Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI RC 65/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2015-04-24

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 kwietnia 2015 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym: Przewodniczący SSR Barbara Ciwińska

Protokolant Izabela Katryńska

po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2015 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniego M. Z.

reprezentowanego przez matkę A. Z.

przeciwko J. W. o podwyższenie alimentów

1.  z dniem 3 lutego 2015 roku podwyższa alimenty zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 9 marca 2009 roku sygnatura akt III RC 533/08 od pozwanego J. W. na rzecz jego małoletniego syna M. Z. urodzonego (...) z kwoty 450 złotych miesięcznie do kwoty 900 (dziewięćset) złotych miesięcznie płatne do rąk matki dziecka A. Z. do dnia 10-go każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat,

2.  w pozostałym zakresie powództwo oddala,

3.  kosztami postępowania obciąża pozwanego J. W. i nakazuje pobrać od niego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 270 (dwieście siedemdziesiąt) złotych tytułem nieuiszczonej opłaty sądowej,

4.  zasądza od pozwanego J. W. na rzecz przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda A. Z. kwotę 1200 (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

5.  wyrokowi w punkcie pierwszym nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

A. Z. działając w imieniu małoletniego syna M. Z. ur. (...) ( 6, 5 roku) wniosła 03.02.2015 roku o podwyższenie alimentów zasądzonych na rzecz syna wyrokiem Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 09.03.2009 roku w sprawie syg. akt III Rc 533/08 od ojca dziecka J. W. z kwoty 450 złotych miesięcznie do kwoty po 1.100 złotych miesięcznie płatne do rąk matki dziecka do dnia 10- tego każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat. W uzasadnieniu podniosła, że minęło 6 lat od czasu ustalenia alimentów i zasadniczo zmieniły się okoliczności w tym znacząco wzrosły usprawiedliwione potrzeby dziecka.

Pozwany J. W. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa podnosząc, że jego wynagrodzenie wynosi ok.1.300 złotych miesięcznie, z czego nie jest w stanie płacić wyższych alimentów niż dotychczas. Nadto w sprawie o rozwód syg. akt VII C 603 /11 zobowiązany został do płacenia alimentów w kwocie 800 złotych miesięcznie na rzecz drugiego swojego dziecka - córki A. W. lat 4.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny :

Małoletni M. Z. ur. (...) ma 6,5 roku, jest synem A. Z. i J. W.. W Sądzie Rejonowym w Wołominie prowadzone było w 2009 roku postępowania o ustalenie ojcostwa i alimenty pod sygnaturą akt III Rc 533/ 08, gdzie wyrokiem z dnia 09.03. 2009 roku zasądzone zostały alimenty w kwocie 450 złotych od ojca J. W. na rzecz syna M. Z. mającego wtedy 5 miesięcy. Koszt utrzymania dziecka wynosił wtedy około 900 złotych miesięcznie. J. W. miał w tamtym czasie 26 lat, pracował w M. (...) na stanowisku doradca fachowego w dziale T. z wynagrodzeniem netto 1.079 złotych miesięcznie (k.17 akt III Rc 533 /08 Sądu Rejonowego w Wołominie). Pozwany był już wtedy żonaty, nie miał jeszcze dzieci z małżeństwa, ale chciał mieć. Mieszkał z żoną u teściów w domu jednorodzinnym, prowadzili z teściami wspólnego gospodarstwo domowe. Żona pozwanego pracowała zarabiając ok. 2.000 złotych miesięcznie.

Matka dziecka A. Z. miała wtedy 23 lata, pobierała świadczenia z Ośrodka Pomocy (...) w J. ok. 200 złotych miesięcznie , była na urlopie macierzyńskim i pobierała zasiłek. Mieszkała sama z dzieckiem u swoich rodziców w osobnym domku o pow. 40 mkw opalanym węglem. Opiekowała się małym dzieckiem, z tego powodu nie mogła podjąć pracy.

Obecnie A. Z. ma 29 lat, jest nadal panną i ma jedno dziecko, małoletniego M.. Nadal mieszka w tym domku co poprzednio, w miejscowości B.U., nie pracuje, jest zarejestrowana jako bezrobotna (k.66 zaświadczeni z Powiatowego Urzędu Pracy w W.. Posiada prawo jazdy, zrobiła kurs masażu.

Mieszka z nią jej obecny partner M. N., który pracuje jako wojskowy i zarabia ok. 4.000 złotych miesięcznie. Ma on zasądzone alimenty 650 złotych miesięcznie na rzecz swojego dziecka w wieku lat 12. A. Z. pracowała okresowo w ośrodku wypoczynkowym w U., ale była to praca sezonowa. Obecnie pozostaje na utrzymaniu konkubenta. Dotychczasowe alimenty na M. otrzymywała -jak twierdzi -od matki pozwanego, która jednak powiedziała jej, że już nie będzie dalej ich płacić bo urodziła jej się prawnuczka, której chce pomóc. A. Z. korzystała również z pomocy swoich rodziców, w wysokości około 1.000 złotych miesięcznie ( k. 73 zeznania świadka K. Z.) , ale twierdzi że nie są już teraz w stanie jej pomagać, bo jej ojciec stracił pracę. Koszty utrzymania małoletniego M., który chodzi do zerówki w szkole podstawowej jego matka ocenia na kwotę 1.600 - 1. 800 złotych miesięcznie.

Koszty te wynoszą w ocenie Sądu Rejonowego realnie około 1.500 miesięcznie w tym : 600 złotych wyżywienie w domu i w szkole, 200 złotych koszty mieszkaniowe, 300 odzież, buty środki czystości, 200 zł. wydatki szkolne, edukacyjne, kieszonkowe, 100 złotych opieka lekarska, 100 złotych rozrywka lub wypoczynek i inne.

Pozwany J. W. ma obecnie 33 lata, jest zatrudniony jako operator ładowarki z wynagrodzeniem netto miesięcznie 1.300 złotych (k.45). Od swojej matki otrzymała darowiznę w wysokości 18.000 złotych (okoliczność przyznana). Pozwany uważa, że koszty utrzymania jego syna M. nie są wyższe niż 1.000 złotych miesięcznie. Pozwany powiadomiony prawidłowo na wyznaczony termin rozprawy nie stawił się, wobec czego nie było możliwe przesłuchanie go w charakterze strony. Z zeznań świadka M. W. (1) (siostra pozwanego) wynika, że J. W. dostał w maju 2013 roku od ich wspólnej matki 250 tysięcy złotych ze sprzedaży jej lokalu na ul. (...) w W., ale te pieniądze są na koncie matki, tak aby nie miała do nich dostępu jego była żona M.. Nadto pozwany zdaniem świadka sprzedał w 2012 lub 2013 działkę w Z. darowaną mu wcześniej przez ojca za kwotę 100.000 złotych. Pozwany nie interesuje się w ogóle swoim synem M..

Z akt sprawy VII C 603 /11 Sądu Okręgowego w Warszawie wynika, że wyrokiem z dnia 02 lutego 2012 roku orzeczony został rozwód związku małżeńskiego J. W.i jego żony M. W. (2)z domu O.zawartego 24.05.2008 roku bez orzekania o winie. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad córką stron A. W. ur. (...)powierzone zostało matce z ograniczeniem władzy rodzicielskiej ojca do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. Udział ojca w kosztach utrzymania dziecka ustalony został na 800 złotych miesięcznie. Pozwany przesłuchiwany w sprawie o rozwód podawał, że pracował w (...)jako konsultant ds. sprzedaży i zarabiał 4.500 złotych. Potem pracował na dwa etaty, następnie podjął pracę w firmie (...) sp. z. o.o.która wystawiła mu zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach w styczniu 2012 roku na kwotę netto 654 złote miesięcznie, gdzie sam pozwany przesłuchiwany na rozprawie przyznał, że w tej firmie pracuje dwa lata i w sezonie może zarobić 3.500 złotych miesięcznie. W czasie małżeństwa pozwany notarialnie przepisał wspólne mieszkanie na żonę M.. Żona pozwanego zarzucała mu, iż przyczyną rozpadu małżeństwa był jego alkoholizm i zdrady.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o materiały zgromadzone w aktach sprawy, akta sprawy VII C 603 /11 Sądu Okręgowego w Warszawie, akta sprawy III Rc 533 /08 Sądu Rejonowego w Wołominie, zeznania świadków M. W. (1) (siostra pozwanego), K. Z. (matka przedstawicielki ustawowej) dowód z przesłuchania A. Z. w charakterze strony.

Sąd Rejonowy zważył co następuje :

Powództwo należało uwzględnić poprzez podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego M. Z. od jego ojca J. W. z kwoty 450 złotych do kwoty 900 złotych miesięcznie od 03.02. 2015 roku (data wpłynięcia pozwu) a w pozostałym zakresie oddalić.

W myśl przepisu art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (ar. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zgodnie zaś z treścią art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Chodzi przy tym o zapewnienie uprawnionemu prawidłowych, a nie jedynie minimalnych warunków bytowania.

Pojęcia "usprawiedliwione potrzeby" oraz "możliwości zarobkowe i majątkowe" zostały szczegółowo omówione w uchwale Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, OSNP 1988, nr 4, poz. 42. W uchwale tej stwierdzono między innymi, że: "pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można jednoznacznie zdefiniować, ponieważ nie ma jednego stałego kryterium odniesienia. Rodzaj i rozmiar tych potrzeb jest uzależniony od cech osoby uprawnionej oraz od splotu okoliczności natury społecznej i gospodarczej, w których osoba uprawniona się znajduje. Nie jest możliwe ustalenie katalogu usprawiedliwionych potrzeb podlegających zaspokojeniu w ramach obowiązku alimentacyjnego i odróżnienie ich od tych, które jako objaw zbytku lub z innych przyczyn nie powinny być uwzględnione.

Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokojone, wyznacza treść art. 96 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie - odpowiednio do jego uzdolnień - do pracy dla dobra społeczeństwa.

Stosownie do tej dyrektywy rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego) według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku. Przy ocenie, które z potrzeb uprawnionego powinny być uznane za potrzeby usprawiedliwione, należy z jednej strony brać pod uwagę możliwości zobowiązanego, z drugiej zaś zakres i rodzaj potrzeb uprawnionego. Będzie to mieć wpływ na rozstrzygnięcie, w jakiej mierze możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego będą wzięte pod uwagę przy oznaczaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności i przyjętego przez zobowiązanego modelu konsumpcji. Zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie zasadą, dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami.

Zgodnie zaś z art. art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Ponieważ zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego zmiany tych czynników uzasadniają weryfikację wysokości obowiązku alimentacyjnego.

W niniejszej sprawie od ustalenia alimentów na małoletniego M. Z. od jego ojca J. W. z kwoty 450 złotych wyrokiem Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 09.03.2009 roku w sprawie syg. akt III Rc 533/08 minęło 6 lat.

Od czasu ostatniego ustalenia alimentów nastąpiły istotne zmiany :

1)  małoletni M. ma obecnie 6,5 roku i jego potrzeby są znacznie większe niż dziecka pięciomiesięcznego, którym był gdy alimenty ustalone zostały na 450 złotych miesięcznie. Obecnie na zaspokojenie jego usprawiedliwionych potrzeb należy przeznaczyć około 1.500 złotych miesięcznie zgodnie z wyliczeniem przedstawionym w pierwszej części uzasadnienia,

2)  matka małoletniego osobiście realizuje swój obowiązek alimentacyjny wobec czego jej wymiar w kosztach utrzymania dziecka powinien być niższy niż wymiar ojca. Zdaniem Sądu na potrzeby dziecka może ona przeznaczyć miesięcznie około 600 złotych, jeśli podejmie pracę.

3)  pozwany J. W. w ogóle nie interesuje się synem M. i w żaden sposób nie uczestniczy osobiście w jego wychowaniu, winien więc ponosić większą niż matka część kosztów utrzymania dziecka. W ocenie Sądu jego możliwości zarobkowe i majątkowe pozwalają mu na płacenie kwoty 900 złotych miesięcznie. Pozwany pracuje, przedstawione przez niego zaświadczenie że zarabia tylko 1. 300 złotych miesięcznie jest zdaniem Sądu nie wiarygodne i nie świadczy o jego możliwościach zarobkowych. Wiadomo Sądowi z doświadczenia życiowego i zawodowego że zarobki kierowców i operatorów sprzętu technicznego przekraczają zwykle 2. 000 złotych miesięcznie. Jeżeli firma mało płaci pozwanemu może on zmienić firmę, lub podjąć działalność gospodarczą, którą już prowadził. Pozwany przesłuchiwany w sprawie o rozwód sam przyznał, że może zarobić w sezonie do 3.500 złotych miesięcznie i takie są – w ocenie Sądu Rejonowego jego możliwości zarobkowe.

4)  J. W. ( jak wynika z zeznań jego siostry M. W. (1) ) otrzymał w darowiźnie działkę którą sprzedał za 100 tysięcy złotych, nie wiadomo na co te pieniądze przeznaczył. Pozwany sam przyznał że otrzymał od matki darowiznę 18.000 złotych, co jest sumą nie małą.

Nadto jego matka przeznaczyła mu 250. 000 złotych, co jest kwotą znaczą i umożliwiającą mu realizację obowiązku alimentacyjnego w większym zakresie niż dotychczas na przestrzeni długiego czasu. Pozwany nie pofatygował się osobiście na rozprawę i nie złożył zeznań, nie odniósł się więc do zeznań świadka M. W. (1), które sąd uznał za wiarygodne. Świadek ten zeznawał po pouczeniu o obowiązku mówienia prawdy i odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, mówił szczegółowo i logicznie, zorientowany był w finansach rodzinnych jako jedna z najbliższych pozwanemu osób (siostra). Nie ma więc powodu, aby odmówić wiarygodności zeznań tego świadka, zwłaszcza, że sam pozwany ich nie podważył ( celowo nie przyszedł) poza tym, że jego pełnomocnika z wyboru okolicznościom tym zaprzeczył. Tak więc o w ocenie Sądu Rejonowego pozwany J. W. ma możliwości zarobkowe i majątkowe, aby płacić alimenty na rzecz swego syna M. (lat prawie 7) nawet przy obciążeniu go alimentami w wysokości 800 złotych na drugie dziecko: córkę A. W. lat 4.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

W związku z wynikiem sporu o kosztach orzeczono jak w sentencji. Tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego od pozwanego na rzecz przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki A. Z. zasądzona została kwota 1.200 złotych zgodnie z § 6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r., w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jednolity Dz. Z 2013 r. poz. 461).

W sprawach o świadczenia alimentacyjne strona powodowa dochodząca takich świadczeń jest zwolniona z kosztów sądowych, dlatego też Sąd obciążył pozwanego J. W. opłatą sądową w wysokości 270 złotych, która stanowi 5 % procent od wartości przedmiotu sporu. Wartość przedmiotu sporu w tej sprawie to kwota o jaką nastąpiło podwyższenie alimentów w okresie jednego roku czyli 450 złotych razy 12 miesięcy równa się 5.400zł. z czego 5% = 270zł.

Zgodnie z art. 333 § 1 pkt.1 Kodeksu postępowania cywilnego wyrokowi w pkt 1 podwyższającym alimenty nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Rębecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: