polecenia przedłożonego, to jest Szefa CBA M. K. (1), których realizacja spowoduje popełnienie czynu zabronionego nie dopełnił wynikającego z art. 71 ust. 2 cytowanej ustawy o CBA obowiązku odmowy wykonania polecenia, a także przekroczył uprawnienia w ten sposób, że zlecił podległym mu pracownikom przeprowadzenie czynności operacyjno – rozpoznawczych w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie (...)i Kombinacji Operacyjnej (...)pomimo braku podstaw faktycznych, jak i prawnych do ich realizacji w celu uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstwa, a odnośnie niektórych czynności operacyjno – rozpoznawczych także w celu zapobiegania przestępstwom w ten sposób, że:

1.  w dniu 14 grudnia 2006 roku polecił wspólnie z M. K. (1) podległym funkcjonariuszom zainicjowanie i zorganizowanie spotkania J. W. z A. K. celem wprowadzenia tego ostatniego w błąd, co do tego, że istnieje osoba zainteresowana jego propozycją pośrednictwa w wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, co przekraczało dozwolone granice prowadzenia czynności – operacyjno rozpoznawczych, albowiem stanowiło na wstępie podżeganie A. K. przez J. W. do popełnienia czynu zabronionego, to jest korupcji czynnej;

2.  posiadając wiedzę co do ustaleń poczynionych przez podległych mu funkcjonariuszy CBA, realizując polecenia Szefa CBA M. K. (1)zaplanował i zlecił funkcjonariuszom CBA G. P., K. B.i M. G.oraz innym, realizację czynności operacyjno – rozpoznawczych polegających na wręczeniu przy użyciu wbrew przepisowi art. 24 ust. 2 ustawy o CBA działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się, jako A. S.posługującego się dokumentami tożsamości uzyskanymi wbrew wymienionemu wyżej przepisowi, A. K.w dniu 19 stycznia 2007 roku korzyści majątkowej w postaci gotówki w kwocie 10000 złotych oraz w dniu 6 kwietnia 2007 roku korzyści majątkowej w postaci telefonu komórkowego marki N. (...)wraz z zestawem akcesoriów i usiłowanie wręczenia w dniu 6 lipca 2007 roku korzyści majątkowej w kwocie 2700000 złotych zgodnie z wydanym w dniu 11 stycznia 2007 roku zarządzeniem nr (...)Szefa CBA o kontrolowanym wręczeniu korzyści majątkowej A. K.w zamian za podjęcie się przez niego pośrednictwa w załatwieniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyłączenia z produkcji rolnej gruntów oraz zarządzenia nr (...)Szefa CBA z dnia 5 kwietnia 2007 roku o przedłużeniu tych czynności pomimo, iż w dniu sporządzenia i złożenia wniosków o wydanie zgody na przeprowadzenie tej czynności brak było podstaw faktycznych i prawnych do podjęcia takich czynności wymienionych w art. 19 ust. 1 ustawy o CBA, a to brak było wiarygodnych informacji o dokonanym już przez A. K.przestępstwie korupcyjnym, albowiem na dzień sporządzenia wniosku zachowanie A. K.stanowiło przestępstwo płatnej protekcji, a celem podjętych czynności było wyłącznie nakłonienie go do przyjęcia korzyści majątkowej, a tym samym zachęcenie do dalszych działań zgodnych z zaplanowaną operacją specjalną oraz uwiarygodnienie działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA, a w trakcie prowadzenia tych czynności nadzorował przebieg działań operacyjnych poprzez konsultowanie i wydawanie poleceń;

3.  posiadając wiedzę co do ustaleń poczynionych przez podległych mu funkcjonariuszy CBA, realizując polecenia Szefa CBA M. K. (1)zaplanował i zlecił funkcjonariuszom CBA G. P., K. B.i M. G.oraz innym, w celu nakłonienia A. K.do wręczenia korzyści majątkowej znacznej wartości co najmniej 3 mln złotych funkcjonariuszom publicznym zatrudnionym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęcie czynności zmierzających do przygotowania „sprawy”, której załatwienia miał się podjąć i pośredniczyć w jej realizacji A. K.i w tym celu zlecił wytworzenie całkowicie nieprawdziwego, fikcyjnego stanu faktycznego oraz zlecił zainicjowanie na podstawie podrobionych dokumentów postępowania administracyjnego, którego przedmiotem miało być wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne 39,75 ha gruntów rolnych położonych w gminie M., w obrębie geodezyjnym M., a osobą zainteresowaną miał być działający „pod przykryciem” funkcjonariusz CBA A. S.oraz w celu jego uwiarygodnienia, nie będąc na podstawie art. 24 ust. 2 cytowanej ustawy o CBA w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 roku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 z późniejszymi zmianami) organem uprawnionym do sporządzenia dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych identyfikujących funkcjonariuszy oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu czynności służbowych oraz w sytuacji braku podstaw prawnych dających prawo funkcjonariuszom CBA do sporządzania, wydawania i posługiwania się podrobionymi dokumentami, których wytworzenie narusza prawa osób trzecich oraz wbrew zasadom proporcjonalności i subsydiarności podejmowanych działań polecił za pośrednictwem M. G.posłużenie się przez funkcjonariusza działającego „pod przykryciem” przedstawiającego się jako A. S.szeregiem dokumentów urzędów państwowych i samorządowych, w tym:

a.  wnioskiem Wójta Gminy M.do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2007 roku, znak (...)z podrobioną pieczęcią o treści „Wójt Gminy J. K.” z podrobionym odręcznym podpisem J. K., który w dniu 6 kwietnia 2007 roku został przekazany przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny;

b.  opinią z dnia 19 marca 2007 roku z oznaczeniem (...). (...)dotyczącej wniosku Wójta Gminy M.z dnia 23 lutego 2007 roku sygn. (...)z podrobioną pieczęcią o treści: „z up. Marszałka Województwa A. B. – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji” z podrobionym odręcznym podpisem A. B., która w dniu 6 kwietnia 2007 roku została przekazana przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczną;

c.  pismem Wójta Gminy M.do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2007 roku, znak (...)z podrobioną pieczęcią o treści „Wójt Gminy J. K.” z podrobionym odręcznym podpisem J. K., które w dniu 6 kwietnia 2007 roku zostało przekazane przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczne;

d.  uchwałą nr 10/2007 Zarządu (...)Izby Rolniczej z dnia 2 marca 2007 roku z podrobioną pieczęcią o treści: „Dyrektor (...)Izby Rolniczej mgr inż. B. A.” z podrobionym odręcznym podpisem B. A., która w dniu 6 kwietnia 2007 roku została przekazana przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczną;

e.  pismem Marszałka Województwa (...)z dnia 4 kwietnia 2007 roku sygn. (...). (...)z podrobioną pieczęcią o treści „z up. Marszałka Województwa – A. B.Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji” z podrobionym odręcznym podpisem A. B., które w dniu 6 kwietnia 2007 roku zostało przekazane przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczne;

f.  uchwałą nr (...)Rady Gminy w M.z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego działek o nr geodezyjnych (...), obręb M., gmina M., z podrobioną pieczęcią o treści: „Urząd Gminy M.” i „Przewodniczący Rady Gminy – S. O. (2)” z podrobionym odręcznym podpisem S. O. (2), która w dniu 13 czerwca 2007 roku została przekazana przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczną;

g.  tabelarycznym wykazem powierzchni obszarów urbanistycznych z wyodrębnieniem klas bonitacyjnych z podrobioną pieczęcią o treści: „z up. Wójta – D. J.– podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami” z podrobionym odręcznym podpisem D. J., który w dniu 13 czerwca 2007 roku został przekazany przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny;

h.  pismem Wójta Gminy M.z dnia 11 czerwca 2007 roku adresowanego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z podrobioną pieczęcią o treści „Wójt Gminy M.” z podrobionym odręcznym podpisem J. K., które w dniu 13 czerwca 2007 roku zostało przekazane przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczne;

i.  wypisem z rejestru gruntów z dnia 21.06.2007 roku o symbolu (...) z podrobioną pieczęcią o treści „z up. Starosty A. G.” z podrobionym odręcznym podpisem A. G., który w dniu 25 czerwca 2007 roku został przekazany przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny,

a następnie polecił M. G.przekazanie tych dokumentów działającemu „pod przykryciem” funkcjonariuszowi CBA przedstawiającemu się jako A. S., który miał je złożyć w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmierzając do podstępnego wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, a to uzyskania decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażeniu zgody na zmianę przeznaczenia wymienionych gruntów na cele nierolne i nieleśne, po wprowadzeniu w błąd wykonujących czynności służbowe pracowników Ministerstwa, co do wiarygodności oraz celu przedkładanych dokumentów i składanych wniosków, do wydania której jednak nie doszło w skutek zakończenia operacji specjalnej;

4.  w dniu 27 stycznia 2007 roku przekazał funkcjonariuszowi CBA R. R.za pośrednictwem M. K. (2)dane dotyczące numerów telefonów i ich użytkowników oraz polecił sporządzenie projektów zarządzeń w trybie niecierpiącym zwłoki i projektów wniosków do Prokuratora Generalnego oraz Sądu Okręgowego w Warszawie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli operacyjnej wobec P. K., K. F., J. M.i B. M., określając cel tych czynności operacyjno – rozpoznawczych jako zapobieganie, utrwalanie i uzyskanie dowodów pomimo, że osoby te nie popełniły przestępstw objętych katalogiem przestępstw wynikającym z ustawy o CBA, ani też nie podjęły innych czynności dających funkcjonariuszom CBA możliwości prowadzenia wobec nich takich czynności operacyjno – rozpoznawczych, albowiem ich działania podejmowane w tym okresie wynikały z zaplanowanej i prowadzonej sprzecznie z prawem kombinacji operacyjnej, w tym:

a.  w dniu 27 stycznia 2007 roku polecił sporządzenie projektu zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec B. M.;

b.  w dniu 27 stycznia 2007 roku polecił sporządzenie projektu zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i z wniosku nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec J. M.;

c.  w dniu 27 stycznia 2007 roku polecił sporządzenie projektu zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i z wniosku nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec K. F.;

d.  w dniu 27 stycznia 2007 roku polecił sporządzenie projektu zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec P. K.;

5.  w okresie od 9 lutego 2007 roku do 7 marca 2007 roku przekazał funkcjonariuszowi CBA R. R.dane dotyczące numerów telefonów i ich użytkowników oraz polecił sporządzenie projektów zarządzeń w trybie niecierpiącym zwłoki i projektów wniosków do Prokuratora Generalnego oraz Sądu Okręgowego w Warszawie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli operacyjnej wobec W. M.i H. P., których cel został określony jako zapobieganie, utrwalanie i uzyskanie dowodów pomimo, że osoby te nie popełniły przestępstw objętych katalogiem przestępstw wynikającym z ustawy o CBA ani też nie podjęły innych czynności dających funkcjonariuszom CBA możliwości prowadzenia wobec nich takich czynności operacyjno – rozpoznawczych, albowiem ich działania podejmowane w tym okresie nie miały żadnego związku ze Sprawą Operacyjnego Rozpracowania (...)i Kombinacją Operacyjną (...), w tym:

a.  w dniu 9 lutego 2007 roku polecił sporządzenie projektu wniosku nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec H. P.;

b.  w dniu 20 lutego 2007 roku polecił sporządzenie projektu zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec W. M.;

6.  wbrew art. 20 ustawy o CBA bez wymaganej art. 17 ust. 2 zgody Prokuratora Generalnego i Sądu Okręgowego w Warszawie, a także wbrew celom określonym w art. 14 ust. 1 pkt 6 cytowanej ustawy o CBA polecił podległym funkcjonariuszom CBA kontroli operacyjnych polegających na utrwaleniu rozmów pomiędzy A. K.i funkcjonariuszem CBA działającym „pod przykryciem” przedstawiającym się jako A. S.w sytuacji, gdy w ramach realizowanej kombinacji operacyjnej dochodziło do wręczenia lub usiłowania wręczenia korzyści majątkowej:

a.  w dniu 19 stycznia 2007 roku w restauracji hotelu (...) we W.;

b.  w dniu 5 czerwca 2007 roku w pokoju hotelu (...) w W.;

c.  w dniu 6 lipca 2007 roku w pokoju hotelu (...) w W.,

czym działał na szkodę interesu publicznego albowiem naraził urzędy administracji rządowej i samorządowej na utratę zaufania publicznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi naraził na możliwość wydania na podstawie podrobionych dokumentów niezgodnej ze stanem faktycznym decyzji o zmianie przeznaczenia gruntów na cele nierolne i nieleśne, organy administracji samorządowej, to jest Urząd Gminy w M., Starostwo Powiatowe w M., (...) Urząd Marszałkowski w O. i (...) Izbę Rolnicza w O. poprzez podrobienie dokumentów wymienionych urzędów w celu użycia ich za autentyczne i ich wykorzystanie w obiegu prawnym, a także na realną możliwość utraty dowodów, jako zebranych niezgodnie z prawem oraz na szkodę interesu prywatnego, a to właścicieli gruntów rolnych położonych w gminie M., w obrębie M., Z. L., M. L. i A. M. (3), których nieruchomości wbrew ich wiedzy i woli zostały objęte czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi oraz procesem wyłączenia z produkcji rolnej, dokumenty dotyczące tych nieruchomości zostały wykorzystane w obiegu prawnym, co mogło doprowadzić do zmiany przeznaczenia tych gruntów na cele nierolne i nieleśne wbrew woli wymienionych pokrzywdzonych poprzez podrobienie podpisów J. K., A. B., B. A., S. O. (2), D. J. i A. G. na szkodę A. K. poprzez podżeganie go do popełnienia czynu zabronionego korupcji czynnej, a także J. M., K. F., P. K., H. P., W. M. i B. M., wobec których podjęto kontrolę operacyjną poprzez naruszenie ich konstytucyjnie chronionych dóbr, a to tajemnicy korespondencji oraz prawa do prywatności, który to czyn wyczerpuje dyspozycję art. 231 §1 k.k. w zb. z art. 18 §1 k.k. w zw. z art. 18 §2 k.k. w zw. z art. 229 §1 k.k. w zb. z art. 18 §1 k.k. w zw. z art. 270 §1 k.k. w zb. z art. 18 §1 k.k. w zw. z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 272 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i skazuje go, a na podstawie art. 19 §1 k.k. w zw. z art. 229 §1 k.k. w zw. z art. 11 §3 k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 39 pkt 2 k.k. w zw. z art. 41 §1 k.k. w zw. z art. 43 §1 k.k. orzeka wobec oskarżonego M. W. (2) zakaz zajmowania stanowisk w administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, organach kontroli państwowej, organach kontroli samorządu terytorialnego oraz stanowisk kierowniczych w innych instytucjach państwowych na okres 10 (dziesięciu) lat;

V.  oskarżonego G. P.uznaje za winnego tego, że w okresie od 14 grudnia 2006 roku do 5 lipca 2007 roku, w W., województwa (...), będąc funkcjonariuszem publicznym – Dyrektorem Zarządu Operacyjno – Śledczego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a nadto kierując na podstawie §2 ust. 1 i §4 zarządzenia nr 8/06 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Operacyjno – Śledczego CBA czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi realizowanymi przez Zarząd Operacyjno – Śledczy CBA i ponosząc na podstawie zatwierdzonego przez z-cę Szefa CBA zakresu czynności Dyrektora Zarządu Operacyjno – Śledczego CBA odpowiedzialność merytoryczną za działania operacyjno – rozpoznawcze realizowane przez podległych funkcjonariuszy CBA, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, że wykonując polecenia Szefa CBA M. K. (1)i z-cy Szefa CBA M. W. (2)wiedząc, że wykonuje polecenia przełożonych, których realizacja spowoduje popełnienie czynu zabronionego nie dopełnił wynikającego z art. 71 ust. 2 ustawy o CBA obowiązku odmowy wykonania polecenia, a także przekroczył uprawnienia w ten sposób, że zlecił podległym mu pracownikom przeprowadzenie czynności operacyjno – rozpoznawczych w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie (...)i Kombinacji Operacyjnej o kryptonimie (...)pomimo braku podstaw faktycznych, jak i prawnych do ich realizacji w celu uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstwa, a odnośnie niektórych czynności operacyjno – rozpoznawczych także w celu zapobiegania przestępstw w ten sposób, że:

1.  posiadając wiedzę co do ustaleń poczynionych przez podległych mu funkcjonariuszy CBA, realizując polecenia Szefa CBA M. K. (1)i z-cy Szefa CBA M. W. (2), zlecił funkcjonariuszom CBA realizację czynności operacyjno – rozpoznawczych polegających na wręczeniu przy użyciu wbrew przepisowi art. 24 ust. 2 ustawy o CBA działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się, jako A. S.posługującego się dokumentami tożsamości uzyskanymi wbrew wymienionemu wyżej przepisowi A. K.w dniu 19 stycznia 2007 roku korzyści majątkowej w postaci gotówki w kwocie 10000 złotych oraz w dniu 6 kwietnia 2007 roku korzyści majątkowej w postaci telefonu komórkowego marki N. (...)wraz z zestawem akcesoriów i usiłowanie wręczenia w dniu 6 lipca 2007 roku korzyści majątkowej w kwocie 2700000 złotych zgodnie z wydanym w dniu 11 stycznia 2007 roku zarządzeniem nr (...)Szefa CBA o kontrolowanym wręczeniu korzyści majątkowej A. K.w zamian za podjęcie się przez niego pośrednictwa w załatwieniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyłączenia z produkcji rolnej gruntów oraz zarządzenia nr (...)Szefa CBA z dnia 5 kwietnia 2007 roku o przedłużeniu tych czynności pomimo, iż w dniu sporządzenia i złożenia wniosków o wydanie zgody na przeprowadzenie tej czynności brak było podstaw faktycznych i prawnych do podjęcia takich czynności wymienionych w art. 19 ust. 1 ustawy o CBA, a to brak było wiarygodnych informacji o dokonanym już przez A. K.przestępstwie korupcyjnym, albowiem na dzień sporządzenia wniosku zachowanie A. K.stanowiło przestępstwo płatnej protekcji, a celem podjętych czynności nie było sprawdzenie uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o popełnionym przestępstwie, a nakłonienie go do przyjęcia korzyści majątkowej, a tym samym zachęcenie do dalszych działań zgodnych z zaplanowaną operacją specjalną oraz uwiarygodnienie działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S., a w trakcie prowadzenia tych czynności nadzorował przebieg działań operacyjnych poprzez konsultowanie i wydawanie poleceń;

2.  posiadając wiedzę co do ustaleń poczynionych przez podległych mu funkcjonariuszy CBA, realizując polecenia Szefa CBA M. K. (1)i z-cy Szefa CBA M. W. (2), zlecił podległym funkcjonariuszom CBA w celu nakłonienia A. K.do wręczenia korzyści majątkowej znacznej wartości co najmniej 3000000 zł funkcjonariuszom publicznym zatrudnionym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podjęcie czynności zmierzających do przygotowania oraz zarejestrowania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi „sprawy”, której załatwienia miał się podjąć i pośredniczyć w jej realizacji A. K.i w tym celu polecił wytworzenie całkowicie nieprawdziwego, fikcyjnego stanu faktycznego oraz zlecił zainicjowanie na podstawie podrobionych dokumentów postępowania administracyjnego, którego przedmiotem miało być wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne 39,75 ha gruntów rolnych, w skład których wchodzą użytki klas RIII, PS III położonych w gminie M., w obrębie geodezyjnym M., a osobą zainteresowaną miał być działający „pod przykryciem” funkcjonariusz CBA A. S.oraz w celu jego uwiarygodnienia, nie będąc na podstawie art. 24 ust. 2 cytowanej ustawy o CBA w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 roku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 z późniejszymi zmianami) organem uprawnionym do sporządzenia dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych identyfikujących funkcjonariuszy oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu czynności służbowych oraz w sytuacji braku podstaw prawnych dających prawo funkcjonariuszom CBA do sporządzania, wydawania i posługiwania się podrobionymi dokumentami, których wytworzenie narusza prawa osób trzecich oraz wbrew zasadom proporcjonalności i subsydiarności podejmowanych działań polecił za pośrednictwem M. G.posłużenie się przez funkcjonariusza działającego „pod przykryciem” przedstawiającego się jako A. S.szeregiem dokumentów urzędów państwowych i samorządowych, w tym:

a.  wnioskiem Wójta Gminy M.do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2007 roku, znak (...)z podrobioną pieczęcią o treści „Wójt Gminy J. K.” z podrobionym odręcznym podpisem J. K., który w dniu 6 kwietnia 2007 roku został przekazany przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny;

b.  opinią z dnia 19 marca 2007 roku z oznaczeniem (...). (...)dotyczącej wniosku Wójta Gminy M.z dnia 23 lutego 2007 roku sygn. (...)z podrobioną pieczęcią o treści: „z up. Marszałka Województwa A. B. – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji” z podrobionym odręcznym podpisem A. B., która w dniu 6 kwietnia 2007 roku została przekazana przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczną;

c.  pismem Wójta Gminy M.do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2007 roku, znak (...)z podrobioną pieczęcią o treści „Wójt Gminy J. K.” z podrobionym odręcznym podpisem J. K., które w dniu 6 kwietnia 2007 roku zostało przekazane przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny;

d.  uchwałą nr 10/2007 Zarządu (...)Izby Rolniczej z dnia 2 marca 2007 roku z podrobioną pieczęcią o treści: „Dyrektor (...)Izby Rolniczej mgr inż. B. A.” z podrobionym odręcznym podpisem B. A., która w dniu 6 kwietnia 2007 roku została przekazana przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczną;

e.  pismem Marszałka Województwa (...)z dnia 4 kwietnia 2007 roku sygn. (...). (...)z podrobioną pieczęcią o treści „z up. Marszałka Województwa – A. B. Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji” z podrobionym odręcznym podpisem A. B., które w dniu 6 kwietnia 2007 roku zostało przekazane przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczne;

f.  uchwałą nr (...)Rady Gminy w M.z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego działek o nr geodezyjnych (...), obręb M., gmina M., z podrobioną pieczęcią o treści: „Urząd Gminy M.” i „Przewodniczący Rady Gminy – S. O. (2)” z podrobionym odręcznym podpisem S. O. (2), która w dniu 13 czerwca 2007 roku została przekazana przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczną;

g.  tabelarycznym wykazem powierzchni obszarów urbanistycznych z wyodrębnieniem klas bonitacyjnych z podrobioną pieczęcią o treści: „z up. Wójta – D. J.– podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami” z podrobionym odręcznym podpisem D. J., który w dniu 13 czerwca 2007 roku został przekazany przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny;

h.  pismem Wójta Gminy M.z dnia 11 czerwca 2007 roku adresowanego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z podrobioną pieczęcią o treści „Wójt Gminy M.” z podrobionym odręcznym podpisem J. K., które w dniu 13 czerwca 2007 roku zostało przekazane przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczne;

i.  wypisem z rejestru gruntów z dnia 21.06.2007 roku o symbolu (...) z podrobioną pieczęcią o treści „z up. Starosty A. G.” z podrobionym odręcznym podpisem A. G., który w dniu 25 czerwca 2007 roku został przekazany przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny,

a następnie polecił M. G.przekazanie tych dokumentów działającemu „pod przykryciem” funkcjonariuszowi CBA przedstawiającemu się jako A. S., który miał je złożyć w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmierzając do podstępnego wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, a to uzyskania decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażeniu zgody na zmianę przeznaczenia wymienionych gruntów na cele nierolne i nieleśne, po wprowadzeniu w błąd wykonujących czynności służbowe pracowników Ministerstwa, co do wiarygodności oraz celu przedkładanych dokumentów i składanych wniosków, do wydania której jednak nie doszło w skutek zakończenia operacji specjalnej;

3.  w okresie od 20 lutego 2007 roku do 21 czerwca 2007 roku zatwierdził pomimo braku podstaw faktycznych, a następnie przedłożył Szefowi CBA M. K. (1)projekty zarządzeń w trybie niecierpiącym zwłoki o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli operacyjnej wobec S. Ł., J. R., J. C., H. P.i W. M., w których cel tych czynności operacyjno – rozpoznawczych określony został jako zapobieganie, utrwalanie i uzyskanie dowodów pomimo, że osoby te nie popełniły przestępstw objętych katalogiem przestępstw wynikającym z ustawy o CBA, ani też nie podjęły innych czynności dających funkcjonariuszom CBA możliwości prowadzenia wobec nich takich czynności operacyjno – rozpoznawczych, albowiem ich działania podejmowane w tym okresie wynikały z zaplanowanej i prowadzonej sprzecznie z prawem kombinacji operacyjnej, w tym:

a.  w dniu 20 lutego 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec J. C.;

b.  w dniu 24 kwietnia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec S. Ł.;

c.  w dniu 17 maja 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec J. R.;

d.  w dniu 21 czerwca 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec S. Ł.;

e.  w dniu 9 lutego 2007 roku zatwierdził projekt wniosku nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec H. P.;

f.  w dniu 20 lutego 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec W. M.;

4.  wbrew art. 20 ustawy o CBA bez wymaganej art. 17 ust. 2 zgody Prokuratora Generalnego i Sądu Okręgowego w Warszawie, a także wbrew celom określonym w art. 14 ust. 1 pkt 6 cytowanej ustawy o CBA polecił podległym funkcjonariuszom CBA kontroli operacyjnych polegających na utrwaleniu rozmów pomiędzy A. K.i funkcjonariuszem CBA działającym „pod przykryciem” przedstawiającym się jako A. S.w sytuacji, gdy w ramach realizowanej kombinacji operacyjnej dochodziło do wręczenia lub usiłowania wręczenia korzyści majątkowej:

a.  w dniu 19 stycznia 2007 roku w restauracji hotelu (...) we W.;

b.  w dniu 5 czerwca 2007 roku w pokoju hotelu (...) w W.;

c.  w dniu 6 lipca 2007 roku w pokoju hotelu (...) w W.,

czym działał na szkodę interesu publicznego albowiem naraził urzędy administracji rządowej i samorządowej na utratę zaufania publicznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi naraził na możliwość wydania na podstawie podrobionych dokumentów niezgodnej ze stanem faktycznym decyzji o zmianie przeznaczenia gruntów na cele nierolne i nieleśne, organy administracji samorządowej, to jest Urząd Gminy w M., Starostwo Powiatowe w M., (...) Urząd Marszałkowski w O. i (...) Izbę Rolnicza w O. poprzez podrobienie dokumentów wymienionych urzędów w celu użycia ich za autentyczne i ich wykorzystanie w obiegu prawnym, a także na realną możliwość utraty dowodów, jako zebranych niezgodnie z prawem oraz na szkodę interesu prywatnego, a to właścicieli gruntów rolnych położonych w gminie M., w obrębie M., Z. L., M. L. i A. M. (3), których nieruchomości wbrew ich wiedzy i woli zostały objęte czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi oraz procesem wyłączenia z produkcji rolnej, dokumenty dotyczące tych nieruchomości zostały wykorzystane w obiegu prawnym, co mogło doprowadzić do zmiany przeznaczenia tych gruntów na cele nierolne i nieleśne wbrew woli wymienionych pokrzywdzonych poprzez podrobienie podpisów J. K., A. B., B. A., S. O. (2), D. J. i A. G. na szkodę A. K. poprzez podżeganie go do popełnienia czynu zabronionego korupcji czynnej, a także J. C., S. Ł., J. R., H. P. i W. M., wobec których podjęto kontrolę operacyjną poprzez naruszenie ich konstytucyjnie chronionych dóbr, a to tajemnicy korespondencji oraz prawa do prywatności, który to czyn wyczerpuje dyspozycję art. 231 §1 k.k. w zb. z art. 18 §1 k.k. w zw. z art. 18 §2 k.k. w zw. z art. 229 §1 k.k. w zb. z art. 18 §1 k.k. w zw. z art. 270 §1 k.k. w zb. z art. 18 §1 k.k. w zw. z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 272 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i skazuje go, a na podstawie art. 19 §1 k.k. w zw. z art. 229 §1 k.k. w zw. z art. 11 §3 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

VI.  na podstawie art. 39 pkt 2 k.k. w zw. z art. 41 §1 k.k. w zw. z art. 43 §1 k.k. orzeka wobec oskarżonego G. P. zakaz zajmowania stanowisk w administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, organach kontroli państwowej, organach kontroli samorządu terytorialnego oraz stanowisk kierowniczych w innych instytucjach państwowych na okres 10 (dziesięciu) lat;

VII.  oskarżonego K. B.uznaje za winnego tego, że w okresie od 14 grudnia 2006 roku do 5 lipca 2007 roku, w W., województwa (...), będąc funkcjonariuszem publicznym – z-cą Dyrektora Zarządu Operacyjno – Śledczego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a nadto kierując na podstawie §2 ust. 2 i §4 zarządzenia nr 8/06 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Operacyjno – Śledczego CBA czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi realizowanymi przez Zarząd Operacyjno – Śledczy CBA i ponosząc na podstawie zatwierdzonego przez z-cę Szefa CBA zakresu czynności Dyrektora Zarządu Operacyjno – Śledczego CBA odpowiedzialność merytoryczną za działania operacyjno – rozpoznawcze realizowane przez podległych funkcjonariuszy CBA, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, że wykonując polecenia Szefa CBA M. K. (1)i z-cy Szefa CBA M. W. (2)wiedząc, że wykonuje polecenia przełożonych, których realizacja spowoduje popełnienie czynu zabronionego nie dopełnił wynikającego z art. 71 ust. 2 ustawy o CBA obowiązku odmowy wykonania polecenia, a także przekroczył uprawnienia w ten sposób, że zlecił podległym mu funkcjonariuszom CBA przeprowadzenie czynności operacyjno – rozpoznawczych w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie (...)i Kombinacji Operacyjnej o kryptonimie (...)pomimo braku podstaw faktycznych, jak i prawnych do ich realizacji w celu uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstwa, a odnośnie niektórych czynności operacyjno – rozpoznawczych także w celu zapobiegania przestępstw w ten sposób, że:

1.  posiadając wiedzę co do ustaleń poczynionych przez podległych mu funkcjonariuszy CBA, realizując polecenia Szefa CBA M. K. (1)i z-cy Szefa CBA M. W. (2), zlecił funkcjonariuszom CBA realizację czynności operacyjno – rozpoznawczych polegających na wręczeniu przy użyciu wbrew przepisowi art. 24 ust. 2 ustawy o CBA działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się, jako A. S.posługującego się dokumentami tożsamości uzyskanymi wbrew wymienionemu wyżej przepisowi A. K.w dniu 19 stycznia 2007 roku korzyści majątkowej w postaci gotówki w kwocie 10000 złotych oraz w dniu 6 kwietnia 2007 roku korzyści majątkowej w postaci telefonu komórkowego marki N. (...)wraz z zestawem akcesoriów i usiłowanie wręczenia w dniu 6 lipca 2007 roku korzyści majątkowej w kwocie 2700000 złotych zgodnie z wydanym w dniu 11 stycznia 2007 roku zarządzeniem nr (...)Szefa CBA o kontrolowanym wręczeniu korzyści majątkowej A. K.w zamian za podjęcie się przez niego pośrednictwa w załatwieniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyłączenia z produkcji rolnej gruntów oraz zarządzenia Nr (...)Szefa CBA z dnia 5 kwietnia 2007 roku o przedłużeniu tych czynności pomimo, iż w dniu sporządzenia i złożenia wniosków o wydanie zgody na przeprowadzenie tej czynności brak było podstaw faktycznych i prawnych do podjęcia takich czynności wymienionych w art. 19 ust. 1 ustawy o CBA, a to brak było wiarygodnych informacji o dokonanym już przez A. K.przestępstwie korupcji czynnej, albowiem na dzień sporządzenia wniosku zachowanie A. K.stanowiło przestępstwo płatnej protekcji, a celem podjętych czynności nie było sprawdzenie uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o popełnionym przestępstwie, a nakłonienie go do przyjęcia korzyści majątkowej, a tym samym zachęcenie do dalszych działań zgodnych z zaplanowaną operacją specjalną oraz uwiarygodnienie działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S., a w trakcie prowadzenia tych czynności nadzorował przebieg działań operacyjnych poprzez konsultowanie i wydawanie poleceń;

2.  posiadając wiedzę co do ustaleń poczynionych przez podległych mu funkcjonariuszy CBA, realizując polecenia Szefa CBA M. K. (1)i z-cy Szefa CBA M. W. (2), zlecił funkcjonariuszom CBA w celu nakłonienia A. K.do wręczenia korzyści majątkowej znacznej wartości co najmniej 3000000 zł funkcjonariuszom publicznym zatrudnionym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podjęcie czynności zmierzających do przygotowania oraz zarejestrowania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi „sprawy”, której załatwienia miał się podjąć i pośredniczyć w jej realizacji A. K.i w tym celu polecił wytworzenie całkowicie nieprawdziwego, fikcyjnego stanu faktycznego oraz zlecił zainicjowanie na podstawie podrobionych dokumentów postępowania administracyjnego, którego przedmiotem miało być wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne 39,75 ha gruntów rolnych położonych w gminie M., w obrębie geodezyjnym M., a osobą zainteresowaną miał być działający „pod przykryciem” funkcjonariusz CBA A. S.oraz w celu jego uwiarygodnienia, nie będąc na podstawie art. 24 ust. 2 cytowanej ustawy o CBA w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 roku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 z późniejszymi zmianami) organem uprawnionym do sporządzenia dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych identyfikujących funkcjonariuszy oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu czynności służbowych oraz w sytuacji braku podstaw prawnych dających prawo funkcjonariuszom CBA do sporządzania, wydawania i posługiwania się podrobionymi dokumentami, których wytworzenie narusza prawa osób trzecich oraz wbrew zasadom proporcjonalności i subsydiarności podejmowanych działań polecił za pośrednictwem M. G.posłużenie się przez funkcjonariusza działającego „pod przykryciem” przedstawiającego się jako A. S.szeregiem dokumentów urzędów państwowych i samorządowych, w tym:

a.  wnioskiem Wójta Gminy M.do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2007 roku, znak (...)z podrobioną pieczęcią o treści „Wójt Gminy J. K.” z podrobionym odręcznym podpisem J. K., który w dniu 6 kwietnia 2007 roku został przekazany przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny;

b.  opinią z dnia 19 marca 2007 roku z oznaczeniem (...). (...)dotyczącej wniosku Wójta Gminy M.z dnia 23 lutego 2007 roku sygn. (...)z podrobioną pieczęcią o treści: „z up. Marszałka Województwa A. B.– Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji” z podrobionym odręcznym podpisem A. B., która w dniu 6 kwietnia 2007 roku została przekazana przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczną;

c.  pismem Wójta Gminy M.do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2007 roku, znak (...)z podrobioną pieczęcią o treści „Wójt Gminy J. K.” z podrobionym odręcznym podpisem J. K., które w dniu 6 kwietnia 2007 roku zostało przekazane przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczne;

d.  uchwałą nr 10/2007 Zarządu (...)Izby Rolniczej z dnia 2 marca 2007 roku z podrobioną pieczęcią o treści: „Dyrektor (...)Izby Rolniczej mgr inż. B. A.” z podrobionym odręcznym podpisem B. A., która w dniu 6 kwietnia 2007 roku została przekazana przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczną;

e.  pismem Marszałka Województwa (...)z dnia 4 kwietnia 2007 roku sygn. (...). (...)z podrobioną pieczęcią o treści „z up. Marszałka Województwa – A. B. Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji” z podrobionym odręcznym podpisem A. B., które w dniu 6 kwietnia 2007 roku zostało przekazane przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczne;

f.  uchwałą nr (...)Rady Gminy w M.z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego działek o nr geodezyjnych (...), obręb M., gmina M., z podrobioną pieczęcią o treści: „Urząd Gminy M.” i „Przewodniczący Rady Gminy – S. O. (2)” z podrobionym odręcznym podpisem S. O. (2), która w dniu 13 czerwca 2007 roku została przekazana przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczną;

g.  tabelarycznym wykazem powierzchni obszarów urbanistycznych z wyodrębnieniem klas bonitacyjnych z podrobioną pieczęcią o treści: „z up. Wójta – D. J.– podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami” z podrobionym odręcznym podpisem D. J., który w dniu 13 czerwca 2007 roku został przekazany przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny;

h.  pismem Wójta Gminy M.z dnia 11 czerwca 2007 roku adresowanego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z podrobioną pieczęcią o treści (...)z podrobionym odręcznym podpisem J. K., które w dniu 13 czerwca 2007 roku zostało przekazane przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczne;

i.  wypisem z rejestru gruntów z dnia 21.06.2007 roku o symbolu (...) z podrobioną pieczęcią o treści „z up. Starosty A. G.” z podrobionym odręcznym podpisem A. G., który w dniu 25 czerwca 2007 roku został przekazany przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako A. S. A. K.w celu użycia za autentyczny,

a następnie polecił M. G.przekazanie tych dokumentów działającemu „pod przykryciem” funkcjonariuszowi CBA przedstawiającemu się jako A. S., który miał je złożyć w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmierzając do podstępnego wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, a to uzyskania decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażeniu zgody na zmianę przeznaczenia wymienionych gruntów na cele nierolne i nieleśne, po wprowadzeniu w błąd wykonujących czynności służbowe pracowników Ministerstwa, co do wiarygodności oraz celu przedkładanych dokumentów i składanych wniosków, do wydania której jednak nie doszło w skutek zakończenia operacji specjalnej;

3.  w okresie od 27 stycznia 2007 roku do 5 lipca 2007 roku zatwierdził pomimo braku podstaw faktycznych, a następnie przedłożył Szefowi CBA M. K. (1)projekty zarządzeń w trybie niecierpiącym zwłoki o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli operacyjnej wobec B. M., K. F., J. M., S. Ł., W. Ł.i P. K., w których cel tych czynności operacyjno – rozpoznawczych określony został jako zapobieganie, utrwalanie i uzyskanie dowodów pomimo, że osoby te nie popełniły przestępstw objętych katalogiem przestępstw wynikającym z ustawy o CBA, ani też nie podjęły innych czynności dających funkcjonariuszom CBA możliwości prowadzenia wobec nich takich czynności operacyjno – rozpoznawczych, albowiem ich działania podejmowane w tym okresie wynikały z zaplanowanej i prowadzonej sprzecznie z prawem kombinacji operacyjnej, w tym:

a.  w dniu 27 stycznia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec J. M.;

b.  w dniu 27 stycznia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku – nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec K. F.;

c.  w dniu 27 stycznia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec P. K.;

d.  w dniu 18 kwietnia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki wniosku nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec W. Ł.;

e.  w dniu 18 kwietnia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec S. Ł.;

f.  w dniu 18 kwietnia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec S. Ł.;

g.  w dniu 18 kwietnia 2007 roku zatwierdził projekt zarządzenia nr (...)w trybie niecierpiącym zwłoki i wniosku nr (...)o wyrażenie zgody na kontrolę operacyjną telefonu o nr (...) (kryptonim (...)) wobec S. Ł.;

4.  wbrew art. 20 ustawy o CBA bez wymaganej art. 17 ust. 2 zgody Prokuratora Generalnego i Sądu Okręgowego w Warszawie, a także wbrew celom określonym w art. 14 ust. 1 pkt 6 cytowanej ustawy o CBA polecił podległym funkcjonariuszom CBA kontroli operacyjnych polegających na utrwaleniu rozmów pomiędzy A. K.i funkcjonariuszem CBA działającym „pod przykryciem” przedstawiającym się jako A. S.w sytuacji, gdy w ramach realizowanej kombinacji operacyjnej dochodziło do wręczenia lub usiłowania wręczenia korzyści majątkowej:

a.  w dniu 19 stycznia 2007 roku w restauracji hotelu (...) we W.;

b.  w dniu 5 czerwca 2007 roku w pokoju hotelu (...) w W.;

c.  w dniu 6 lipca 2007 roku w pokoju hotelu (...) w W.,

czym działał na szkodę interesu publicznego albowiem naraził urzędy administracji rządowej i samorządowej na utratę zaufania publicznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi naraził na możliwość wydania na podstawie podrobionych dokumentów niezgodnej ze stanem faktycznym decyzji o zmianie przeznaczenia gruntów na cele nierolne i nieleśne, organy administracji samorządowej, to jest Urząd Gminy w M., Starostwo Powiatowe w M., (...) Urząd Marszałkowski w O. i (...) Izbę Rolnicza w O. poprzez podrobienie dokumentów wymienionych urzędów w celu użycia ich za autentyczne i ich wykorzystanie w obiegu prawnym, a także na realną możliwość utraty dowodów, jako zebranych niezgodnie z prawem oraz na szkodę interesu prywatnego, a to właścicieli gruntów rolnych położonych w gminie M., w obrębie M., Z. L., M. L. i A. M. (3), których nieruchomości wbrew ich wiedzy i woli zostały objęte czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi oraz procesem wyłączenia z produkcji rolnej, dokumenty dotyczące tych nieruchomości zostały wykorzystane w obiegu prawnym, co mogło doprowadzić do zmiany przeznaczenia tych gruntów na cele nierolne i nieleśne wbrew woli wymienionych pokrzywdzonych, poprzez podrobienie podpisów J. K., A. B., B. A., S. O. (2), D. J. i A. G. na szkodę A. K. poprzez podżeganie go do popełnienia czynu zabronionego korupcji czynnej, a także J. M., K. F., P. K., W. Ł. i S. Ł., wobec których podjęto kontrolę operacyjną poprzez naruszenie ich konstytucyjnie chronionych dóbr, a to tajemnicy korespondencji oraz prawa do prywatności, który to czyn wyczerpuje dyspozycję art. 231 §1 k.k. w zb. z art. 18 §1 k.k. w zw. z art. 18 §2 k.k. w zw. z art. 229 §1 k.k. w zb. z art. 18 §1 k.k. w zw. z art. 270 §1 k.k. w zb. z art. 18 §1 k.k. w zw. z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 272 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i skazuje go, a na podstawie art. 19 §1 k.k. w zw. z art. 229 §1 k.k. w zw. z art. 11 §3 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

VIII.  na podstawie art. 39 pkt 2 k.k. w zw. z art. 41 §1 k.k. w zw. z art. 43 §1 k.k. orzeka wobec oskarżonego K. B. zakaz zajmowania stanowisk w administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, organach kontroli państwowej, organach kontroli samorządu terytorialnego oraz stanowisk kierowniczych w innych instytucjach państwowych na okres 10 (dziesięciu) lat;

IX.  na podstawie art. 44 §1 k.k. orzeka wobec oskarżonych M. K. (1), M. W. (2), G. P. i K. B. przepadek dowodów rzeczowych w postaci:

1.  pisma Marszałka Województwa (...)z dnia 4 kwietnia 2007 roku sygn. (...). (...)z podrobioną pieczęcią o treści „z up. Marszałka Województwa – A. B. Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji” z podrobionym odręcznym podpisem A. B.(k. 564 akt sprawy);

2.  opinii wniosku Wójta Gminy M.z dnia 23 lutego 2007 roku sygn. (...)z podrobioną pieczęcią o treści: „z up. Marszałka Województwa A. B. – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji” z podrobionym odręcznym podpisem A. B.(k. 565 akt sprawy);

3.  wniosku Wójta Gminy M.do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2007 roku, znak (...)z podrobioną pieczęcią o treści „Wójt Gminy J. K.” z podrobionym odręcznym podpisem J. K.(k. 567 akt sprawy);

4.  pisma Wójta Gminy M.do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2007 roku, znak (...)z podrobioną pieczęcią o treści „Wójt Gminy J. K.” z podrobionym odręcznym podpisem J. K.(k. 571 akt sprawy);

5.  uchwały nr 10/2007 Zarządu (...)Izby Rolniczej z dnia 2 marca 2007 roku z podrobioną pieczęcią o treści: „Dyrektor (...)Izby Rolniczej mgr inż. B. A.” z podrobionym odręcznym podpisem B. A.(k. 582 akt sprawy);

6.  uchwały nr (...)Rady Gminy w M.z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego działek o nr geodezyjnych (...), obręb M., gmina M., z podrobioną pieczęcią o treści: „Urząd Gminy M.” i „Przewodniczący Rady Gminy – S. O. (2)” z podrobionym odręcznym podpisem S. O. (2)(k. 686 akt sprawy);

7.  tabelarycznego wykazu powierzchni obszarów urbanistycznych z wyodrębnieniem klas bonitacyjnych z podrobioną pieczęcią o treści: „z up. Wójta – D. J. – podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami” z podrobionym odręcznym podpisem D. J. (k. 687 – 688 akt sprawy);

8.  wypisu z rejestru gruntów z dnia 21.06.2007 roku o symbolu (...) z podrobioną pieczęcią o treści „z up. Starosty A. G.” z podrobionym odręcznym podpisem A. G.(k. 895 – 896 akt sprawy);

X.  na podstawie art. 626 §1 k.p.k. w zw. z art. 627 k.p.k. w zw. z art. 616 §2 k.p.k. zasądza od oskarżonych M. K. (1), M. W. (2), G. P. i K. B. na rzecz Skarbu Państwa kwoty po 50 (pięćdziesiąt) złotych tytułem częściowych wydatków i na podstawie art. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 49 z 1983 roku, poz. 223 z późn. zm.) kwoty po 400 (czterysta) złotych tytułem opłaty; w pozostałym zakresie na podstawie art. 624 §1 k.p.k. zwalnia oskarżonych M. K. (1), M. W. (2), G. P. i K. B. od zapłaty kosztów sądowych ustalając, że wydatki ponosi Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Piotrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Wojciech Łączewski,  Sędzia Sądu Rejonowego Małgorzata Drewin ,  Sądu Rejonowego Łukasz Mrozek
Data wytworzenia informacji: