Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1686/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 2014-01-10

Sygn. akt I C 1686/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 stycznia 2014 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Karol Smaga

Protokolant: Joanna Bobińska

po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2014 roku w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa Handlowy – (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko H. K. i M. K.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygn. akt I C 1686/13

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 19 marca 2013 roku powód Handlowy (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. - reprezentowana przez pełnomocnika radcę prawnego P. D. (pełnomocnictwo - k. 11) - wniosła o zasądzenie solidarnie od A. M., H. K. i M. K. 12.029,88 złotych z ustawowymi odsetkami oraz o zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 16 maja 2013 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie nakazał pozwanym, aby zapłacili solidarnie na rzecz powoda kwotę 12.029,88 złotych z ustawowymi odsetkami i 2.788 złotych tytułem kosztów procesu albo wnieśli w terminie dwóch tygodni sprzeciw.

Pozwani H. K. i M. K. złożyli sprzeciw od nakazu zapłaty, w którym wnieśli o oddalenie powództwa.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 28 grudnia 2004 roku została zawarta pomiędzy (...) Spółką Akcyjną w W. a „ Agencja (...) K. i spółka” spółką jawną we W. umowa leasingu numer (...). Przedmiotem tejże umowy była trzyosiowa naczepa skrzyniowa (...) o wartości 108.327,07 złotych (umowa – k. 20-25).

Pismem z dnia 16 maja 2008 roku finansujący wezwał korzystającego do zapłaty kwoty 107.318,91 złotych i kwoty 23.643,15 Euro w terminie 7 dni, z czego z w/w umowy wezwanie dotyczyło kwot: 2.068,02 złotych, 732 złotych, 2.079,01 złotych (wezwanie – k. 42-48).

Pismem z dnia 4 września 2008 roku Handlowy - (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wypowiedziała „ Agencja (...) K. i spółka” spółce jawnej we W. umowę leasingu numer (...) w oparciu art. 8.3 k) Ogólnych Umowy Leasingu, wskazując jako przyczynę wypowiedzenia zaległości w spłacie należności. W piśmie tym poinformowano leasingobiorcę o obowiązku zwrotu przedmiotu leasingu i zapłaty kwoty 37.254,32 złotych (wypowiedzenie umowy – k. 49-52).

W dniu 28 listopada 2008 roku strony w/w umowy leasingu zawarły porozumienie, na mocy którego finansujący cofnął oświadczenie z dnia 4 września 2008 roku w przedmiocie wypowiedzenia umowy leasingu, na co leasingobiorca wyraził zgodę (porozumienie – k. 57-60).

W akcie notarialnym z dnia 17 kwietnia 2009 roku „ Agencja (...) K. i spółka” spółka jawna we W. złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości 500.000 złotych w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc w zakresie zapłaty sumy pieniężnej. Oświadczenie to nie dotyczyło umowy numer (...) (akt notarialny - k. 61-64).

W okresie od 25 września 2009 roku do dnia 5 stycznia 2010 roku Handlowy - (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wystawiła następujące faktury dotyczące umowy numer (...):

1.  numer (...) na kwotę 762,50 złotych,

2.  numer (...) na kwotę 2.838,44 złotych,

3.  numer (...) na kwotę 2.833,91 złotych,

4.  numer (...) na kwotę 2.666,21 złotych,

5.  numer (...) na kwotę 2,802,50 złotych (faktury – k. 65-69).

W dniu 24 listopada 2009 roku finansujący wystawił notę odsetkową opiewającą na kwotę 1.324,75 złotych (nota odsetkowa – k. 70).

Pismem z dnia 23 grudnia 2009 roku finansujący wezwał korzystającego do zapłaty kwoty 100.661,89 złotych i kwoty 29.353,95 Euro w terminie 7 dni (wezwanie – k. 71-77).

Pismem z dnia 25 stycznia 2010 roku Handlowy - (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wypowiedziała „ Agencja (...) K. i spółka” spółce jawnej we W. umowę leasingu numer (...) w oparciu art. 8.2 Ogólnych Umowy Leasingu, wskazując jako przyczynę wypowiedzenia zaległości w spłacie należności. W piśmie tym poinformowano leasingobiorcę o obowiązku zwrotu przedmiotu leasingu i zapłaty kwoty 16.293,62 złotych (wypowiedzenie umowy – k. 78-82).

(...) spółki jawnej Agencja (...) – (...) K. (...)” w chwili jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS byli H. K., A. M. i M. K. (odpis z KRS – k. 83-88). Finansujący wezwał ich do zapłaty kwoty12.029,88 złotych w terminie 7 dni (wezwania – k. 89-92).

Handlowy (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. sprzedała trzyosiową naczepę skrzyniową (...) 27 (firana) za kwotę 23.000 złotych netto, 28.060 złotych z VAT (faktura VAT – k. 154).

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W. w dniu 28 lutego 2010 roku wystawiła Handlowy (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. fakturę dotyczącą usług windykacyjnych na kwotę 23.332,06 złotych (faktura VAT – k. 155).

Finansujący zgłosił swoją wierzytelność wynikającą z umowy numer (...) w toku postępowania upadłościowego korzystającego, syndyk odmówił wciągnięcia jej na listę wierzytelności (lista wierzytelności – k. 119-121).

Powyższy stan faktyczny był w sprawie niesporny i został ustalony na podstawie załączonych do akt sprawy, a wskazanych wyżej dokumentów, których prawdziwość i wiarygodność nie nasuwała żadnych wątpliwości i nie była kwestionowana przez strony.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Bezsporna pomiędzy stronami pozostawała wysokość zaległości wynikającej z umowy leasingu. Pozwani nie kwestionowali ani wysokości należności z tytułu rat leasingowych wymagalnych przed wypowiedzeniem, ani odsetek od nich naliczonych, ani też wysokości należności wynikającej z rat leasingowych wymagalnych po dokonaniu wypowiedzenia. Sporna natomiast pozostawała okoliczność dotycząca zaliczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży przedmiotu leasingu na poczet w/w należności.

Zgodnie z § 8 ust. 4 ogólnych warunków umowy leasingu, którego regulacja jest identyczna z tą zawartą w art. 709 15 kc, w razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na podstawie § 8.2 lub 8.3 ogólnych warunków (m.in. w przypadku zwłoki korzystającego z zapłatą, co najmniej jednej raty leasingowej), finansujący ma prawo żądać od korzystającego tytułem odszkodowania, natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych do końca założonego okresu obowiązywania umowy leasingu, a nie zapłaconych rat leasingowych, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu.

Warunkiem zastosowania tego uregulowania jest skuteczne wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym umowy leasingu. Okoliczność ta nie była kwestionowana przez pozwanych. Niemniej należy stwierdzić, iż powód skutecznie wypowiedział korzystającemu umowę leasingu. Korzystający dopuścił się bowiem zwłoki z zapłatą rat leasingowych, finansujący zaś pisemnie wezwał leasingobiorcę do zapłaty zaległych należności pod rygorem wypowiedzenia umowy leasingu. Spełnił zatem wymagania stawiane mu przez § 8.2.a ogólnych warunków umowy leasingu. Wypowiedzenie jest oświadczeniem woli, które ma być złożone drugiej osobie. Stosownie do treści art. 61 § 1 kc takie oświadczenie woli jest złożone z chwilą, gdy doszło do jego adresata w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią, także wtedy gdy mając realną możliwość zapoznania się z jego treścią, z własnej woli nie podejmuje przesyłki pocztowej zawierającej to oświadczenie (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 1996 roku, I PKN 36/96, OSNP 1997/14/251). W przedmiotowej sprawie powód wysłał spółce wypowiedzenie umowy leasingu i przesyłka ta została odebrana. W związku z powyższym uznać należy, iż powód skutecznie wypowiedział Agencja (...) K. (...)” spółce jawnej we W. umowę leasingu.

W oparciu o regulację z § 8.4 ogólnych warunków umowy leasingu i art. 709 15 kc powód obowiązany był zaliczyć uzyskaną ze sprzedaży przedmiotu leasingu kwotę 23.000 złotych na poczet niezafakturowanych rat leasingowych, które należałyby się w przyszłości w kwocie 4.263,74 złotych oraz niezapłaconych rat leasingowych, które dochodzi w niniejszym postępowaniu. Jak wynika z pisma powoda z karty 152-153 kwotę uzyskaną ze sprzedaży przedmiotu leasingu zaliczył na poczet niezafakturowanych rat leasingowych oraz na poczet kosztów windykacji i kosztów transportu, ubezpieczenia, naprawy, czyszczenia, przygotowania do sprzedaży i parkingu strzeżonego. Podnieść należy, iż powód w sposób nieuprawniony – nie wynikający z postanowień umowy i przepisów kodeksu cywilnego – zaliczył kwotę uzyskaną ze sprzedaży przedmiotu leasingu na poczet kosztów windykacji i kosztów transportu, ubezpieczenia, naprawy, czyszczenia, przygotowania do sprzedaży i parkingu strzeżonego. Umowa leasingu w przypadku nie zwrócenia przez korzystającego przedmiotu leasingu przewidywała jedynie możliwość naliczenia przez finansującego kary umownej (§ 9.2 ogólnych warunków umowy leasingu). Nie przewidywała innych obowiązków korzystającego w przypadku rozwiązania umowy leasingu i braku zwrotu przedmiotu leasingu. Niezależnie od powyższego wskazać należy, że powód nie wykazał poniesienia tych należności. Ze złożonych przez niego dokumentów nie wynika, jaką dokładnie kwotę wydatkował na w/w czynności w związku z przedmiotem leasingu z umowy numer (...). Bezsporne pomiędzy stronami pozostawało, że wiązało je wiele umów leasingu i wszystkie te umowy zostały rozwiązane. W oparciu o złożone dokumenty nie da się ustalić, jakie dodatkowe koszty poniósł powód w związku z rozwiązaniem przedmiotowej umowy leasingu. Stąd też powództwo podlega oddaleniu, ponieważ kwota uzyskana ze sprzedaży przedmiotu leasingu w pełni pokrywa zaległe raty leasingowe, już po odliczeniu należności leasingowych (do czego powód był także uprawniony w oparciu o § 8.4 ogólnych warunków umowy leasingu i art. 709 15 kc).

W tym stanie rzeczy, w oparciu o wyżej wskazane postanowienia umowne i przepisy prawa Sąd orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Chwieśko-Czerwińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Karol Smaga
Data wytworzenia informacji: