Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 3356/14 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 2015-03-10

Sygn. akt: I C 3356/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 marca 2015 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Joanna Dalba

Protokolant: Grzegorz Wojciechowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2015 r. w W.

sprawy z powództwa P. C.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. C. kwotę 73.700,- zł (siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 26 czerwca 2012 r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. C. kwotę 4.134,- zł (cztery tysiące sto trzydzieści cztery złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 3.600,- zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

3.  nakazuje pobrać od pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 3.185,- zł (trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych) tytułem nieuiszczonej przez powoda opłaty sądowej od rozszerzonego powództwa.

Sygn. akt I C 3356/14

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 28.03.2014 r. powód P. C. wniósł przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 10.000,- zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 26.06.2012 r. do dnia zapłaty, a także o zwrot kosztów postępowania.

W uzasadnieniu powód wskazał, że dochodzona kwota wynika z zawartej z pozwanym umowy ubezpieczenia komunikacyjnego AC z dodatkowym wariantem „stała wartość pojazdu oraz niepomniejszanie sumy ubezpieczenia” przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia, tj. od dnia 13.10.2011 r. do dnia 12.10.2012 r. Dochodzona przez powoda kwota 73.700 zł stanowi różnicę pomiędzy ustaloną w umowie sumą ubezpieczenia, tj. kwotą 199.900 zł a wypłaconym odszkodowaniem w wysokości 126.200 zł. (pozew - k. 1-12; pozew na urzędowym formularzu – k. 57 – 63; rozszerzenie powództwa – k. 92 – 95).

Pismem z dnia 13 października 2014 r. powód rozszerzył powództwo do kwoty 73.700,- zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od tej kwoty od dnia 26 czerwca 2012 r. do dnia zapłaty. (pismo wraz z załącznikami – k. 92-100)

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa oraz zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W pismach procesowych wskazał, że wypłacił powodowi stosowne odszkodowanie i zaprzecza, aby był zobowiązany do dalszych świadczeń. Podniósł, iż zawarcie umowy ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym „stała wartość pojazdu całym okresie ubezpieczenia” nie oznacza, iż przyjęta w umowie/polisie suma ubezpieczenia jest wiążąca dla strony pozwanej. (sprzeciw od nakazu zapłaty – k. 69, pismo pozwanego – k. 103 - 104).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 13 października 2011 r. pomiędzy P. C. a (...) S.A. w W. zawarta została umowa ubezpieczenia komunikacyjnego Polisa Seria (...) pojazdu marki L. (...) o numerze rejestracyjnym (...). Powyższa umowa obowiązywała od dnia 13 października 2011 r. do dnia 12 października 2012 r. i obejmowała ubezpieczenie OC i AC. W przypadku ubezpieczenia AC jako sumę ubezpieczenia wskazano kwotę brutto – 199.900 zł. Jednocześnie w umowie tej przewidziano zapis: „stała wartość pojazdu oraz niepomniejszanie sumy ubezpieczenia” (kopia polisy ubezpieczeniowej – k. 44 akt szkodowych).

Integralną część umowy stanowiły Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu (...) Spółki Akcyjnej nr (...) z dnia 24.01.2011 r. (ogólne warunki ubezpieczenia – k. 21-26)

W trakcie obowiązywania ww. umowy ubezpieczenia, w dniu 26 maja 2012 r., doszło do kradzieży pojazdu należącego do P. C. i stanowiącego przedmiot umowy ubezpieczenia, o czym powód powiadomił pozwaną. (bezsporne, kopia postanowienia o umorzeniu śledztwa – k. 59 akt szkodowych)

Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego (...) S.A. w W. wypłacił na rzecz powoda kwotę 126.200 zł tytułem odszkodowania. Powyższa kwota została oparta na wycenie skradzionego pojazdu dokonanej przez pozwaną w dniu 06 lipca 2012 r., w której ustalono wartość skradzionego pojazdu na kwotę 100.960 zł. (pismo – k. 56 akt szkodowych)

W odpowiedzi na zastrzeżenia pełnomocnika poszkodowanego (...) S.A. uznała, że bezzasadnie dokonała potrącenia udziału własnego powoda w wysokości 25.240 zł i kwotę tę następnie wypłaciła. (pismo – k. 58 akt szkodowych)

Następnie powód przeprowadził wycenę ubezpieczonego pojazdu w Autoryzowanej (...) L.z siedzibą w W., którego wartość została określona na kwotę 203.200 zł. (wycena – k. 29 akt szkodowych)

Pełnomocnik powoda złożył odwołanie od decyzji pozwanej dotyczące częściowej wypłaty odszkodowania, przedstawiając dokonaną wycenę. Pozwana podtrzymała swoje stanowisko. Pełnomocnik powoda skierował pismo do Biura Rzecznika Ubezpieczonych, który w odpowiedzi wskazała na zasadność skargi wniesionej przez pełnomocnika powoda. (skarga – 34-35 akt szkodowych, pismo Rzecznika Ubezpieczonych – k. 35 akt szkodowych)

W związku z niewypłaceniem pozostałej części odszkodowania w wysokości 73.700 zł pełnomocnik powoda przesłał pozwanej wezwanie do zapłaty.

Przedmiotowa kwota nie została przez (...) S.A. w W. uregulowana (bezsporne).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dołączonych do akt sprawy i wskazanych wyżej dokumentów, których prawdziwość i wiarygodność nie budziła wątpliwości Sądu i nie była kwestionowana przez żadną ze stron postępowania.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo, jako zasadne, zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Powód domagał się od pozwanego zapłaty wynikającej z zawartej z pozwanym umowy ubezpieczenia pojazdu marki L. (...) o numerze rejestracyjnym (...), albowiem posiadał ubezpieczenie AC. Bezsporne było pomiędzy stronami: fakt kradzieży ww. samochodu oraz przyznanie przez pozwanego na rzecz poszkodowanego częściowego odszkodowania. Pozwany podnosił przy tym, że wypłacił już poszkodowanemu odszkodowanie i nie jest zobowiązany do dalszych świadczeń.

W świetle przepisów Kodeksu cywilnego, przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę (art. 805 §1 k.c.). Zgodnie z art. 824 §1 k.c., jeżeli nie umówiono się inaczej, suma ubezpieczenia ustalona w umowie stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Integralną część umowy ubezpieczenia w niniejszej sprawie stanowiły Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy (OWU).

Zgodnie z §4 pkt 22 zd. pierwsze OWU wartość pojazdu ustalana jest przez (...) S.A. na podstawie aktualnych na dzień ustalenia tej wartości notowań rynkowych cen pojazdu danej marki i typu, z uwzględnieniem jego roku produkcji, okresu eksploatacji, wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego.

W świetle §10 ust. 1 pkt 1b OWU za zapłatą dodatkowej składki umowa ubezpieczenia może zostać zawarta z zastosowaniem stałej wartości pojazdu w całym okresie ubezpieczenia oraz bez pomniejszania sumy ubezpieczenia o każde wypłacone odszkodowanie.

Na podstawie §12 ust. 1 OWU określona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości pojazdu brutto. W porozumieniu z ubezpieczającym suma ubezpieczenia może odpowiadać wartości pojazdu netto, jeżeli ubezpieczonemu przysługuje prawo do odliczenia w całości lub części podatku VAT naliczonego przy nabyciu ubezpieczonego pojazdu.

W §21 OWU przewidziano, iż w razie kradzieży pojazdu (...) S.A. określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu dokonania kradzieży, z uwzględnieniem warunków umowy ubezpieczenia.

W przedmiotowej sprawie z polisy ubezpieczeniowej wynika, iż strony ustaliły stałą wartość pojazdu na kwotę 199.900 zł oraz niepomniejszanie sumy ubezpieczenia. Z odpowiedzi na pozew wynika, że odszkodowanie nie może równać się stałej sumie ubezpieczenia. Jednakże pełnomocnik pozwanego nie wyjaśnił, co oznacza w takim przypadku, przy kradzieży pojazdu, stała suma ubezpieczenia. Wydaje się, że w takim przypadku wartością pojazdu skradzionego jest wartość z daty jego zakupu a nie powstania szkody, co podnosi pozwany i w ten sposób winno być liczone odszkodowanie za kradzież pojazdu przy ubezpieczeniu AC z opcją stałej wartości pojazdu i niepomniejszania sumy ubezpieczenia.

W tym stanie rzeczy należało przyjąć, iż należne powodowi odszkodowanie powinno wynieść kwotę 199.900 zł. Skoro zaś ubezpieczyciel przyznał dotychczas na jego rzecz kwotę 126.200 zł, to do zapłaty pozostała kwota odszkodowania w wysokości 73.700 zł.

Sąd zasądził odsetki zgodnie z żądaniem zawartym w pozwie, co wynika z art. 481 §1 k.c. Zgodnie z tym przepisem wierzyciel może domagać się odsetek za okres opóźnienia w spełnieniu przez dłużnika świadczenia pieniężnego, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W sprawach z zakresu ubezpieczeń zgodnie z art. 817 §1 k.c. ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 805 §1 k.c. w zw. z art. 481 §1 k.c. i art. 817 §1 k.c. orzeczono jak w punkcie 1 wyroku.

Orzeczenie o kosztach procesu Sąd oparł na treści art. 98 §1 k.p.c., który ustanawia ogólną zasadę, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony - koszty procesu. W niniejszej sprawie Sąd uwzględnił powództwo, dlatego też to pozwany jest tą stroną procesu, która przegrała przedmiotową sprawę, w związku z tym obowiązany jest zwrócić powodowi poniesione przez niego koszty procesu. Warunkiem zasądzenia od strony przegrywającej na rzecz przeciwnika kosztów procesu jest zgłoszenie żądania, który w niniejszej sprawie został spełniony, albowiem pełnomocnik powoda w pozwie wniósł o zasądzenie kosztów procesu. (por. pkt. 2 wyroku)

W skład kosztów należnych powodowi wchodzą opłata sądowa od pozwu w wysokości 500 zł, koszty zastępstwa procesowego w kwocie 3.600 zł oraz opłaty skarbowa od pełnomocnictwa procesowego oraz pełnomocnictwa substytucyjnego w wysokości 34 zł. Ponadto w skład kosztów należnych Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu dla Warszawy - Śródmieścia wliczyć należy ponadto opłatę sądową od rozszerzonego powództwa w wysokości 3.185 zł nieuiszczoną przez powoda. (por. pkt. 3 wyroku)

ZARZĄDZENIE

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Chwieśko-Czerwińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Dalba
Data wytworzenia informacji: