Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1082/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 2015-02-10

Sygn. akt I C 1082/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLIEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lutego 2015 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący : SSO w SR Iwona Kizerwetter-Kramarz

Protokolant: Justyna Tkaczuk

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2015 r. w Warszawie

na rozprawie

z powództwa A. M. (1)

przeciwko (...)

o zapłatę

orzeka:

1.  powództwo oddala,

2.  odstępuje od obciążania powoda kosztami postępowania.

Sygn. akt I C 1082/14

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 25 kwietnia 2014 roku powód A. M. (1) wniósł przeciwko pozwanemu (...) w W. o zasądzenie kwoty 1.386 zł. wraz z odsetkami od dnia 23 stycznia 2013 roku do dnia zapłaty oraz o obciążenie kosztami procesu pozwanego. W uzasadnieniu powód wyjaśnił, iż w dniu 18 października 2012 roku zakupił bilet w biurze (...) w B. na przelot z W. do B. w Australii i z powrotem. W drodze powrotnej samolot na trasie D.-P. ze względów pogodowych opóźnił się o ponad 3 godziny w związku z czym nie zdążył na przesiadkę do W. w P.. Powód podniósł, iż nikt z obsługi lotniska w P. nie zainteresował się pasażerami. Ponadto odmówiono mu przebukowania biletu na następny samolot, mimo wolnych miejsc. Aby kontynuować dalszy lot zmuszono go do zakupu nowego biletu, za który musiał zapłacić 1.386 zł. / k. 1-3/.

W odpowiedzi na pozew pozwany przyznał, iż w dniu 18 października 2012 roku powód wykupił u agenta dwa bilety lotnicze na przewóz W.-P.-W. oraz P.-D.-B.-D.-P.. Pełnomocnik pozwanego wskazał, iż powód nie zdążył na lot z P. do W., z uwagi na opóźnienie wcześniejszego rejsu wykonywanego przez linie lotnicze E.. Przewoźnik wskazał w odpowiedzi odmawiającej wypłaty odszkodowania, iż przyczyną opóźnienia rejsu na trasie D.-W. były złe warunki atmosferyczne i jest on zwolniony z odpowiedzialności wobec pasażera. Zgodnie zaś z dyspozycją art. 36 ust. 2 Konwencji Montrealskiej w przypadku przewozu o charakterze lotu łączonego, tzn. wykonywanym na podstawie jednej rezerwacji/umowy/code-share, pasażer może wytoczyć powództwo, tylko przeciwko przewoźnikowi, który dokonywał przewozu w czasie którego zdarzył się wypadek lub nastąpiło opóźnienie. W powyższym przypadku linią odpowiedzialną jest E.. Nadto pozwany wniósł o zasadzenie kosztów procesu / k. 37-38/.

W piśmie procesowym z dnia 12 grudnia 2014 roku pozwany podniósł zarzut przedawnienia roszczenia / k. 60-62/.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 18 października 2012 roku A. M. (1) dokonał rezerwacji lotu o nr (...) na trasie W.P., P.-D., D.-B. oraz B.-D., D.-P., P.-W. za cenę 6.481,13 zł., przy czym przelot na trasie W.-P. i P.-W. realizowały (...), zaś przelot na trasie P.-D., D.-B. i B.-D., D.-P. realizowany był przez linie lotnicze E. E.. Taryfa (...) nie zezwalała na zwrot biletu, zaś zmiany były odpłatne / k. 56-57 – potwierdzenie rezerwacji/. Bilet został ubezpieczony / k. 17-18 – deklaracja przystąpienia do umowy ubezpieczenia dla posiadaczy biletów lotniczych zakupionych w (...) S.A. (...)/.

Samolot na trasie D.-P. ze względów pogodowych opóźnił się , w związku z czym A. M. (2) nie zdążył na przesiadkę do W.. W kasie (...) odmówiono mu przebudowania biletu na inny samolot / k. 4 – pismo A. M. (1) z dnia 4 marca 2014 roku/. W konsekwencji A. M. (1) kupił bilet w (...) na przelot z P. do W. za kwotę 1.386 zł. / k. 10-11 – potwierdzenie zakupu biletu/.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie analizy akt sprawy, na które złożyły się dokumenty wskazane i opisane w treści, co do autentyczności których Sąd nie miał wątpliwości i które to nie były kwestionowane przez żadną ze stron.

Zebrane dowody stanowiły wystarczająca podstawę do wydania rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

W toku niniejszego postępowania powód dochodził od pozwanego zwrotu kwoty 1.386 zł. wraz z ustawowymi odsetkami w związku z zakupem biletu na przelot z P. do W..

W kontekście powyższego zauważyć należy, iż opóźnienie spowodowane zostało podczas przewozu udzielanego przez linie lotnicze E., toteż niniejsze powództwo powinno zostać wytoczone przeciwko temu podmiotowi.

Zgodnie bowiem z przepisem art. 36 Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego sporządzonej w M. dnia 28 maja 1999 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 37 poz. 235) w przypadku przewozu, który ma być wykonywany przez różnych kolejnych przewoźników, a odpowiada warunkom określonym w ustępie 3 artykułu 1, każdy przewoźnik przyjmujący pasażerów, bagaż lub towary podlega zasadom ustanowionym w niniejszej konwencji i jest uważany za jedną ze stron umowy przewozu w zakresie, w jakim umowa odnosi się do części przewozu wykonywanej pod jego kontrolą ( ust. 1). W przypadku takiego przewozu pasażer i każda osoba uprawniona do odszkodowania dotyczącego pasażera może skierować powództwo tylko przeciwko przewoźnikowi, który wykonywał przewóz, podczas którego miał miejsce wypadek lub nastąpiło opóźnienie, chyba że na podstawie wyraźnego postanowienia umowy pierwszy przewoźnik wziął na siebie odpowiedzialność za cały przewóz ( ust. 2). Z kolei zgodnie z przepisem art. 1 ust. 3 konwencji przewóz, który ma być wykonany przez dwóch lub więcej kolejnych przewoźników, uważa się przy stosowaniu niniejszej konwencji za jeden przewóz, jeżeli uważany był przez strony za jedną czynność, niezależnie od tego, czy został umówiony w formie jednej umowy czy też szeregu umów, i nie traci charakteru międzynarodowego przez to, że jedna umowa lub szereg umów mają podlegać wykonaniu w całości w granicach terytorium tego samego państwa.

Ponadto zgodnie z przepisem art. 778 k.c. roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się z upływem roku od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany - od dnia, kiedy miał być wykonany.

W okolicznościach niniejszej sprawy powód zakupił bilet na przelot z P. do W. na dzień 23 stycznia 2013 roku. Tymczasem niniejsze powództwo zostało wytoczone w dniu 25 kwietnia 2014 roku, a zatem po upływie roku od dnia wykonania opóźnionego przewozu przez przewoźnika E. na trasie D.-P.. Tym samym doszło do przedawnienia wytoczonego roszczenia z dniem 23 stycznia 2014 roku.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie przepisu art. 102 kpc uznając, iż w niniejszej sprawie zachodzi szczególny przypadek przemawiający za odstąpieniem od obciążania powoda kosztami postępowania z uwagi na to, że powód był przekonany o słuszności wytoczonego powództwa i prowadził niniejszy proces w sposób prawidłowy.

Mając na względzie powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

z./ odpis wyroku wraz uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi pozwanego oraz powodowi.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Pałaszewska-Kruk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  w Iwona Kizerwetter-Kramarz
Data wytworzenia informacji: